Sessiˇ del Consell de Govern del dia 15 de juny del 2005

Acords

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió de 13 d'abril del 2005 del Consell de Govern.
(Data de publicació de l'acord: 21 de juny del 2005)

S'aprova l'acta de la sessió del Consell de Govern de 13 d'abril del 2005.

3. Proposta d'atorgament del Guardó d'Honor de la UPF a la prof. M. Rosa Virós i Galtier.
(Data de publicació de l'acord: 21 de juny del 2005)

El Consell de Govern acorda, per unanimitat dels seus membres, atorgar el Guardó d'Honor de la Universitat Pompeu Fabra a M. Rosa Virós i Galtier, en agraïment a la seva tasca com a rectora de la Universitat entre els anys 2001 i 2005 i en reconeixement de les actuacions dutes a terme durant el seu mandat, i del seu compromís amb una universitat pública i de qualitat, exigent i rigorosa, arrelada al país i oberta al món; al servei d'uns fins socialment rellevants, com l'humanisme integral, la solidaritat social i la catalanitat.

4. Proposta de normativa per la qual es regulen les mesures per a garantir la seguretat i confidencialitat de les dades de caràcter personal.
(Data de publicació de l'acord: 21 de juny del 2005)

S'aprova la normativa per la qual es regulen les mesures per a garantir la seguretat i confidencialitat de les dades de caràcter personal, que consta com a annex 1.

5. Proposta d'atorgament de retribució addicional per mèrits docents al professorat dels cossos docents.
(Data de publicació de l'acord: 21 de juny del 2005)

D'acord amb l'article 72 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, s'acorda proposar al Consell Social l'assignació d'una retribució addicional per mèrits docents en la quantia establerta per la Generalitat de Catalunya al professorat que ha obtingut l'informe favorable de la Comissió d'Avaluació, comissió delegada de la Comissió d'Ensenyament, i que es relaciona en els certificats que consten com a annex 2.

6. Proposta d'aprovació del Programa de beques per a l'aprenentatge d'idiomes del curs 2004-2005.
(Data de publicació de l'acord: 21 de juny del 2005)

S'aprova el programa de beques per a l'aprenentatge d'idiomes per al curs acadèmic 2004-2005, que consta com a annex 3.

7. Proposta modificació del reglament de la Facultat Ciències de la Salut i de la Vida.
(Data de publicació de l'acord: 21 de juny del 2005)

S'aprova la modificació de l'article 8.1 del Reglament de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida aprovat per acord del Consell de Govern de 17 de desembre del 2003, que queda redactat de la manera següent:

La Junta s'ha de reunir dues vegades durant cada curs acadèmic, sempre en període lectiu, i ha d'haver estat convocada prèviament pel degà o degana de la Facultat.

8. Proposta de participació de la UPF en la creació del Consorci de Transferència de Coneixement (CTC) i d'aprovació dels seus Estatuts.
(Data de publicació de l'acord: 21 de juny del 2005)

D'acord amb l'article 42 j) dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social la participació de la UPF en la creació del Consorci de Transferència de Coneixement (CTC), els Estatuts del qual s'adjunten com a annex 4.

9. Proposta de participació de la UPF en la creació del Consorci d'Estudis de Seguretat (CES) i d'aprovació dels seus Estatuts.
(Data de publicació de l'acord: 21 de juny del 2005)

9.1. D'acord amb l'article 42 j) dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social la participació de la UPF en la creació del Consorci Centre d'Estudis de Seguretat (CES) els Estatuts del qual s'adjunten com a annex 5.

9.2. D'acord amb l'article 42 c) dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, s'acorda designar el professor Carles Ramió Matas representant de la UPF en el Consell General del Consorci Centre d'Estudis de Seguretat (CES).

11. Proposta de designació d'un representant del Consell de Govern al Consell Social (personal acadèmic).
(Data de publicació de l'acord: 21 de juny del 2005)

Atès el que disposen els articles 81 b) i 83 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, així com l'article 37.3 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, es designa representant del personal acadèmic del Consell de Govern en el Consell Social de la UPF el professor Josep Eladi Baños Diez, vicerector de Docència i Ordenació Acadèmica, en substitució del professor Carles Ramió Matas.

12. Proposta de designació de representants de la UPF a altres organismes.
(Data de publicació de l'acord: 21 de juny del 2005)

12.1. Es designa el professor Carles Ramió Matas, representant de la UPF en el Consell de Govern del Consorci de Biblioteques Universitàrires de Catalunya (CBUC), en substitució del professor Daniel Serra de la Figuera.

12.2. Es designa el professor Domènec Font Blanch, degà dels Estudis de Comunicació Audiovisual, representant de la UPF en el Patronat de la Fundació Barcelona Media Universitat Pompeu Fabra, en substitució del professor Ferran Sanz Carreras.

12.3. Es designa el professor Daniel Serra de la Figuera, representant de la UPF en el Consell Rector del Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI), en substitució del professor Ferran Sanz Carreras.

