Sessiˇ del Consell de Govern del dia 26 de gener del 2009

Principals acords

1. Aprovació de l'acta de la sessió de 15 de desembre del 2008 del Consell de Govern
(Data de publicació de l'acord: 2 de febrer del 2009)

S'aprova l'acta de la sessió del Consell de Govern de 15 de desembre del 2008.

3. Convocatòria d'eleccions a rector o rectora de la UPF
(Data de publicació de l'acord: 2 de febrer del 2009)

S'aprova la convocatòria d'eleccions al càrrec de rector o rectora de la Universitat Pompeu Fabra, que consta com a annex 1.

5. Modificació de la normativa de reconeixement en crèdits d'activitats universitàries
(Data de publicació de l'acord: 2 de febrer del 2009)

S'aprova la modificació de la Normativa de reconeixement en crèdits d'activitats universitàries, aprovada per Acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008, en els termes previstos en l'annex 2.

6. Normativa de reconeixement acadèmic en crèdits per aprenentatge de llengües en els ensenyaments de grau
(Data de publicació de l'acord: 2 de febrer del 2009)

S'aprova la normativa de reconeixement acadèmic en crèdits per aprenentatge de llengües en els estudis de grau, que consta com a annex 3.

7. Proposta de programació d'ensenyaments de grau pel curs 2010-2011
(Data de publicació de l'acord: 2 de febrer del 2009)

S'acorda proposar la incorporació a la Programació Universitària de Catalunya pel curs 2010-2011 l'ensenyament de Grau en Enginyeria Biomèdica, d'acord amb les característiques que consten com a annex 4.

8. Proposta de verificació de plans d'estudi de màsters universitaris pel curs 2009-2010
(Data de publicació de l'acord: 2 de febrer del 2009)

S'aprova el pla d'estudis del màster universitari en Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes, que s'impartirà a partir del curs 2009-2010, i que s'inclou en la memòria de sol·licitud de verificació del pla, que s'adjunta com a annex 5.

9. Proposta d'autorització del canvi de titularitat de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials del Maresme (EUM) i de modificació de nom de l'Escola
(Data de publicació de l'acord: 2 de febrer del 2009)

9.1. Vista la sol·licitud conjunta del President del Consell Comarcal del Maresme i de la Presidenta de la Fundació pública Tecnocampus Mataró-Maresme, de data 17 de desembre del 2008 i la memòria que l'acompanya, per la qual sol·liciten que per part de la Universitat Pompeu Fabra s'aprovi la subrogació de la Fundació Pública Tecnocampus Mataró-Maresme en el conveni de col·laboració acadèmica que regeix l'adscripció de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials del Maresme a la UPF.

El Consell de Govern ACORDA:

  • Informar favorablement el canvi de titularitat de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials del Maresme, adscrita a la Universitat Pompeu Fabra pel Decret 327/1995, de 28 de novembre (DOGC 2141 de 13.12.95), que ha estat cedida pel Consell Comarcal del Maresme a la Fundació pública Tecnocampus Mataró-Maresme, i la conseqüent subrogació d'aquesta Fundació en el lloc que ocupava el Consell Comarcal del Maresme en el conveni de col·laboració acadèmica que regeix l'adscripció signat amb la UPF en data 8 de març de 1994 i la seva addenda de data 4 de novembre de 1997.
  • Elevar al Consell Social l'esmentat acord, amb trasllat del corresponent expedient i posteriorment a la Direcció General d'Universitats per a la seva aprovació.

9.2. Vista la sol·licitud de la Fundació pública Tecnocampus Mataró-Maresme titular, per cessió del Consell Comarcal del Maresme, de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials del Maresme, centre docent d'ensenyament superior adscrit a la UPF, de modificació del nom de l'Escola,

El Consell de Govern ACORDA:

  • Informar favorablement el canvi de denominació de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials del Maresme per Escola Universitària del Maresme.
  • Elevar aquest acord al Consell Social i posteriorment a la Direcció General d'Universitats per a la seva autorització i constància en el Registre de Centres i Estudis Universitaris de Catalunya, creat pel Decret 76/2007, de 27 de març, i en el registre del Ministeri de Ciència i Innovació, creat per Reial Decret 1509/2008, de 12 de setembre.

