Sessió de la Comissió Acadèmica del Consell Social de 12 de febrer del 2015

Acords

Atorgament de progressió de grau, progressió d'intercanvi i reversió de la modalitat d'estudi a temps parcial
(Data de publicació dels acords: 2 de març del 2015)

1. Que en la sessió de la Comissió Acadèmica del Consell Social del 12 de febrer del 2015 la presidència va informar, de conformitat amb l'acord de data 20 de maig del 2010, sobre les propostes de resolució favorables aprovades per delegació, relatives a les sol·licituds de modalitat d'estudi a temps parcial dels estudiants relacionats en l'annex 1.

2. S'acorda, per unanimitat, proposar les resolucions favorables de les sol·licituds de progressió de grau,progressió d'intercanvi i reversió de la modalitat d'estudi a temps parcial dels estudiants que es relacionen en l'annex 2.

Denegació de progressió de grau
(Data de publicació dels acords: 2 de març del 2015)

S'acorda, per unanimitat, proposar les resolucions desfavorables de les sol·licituds de progressió de grau dels estudiants que es relacionen en l'annex 3.