Sessiˇ del Consell de Govern del dia 14 de novembre del 2007

Acords

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió de 3 d'octubre del 2007 del Consell de Govern
(Data de publicació de l'acord: 4 de desembre del 2007)

S'aprova l'acta de la sessió del Consell de Govern de 3 d'octubre del 2007.

4. Presentació de la liquidació del pressupost de la UPF del 2006 i dels comptes general i anuals, auditats
(Data de publicació de l'acord: 4 de desembre del 2007)

D'acord amb l'article 190.2 dels Estatuts de la UPF, el Consell de Govern pren coneixement del Compte General i dels comptes anuals de l'exercici pressupostari de la UPF del 2006, així com del dictamen d'auditoria de la Intervenció General del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya.

4 bis. Proposta de Programació d'ensenyaments de Grau per al curs 2008-2009
(Data de publicació de l'acord: 4 de desembre del 2007)

S'acorda proposar la incorporació a la Programació Universitària de Catalunya pel curs 2008-2009 els ensenyaments de grau següents:

 • Biologia Humana: 60 places
 • Comunicació Audiovisual: 80 places
 • Humanitats: 170 places
 • Medicina: 60 places
 • Publicitat i Relacions Públiques: 80 places
 • Traducció i Interpretació: 150 places

5. Proposta de creació del Centre per a la Qualitat i la Innovació Docent (CQUID) i de reordenació de les unitats de Suport a la Innovació Docent
(Data de publicació de l'acord: 4 de desembre del 2007)

S'acorda la creació del Centre per a la Qualitat i la Innovació Docent (CQUID) i la reordenació de les unitats de suport a la innovació docent (USID), que consta com a annex 1.

6. Proposta de normativa per al reconeixement d'activitats socioacadèmiques com a crèdits de lliure elecció
(Data de publicació de l'acord: 4 de desembre del 2007)

S'aprova la normativa per al reconeixement d'activitats socioacadèmiques com a crèdits de lliure elecció, que consta com a annex 2.

7. Proposta de modificació de les normes de reconeixement o equiparació d'assignatures dels programes d'intercanvi i Erasmus
(Data de publicació de l'acord: 4 de desembre del 2007)

S'aprova la normativa de reconeixement o equiparació d'assignatures dels programes d'intercanvi i Erasmus, que consta com annex 3.

8. Proposta d'aprovació de la normativa acadèmica de l'ESCI
(Data de publicació de l'acord: 4 de desembre del 2007)

Les Normes Acadèmiques de l'Escola Superior de Comerç Internacional varen ser aprovades per Acord de la Junta de 20 de febrer del 2002 i posteriorment modificades per acord del Consell de Govern d'1 de febrer del 2006 i per Acord de 2 de maig del 2007.

El temps transcorregut des de la seva primera aprovació i els canvis normatius que s'han anat succeint en aquests darrers anys, especialment en la normativa de convalidacions, reconeixement d'activitats socioacadèmiques i altres, han fet que ESCI proposi actualitzar el text normatiu, incorporant i millorant diversos aspectes que no s'havien es recollit en el text inicial i aprofitar per actualitzar aquells aspectes que havien quedat obsolets.

En conseqüència, el Consell de Govern, a proposta de l'Escola Superior de Comerç Internacional, acorda el següent:

1.- Aprovar les Normes Acadèmiques de l'Escola Superior de Comerç Internacional que consten com a annex 4.

2.- Derogar les Normes acadèmiques de l'Escola Superior de Comerç Internacional aprovades per acord de la Junta de Govern de 20 de febrer del 2002, i els acords de modificació del Consell de Govern d'1 de febrer del 2006 i de 2 de maig del 2007. Així mateix, derogar la Normativa d'accés als Estudis de segon cicle de la llicenciatura en Investigació i Tècniques de Mercat, aprovades per Acord del Consell de Govern de 5 de maig del 2004.

9. Proposta de modificació de les normes acadèmiques dels Màsters Oficials
(Data de publicació de l'acord: 4 de desembre del 2007)

S'acorda la següent modificació a les Normes acadèmiques dels màsters oficials aprovades per acord del Consell de Govern de 10 de maig del 2006, modificades per acord del Consell de Govern de 14 de març del 2007:

L'article 2.4 queda redactat de la manera següent:

"2.4. Presentació de sol·licituds

La Universitat efectuarà dues convocatòries d'admissió, per cada curs acadèmic, en les quals podran participar els candidats que compleixin els requisits generals i els específics d'accés, així com aquells candidats que, no complint-los, prevegin complir-los en el moment d'inici de la prestació de l'activitat acadèmica.

