Sessiˇ del Consell de Govern del dia 27 de gener del 2010

Principals acords

1. Aprovació de l'acta de la sessió de 16 de desembre del 2009 del Consell de Govern.
(Data de publicació de l'acord: 10 de febrer del 2010)

S'aprova l'acta de la sessió del Consell de Govern de 16 de desembre del 2009. 

3. Concessió de la medalla de la UPF
(Data de publicació de l'acord: 10 de febrer del 2010)

A proposta del rector i amb la voluntat de fer un reconeixement especial a aquells professors i professores que han servit la UPF des de l'exercici d'un càrrec de responsabilitat en l'àmbit acadèmic, el Consell de Govern acorda la concessió de la Medalla de la Universitat Pompeu Fabra a la prof. María Morrás Ruiz-Falcó, en agraïment a la seva tasca i a la seva especial dedicació com a vicerectora de Postgrau, Doctorat i Relacions Internacionals (2005-2009)  i vicerectora de Relacions Internacionals (2009).

4. Procés de nomenament de doctor honoris causa per la UPF
(Data de publicació de l'acord: 10 de febrer del 2010)

Vista la proposta del rector de concedir el títol de doctor honoris causa per la Universitat Pompeu Fabra a l'actual presidenta de Xile, Verónica Michelle Bachelet Jeria, el Consell de Govern designa la Comissió de professors doctors que ha de valorar la proposta, que estarà formada pels professors següents:

- Prof. Jaume Casals Pons, que la presidirà.

- Prof. Albert Carreras de Odriozola

- Prof. Jordi Guiu Payà

- Prof. Josep Ferrer Riba

- Prof. Mireia Trenchs Parera

5. Aprovació del Pla d'inclusió de persones amb discapacitat de la UPF.
(Data de publicació de l'acord: 10 de febrer del 2010)

La proposta de Pla d'Inclusió va ser presentada al Consell de Govern de data 6 d'octubre del 2008. A partir d'aquesta presa de coneixement, el Pla d'Inclusió s'ha presentat a diversos col·lectius, representants sindicals inclosos, de la UPF i s'ha sotmès a consulta de les organitzacions representatives del sector i s'ha obert un període per recollir les aportacions individuals o col·lectives de tots els membres de la comunitat universitària.

És per això que el Consell de Govern

ACORDA:

Primer.- Aprovar el Pla d'Inclusió de persones amb discapacitat a la Universitat Pompeu Fabra, que s'adjunta com annex 1.

Segon. S'acorda la creació d'una Comissió de seguiment del Pla d'Inclusió de persones amb discapacitat, amb la següent composició:

-El vicerector o vicerectora d'Estudiants, que presidirà la Comissió.

-El ponent d'estudiants i cooperació.

-representant del Consell Social.

-Un representants del PDI designat pels seus òrgans de representació.

- Un representants del  PAS designat pels seus òrgans de representació.

- Un representant dels estudiants designat pel CEUPF.

- 2 representants d'entitats del sector concernit, a proposta de la presidència de la Comissió.

- El o la cap de la Unitat de Suport a Programes Especials, que exerceix la secretaria de la Comissió.

Aquesta comissió es reunirà com a mínim un cop l'any.

6. Adhesió de la UPF al Codi de Conducta de les Universitats en  matèria de cooperació al desenvolupament
(Data de publicació de l'acord: 10 de febrer del 2010)

S'acorda l'adhesió de la Universitat Pompeu Fabra al Codi de Conducta en matèria de Cooperació al Desenvolupament, que s'adjunta com a annex 2.

7. Memòries de verificació de plans d'estudis de màster universitari per al curs 2010-2011.
(Data de publicació de l'acord: 10 de febrer del 2010)

S'aprova el pla d'estudis del màster universitari en Filosofia Política, que s'impartirà a partir del curs 2010-2011, i que s'inclou en la memòria de sol·licitud de verificació del pla, que s'adjunta com a annex 3.

8. Modificació de la normativa d'accés a un màster universitari
(Data de publicació de l'acord: 10 de febrer del 2010)

S'aprova la normativa de requisits específics i procés d'admissió al màster universitari en Innovació i Qualitat Televisives (de TV3), que s'adjunta com annex 4.

9. Aprovació i/o modificació de reglaments de centre i departament
(Data de publicació de l'acord: 10 de febrer del 2010)

9.1.S'aprova el reglament de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, que consta com a annex 5.

