Sessió de la Comissió Acadèmica del Consell Social del dia 2 d'octubre del 2014

Acords

 

Atorgament de cinquenes convocatòries, continuïtat, progressió de Grau i Diplomatura, tercera convocatòria de Postgrau i estudi a temps parcial
(Data de publicació dels acords: 28 d'octubre del 2014 )

1. En la sessió de la Comissió Acadèmica del Consell Social del 2 d'octubre del 2014 la presidència va informar, de conformitat amb l'acord de data 20 de maig del 2010, sobre les propostes de resolució favorables aprovades per delegació, relatives a les sol·licituds de cinquena convocatòria, progressió i modalitat d'estudi a temps parcial dels estudiants relacionats en l'annex 1.

2. S'acorda, per unanimitat, proposar les resolucions favorables de les sol·licituds de cinquena convocatòria, continuïtat, progressió, progressió d'intercanvi, modalitat d'estudi a temps parcial, reversió de la modalitat d'estudi a temps parcial i tercera convocatòria de postgrau dels estudiants que es relacionen en l'annex 2.

Denegació de cinquena i sisena convocatòria, continuïtat, progressió i tercera convocatòria de Postgrau
(Data de publicació dels acords: 28 d'octubre del 2014)

1. S'acorda, per unanimitat, proposar les resolucions desfavorables de les sol·licituds de cinquena i sisena convocatòria, continuïtat, progressió i tercera convocatòria de postgrau dels estudiants que es relacionen en l'annex 3.