12.4. Es designen com a representants de la UPF en el Patronat de la Fundació Universitat Pompeu Fabra:

- Professor Jaume Guillamet Lloveras, vicerector d'Infraestructures i Fundacions
- Professor Carles Ramió Matas, vicerector de Planificació i Avaluació.

12.5. De conformitat amb l'article 42 c) dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, es designen els vocals del Patronat de la Fundació Institut d'Educació Contínua següents:

- Prof. Jaume Guillamet Lloveras, vicerector d'Infraestructures i Fundacions, en substitució del professor Josep Joan Moreso Mateos
- Prof. María Morrás Ruiz-Falcó, vicerectora de Potsgrau, Doctorat i Relacions Internacionals, en substitució del prof. Carles Ramió Matas.

13. Proposta d'autorització d'expedients de despesa de caràcter plurianual.
(Data de publicació de l'acord: 21 de juny del 2005)

13.1. La Universitat Pompeu Fabra va decidir en el seu moment constituir un Aula de Cultura de la qual en formessin part diverses formacions artístiques; en concret un grup instrumental, un grup vocal i un grup teatral.

En aquest sentit, els objectius que han d'assolir les respectives formacions artístiques són bàsicament l'aprenentatge de les disciplines adients per a la execució adequada de les obres musicals o teatrals que es decideixin.

En el cas del Conjunt Instrumental de la Universitat, els objectius a assolir es concreten en fomentar el coneixement de la música entre els seus integrants i oferir-los formació musical, històrica i estilística; educació de la percepció auditiva; disciplina artística de grup i formació en moviment escènic i expressió. Aquesta formació pot significar l'obtenció de crèdits de lliure elecció.

A més de la formació, al llarg del curs s'ha de preparar un repertori de música que permeti el Conjunt de participar en diverses activitats de la Universitat i, en determinades ocasions, conjuntament amb les altres formacions artístiques de la Universitat.

Per tot el que s'ha manifestat, es constata que:

Ateses les diferents actuacions que de forma més o menys continuada es duen a terme a la Universitat, que compleixen un paper formatiu i de participació.

Atesa la necessitat de comptar amb un professional que dugui a terme les tasques de coordinació, conducció i formació de l'esmentat Conjunt Instrumental.

Procediria contractar els serveis professionals esmentats per al Conjunt Instrumental de la Universitat amb la finalitat de garantir les necessitats de la Universitat en aquesta matèria.

L'import total i les anualitats d'aquest contracte son les següents:

- Anualitat 2.005 (de setembre a desembre) 2.200 euros
- Anualitat 2.006 (de gener a desembre) 7.200 euros revisable segons IPC
- Anualitat 2.007 (de gener a juny) 5.000 euros revisable segons IPC

El finançament d'aquesta contractació anirà a càrrec del pressupost general de la Universitat.

Per tot això, el Consell de Govern acorda sol·licitar al Consell Social l'autorització de l'expedient de despesa de caràcter plurianual (2005-2007) per a la contractació dels serveis de formació i desenvolupament del Conjunt Instrumental de la Universitat.

13.2. La Universitat Pompeu Fabra va decidir en el seu moment constituir un Aula de Cultura de la qual en formessin part diverses formacions artístiques; en concret un grup instrumental, un grup vocal i un grup teatral.

En aquest sentit, els objectius que han d'assolir les respectives formacions artístiques són bàsicament l'aprenentatge de les disciplines adients per a la execució adequada de les obres musicals o teatrals que es decideixin.

En el cas del Cor de la Universitat, els objectius a assolir es concreten en fomentar el coneixement de la música entre els seus integrants i oferir-los formació musical, històrica i estilística; educació de la percepció auditiva; disciplina artística de grup i formació en moviment escènic i expressió. Aquesta formació pot significar l'obtenció de crèdits de lliure elecció.

A més de la formació, al llarg del curs s'ha de preparar un repertori musical que inclou peces clàssiques per a les solemnitats acadèmiques i un programa variat i festiu que permeti el Cor de participar en celebracions diverses. En determinades ocasions, la participació es realitza conjuntament amb les altres formacions artístiques de la Universitat.

Per tot el que s'ha manifestat, es constata que:

Ateses les diferents actuacions que de forma més o menys continuada es duen a terme a la Universitat, que compleixen un paper formatiu i de participació.

Atesa la necessitat de comptar amb un professional que dugui a terme les tasques de coordinació, conducció i formació de l'esmentat Cor.

Procediria contractar els serveis professionals esmentats per al Cor de la Universitat amb la finalitat de garantir les necessitats de la Universitat en aquesta matèria.

L'import total i les anualitats d'aquest contracte son les següents:

- Anualitat 2.005 (de setembre a desembre) 3.200 euros
- Anualitat 2.006 (de gener a desembre) 7.700 euros revisable segons IPC
- Anualitat 2.007 (de gener a juny) 4.500 euros revisable segons IPC

El finançament d'aquesta contractació anirà a càrrec del pressupost general de la Universitat.

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l'autorització de l'expedient de despesa de caràcter plurianual (2005 - 2007) per a la contractació dels serveis de formació i desenvolupament del Cor de la Universitat.

