Sessiˇ del Consell de Govern del dia 15 desembre del 2010

Principals acords


1. Aprovació de l’acta de la sessió de 17 de novembre del 2010 del Consell de Govern
(Data de publicació dels acords: 1 de febrer del 2011)

S’aprova l’acta de la sessió del Consell de Govern de 17 de novembre del 2010.  

3. Concessió del títol d'honoris causa per la UPF al Sr. Joan Manuel Serrat i Teresa
(Data de publicació dels acords: 1 de febrer del 2011)

El Consell de Govern, a proposta del rector, acorda concedir el títol de doctor honoris causa per la Universitat Pompeu Fabra al Sr. Joan Manuel Serrat i Teresa per la dignitat i la força de la paraula i pel valor expressiu de les seves cançons originals, siguin en català o en castellà, per la difusió de l’obra d’alguns dels millors poetes del segle xx, per la defensa cívica i política de la llengua i la cultura catalanes durant el franquisme i per haver contribuït, a través de la seva música, a la difusió del català arreu del món.

 4. Concessió de la Medalla de la UPF al Sr. Jordi Llovet Pomar
(Data de publicació dels acords: 1 de febrer del 2011)

 El Consell de Govern acorda concedir la Medalla de la Universitat Pompeu Fabra al Sr. Jordi Llovet Pomar, crític de literatura, filòsof, traductor, assagista i catedràtic de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada de la Universitat de Barcelona, en agraïment per la donació a la Universitat Pompeu Fabra de la seva biblioteca particular, integrada per més de 20.000 volums de gran valor bibliogràfic.

4 bis. Concessió de medalles de la UPF al prof. José García Montalvo
(Data de publicació dels acords: 1 de febrer del 2011)

A proposta del rector i amb la voluntat de fer un reconeixement especial a aquells professors que han servit la UPF des de l’exercici d’un càrrec de responsabilitat en l’àmbit acadèmic, el Consell de Govern acorda concedir la Medalla de la Universitat Pompeu Fabra al prof. José García Montalvo, en agraïment a la seva tasca i a la seva especial dedicació com a director del Departament d’Economia i Empresa entre els anys 2007 i 2010.

5. Aprovació del projecte de pressupost de la UPF per l'exercici del 2011 i de les Bases d'execució del pressupost

(Data de publicació dels acords: 1 de febrer del 2011)

5.1. D’acord amb el previst als articles 89 c) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, i 186.3 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, s’aprova el projecte de pressupost de la Universitat Pompeu Fabra corresponent a l’exercici 2011, que consta com a annex 1 i s’eleva al Consell Social perquè l’aprovi.

5.2. S’aproven les bases per a l’execució del pressupost conforme al previst a l’article 186.2 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, que consten com a annex 2.

6. Modificació de la normativa per la qual s’estableix l’aplicació del cànon a diverses activitats
(Data de publicació dels acords: 1 de febrer del 2011)

El Pla de Sostenibilitat Econòmica de la UPF (2011-2014), presentat al Consell de Govern en data 17 de novembre del 2010, preveu un conjunt de mesures destinades a augmentar els ingressos i a disminuir les despeses que han de permetre assolir progressivament l’equilibri pressupostari, tot obtenint els marges necessaris per poder fer front als nous reptes als quals la Universitat haurà de respondre en els propers exercicis.

D’altra banda, el dinamisme i el fort creixement de les activitats de recerca a la UPF i les modificacions que s’han produït en les polítiques de les administracions públiques en matèria de R+D+i, fan necessària la revisió de la catalogació de les activitats de recerca que preveu la normativa actualment vigent.

En conseqüència, el Consell de Govern:

1. Aprova la modificació de la Normativa per la qual es regeix l’aplicació de cànons a diverses activitats, aprovada pel Consell de Govern en data 21 de juliol de 1999, i modificada pel Consell de Govern en dates 8 de novembre de 2006 i 17 de desembre de 2007, que consta com a annex 3.
 
