Sessiˇ de Consell de Govern del dia 14 de maig del 2014

Acords 

1. Aprovació de l'acta de la sessió de 12 de març del 2014 del Consell de Govern.
(Data de publicació dels acords:22 de maig del 2014)

S'aprova l'acta de la sessió del Consell de Govern de 12 de març del 2014.

3. Canvi de denominació del Programa d'Ensenyament d'Idiomes (PEI)
(Data de publicació dels acords:22 de maig del 2014)

El Programa d'Ensenyament d'Idiomes (PEI) va ser creat l'any 1999 amb l'objectiu principal de proporcionar als membres de la comunitat universitària de la UPF la possibilitat d'adquirir la competència lingüística imprescindible per a un bon rendiment professional en l'àmbit nacional, europeu i internacional. L'any 2007, amb l'horitzó de Bolonya, la formació en llengües va esdevenir la base de la capacitat universitària d'obrir-se i projectar-se al món i el Programa es va adaptar a aquesta situació, amb una oferta de formació per al desenvolupament d'una competència multilingüe per aportar una formació general per a la comunicació interpersonal en situacions multilingües, tant en contextos públics o professionals com privats, i donar una formació de nivell acadèmic en coneixements de llengües estrangeres. Al llarg dels anys, el Programa ha anat ocupant un lloc reconegut entre les escoles universitàries d'idiomes i la seva xarxa europea, i ha anat diversificant-se, tant pel que fa a la tipologia dels programes acadèmics i serveis que ofereix com pel que fa als destinataris.

Actualment el Programa té 2.500 usuaris anuals tant de la comunitat universitària de la UPF com de membres del Grup UPF, públic extern i membres d'empreses i institucions.

Arribat a aquest punt i als efectes d'una millor visualització i facilitar la comunicació i difusió del Programa, es considera oportú modificar la seva denominació per incorporar una denominació en la línia d'altres programes o activitats de la UPF, que incorpori la denominació de la Universitat i la paraula clau de l'activitat, en aquest cas Idiomes, que permet, a més, cerques més efectives en el web o directoris d'activitat.

És per això que el Consell de Govern ACORDA:

El Programa d'Ensenyament d'Idiomes (PEI) es passa a denominar Programa d'Ensenyament d'Idiomes (Idiomes UPF).

4. Modificació del calendari acadèmic del curs 2014-2015
(Data de publicació dels acords: 22 de maig del 2014)

A proposta de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida, el  Consell de Govern acorda la modificació del calendari acadèmic del curs 2014-2015 aprovat pel Consell de Govern de 6 de novembre del 2013, als efectes que els estudiants de 6è. curs del grau en Medicina puguin desenvolupar correctament el programa general de Rotatori, en els termes següents:

Modificar l'apartat classes del primer trimestre, que queda redactat de la manera següent:

"Classes: 25 de setembre (dj) - 3 de desembre (dc)

Primer curs: 17 de setembre.

Estudiants amb programa general de Rotatori del Grau en Medicina: 8 de setembre".

5. Modificació de la programació de noves titulacions oficials per al curs 2014-2015.
(Data de publicació dels acords:22 de maig del 2014)

S'aprova la modificació de la programació de noves titulacions per al  curs 2014-2015, que consta com a annex 1.

6. Modificació del concert hospitalari entre la UAB, la UPF i el PSMAR
(Data de publicació dels acords:22 de maig del 2014)

S'aprova la modificació del concert de 30 d'abril del 2013 formalitzat entre el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra per a la incorporació del servei de salut laboral, que consta com a annex 2.

7. Reconeixement de Grups de Recerca UPF
(Data de publicació dels acords:22 de maig del 2014)

Atès el previst a la Normativa de Figures de Recerca,

Vist l'informe favorable de la Comissió de Recerca de 19 de desembre del 2013 per al reconeixement i incorporació de grups i unitats de recerca UPF,

El Consell de Govern aprova el reconeixement i incorporació del grup de recerca UPF següent:

Grup de Recerca SIMBioSys - Simulation, Imaging and Modelling for Biomedical Systems

- Coordinador:  Miguel Ángel González Ballester

- Adscripció: Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

8. Proposta al Consell Social de creació de la spin-off Eodyne Systems S.L.
(Data de publicació dels acords:22 de maig del 2014)

El Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l'adopció de l'acord següent:

Primer. Aprovar la participació de la Universitat Pompeu Fabra (Universitat) en la constitució d'una empresa de base tecnològica sorgida de la Universitat, la qual, amb proposta de denominació EODYNE SYSTEMS, S.L. tindrà per objecte social l'enginyeria, investigació, disseny, desenvolupament, fabricació, aplicació, consultoria, formació, assistència tècnica i proveïment de productes i serveis en relació a tecnologies del sector TIC i principis de neurociència aplicades a la qualitat de vida i benestar, així com l'entreteniment. L'esborrany d'Estatuts de la societat s'adjunta com annex 3.

Segon. Aprovar la participació de la Universitat en el capital social de la Societat mitjançant la subscripció de 150 participacions de valor nominal d'un euro (1€), equivalent al 5 % del capital social.

Tercer. Autoritzar àmpliament el rector perquè, en nom de la Universitat Pompeu Fabra, pugui efectuar tots els actes necessaris per a l'execució d'aquests acords

9. Proposta al Consell Social d'extinció de la participació de la UPF en la spin off BMAT Licensing S.L.
(Data de publicació dels acords:22 de maig del 2014)

El Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l'adopció de l'acord següent:

Primer. Transmetre la totalitat de les participacions de la Universitat Pompeu Fabra en l'entitat BMAT Licensing S.L., mitjançant una operació de reducció del capital social de l' esmentada mercantil, que implicarà l'amortització de les participacions de la Universitat, a canvi de la quantitat de 60.000 €.

