Sessiˇ del Consell de Govern del dia 17 de desembre del 2007

Acords

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió de 14 de novembre del 2007 del Consell de Govern
(Data de publicació de l'acord: 11 de gener del 2008)

S'aprova l'acta de la sessió del Consell de Govern de 14 de novembre del 2007.

3. Projecte de pressupost de la UPF per a l'exercici 2008 i de les Bases d'Execució
(Data de publicació de l'acord: 11 de gener del 2008)

D'acord amb el previst als articles 89 c) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, i 186.3 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, s'aprova el projecte de pressupost de la Universitat Pompeu Fabra corresponent a l'exercici 2008 i s'eleva al Consell Social perquè l'aprovi (annex 1).

Així mateix, s'aproven les bases per a l'execució del pressupost conforme al previst a l'article 186.2 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, que consten igualment com a annex 1.

4. Atorgament de la Medalla de la UPF
(Data de publicació de l'acord: 11 de gener del 2008)

A proposta del rector, i als efectes de fer un reconeixement especial a aquells professors i professores que han servit la UPF des de l'exercici d'un càrrec de responsabilitat en l'àmbit acadèmic i que, per tant, amb el seu esforç han contribuït al bon govern de la Universitat, el Consell de Govern acorda la concessió de la Medalla de la Universitat Pompeu Fabra a aquelles persones que, amb independència de quan van ser nomenades, han deixat d'exercir, durant el mandat del rector Josep Joan Moreso, el càrrec de vicerector o vicerectora, degà o degana i director o directora de centre o d'estudi, i director o directora de departament o d'institut, que són:

 • Carles Ramió Matas, en agraïment a la seva tasca i a la seva especial dedicació com a vicerector de Planificació, Avaluació i Recursos de la Informació entre els anys 2005 i 2007.
 • Antònia Agulló Agüero, en agraïment a la seva tasca i a la seva especial dedicació com a degana de la Facultat de Dret entre els anys 2004 i 2006.
 • Antoni Badia Cardús, en agraïment a la seva tasca i a la seva especial dedicació com a director del Departament de Traducció i Filologia entre els anys 2000 i 2005.
 • Xavier Calsamiglia Blancafort, en agraïment a la seva tasca i a la seva especial dedicació com a director del Departament d'Economia i Empresa entre els anys 2005 i 2007.
 • Montserrat Cuchillo Foix, en agraïment a la seva tasca i a la seva especial dedicació com a directora del Departament de Dret entre els anys 2001 i 2007.
 • Fernándo Giráldez Orgaz, en agraïment a la seva tasca i a la seva especial dedicació com a director del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut entre els anys 2004 i 2007.
 • Francesc Xavier Serra Casals, en agraïment a la seva tasca i a la seva especial dedicació com a director del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions entre els anys 2004 i 2007.
 • Mariano Torcal Loriente, en agraïment a la seva tasca i a la seva especial dedicació com a director del Departament de Ciències Polítiques i Socials entre els anys 2004 i 2007.
 • Jaume Torras Elias, en agraïment a la seva tasca i a la seva especial dedicació com a director de l'Institut Universitari d'Història Jaume Vicens i Vives entre els anys 2002 i 2007.
 • Maria Teresa Turell Julià, en agraïment a la seva tasca i a la seva especial dedicació com a directora de l'Institut Universitari de Lingüística Aplicada entre els anys 2004 i 2006.

5. Procediment per al nomenament de doctor honoris causa per la UPF
(Data de publicació de l'acord: 11 de gener del 2008)

Vista la proposta del Departament d'Economia i Empresa de concedir el títol de doctor honoris causa per la Universitat Pompeu Fabra al professor Robert M. Solow, el Consell de Govern aprova la proposta de designació de la Comissió de Professors Doctors que ha de valorar la proposta, que estarà formada pels professors següents:

 • Prof. Andreu Mas i Colell
 • Prof. Francesc Posas Garriga
 • Prof. Jaume Torras Elias
 • Prof. Maria Teresa Turell Julià
 • Prof. Tomàs de Montagut i Estragués

6. Bases reguladores per a la concessió d'ajuts en el marc del Pla de Mesures de Suport a la Recerca per l'any 2008
(Data de publicació de l'acord: 11 de gener del 2008)

S'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajuts en el marc del Pla de Mesures de Suport a la Recerca per al 2008, que consten com a annex 2.

7. Modificació de Grups de Recerca
(Data de publicació de l'acord: 11 de gener del 2008)

7.1. Atesa la Normativa de Figures de Recerca aprovada per acord de la Junta de Govern de 8 de febrer de 1996, modificada per acords del Consell de Govern de 10 de novembre del 2004, 5 d'octubre del 2005 i 8 de novembre del 2006.