Aquest reglament deixa sense efectes el reglament de la Facultat aprovat per Acord del Consell de Govern de 21 de gener del 2004 i modificat per acord del Consell de Govern de 6 d'octubre del 2008.

9.2.S'aprova el reglament de la Facultat de Dret, que consta com a annex 6.

Aquest reglament deixa sense efectes el Reglament de la Facultat aprovat per Acord del Consell de Govern de 21 de gener del 2004.

9.3.S'aprova la modificació del reglament de la Facultat de Comunicació, aprovat per Acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2009, en els termes següents:

Primer

On diu:

"Article 18. Equip de Deganat

1. L'equip de Deganat és un òrgan consultiu del degà o degana, que l'assisteix en les tasques de direcció i de coordinació de la Facultat.

2. L'equip de Deganat està integrat pel degà o degana, els vicedegans o vicedeganes amb funcions de direcció de titulació, els caps d'estudis i el secretari o secretària de la Facultat."

Es substitueix per:

"Article 18. Equip de Deganat

1. L'Equip de Deganat de la Facultat de Comunicació és un òrgan consultiu del degà o degana, que l'assisteix en les tasques de direcció i de coordinació de la Facultat.

2. L'Equip de Deganat està integrat reglamentàriament per les següents persones: degà o degana; vicedegans amb funcions de Direcció de titulació; vicedegans amb funcions de caps d'estudi; i secretari o secretària de Facultat.

3. El Degà o degana podrà convidar als delegats del degà o degana, així com al coordinador o coordinadora de Mobilitat i als coordinadors docents de les titulacions, a assistir a les reunions de l'Equip, sempre que ho consideri necessari en atenció a la naturalesa o continguts dels assumptes que s'hagin de tractar."

Segon

Es numeren de nou els articles següents:

Article 19. Definició, passa a ser l'article 21.

Article 20. Creació i modificació de les àrees de docència, passa a ser l'article 22.

Article 21. Comissions coordinadores, passa a ser l'article 23.

Article 22. Definició, passa a ser l'article 25

Article 23. Composició, passa a ser l'article 26

Article 24. Convocatòria, passa a ser l'article 27

Article 25. Ús d'equipaments, passa a ser l'article 28

Article 26. Procediment, passa a ser l'article 29

Tercer

S'afegeixen els articles següents que queden redactats com a continuació es detallen:

Article 19. Comitè de Direcció

1. El Comitè de Direcció de la Facultat és una comissió delegada de l'Equip de  Deganat que, com a instància informativa, està integrada per les següents persones: degà o degana, vicedegans amb funcions de Direcció d'Ensenyaments, i secretari o secretària de Facultat.

2. La naturalesa informativa d'aquesta comissió delegada de l'Equip de Deganat imposa que només es pugui convocar quan quedi assegurada, si més no, la participació del degà o degana i dels vicedegans amb funcions de Direcció d'Ensenyaments.

3. Els vicedegans amb funcions de caps d'estudi coneixeran la convocatòria, i podran assistir a les reunions del Comitè de Direcció tot i no tenir-ne l'obligació.

Article 20.  Articulació dels Vicedeganats

1. El degà o degana designarà la vicedegana o vicedegà  amb funcions de cap d'estudis de cada Ensenyament d'acord amb la vicedegana o vicedegà amb funcions de directora o director dels Ensenyaments corresponents.

2. El vicedegà o vicedegana amb funcions de cap d'estudis desenvolupen la seva tasca d'acord amb les orientacions dels Directors dels Ensenyaments respectius.

3. Els vicedegans que no siguin membres de la Junta podran ser convidats a assistir a les sessions de Junta de Secció a la que estiguin adscrits o adscrites com a docents, d'acord amb l'article 11.5 d'aquest reglament.

Article 24. Comissió d'Estudiants

1. La Comissió d'Estudiants de la Facultat de Comunicació és l'òrgan de deliberació i consulta per mitjà del qual els estudiants d'aquest centre participen en l'organització i extensió de l'activitat acadèmica en general dins l'àmbit dels seus estudis.