La Comissió de Postgrau i Doctorat determinarà el percentatge de places que s'assignaran en cadascuna de les dues convocatòries. Igualment podrà establir, per totes o per alguna de les convocatòries, una distribució de places entre residents o nacionals d'estats membres de la Unió Europea i aquells no residents, que no siguin nacionals de cap d'aquests estats.

En el cas que s'hagi establert un import per participar en el procediment d'admissió, la justificació de l'abonament d'aquest import és un requisit necessari per participar-hi".

10. Proposta de normatives d'accés a diversos Programes de Doctorat
(Data de publicació de l'acord: 4 de desembre del 2007)

S'aproven les normatives d'accés als doctorats en Humanitats i en Història, que consten a l'annex 5 i annex 6, respectivament.

11. Proposta d'assignació de retribucions addicionals per mèrits de docència i de gestió (convocatòria extraordinària del 2005 i ordinària del 2006)
(Data de publicació de l'acord: 4 de desembre del 2007)

El Decret 405/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les retribucions addicionals del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, regula el procediment per a l'assignació d'aquestes retribucions addicionals, segons el que preveu l'article 72 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.

La Resolució 3782/2006 del Departament d'Educació, de 24 de novembre, per la qual es dóna publicitat al procediment i la certificació de la valoració dels mèrits individuals docents i de gestió del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques catalanes, meritats fins al 31 de desembre del 2005, fa necessari obrir un nou període de presentació de sol·licituds per al professorat que no ho havia fet, especialment perquè el decret introdueix també la possibilitat de reconeixement als lectors.

La Resolució del rector de 12 de desembre del 2006 obre el període per a la presentació de sol·licituds per al reconeixement dels mèrits addicionals de docència en la convocatòria ordinària del 2006 i obre un nou termini extraordinari de la convocatòria del 2005 per al professorat que no havia sol·licitat el reconeixement dels mèrits addicionals de docència.

El 28 de juny del 2007 la UPF va trametre a l'AQU de Catalunya la relació del professorat que havia estat avaluat favorablement dels mèrits addicionals de docència, segons el Manual d'Avaluació acreditat per l'AQU, i el 29 de juny la del professorat que ho havia estat dels mèrits addicionals de gestió, segons el barem d'assignació de punts aprovat per acord del Consell de Govern en la sessió del 2 de maig del 2007.

El 3 d'octubre del 2007 el director de l'AQU de Catalunya va trametre l'acord de la Comissió específica per a la valoració dels mèrits i les activitats individuals de la Comissió d'Avaluació de la Qualitat que, en la sessió del 16 de juliol, va certificar els informes d'avaluació de les activitats docents i de gestió emesos per la UPF.

És per tot això que, en aplicació del que disposa l'article 7.1 del Decret 405/2006.

S'ACORDA:

Proposar al Consell Social l'assignació dels complements addicionals per mèrits de docència o de gestió al professorat relacionat en els següents annexos:

 • Annex 7: Mèrits de docència fins el 31 de desembre del 2005 i amb efectes econòmics de l'1 de gener del 2006.
 • Annex 8: Mèrits de docència fins el 31 de desembre del 2006 i amb efectes econòmics de l'1 de gener del 2007.
 • Annex 9: Mèrits de gestió meritats el 31 de desembre del 2005 i amb efectes econòmics de l'1 de gener del 2006.
 • Annex 10: Mèrits de gestió meritats el 31 de desembre del 2006 i amb efectes econòmics de l'1 de gener del 2007.

12. Proposta de modificació de la regulació del Fons d'Acció Social (FAS) del Personal d'Administració i Serveis
(Data de publicació de l'acord: 4 de desembre del 2007)

S'acorda la següent modificació a la regulació del Fons d'Acció Social del personal d'administració i serveis de la UPF aprovada per acord del Consell de Govern de 9 de novembre del 2005:

1. El punt 4 que queda redactat de la forma següent:

"4.- Persones causants
L'ajut es justificarà en els fets causants que afectin directament la persona d'un membre del PAS, o dels seus fills a càrrec, fins a la majoria d'edat.

Es modifica el punt 5 a) que queda redactat de la forma següent:

a) Per a fills del sol·licitant a càrrec, amb discapacitats físiques, psíquiques o sensorials reconegudes legalment, amb independència de la seva edat."

