Sessió de la Comissió Acadèmica del Consell Social de 8 d'octubre del 2015

Acords

Atorgament de progressió de grau, progressió d'intercanvi i reversió de la modalitat d'estudi a temps parcial
(Data de publicació dels acords: 19 de gener del 2016)

1. Que en la sessió de la Comissió Acadèmica del Consell Social del 8 d'octubre del 2015 la presidència va informar, de conformitat amb l'acord de data 20 de maig del 2010, sobre les propostes de resolució favorables aprovades per delegació, relatives a les sol·licituds de cinquena convocatòria, progressió i modalitat d'estudi a temps parcial dels estudiants relacionats en l'annex 1.

2. S'acorda, per unanimitat, proposar la resolució favorable de les sol·licituds de cinquena convocatòria, progressió, modalitat d'estudi a temps parcial, reversió de la modalitat d'estudi a temps parcial i tercera convocatòria de postgrau dels estudiants que es relacionen en l'annex 2.

3. S'acorda, per unanimitat, proposar la resolució favorable, condicionada a la realització dels estudis en la modalitat de temps parcial, de la sol·licitud de continuïtat de l'estudiant del Grau en Logística i Negocis Marítims (ESCSE) amb NIA 102117

4. S'acorda, per unanimitat, proposar la resolució favorable, condicionada a l'aportació d'un informe mèdic favorable a poder seguir en els estudis al curs 2015-2016, de la sol·licitud de continuïtat de l'estudiant del Grau en Disseny (ELISAVA) amb NIA 102729.

5. S'acorda, per unanimitat, proposar la resolució favorable, condicionada a l'aportació de document justificatiu de la dedicació laboral setmanal, de la sol·licitud de la modalitat d'estudi a temps parcial de l'estudiant del Grau en Dret amb NIA 124811.

6. S'acorda, per unanimitat, proposar la resolució favorable, condicionada a l'aportació d'informe mèdic actualitzat, de la sol·licitud de la modalitat d'estudi a temps parcial de l'estudiant del Grau en Enginyeria en Sistemes Audiovisuals amb NIA 124253.

Denegació de cinquenes convocatòries, continuïtat, progressió i modalitat a estudi parcial
(Data de publicació dels acords: 19 de gener del 2016) 

S'acorda, per unanimitat, proposar la resolució desfavorable de les sol·licituds de cinquena convocatòria, continuïtat, progressió, modalitat d'estudi a temps parcial i tercera convocatòria de postgrau, dels estudiants que es relacionen en l'annex 3.