2. La Comissió d'Estudiants està composta pel degà o degana que la presideix, pel delegat o delegada del degà pels estudiants, que actua de secretari o secretària, per la directora o director de Campus, pels estudiants de la Facultat de Comunicació que són membres de la Junta de Facultat, o bé que siguin claustrals d'Universitat, que siguin membres del Consell de Govern de la Universitat, que siguin membres del Consell de Departament de Comunicació en representació de les titulacions de llicenciatura i de grau, i pels delegats de curs. Els vicedegans coneixeran la convocatòria i podran assistir a les reunions d'aquesta Comissió.

3. Són funcions de la Comissió d'Estudiants de la Facultat:

a) Informar sobre les directrius generals de l'activitat acadèmica de les diverses titulacions i la seva aplicació.

b) Participar en el disseny de les activitats complementàries, especialment en l'àmbit de les beques, els ajuts, l'orientació professional, la inserció laboral, i les activitats culturals i esportives.

4. Els estudiants que exerceixen una representació per elecció dels seus companys i companyes poden convocar reunions amb els seus representats i les seves representades en hores no lectives i en dependències del centre, d'acord amb la disponibilitat d'espais que determinarà la Direcció del Campus.

El degà o degana només pot autoritzar excepcionalment reunions d'estudiants en hores lectives quan hi hagi una causa prou urgent i justificada, però haurà de disposar que les classes suprimides o alterades siguin recuperades íntegrament.

El degà o degana ha d'assegurar que s'acompleixi rigorosament la recuperació de classes.

9.4. S'aprova la modificació del reglament del Departament d'Economia i Empresa, aprovat per  Acord del Consell de Govern de 21 de gener del 2004 i modificat per Acord del Consell de Govern de 17 de desembre del 2007,  en els termes següents:

Primer. Es modifica l'apartat e) de l'article 7 que passa a tenir la redacció següent:

"e) una representació del col·lectiu d'estudiants de Grau, Llicenciatura i Diplomatura en les quals imparteix docència el Departament equivalent al 8% del total de membres del Consell. La convocatòria d'eleccions precisarà el percentatge d'estudiants que corresponguin a cada titulació en proporció al nombre d'estudiants matriculats en les mateixes."

Segon. Queden suprimits els apartats  f), g) i h).

Tercer. L'actual apartat i) passa a ser apartat f).

9.5. S'aprova la proposta de modificació del reglament de l'Institut Universitari d'Història Jaume Vicens Vives, aprovat per Acord del Consell de Govern de 21 de gener del 2004,  en els termes següents:

On diu:

"Article  6

e) Quatre representants dels estudiants de tercer cicle, dos dels quals corresponen als estudiants que han superat els crèdits de docència del programa de doctorat, elegits per i entre ells, i dos als estudiants matriculats en els crèdits de docència del programa de doctorat de l'Institut, elegits per i entre ells."

Es substitueix per:

"Article 6

e) Quatre representants dels alumnes de màster i de doctorat, elegits per i entre ells, dos dels qual corresponen als estudiants de màster i dos als estudiants de doctorat en els seves diverses etapes. Són alumnes amb representació en el Consell tots els matriculats en els programes de màster oficials vinculats a l'IUHJVV i als doctorands amb tesi doctoral inscrita a l'IUHJVV i amb tutoria de tesi vigent."

10. Derogació del reglament del servei de teledocumentació
(Data de publicació de l'acord: 10 de febrer del 2010)

Atès que el reglament del servei de Teledocumentació, aprovat per Acord de la Comissió Gestora de 30 d'octubre de 1990, es va aprovar en un moment històric en què la tecnologia web no estava encara generalitzada i tots els continguts electrònics havien de consultar-se remotament amb connexió telefònica via mòdem,

Atès que la introducció i l'impuls de les noves tecnologies en el context universitari, i en concret, en l'àmbit del servei a l'usuari, fa que aquest reglament es consideri obsolet.

El Consell de Govern acorda:

Derogar el Reglament del Servei de Teledocumentació aprovat per Acord de la Comissió Gestora de 30 d'octubre de 1990.

11. Atorgament del complement addicional per mèrits de recerca a professorat contractat
(Data de publicació de l'acord: 10 de febrer del 2010)

El Decret 405/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les retribucions addicionals del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, regula el procediment per a l'assignació d'aquestes retribucions addicionals, segons el que preveu l'article 72 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.

La Resolució IUE/3780/2008, de 10 de desembre, per la qual es dóna publicitat al procediment i els terminis de presentació de les sol·licituds d'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador funcionari i contractat, per a períodes que hagin finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2008, estableix dues convocatòries diferenciades: una per al personal docent i investigador contractat i l'altra per als funcionaris.

