Sessió de la Comissió Acadèmica del Consell Social de 7 de maig del 2015

Acords

Atorgament de progressió de grau, progressió d'intercanvi i reversió de la modalitat d'estudi a temps parcial
(Data de publicació dels acords: 25 de maig del 2015)

1. En la sessió de la Comissió Acadèmica del Consell Social del 7 de maig del 2015 la presidència va informar, de conformitat amb l'acord de data 20 de maig del 2010, sobre les propostes de resolució favorables aprovades per delegació, relatives a les sol·licituds de progressió dels estudiants relacionats en l'annex 1.

2. S'acorda, per unanimitat, proposar les resolucions favorables de les sol·licituds de progressió de grau dels estudiants següents:

NIA

Grau

165709

Ciències Polítiques i de l'Administració

68519

Enginyeria en Informàtica

100442

Ciències de l'Activitat Física i l'Esport (ESCS Tecnocampus)

 

Denegació de progressió de grau
(Data de publicació dels acords:25 de maig del 2015)

S'acorda, per unanimitat, proposar les resolucions desfavorables de les sol·licituds de progressió de grau dels estudiants següents:

NIA

Grau

157389

Administració i Direcció d'Empreses

157801

Dret

159249

Enginyeria de Telemàtica

159595

Relacions Laborals

 12173

Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació (ESCSE)

2395

Negocis i Màrqueting Internacionals (ESCI)"