Vist l'informe favorable de la Comissió de Recerca de 3 de desembre del 2007 per al reconeixement de les modificacions dels grups de recerca UPF, el Consell de Govern acorda que el Grup de Recerca en Anàlisi d'Imatges i Computació (Computational Imaging Lab), reconegut per Consell de Govern en data 02 de febrer del 2005, passi a denominar-se Grup de Recerca en Imatge Computacional i Tecnologies de la Simulació en Biomedicina (CISTIB) Research Group for Computational Imaging and Simulation Technologies in Biomedicine.

7.2. Vista la Disposició Transitòria Primera de la Normativa de Figures de Recerca aprovada per acord de la Junta de Govern de 8 de febrer de 1996, modificada per acords del Consell de Govern de 10 de novembre del 2004, 5 d'octubre del 2005 i 8 de novembre del 2006.

Vist l'informe favorable de la Comissió de Recerca de 3 de desembre del 2007, el Consell de Govern acorda que els investigadors i recursos econòmics del Grup de Disseny Periodístic Barcelona 95, fins ara un Grup amb Nom Específic (GNE), passin a formar part del Grup de Recerca en Periodisme.

8. Modificació del punt 3.1.2 Projectes Unió Europea, de la Normativa pel la qual es regeix l'aplicació de cànons a diverses activitats
(Data de publicació de l'acord: 11 de gener del 2008)

Es modifica l'article 3.1.2 de la Normativa per la qual es regeix l'aplicació de cànons a diverses activitats aprovada per acord de la Junta de Govern de 21 de juliol de 1999, modificada per acord del Consell de Govern de 8 de novembre del 2006, que queda redactat com segueix:

"3.1.2. Projectes de la Unió Europea

a) Sisè Programa Marc (6PM) i anteriors

S'aplicarà el cànon establert en la convocatòria corresponent. Si el cànon imputat supera el 15%, el percentatge que superi aquesta xifra s'aplicarà a despeses indirectes concretes a decidir amb l'acord de l'investigador principal del projecte.

b) Setè Programa Marc (7PM)

S'aplicarà, de forma general, un cànon corresponent al 15% dels ingressos del projecte, a excepció de les convocatòries que estableixin un cànon inferior (accions de coordinació i suport, accions de suport a la formació i desenvolupament professional d'investigadors-Marie Curie etc...)

c) Altres projectes de finançament internacional.

Si la subvenció es calcula segons la modalitat de costos addicionals s'aplicarà el cànon establert en la convocatòria .

Si la subvenció es calcula segons la modalitat de costos totals, s'aplicarà un cànon corresponent al 15% dels ingressos."

9. Model d'avaluació dels mèrits docents del personal docent i investigador
(Data de publicació de l'acord: 11 de gener del 2008)

S'autoritza el rector perquè elevi a l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya (AQU) la proposta de model d'avaluació dels mèrits docents del personal docent i investigador a la UPF, que consta com a annex 3.

10. Atorgament del complement addicional per mèrits de recerca del professorat funcionari corresponent a la convocatòria del 2006
(Data de publicació de l'acord: 11 de gener del 2008)

El Decret 405/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les retribucions addicionals del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, regula el procediment per a l'assignació d'aquestes retribucions addicionals, segons el que preveu l'article 72 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.

La Resolució 3813/2006 del Departament d'Educació , de 27 de novembre, per la qual es dóna publicitat al procediment i els terminis de presentació de les sol·licituds d'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador funcionari i contractat, per a períodes que hagin finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2006, estableix per al personal docent i investigador funcionari un termini del 2 de juliol al 20 de juliol de 2007, ambdós inclosos

El 23 de novembre del 2007 el director de l'AQU de Catalunya ha comunicat la relació de professorat de la UPF que ha obtingut l'avaluació favorable d'algun període recerca en la convocatòria establerta per la resolució 3813/2006 així com per l'estimació de recursos d'altres convocatòries.

És per tot això que, en aplicació del que disposa l'article 7.2 del Decret 405/2006, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l'assignació dels complements addicionals per mèrits de recerca meritats fins el 31 de desembre del 2006 i amb efectes econòmics de l'1 de gener del 2007 al professorat relacionat en l'annex 4.