2. El criteri de distribució de cànons que s’estableix a l’apartat 3.2 de la Normativa s’aplica en compliment del Pla de Sostenibilitat Econòmica de la UPF, i estarà vigent per al pressupost dels exercicis 2011 i 2012. Per al pressupost de l’exercici 2013 i en funció de la disponibilitat pressupostària, és voluntat de la UPF retornar al criteri de distribució vigent en l’actualitat, és a dir:

–      50% per compensar parcialment les despeses generals generades per les activitats de recerca realitzades.

–      50% per a la realització de programes i actuacions institucionals de foment de la recerca.
 

3. La modificació efectuada mitjançant aquest acord entrarà en vigor a partir de l’endemà de l’aprovació per part del Consell de Govern i s’aplicarà a les activitats de recerca que es desenvolupin a partir de l’1 de gener del 2011.

7. Pla de Mesures de Suport a la Recerca 2011
(Data de publicació dels acords: 1 de febrer del 2011)

S’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajuts en el marc del Pla de Mesures de Suport a la Recerca per a l’any 2011, que consten com a annex 4.

8. Actualització del calendari acadèmic del curs 2010-2011

(Data de publicació dels acords: 1 de febrer del 2011) 

Vista l’Ordre TRE/551/2010, de 22 de novembre, per la qual s’estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l’any 2011,

Atès que per a la ciutat de Barcelona s’han establert les festes locals els dies 7 de març i 24 de setembre del 2011 i que el calendari acadèmic de la Universitat del curs 2010-2011 recull el dia 7 de març com a dia lectiu, s’acorda adaptar el calendari acadèmic del curs 2010-2011 per tal d’incloure el dia 7 de març com a no lectiu.

9. Modificació de la memòria del grau en Enginyeria d’Edificació

(Data de publicació dels acords: 1 de febrer del 2011) 

Es modifica la memòria del Grau en Enginyeria d’Edificació per incorporar l’organització de l’activitat docent, en els termes que consten com a annex 5, dels d'estudiants que estan en possessió del títol d’arquitecte tècnic per accedir al títol del Grau en Enginyeria d’Edificació, títols de la Universitat Pompeu Fabra impartits per Elisava Escola Superior de Disseny, centre docent d’ensenyament superior adscrit a la UPF.

10. Proposta de canvi de nom de l’Escola Universitària d’Infermeria del Mar
(Data de publicació dels acords: 1 de febrer del 2011)

Vista la sol·licitud del Consorci Mar Parc Salut de Barcelona, titular de l’Escola Universitària d’Infermeria del Mar, centre docent d’ensenyament superior adscrit a la UPF, de modificació del nom de l’Escola, 

El Consell de Govern acorda:

1. Informar favorablement el canvi de denominació de l’Escola Universitària d’Infermeria del Mar per Escola Superior d’Infermeria del Mar.

2. Elevar aquest acord al Consell Social i posteriorment a la Direcció General d’Universitats per a la seva autorització i constància en el Registre de Centres i Estudis Universitaris de Catalunya, creat pel Decret 76/2007, de 27 de març, i en el Registre del Ministeri de Ciència i Innovació, creat per Reial Decret 1509/2008, de 12 de setembre.

11. Aprovació del conveni que regeix l’adscripció d’Elisava Escola Superior de Disseny
(Data de publicació dels acords: 1 de febrer del 2011)
 
S’acorda l’aprovació del conveni de col·laboració acadèmica que regirà l’adscripció d’Elisava Escola Superior de Disseny a la Universitat Pompeu Fabra, i que substitueix en tot el conveni signat en data  24 de gener de 1995, i els seus annexos I, II, III i IV signats en data 7 de març de 1997, 27 de juliol de 1998, 21 de gener del 2008 i 30 de gener del 2009, respectivament, que consta com a annex 6.

13. Aprovació de l’oferta parcial d’ocupació pública del personal laboral d’administració i serveis de la Universitat Pompeu Fabra per a l'any 2011
(Data de publicació dels acords: 1 de febrer del 2011)

L’article 70 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, disposa que les necessitats de recursos humans amb assignació pressupostària que s’hagin de proveir mitjançant la incorporació de personal de nou ingrés seran objecte d’oferta d’ocupació pública; l’article 25.4 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, de refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, preveu l’aprovació successiva d’ofertes parcials d’ocupació pública dins el mateix exercici pressupostari.
 