El 7 d'octubre del 2009 el Consell de Govern va proposar al Consell Social l'assignació de complements addicionals per mèrits de recerca al professorat contractat participant en la convocatòria i informat favorablement per l'AQU de Catalunya segons comunicació del seu director de data 13 de juliol del 2009.

El 14 de gener del 2010 el director de l'AQU de Catalunya ha informat la relació del professorat contractat que ha obtingut l'avaluació positiva, com a conseqüència de l'estimació de recursos d'alçada, d'algun tram de recerca com a personal docent i investigador contractat en la convocatòria de l'any 2009.

És per tot això que, en aplicació del que disposa l'article 7.2 del Decret 405/2006, s'acorda proposar al Consell Social l'assignació dels complements addicionals per mèrits de recerca meritats fins el 31 de desembre del 2008 i amb efectes econòmics de l'1 de gener del 2009 al professorat relacionat com a annex 7.

12. Modificació de comissions de la UPF
(Data de publicació de l'acord: 10 de febrer del 2010)

Per acord de la Junta de Govern de 28 d'octubre del 1999, modificat pels acords del Consell de Govern de 17 de març del 2004 i de 5 d'octubre del 2005, es va procedir a la creació i a l'establiment de la composició de la Comissió d'Estratègia de Tecnologies i Recursos de la Informació (CETRI). 

Atenent, d'una banda, la Resolució del rector de 16 de març del 2009, que estableix les competències dels actuals vicerectorats, i, de l'altra, les funcions i la dinàmica de funcionament de la Comissió, es fa necessari revisar i modificar la seva composició, amb l'objectiu que integri com a membres tots els vicerectors amb competències sobre les funcions que té encarregades i, alhora, que sigui eficaç i productiva.

Per aquest motiu, el Consell de Govern  acorda modificar la composició de la Comissió d'Estratègia de Tecnologies i Recursos de la Informació que queda formada pels membres següents :

President:           Vicerector d'Economia, Recursos d'Informació i Relacions institucionals, per delegació del rector.

Vocals:              Vicerector de Docència i Ordenació Acadèmica

Vicerector de Postgrau i Doctorat

Vicerector de Política Científica

Vicerector de Qualitat i Estratègia Institucional

Gerent

Cap del Gabinet del Rectorat

Directora de la Biblioteca

Cap del Servei d'Informàtica

Tres professors experts designats pel Consell de Govern

Secretari:       Vicegerent de l'Àrea de Serveis, Tecnologia i Recursos

13. Designació del representant del Consell de Govern (PDI) al Consell Social
(Data de publicació de l'acord: 10 de febrer del 2010)

Es designa representant del personal acadèmic del Consell de Govern en el Consell Social de la UPF el professor Josep Eladi Baños Díez, vicerector de Docència i Ordenació Acadèmica, en substitució de la professora María Morrás Ruiz-Falcó.

14. Designació de representants de la UPF a altres organismes
(Data de publicació de l'acord: 10 de febrer del 2010)

1. Es designa la prof. Elena Larrauri Pijoan, vicerectora de Relacions Internacionals, representant de la UPF en el patronat de la Fundació UPF, en substitució de la prof. María Morrás Ruiz-Falcó.

2. Es ratifica la designació de la prof. María Morrás Ruiz-Falcó com a representant de la UPF en el Patronat de la Fundació Institut d'Educació Contínua (IDEC), en la seva nova qualitat de delegada del rector per a la internacionalització del doctorat.

3. Es designa la prof. Olga Valverde Granados, vicerectora de Postgrau i Doctorat, representant de la UPF en la Conferència General del Consell Interuniversitari de Catalunya, en substitució de la prof. María Morrás Ruiz-Falcó.

15. Designació dels membres a diverses comissions de la Universitat
(Data de publicació de l'acord: 10 de febrer del 2010)

Es designa la prof. Consuelo Chacártegui Jávega vocal de la Comissió de Relacions Internacionals, en substitució de la prof. Elena Larrauri Pijoan.

 16. Ratificació de convenis
(Data de publicació de l'acord: 10 de febrer del 2010)

Es ratifiquen els convenis subscrits per la Universitat Pompeu Fabra, que consten com a annex 8.