11. Modificació del reglament del Departament d'Economia i Empresa
(Data de publicació de l'acord: 11 de gener del 2008)

S'aprova la modificació del reglament del Departament d'Economia i Empresa, en els termes següents:

L'article 7 queda redactat com segueix com segueix:

"Article 7. El Consell de Departament està format per:

a) El director del Departament, que el presideix.
b) Tot el seu personal acadèmic doctor a temps complet.
c) Una representació del col·lectiu de professors a temps parcial, del personal acadèmic no doctor i del personal investigador en formació equivalent al 4% del total de membres del Consell.
d) Una representació del col·lectiu d'estudiants dels màsters oficials del Departament equivalent al 2% del total de membres del Consell.
e) Una representació dels col·lectiu d'estudiants de doctorat del Departament equivalent al 10% del total de membres del Consell.
f) Una representació del col·lectiu d'estudiants de segon cicle de les llicenciatures en Economia i en Administració i Direcció d'Empreses equivalent al 3% del total de membres del Consell.
g) Una representació del col·lectiu d'estudiants de la diplomatura en Ciències Empresarials equivalent al 3% del total de membres del Consell.
h) Una representació del col·lectiu d'estudiants de primer cicle de les llicenciatures en Economia i en Administració i Direcció d'Empreses equivalent al 2% del total de membres del Consell.
i) Una representació del col·lectiu del personal d'administració i serveis adscrit al Departament equivalent al 3% del total de membres del Consell.

En el còmput d'aquests percentatges s'arrodonirà a l'enter més proper (i quan això no resolgui, a l'enter superior)."

L'article 8, apartat 2, queda redactat com segueix:

"a) En el cas dels estudiants de màsters oficials seran electors i elegibles els estudiants que estiguin matriculats en un màster oficial del Departament.

b) En el cas dels estudiants de doctorat seran electors i elegibles els estudiants que estiguin matriculats en un doctorat del Departament."

12. Aprovació del reglament de l'Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI)
(Data de publicació de l'acord: 11 de gener del 2008)

A proposta del Patronat del Consorci Escola Superior de Comerç Internacional, s'aprova el reglament de l'Escola Superior de Comerç Internacional, que consta com a annex 5.

13. Modificació del conveni de col·laboració acadèmica amb la Fundació Elisava Escola de Disseny
(Data de publicació de l'acord: 11 de gener del 2008)

S'aprova el III Annex al Conveni de col·laboració acadèmica amb la Fundació privada ELISAVA Escola universitària, que consta com a annex 6.

14. Autorització d'expedients de despesa de caràcter plurianual
(Data de publicació de l'acord: 11 de gener del 2008)

La necessitat d'ampliar i transformar les instal·lacions actuals de l'Hospital del Mar, que afecten les instal·lacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, així com l'atorgament de nous estudis de Medicina a la UPF i l'interès d'ubicar l'Escola Universitària d'Infermeria de l'IMAS en l'edifici Dr. Aiguader, exigeixen una transformació de l'edifici, en el qual la Universitat ha vingut desenvolupant les seves activitats de docència i recerca en l'àmbit de les Ciències de la Salut i de la Vida.

Les tres entitats afectades per aquests canvis, IMAS, UAB i UPF, s'han plantejat un projecte conjunt per a la transformació i ampliació de l'edifici Dr. Aiguader, 80 que afecta una superfície de 12.496 m2 i amb un pressupost estimat de les obres de 15.349.895 €, IVA inclòs, és a dir, un cost de 1.228 €/m2.

Atesa la total interrelació d'aquestes obres amb les d'ampliació de l'Hospital de Mar, s'ha acordat que sigui l'IMAS qui les porti a terme. Així mateix s'ha previst un sistema de finançament en quatre anys (2008-2011), amb aportacions proporcionals de totes les institucions afectades. L'import previst de les obres que correspondria a la UPF és de 5.316.059 €.

Les anualitats previstes són els següents:

 • Anualitat 2008:   493.236 €
 • Anualitat 2009: 1.281.225 €
 • Anualitat 2010: 1.600.594 €
 • Anualitat 2011: 1.941.004 €

El finançament d'aquestes actuacions anirà a càrrec dels recursos propis de la Universitat.

Donat que el finançament té un caràcter pluriennal l'aprovació correspon al Consell Social de la Universitat a proposta del Consell de Govern. Atès que, per motius de calendari de sessions del plenari d'aquell òrgan, es va sotmetre a la seva aprovació sense la proposta prèvia del Consell de Govern.

Atès que el plenari del Consell Social en data 29 de novembre del 2007 va aprovar l'esmentat expedient condicionat a l'aprovació del Consell de Govern, el Consell de Govern acorda l'aprovació de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal (2008-2011) per a les obres de remodelació de l'edifici Doctor Aiguader, 80 al Campus del Mar de la Universitat Pompeu Fabra.

15. Ratificació de convenis
(Data de publicació de l'acord: 11 de gener del 2008)

Es ratifiquen els convenis subscrits per la Universitat Pompeu Fabra, que consten com a annex 7.