2. S'afegeix al punt 7.2 el paràgraf final següent:

"En el cas que la quantia econòmica de les sol·licituds superi la dotació existent, s'aplicarà, amb caràcter general, el percentatge corrector sobre la despesa acreditada."

13. Proposta d'oferta parcial d'ocupació pública del personal laboral d'administració i serveis de la Universitat Pompeu Fabra per a l'any 2007
(Data de publicació de l'acord: 4 de desembre del 2007)

L'article 70 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, disposa que les necessitats de recursos humans amb assignació pressupostària que s'hagin de proveir mitjançant la incorporació de personal de nou ingrés seran objecte d'oferta d'ocupació pública; l'article 25.4 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, de refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, preveu l'aprovació successiva d'ofertes parcials d'ocupació pública dins el mateix exercici pressupostari.

Atès que hi ha 7 places vacants de personal laboral del grup I de la Universitat i 1 plaça vacant de personal laboral del grup III que es considera prioritari proveir amb nous efectius de personal, s'aprova l'oferta parcial d'ocupació pública per a l'any 2007 dels llocs següents:

Personal laboral de la Universitat Pompeu Fabra: 8 places

Grup

Núm. places

Torn

Llocs

I

7

Nou ingrés

Tècnic de Genòmica
Tècnic de Citometria de Flux
Tècnic de Microscopia Confocal
Tècnic de Proteòmica
Tècnic de Laboratori d'Arqueologia
Tècnic de Formació
Tècnic de Selecció

III

1

Nou ingrés


Tècnic de Suport de Genòmica

14. Proposta d'autorització d'expedients de despesa de caràcter plurianual
(Data de publicació de l'acord: 4 de desembre del 2007)

14.1. L'any 2005, els objectius a assolir per l'Aula de Teatre es van concretar en: fomentar el coneixement teatral entre els seus integrants i oferir-los formació teatral, històrica i estilística; educació de la dicció i l'expressió facial i corporal; disciplina artística de grup i el desenvolupament d'habilitats escèniques entre els seus integrants. Aquesta formació actualment dóna lloc a l'obtenció de crèdits de lliure elecció.

L'Aula de Teatre s'estructura en dos nivells: iniciació i perfeccionament. La formació i el coneixement teatral es treballa al llarg del curs amb la preparació i posada en escena d'un muntatge teatral, i que posteriorment es porta a les diferents Mostres i Festivals de Teatre. Paral·lelament, es poden organitzar activitats com ara assistència a concerts, a pre-estrenes d'espectacles musicals i teatrals, i a col·loquis.

L'any 2005 es va autoritzar l'expedient de depesa de caràcter pluriennal per a la contractació d'un professional.

Aquests serveis professionals es van adjudicar a l'empresa CICLAN, S.C.C.L. (núm. expedient 10/07-05), qui ha dut a terme i ha assolit els objectius abans esmentats.

Per tot el que s'ha manifestat, es constata que:

Ateses les diferents actuacions que de forma continuada es duen a terme a la Universitat i que compleixen un paper formatiu i de participació.

Atesa la necessitat de comptar amb un professional que dugui a terme les tasques de coordinació, conducció i formació de l'esmentada Aula de Teatre.

Cal procedir a la pròrroga del contracte de l'empresa CICLAN,S.C.L. fins el 30 de juny del 2009, amb la finalitat de garantir la cobertura de les necessitats de la Universitat en aquesta matèria.

L'import total i les anualitats d'aquest contracte (IVA inclòs) són les següents:

 • Anualitat 2.008 (de gener a desembre) 15.282 € revisable segons IPC
 • Anualitat 2.009 (de gener a juny) 11.010 € revisable segons IPC

El finançament d'aquesta contractació anirà a càrrec del pressupost general de la Universitat.

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar l'aprovació per part del Consell Social de l'autorització de la pròrroga (2008-2009) de l'expedient, aprovat l'any 2005, de despesa de caràcter pluriennal per a la contractació dels serveis de formació i desenvolupament de l'Aula de Teatre de la Universitat adjudicats a l'empresa CICLAN,S.C.C.L..

14.2. L'any 2005, els objectius a assolir pel Conjunt Instrumental de la Universitat es van concretar, en fomentar el coneixement de la música entre els seus integrants i oferir-los formació musical, històrica i estilística; educació de la percepció auditiva; disciplina artística de grup i formació en moviment escènic i expressió. Aquesta formació actualment dóna lloc a l'obtenció de crèdits de lliure elecció.