13.3. La Universitat Pompeu Fabra va decidir en el seu moment constituir un Aula de Cultura de la qual en formessin part diverses formacions artístiques; en concret un grup instrumental, un grup vocal i un grup teatral.

En aquest sentit, els objectius que han d'assolir les respectives formacions artístiques són bàsicament l'aprenentatge de les disciplines adients per a la execució adequada de les obres musicals o teatrals que es decideixin.

En el cas de l'Aula de Teatre, els objectius a assolir es concreten en fomentar el coneixement teatral entre els seus integrants i oferir-los formació teatral, històrica i estilística; educació de la dicció i l'expressió facial i corporal; disciplina artística de grup i el desenvolupament d'habilitats escèniques entre els seus integrants. Aquesta formació pot significar l'obtenció de crèdits de lliure elecció.

L'Aula de Teatre s'estructura en dos nivells: iniciació i perfeccionament. La formació i el coneixement teatral es treballa al llarg del curs la preparació d'una posada en escena d'un muntatge teatral, i que posteriorment es porta a les diferents Mostres i Festivals de Teatre. Paral·lelament, es poden organitzar activitats com ara assistència a concerts, a preestrenes d'espectacles musicals i teatrals, i a col·loquis.

Per tot el que s'ha manifestat, es constata que:

Ateses les diferents actuacions que de forma més o menys continuada es duen a terme a la Universitat i que compleixen un paper formatiu i de participació.

Atesa la necessitat de comptar amb un professional que dugui a terme les tasques de coordinació, conducció i formació de l'esmentada Aula de Teatre.

Procediria contractar els serveis professionals esmentats per a l'Aula de Teatre de la Universitat amb la finalitat de garantir les necessitats de la Universitat en aquesta matèria.

L'import total i les anualitats d'aquest contracte son les següents:

- Anualitat 2.005 (de setembre a desembre) 4.100 euros
- Anualitat 2.006 (de gener a desembre) 14.600 euros revisable segons IPC
- Anualitat 2.007 (de gener a juny) 10.550 euros revisable segons IPC

El finançament d'aquesta contractació anirà a càrrec del pressupost general de la Universitat.

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l'autorització de l'expedient de despesa de caràcter plurianual (2005-2007) per a la contractació dels serveis de formació i desenvolupament de l'Aula de Teatre de la Universitat.

13.4. Amb efectes de 31 de desembre de 2005 finalitza el contracte de neteja del diferents edificis de la Universitat Pompeu Fabra, tret de l'Àrea del Mar, un cop exhaurits els períodes de pròrrogues de contracte d´acord amb allò establert a la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Per tal de procedir a una nova contractació, han estat estudiats els condicionats del servei, ajustant els requisits tècnics a les necessitats de cada Àrea, incorporant accions que es consideren imprescindibles, modificant d´altres o eliminant aquelles que queden cobertes amb altres serveis ja contractats. A grans trets les condicions generals de la nova contractació són les següents:

- Es manté el model de contractació de servei, amb objectius de qualitat, amb penalitzacions i/o primes.
- Increment de servei, aproximadament en 700 hores anuals, en festius i caps de setmana, motivat per l´increment de l´activitat en els diferents edificis.
- S´introdueix el requisit d´utilització de màquines fregadores.
- S´introdueixen millores puntuals a tots els edificis, principalment a l'edifici Mercè i a totes les seus de la Biblioteca.

Es manté la superfície útil a netejar en 84.852 m2, que va ser la contractada per a l´exercici 2004.

Un cop reajustades les necessitats, es considera que l'import de la primera anualitat ha de ser el mateix import de contracte de l'any 2005, només incrementat amb un 3,5% en concepte d' IPC.

Atesa la necessitat de continuar amb la prestació de l'esmentat servei,

Procediria contractar -per un període dos anys, prorrogables- el servei de neteja per als edificis de Ciutadella (Jaume I, Roger de Llúria i Dipòsit de les Aigües), França, Mercè i Rambla.

L'import total i les anualitats d'aquest contracte són les següents:

- Anualitat 2006: 1.491.935,16 euros
- Anualitat 2007: 1.491.935,16 euros, revisable segons l´IPC.

2005 mensual 2006 mensual 2006 anual
Rambla 11.773,84 12.185.92 146.231,04
Mercè 5.067,00 5.244,35 62.932,20
Ciutadella 84.232,26 87.180,39 1.046.164,68
França 13.157,77 13.618,29 163.419.48
Ocata 5.892.73 6.098,98 73.187.76
Total 2006: 1.491.935,16

El finançament d'aquestes actuacions anirà a càrrec dels recursos propis de la Universitat. Es proposa la seva tramitació com expedient anticipat de despesa a càrrec de les dues properes anualitats.

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l'aprovació de l'expedient de despesa de caràcter plurianual (2006-2007) per a la contractació del servei de neteja dels diferents edificis de la Universitat Pompeu Fabra.

14. Ratificació de convenis.
(Data de publicació de l'acord: 21 de juny del 2005)

Es ratifiquen els convenis subscrits per la Universitat Pompeu Fabra que consten com a annex 6.