Atès que hi ha 1 plaça vacant de personal laboral del grup I i 5 places vacants de personal laboral del grup III de la Universitat que es considera prioritari proveir amb nous efectius de personal, el Consell de Govern aprova l’oferta parcial d’ocupació pública per a l’any 2011 dels llocs següents:
 
 Personal laboral de la Universitat Pompeu Fabra: 6 places

 

Grup

Nombre de Places Llocs
I 1 Tècnic de Proteòmica
III 5

Tècnic de Fisiologia

Tècnic de Biologia del Desenvolupament

Tècnic de Senyalització Cel·lular

Tècnic d'Immunologia

Tècnic de Proteòmica (auxiliar)

 

 

14. Participació de la UPF en l’Asociación Española de Universidades con Titulaciones de Información y Comunicación
(Data de publicació dels acords: 1 de febrer del 2011)

S’aprova la participació de la Universitat Pompeu Fabra en l’Asociación Española de Universidades con Titulaciones de Información y Comunicación (ATIC), els Estatuts de la qual s’adjunten com a annex 7.

15. Modificació de la composició i canvi de nom de la Comissió de Qualitat de Recursos d’Informació
(Data de publicació dels acords: 1 de febrer del 2011)

La Comissió de Qualitat de Recursos d’Informació va ser creada per acord del Consell de Govern de 21 de gener del 2004 com a òrgan de participació dels usuaris en la gestió dels serveis de l’àmbit de les tecnologies i els recursos de la informació amb criteris de qualitat.
 
En atenció a la dinàmica de funcionament de la Comissió i l’estructura acadèmica actual, es fa necessari revisar-ne la composició, per tal que s’adeqüi més a la realitat actual i sigui més eficaç i productiva, i alhora actualitzar-ne el nom.
Per aquest motiu, el Consell de Govern acorda:
 
Primer. La Comissió de Qualitat de Recursos d’Informació passa a denominar-se Comissió d’Usuaris de Recursos de la Informació i Tecnologies (CURIT).
 
Segon. Es modifica la composició de la Comissió, que queda establerta de la manera següent: 

– El vicerector o vicerectora competent en matèria de tecnologies de la informació, que la presideix per delegació del rector o rectora.

– Un professor o professora representant de cadascun dels vuit àmbits temàtics de docència i recerca de la Universitat, designats pel director o directora del departament respectiu.

– El gerent.

– El vicegerent competent en matèria de tecnologies de la informació i de les comunicacions.

– El cap del Servei d’Informàtica.

– El director o directora de la Biblioteca, que n’exerceix la secretaria.

– El sotsdirector o sotsdirectora de la Biblioteca.

– El cap de la Unitat de Projectes i Sistemes del Servei d’Informàtica.

– Un representant dels estudiants per cada campus, designat pel Consell d’Estudiants de la UPF.

– Un representant del personal d’administració i serveis, designat pels òrgans de representació del PAS.

16.  Autorització d'expedients de despesa de caràcter plurianual
(Data de publicació dels acords: 1 de febrer del 2011)

1. L’Institut Municipal d’Assistència Sanitària, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra van subscriure en data 14 de desembre del 2007 un Conveni d’Instal·lacions Docents, que tenia per objecte la col·laboració necessària entre les tres institucions per procedir a la remodelació interna de l’edifici del carrer Dr. Aiguader, número 80, de Barcelona, per ubicar-hi posteriorment els estudis i la docència en el camp de les ciències de la salut i de la vida de les tres institucions, mitjançant l’oportuna formalització d’una llicència d’ús temporal conjunta, per un període de 50 anys.

En el citat conveni es van establir els compromisos de finançament per part de la UPF i la UAB per tal de realitzar la remodelació. Això va permetre adjudicar i dur a terme la primera fase de les obres i la seva posada en servei el mes de setembre del 2009.