A més de la formació, al llarg d'aquest període s'ha preparat un repertori de música que permet al Conjunt de participar en diverses activitats de la Universitat i, en determinades ocasions, conjuntament amb les altres formacions artístiques de la Universitat.

L'any 2005 es va autoritzar l'expedient de despesa de despesa de caràcter pluriennal per la contractació d'un professional.

Aquests serveis professionals es van adjudicar al senyor Diego Miguel Urzanqui, núm. expedient 09/07-05, qui ha dut a terme i ha assolit els objectius abans esmentats.

Per tot el que s'ha manifestat, es constata que:

Ateses les diferents actuacions que de forma continuada es duen a terme a la Universitat, que compleixen un paper formatiu i de participació.

Atesa la necessitat de comptar amb un professional que dugui a terme les tasques de coordinació, conducció i formació de l'esmentat Conjunt Instrumental.

Cal procedir a la pròrroga del contracte del senyor Diego Miguel Urzanqui fins el 30 de juny del 2009 amb la finalitat de garantir la cobertura de les necessitats de la Universitat en aquesta matèria.

L'import total i les anualitats d'aquest contracte son les següents:

 • Anualitat 2.008 (de gener a desembre) 7.289 € revisable segons IPC
 • Anualitat 2.009 (de gener a juny) 5.004 € revisable segons IPC

El finançament d'aquesta contractació anirà a càrrec del pressupost general de la Universitat.

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar l'aprovació per part del Consell Social de l'autorització de la pròrroga (2008-2009) de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal, aprovat l'any 2005, per a la contractació dels serveis de formació i desenvolupament del Conjunt Instrumental de la Universitat adjudicats al Sr. Diego Miguel d'Urzanqui.

14.3. L'any 2005, els objectius a assolir pel Cor de la Universitat es van concretar en: fomentar el coneixement de la música entre els seus integrants i oferir-los formació musical, històrica i estilística; educació de la percepció auditiva; disciplina artística de grup i formació en moviment escènic i expressió. Aquesta formació actualment dóna lloc a l'obtenció de crèdits de lliure elecció.

A més de la formació, al llarg d'aquest període s'ha anat preparant un repertori musical que inclou peces clàssiques per a les solemnitats acadèmiques i un programa variat i festiu que permet al Cor de participar en celebracions diverses.

L'any 2005 es va autoritzar l'expedient de despesa de caràcter pluriennal per la contractació d'un professional.

Aquests serveis professionals es van adjudicar al Sr. Enric Azuaga Corredor, num.expedient 08/07-05, qui ha dut a terme i ha assolit els objectius abans esmentats.

Per tot el que s'ha manifestat, es constata que:

Ateses les diferents actuacions que de forma continuada es duen a terme a la Universitat, que compleixen un paper formatiu i de participació.

Atesa la necessitat de continuar tenint un professional que dugui a terme les tasques de coordinació, conducció i formació de l'esmentat Cor.

Cal procedir a la pròrroga del contracte del Sr. Enric Azuaga Corredor fins el 30 de juny del 2009 amb la finalitat de garantir la cobertura de les necessitats de la Universitat en aquesta matèria.

L'import total i les anualitats d'aquest contracte son les següents:

 • Anualitat 2.008 (de gener a desembre) 7.658 € revisable segons IPC
 • Anualitat 2.009 (de gener a juny) 4.369 € revisable segons IPC

El finançament d'aquesta contractació anirà a càrrec del pressupost general de la Universitat.

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar l'aprovació per part del Consell Social de l'autorització de la pròrroga (2008-2009) de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal, aprovat l'any 2005, per a la contractació dels serveis de formació i desenvolupament del Cor de la Universitat adjudicats als Sr. Enric Azuaga Corredor.

14.4. La Universitat Pompeu Fabra per afavorir l'adaptació de l'estudiant al món universitari presta un servei d'atenció psicològica primària als estudiants que, degut a causes objecte d'atenció psicològica, vegin afectats els seus estudis.

Gaudeixen d'aquest servei tots els estudiants i, ocasionalment i a demanda dels serveis adients de la UPF, es prestarà el servei a determinades persones que pertanyen a la resta de col·lectius que conformen la comunitat universitària de la UPF.

Aquest servei d'atenció psicològica se situa en l'àmbit de la prevenció i té com a funció atendre l'alumne davant d'una crisi situacional, inseguretat, conflictes interns, baix rendiment, etc. amb entrevistes individuals d'orientació i suport.