 

10. Proposta de creació de l'EBT Reactable Systems S.L.
(Data de publicació de l'acord: 2 de febrer del 2009)

Atès que fruit del treball d'investigació del Music Techonoloy Group (MTG) de la Universitat Pompeu Fabra ha sorgit un producte amb aplicacions comercials és voluntat dels participants de crear una empresa denominada Reactable Systems, S.L., de la qual serien socis els investigadors Sergi Jordà Puig, Marcos Alonso Ruiz, Günter Geiger, Martin Katenbrunner, Xavier Serra i la Universitat Pompeu Fabra.

El Consell de Govern ACORDA:

Primer.- Proposar al Consell Social que acordi la constitució de la societat Reactable Systems, S.L. La participació dels socis en l'esmentada empresa és la que es fa constar a l'annex 6, i es regirà pels Estatuts i el contracte entre socis que consten com a annex 7 i annex 8, respectivament.

Segon.- Autoritzar àmpliament al rector per a la realització de tots aquells actes que siguin necessaris per al desplegament d'aquest acord.

11. Modificació reglament del Departament de Ciències Polítiques i Socials
(Data de publicació de l'acord: 2 de febrer del 2009)


Vistos els acords de 28 d'abril i 25 de novembre del 2008 del Consell de Departament del Departament de Ciències Polítiques i Socials, el Consell de Govern aprova la modificació del reglament del Consell de Departament del Departament de Ciències Polítiques i Socials en els termes següents:

Primer

On diu:

"Article 2

El Departament de Ciències Polítiques i Socials és l'òrgan encarregat de coordinar les activitats i iniciatives docents i de recerca del personal acadèmic que hi està adscrit i de donar-hi suport. Coordina la docència de les àrees de coneixement de Biblioteconomia i Documentació, Ciències Polítiques i de l'Administració, Psicologia Social, i Sociologia i d'aquelles altres que en el futur hi adscrigui l'òrgan competent de la Universitat, en els centres o estudis en què aquestes àrees imparteixen docència, d'acord amb la programació docent de la Universitat. També exerceix aquelles altres funcions que li assignin els Estatuts i les normes que els desenvolupin."

Es proposa:

"Article 2.

El Departament de Ciències Polítiques i Socials és l'òrgan encarregat de coordinar les activitats i les iniciatives docents i de recerca del personal acadèmic que hi està adscrit i de donar-hi suport. Coordina la docència de les àrees de coneixement de Ciències Polítiques i de l'Administració, Psicologia Social, i Sociologia i d'aquelles altres que en el futur hi adscrigui l'òrgan competent de la Universitat, en els centres o estudis en què aquestes àrees imparteixen docència, d'acord amb la programació docent de la Universitat. També exerceix aquelles altres funcions que li assignin els Estatuts i les normes que els desenvolupin."

Segon

On diu:

"Article 12

1. El Consell de Departament s'ha de reunir almenys dues vegades durant el curs, sempre en període lectiu, i ha d'haver estat convocat prèviament pel director o directora del Departament. En l'escrit de convocatòria s'han d'indicar el lloc i l'hora de reunió i l'ordre del dia."

Es proposa:

"Article 12

1. El Consell de Departament s'ha de reunir com a mínim una vegada a l'any, sempre en període lectiu, i ha d'haver estat convocat prèviament pel director o directora del Departament. En l'escrit de convocatòria s'han d'indicar el lloc i l'hora de reunió i l'ordre del dia."

 

Tercer

On diu:

"Article 20

1. La Comissió Permanent del Departament estarà integrada pel director o directora de departament, que la presidirà, pels caps de les seccions científiques del Departament, i, en el cas que no coincideixin amb aquestes figures, pel sots-director i el secretari. Aquesta comissió tindrà capacitat decisòria en els àmbits següents: en la gestió ordinària del Departament; en les competències regulades en l'article 11 d'aquest reglament; en l'elaboració de la memòria d'activitats docents i investigadores del Departament; en la proposta del pla d'activitat docent i d'investigació dels seus membres; en l'elaboració del projecte de pressupost; en la proposta de necessitats del personal d'administració i serveis, i en totes aquelles funcions relatives al Departament que li siguin atribuïdes pel Consell. La Comissió Permanent també aprovarà la proposta dels programes de doctorat en el cas que aquesta competència no es delegui en una comissió de doctorat. També fomentarà la informació i, si escau, la coordinació entre les diferents línies de recerca de les seccions científiques del Departament."