Amb posterioritat a la signatura del conveni s’ha aprovat el títol de grau en Medicina, impartit conjuntament per la UAB i la UPF. La inauguració d’aquests estudis obliga a modificar substancialment el projecte, amb el consegüent increment dels costos i la modificació del percentatge de repartiment entre les institucions, com ja es preveu en l’acord vuitè de l’esmentat conveni.

D’altra banda, s’ha constituït el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, cosa que d’acord amb la disposició final única dels seus Estatuts (publicats al DOCG de gener del 2010) implica l’extinció de l’IMAS i la subrogació del Consorci en tots els seus drets i obligacions.

Les modificacions introduïdes en el projecte, amb augment de superfície en l’estructura dels espais, els canvis de les titulacions de cada universitat i la constitució del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona exigeixen l’establiment d’un nou conveni per al desenvolupament de la segona fase de les obres.

En aquest segon conveni, signat l’1 d’octubre del 2010, les tres institucions acorden:

El Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona realitzarà les actuacions necessàries per a la contractació del projecte i de les obres corresponents a la segona fase de la remodelació de les instal·lacions de l’edifici del carrer Dr. Aiguader, número 80, les quals es consideren adquirides en comú per les parts i que afecten una superfície total, incloses les dues fases, de 12.496 m2 (9.134 de remodelació i 3.362 d’obra nova).

El pressupost total d’aquesta segona fase s’estima en 10.086.024 €, dels quals la Universitat Pompeu Fabra es farà càrrec de 5.420.305 € (IVA inclòs).

Les anualitats previstes són les següents:

Anualitat 2011                        1.374.047,00 €

Anualitat 2012                        2.005.513,00 €

Anualitat 2013                        1.994.672,00 €

Anualitat 2014                             46.073,00 €

Total                                            5.420.305,00 €

La clau econòmica en què s’imputarà aquesta despesa és la 620.00 del capítol d’inversions.

D’acord amb allò que disposa l’article 97.4 de la Llei 37/1992, els adjudicataris del projecte i de les obres expediran original i duplicats de les factures en els quals es consignarà, de manera distinta i separada, la porció de base imposable i de quota repercutida a cadascuna de les parts.

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l’autorització de l’expedient de despesa de caràcter pluriennal (2011-2014) per a la realització de les obres de remodelació de l’edifici docent del carrer Dr. Aiguader del campus del Mar.

2. La Universitat Pompeu Fabra vol contractar un projecte per a la prestació del servei de monitorització remota durant 24 hores els 7 dies de la setmana, del conjunt de sistemes d’informació crítics ubicat en els centres de procés de dades que la Universitat disposa en els diferents campus, així com les tasques d’operació d’aquests sistemes fora de l’horari laboral del personal de la Universitat, ja sigui de manera remota, o en cas de ser necessari, amb presència en els locals de la Universitat, assegurant i garantint el funcionament i la continuïtat del servei informàtic durant les 24 hores, els 7 dies de la setmana.

Aplicació econòmica: 227.60

Sistema de contractació: concurs públic.

Anualitats: 3

Distribució de l’import / anualitats: inici estimat del contracte: abril 2011.

Any     Import               IVA                 Total

2011    84.000 €          15.120 €          99.120 €

2012    112.000 €        20.160 €          132.160 €

2013    28.000 €          5.040 €            33.040 €


Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l’autorització de l’expedient de despesa de caràcter pluriennal de contractació d’un servei per a la prestació de monitorització remota dels sistemes d’informació 24 x 7 a la Universitat Pompeu Fabra.

17. Ratificació de convenis
(Data de publicació dels acords: 1 de febrer del 2011)

Es ratifiquen els convenis subscrits per la Universitat Pompeu Fabra, que consten com a annex 8, per assentiment, a excepció del Conveni signat el 3 de novembre del 2010 entre el Departament d’Economia i Finances, l’Obra Social “la Caixa” i la UPF per a la creació d’un centre de recerca d’excel·lència en economia política i governança que es ratifica per 20 vots a favor, cap en contra i 5 abstencions.