Segon. Autoritzar àmpliament el representant de la Universitat en la Junta de socis de BMAT Licensing S.L. que es convoqui a aquests efectes, per tal que, en nom de la Universitat Pompeu Fabra participi i voti en sentit favorable a aquest acord.

10. Canvi de nom i de titular de l'Institut Municipal d'Investigacions Mèdiques (IMIM), centre de recerca adscrit a la UPF com institut universitari de recerca
(Data de publicació dels acords: 22 de maig del 2014)

L'IMIM és un centre de recerca adscrit a la UPF com institut universitari de recerca i, per tant, està inscrit en el Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT). En aquest Registre hi consta el nom que establia en el seu moment el Decret 234/2000, de 7 de juliol, d'adscripció de l'IMIM com a institut universitari de recerca a la UPF: Institut Municipal d'Investigació Mèdica. A banda, en el moment de l'adscripció el titular n'era  l'Institut Municipal d'Assistència Sanitària, organisme autònom de l'Ajuntament de Barcelona.

Per ACORD GOV/10/2010, de 26 de gener, es va aprovar la formalització d'un conveni de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat, mitjançant el Departament de Salut, i l'Ajuntament de Barcelona per a la constitució del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona i l'aprovació dels seus Estatuts. (DOGC núm. 5555) per a la prestació de serveis sanitaris, sociosanitaris i de desenvolupament del coneixement, així com la participació en programes de promoció i rehabilitació de la salut, prevenció de malalties i recerca, principalment en l'àmbit territorial de la ciutat de Barcelona. En els Estatuts es determina que l'Institut Municipal d'Assistència Sanitària passa a ser un centre de titularitat del Consorci, sense personalitat jurídica.

Atès que el Consell Rector del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona en data 28 d'abril del 2014 ha acordat el canvi de nom del centre, per Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM).

El Consell de Govern acorda:

1. Elevar l'expedient de canvi de nom de l'Institut Municipal d'Investigació Mèdica per Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM) a la Direcció General d'Universitats als efectes corresponents en el Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT), així com del canvi de titular.

2. Sol·licitar l'informe del Consell Social.

11. Modificació del conveni per a l'associació de la UPF a l'Institut d'Investigacions Sanitàries (ISS) Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM)
(Data de publicació dels acords:22 de maig del 2014 )

El Consell de Govern aprova el conveni de col·laboració entre la Fundació Centre de Regulació Genòmica (CRG), el Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB), la Fundació Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMRB), la Fundació Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL), la Fundació Institut Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM), la Universitat Pompeu Fabra (UPF), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (PSMAR) d'associació d'aquestes entitats a l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques que modifica el conveni subscrit en data 17 de juny de 2009, que consta com a annex 4.

12. Modificació de la Normativa dels delegats d'estudiants de les titulacions de grau de la UPF
(Data de publicació dels acords:22 de maig del 2014 )

S'acorda modificar la Normativa de delegats d'estudiants de les titulacions de grau de la UPF, aprovada per Acord del Consell de Govern de 21 de juliol del 2010 i modificada per Acord del Consell de Govern d'11 de maig del 2011, en els termes previstos en l'annex 5.

13. Autorització d'expedients de despesa de caràcter plurianual
(Data de publicació dels acords:22 de maig del 2014)

En data 29 de juny 2011 es va adjudicar el contracte administratiu pel servei de monitorització remota dels Sistemes d'Informació durant 24 hores els 7 dies de la setmana, del conjunt de sistemes d'informació que la universitat disposa en els diferents campus, així com les tasques d'operació d'aquests sistemes fora de l'horari laboral del personal de la universitat, ja sigui de manera remota, o en cas de ser necessari, amb presència en els locals de la universitat, assegurant i garantint d'aquesta manera el funcionament i la continuïtat del servei informàtic durant les 24 hores, els 7 dies de la setmana. Aquest contracte va ser adjudicat a l'empresa SPECIALIST COMPUTER CENTRES, S.L.

Aquest servei es va contractar per dos anys, de l'1 d'agost del 2011 al 31 de juliol del 2013 i es va preveure la possibilitat de prorrogar el contracte anualment abans de la seva finalització sense que la durada del contracte, incloses les pròrrogues, superi els 4 anys.

En la sessió del ple del Consell Social de data 25 de juny de 2013 es va acordar la primera pròrroga del contracte pel període comprés entre l'1 d'agost del 2013 al 31 de juliol del 2014.

Atesa la necessitat de continuar amb la prestació de l'esmentat servei, es proposa prorrogar aquesta contractació per al període de l'1 d'agost del 2014 al 31 de juliol del 2015.

L'import total del contracte és de 73.761,60€ (IVA exclòs) dels quals 43.027,60€ corresponen a l'exercici 2015.

Aplicació econòmica:  227.64

Distribució Import / anualitats:

Any     Import             IVA 21%        Total

2014    30.734,00 €     6.454,14 €       37.188,14 €

2015    43.027,60 €     9.035,80 €       52.063,40 €

 

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l'aprovació de l'autorització de la despesa de caràcter pluriennal per a la pròrroga del servei de monitorització remota 24x7 de la Universitat Pompeu Fabra.

14. Designació dels membres a diverses comissions de la Universitat i externes
(Data de publicació dels acords:22 de maig del 2014)

Es designa el professor Jaime Garcia Villar, catedràtic d'universitat del Departament d'Economia i Empresa,  vocal de la Comissió de Reconeixement de Crèdits Acadèmics, en substitució del professor Albert Satorra Brucat.

15. Ratificació de convenis
(Data de publicació dels acords:22 de maig del 2014)

Es ratifiquen els convenis subscrits per la Universitat Pompeu Fabra, que consten com a annex 6.