A més realitza una atenció indirecta amb actuacions globals, elaboració de propostes d'ajuda concreta o general, identificació de casos i de situacions concretes dels estudiants susceptibles de rebre ajut per tal que els seus problemes emocionals no incideixin en els seus estudis, així com, si es el cas, mantenir contactes amb d'altres professionals.

Per tot el que s'ha manifestat, es constata que:

Atès que la Universitat Pompeu Fabra vol continuar oferint un servei permanent d'atenció psicològica primària als estudiants, amb l'objectiu que aquest servei contribueixi a afavorir l'adaptació de l'estudiant al mon universitari, facilitant-ne l'estabilitat personal i un adequat rendiment acadèmic.

Atesa la necessitat de comptar amb un professional que dugui a terme les tasques d'assessorament psicològic als estudiants de la Universitat.

Procediria contractar els serveis professionals esmentats amb la finalitat de garantir les necessitats de la Universitat en aquesta matèria.

L'import total i les anualitats d'aquest contracte (IVA inclòs) son les següents:

 • Anualitat 2.008 (de gener a desembre) 12.278 €
 • Anualitat 2.009 (de gener a desembre) 12.278 € revisable segons IPC

El finançament d'aquesta contractació anirà a càrrec del pressupost general de la Universitat.

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar l'aprovació per part del Consell Social de l'autorització de l'expedient de despesa de caràcter plurianual (2008 - 2009) per a la contractació dels serveis d'un professional per realitzar les tasques d'assessorament psicològic als estudiants de la Universitat.

15. Proposta de participació de la UPF en el Programa d'ajuts a esportistes universitaris d'alt nivell corresponent a l'any 2007
(Data de publicació de l'acord: 4 de desembre del 2007)

S'aprova la participació de la Universitat Pompeu Fabra en el programa d'ajuts a esportistes universitaris d'alt nivell corresponent a l'any 2007, d'acord amb la convocatòria que recull la resolució de 15 de setembre del 2007 del Consejo Superior de Deportes, que s'ha publicat en el BOE 248 de 16 d'octubre del 2007.

Podran gaudir del programa d'ajuts a esportistes universitaris d'alt nivell corresponent a l'any 2007 els estudiants de la Universitat Pompeu Fabra que compleixin algun dels requisits següents:

a) Esportistes d'alt nivell en l'actualitat o l'any anterior, de conformitat amb el que estableix el Reial Decret 1467/1997 de 19 de setembre, sobre esportistes d'alt nivell.

b) Esportistes convocats a seleccions nacionals l'any 2007, o que ho hagin estat l'any 2006.

c) Esportistes inclosos al pla A.D.O.

d) Esportistes d'alt nivell que, sense arribar a complir els requisits anteriors, siguin proposats per la Universitat Pompeu Fabra per trobar-se entre els tres primers classificats en els Campionats d'Espanya Universitaris en el curs acadèmic 2006-2007.

16. Proposta de designació dels membres a diverses comissions de la Universitat
(Data de publicació de l'acord: 4 de desembre del 2007)

Es designen els cinc professors vocals de la Comissió de Convalidacions:

 • Josep Fargas Fernández, professor titular d'universitat de l'àrea de coneixement Dret del Treball i Seguretat Social.
 • Guilhem Naro Rouquette, professor col·laborador de l'àrea de coneixement de Didàctica de la Llengua i la Literatura.
 • Àngel Javier Gil Estallo, professor titular d'escola universitària de l'àrea de coneixement de Matemàtica Aplicada.
 • Humberto Llavador González, professor titular d'universitat de l'àrea de coneixement Fonaments de l'Anàlisi Econòmica.
 • Jesús Bisbal Riera, personal investigador Ramon y Cajal de l'àrea de coneixement de Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial.

17. Proposta d'autorització de la signatura d'un conveni per a endegar les actuacions necessàries per a l'adscripció de l'Agència d'Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques com institut de recerca adscrit de caràcter interuniversitari (UPF-UB-UAB)
(Data de publicació de l'acord: 4 de desembre del 2007)

S'autoritza al rector la signatura de l'acord de col·laboració per a l'establiment de l'agència d'avaluació de tecnologia i recerca mèdiques com a institut universitari adscrit a la Universitat de Barcelona, a la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra, que consta com annex 11.

18. Ratificació de convenis
(Data de publicació de l'acord: 4 de desembre del 2007)

Es ratifiquen els convenis subscrits per la Universitat Pompeu Fabra, que consten com a annex 12.