Es proposa:

"Article 20

1. La Comissió Permanent del Departament està integrada pel director o directora del Departament, que la presideix; pels caps de les seccions científiques del Departament; pel coordinador o coordinadora de tercer cicle i, en cas que no coincideixin amb aquestes figures, pel sotsdirector o sotsdirectora i pel secretari o secretària. Aquesta comissió té capacitat decisòria en els àmbits següents: en la gestió ordinària del Departament; en les competències regulades en l'article 11 d'aquest reglament; en l'elaboració de la memòria d'activitats docents i investigadores del Departament; en la proposta del pla d'activitat docent i de recerca dels seus membres; en l'elaboració del projecte de pressupost; en la proposta de necessitats de personal d'administració i serveis, i en totes aquelles funcions relatives al Departament que li siguin atribuïdes pel Consell. També fomentarà la informació, i si escau, la coordinació entre les diferents línies de recerca de les seccions científiques del Departament."

Quart

On diu:

"Article 22

El director o directora del Departament és elegit pel consell de Departament entre el professorat doctor dels cossos docents universitaris que hi pertanyin. Per poder presentar-hi candidatura cal tenir el suport de com a mínim un terç dels membres del Consell de Departament. El seu nomenament correspon al rector o rectora."

Es proposa:

"Article 22

El director o directora del Departament és elegit pel Consell de Departament entre el professorat doctor de caràcter permanent que hi pertanyi. Per poder presentar-hi candidatura cal tenir el suport de com a mínim un terç dels membres del Consell de Departament. El seu nomenament correspon al rector o rectora."

 

Cinquè

On diu:

"Article 24

4. El Director del Departament ha de proposar al Consell de Departament la designació del secretari o secretària del Consell entre els professors del Departament."

Es proposa:

"Article 24

4. El director o directora del Departament ha de proposar al Consell de Departament la designació del secretari o secretària entre els professors del Departament."

Setè

On diu:

"Disposició addicional

Les seccions científiques del Departament de Ciències Polítiques i Socials, són:
- Ciència Política (inclou les àrees de coneixement de Ciència Política i Psicologia Social)
- Sociologia (inclou l'àrea de coneixement de Sociologia)
- Ciències de la Documentació (inclou l'àrea de coneixement de Biblioteconomia i Documentació)

Es proposa:

"Disposició addicional

Les seccions científiques del Departament de Ciències Polítiques i Socials, són les següents:

- Ciència Política (inclou les àrees de coneixement de Ciències Polítiques i de l'Administració i Psicologia Social)
- Sociologia (inclou l'àrea de coneixement de Sociologia)"

Vuitè. Una vegada redactat el Reglament del Departament de Ciències Polítiques i Socials conforme les regles de llenguatge de gènere, queda redactat com es fa constar a l'annex 9.

12. Designació de representants de la UPF a comissions de la UPF i altres organismes
(Data de publicació de l'acord: 2 de febrer del 2009)

12.1. S'acorda designar com a representant de la Universitat Pompeu Fabra en el Patronat de la Fundació IMIM el rector, o persona en qui delegui.

12.2. Vist l'Acord del Consell de Govern de 15 de desembre del 2008, de modificació de la Comissió d'Ordenació Acadèmica, es designen els membres següents:

- Mireia Trenchs Parera, degana de la Facultat d'Humanitats
- Josep Ferrer Riba, degà de la Facultat de Dret
- Miquel Rodrigo Alsina, director del Departament de Comunicació
- Francesc Posas Garriga, director del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut
- Walter García-Fontes Badanian, representant del PDI del Consell de Govern
- Laia Galindo Torralba, representant dels estudiants del Consell de Govern
- Ulises Rey Torné, representant dels estudiants del Consell de Govern

13. Ratificació de convenis
(Data de publicació de l'acord: 2 de febrer del 2009)

Es ratifiquen els convenis subscrits per la Universitat Pompeu Fabra, que consten com a annex 10.