Sessiˇ del Consell de Govern del dia 12 de maig del 2010

Acords

1. Aprovació de l'acta de la sessió de 3 de març del 2010 del Consell de Govern
(Data de publicació de l'acord: 26 de maig del 2010)

S'aprova l'acta de la sessió del Consell de Govern de 3 de març del 2010. 

3. Proposta de concessió del títol d'honoris causa per la UPF
(Data de publicació de l'acord: 26 de maig del 2010)

El Consell de Govern acorda la concessió del títol de doctor honoris causa per la Universitat Pompeu Fabra al professor Jordi Nadal Oller, catedràtic emèrit d'universitat d'Història Econòmica, en reconeixement a la seva brillant trajectòria docent i investigadora desenvolupada al llarg de cinquanta anys en els àmbits de la història de la població i de la història industrial, que l'han convertit en un dels referents de la historiografia espanyola de les últimes dècades, i per l'indiscutible mestratge que ha exercit en la formació de diverses generacions d'historiadors i d'economistes.

4. Aprovació de la normativa reguladora de la col·laboració del PDI en centres de recerca i instituts universitaris de recerca no integrats a la UPF
(Data de publicació de l'acord: 26 de maig del 2010)

S'aprova la normativa reguladora de la col·laboració del personal docent i investigador (PDI) en centres de recerca i instituts universitaris de recerca no integrats a la UPF, que consta com a annex 1.

5. Modificació de la normativa sobre la Regulació de la modalitat de dedicació a l'estudi a temps parcial
(Data de publicació de l'acord: 26 de maig del 2010)

Havent transcorregut dos cursos des de la implementació de la modalitat de dedicació a l'estudi a temps parcial en els estudis de grau, s'han detectat alguns aspectes que requereixen una millora en la gestió dels expedients i en la informació als estudiants.

Per això, amb l'objectiu d'adaptar la norma i el procediment i oferir una informació el més transparent possible als usuaris, el Consell de Govern acorda modificar l'article 7 de la Normativa sobre la regulació de la modalitat de dedicació a l'estudi a temps parcial, aprovada per Acord de Consell de Govern de 4 de juny del 2008, en els termes següents:

"Article 7. Formalització de la matrícula

Els estudiants que s'acullen a la modalitat de dedicació a l'estudi a temps parcial, per tal d'assegurar la reserva de la plaça assignada, s'han de matricular en el mateix termini que la Universitat estableix, amb caràcter general, per a la resta d'estudiants i del curs sencer.

En cas que s'accepti la sol·licitud de dedicació a l'estudi a temps parcial, la Secretaria corresponent haurà de procedir a modificar la matrícula de l'estudiant d'acord amb les indicacions del tutor.

En cas de renúncia a la matrícula, amb independència del sentit de la resolució relativa a la dedicació a l'estudi a temps parcial, s'aplicarà allò que estableix l'article 4.7 de la Normativa Acadèmica dels Ensenyaments de Grau. En tot cas, pel que fa a l'import que els estudiants hauran d'abonar a la Universitat, aquest haurà de correspondre al d'una matrícula a temps parcial."

6. Modificació de la normativa sobre l'extinció dels plans d'estudis d'ensenyaments estructurats d'acord amb el Reial Decret 1497/1987, de 27 de novembre
(Data de publicació de l'acord: 26 de maig del 2010)

Un cop iniciat el procés d'extinció dels plans d'ensenyaments de primer i segon cicle, es valora la possibilitat que els estudiants puguin gaudir del servei de tutoria de les assignatures fins a dos cursos després de la finalització dels tres o quatre cursos que configuren cada estudi.

A més, cal considerar que en els processos d'extinció de pla d'estudis que s'han produït al llarg de la història d'aquesta Universitat, la pràctica ha estat la descrita al paràgraf anterior.

D'altra banda, els centres sempre poden recomanar als seus estudiants de primer i segon cicle l'adaptació als nous plans de grau.

Per tot això, i amb l'objectiu de facilitar la finalització dels estudis als estudiants matriculats en ensenyaments de primer i segon cicle estructurats d'acord amb el Reial Decret 1497/1987, el Consell de Govern acorda modificar l'article 2 d'aquesta norma, substituint l'actual redactat pel següent:

"Article 2. Els plans d'estudi conduents al títol de diplomat/ada, enginyer/a tècnica/a, enginyer/a i llicenciat/ada impartits per la Universitat Pompeu Fabra s'extingiran, temporalment, curs per curs. Una vegada extingits els cursos en què està estructurat cada ensenyament, s'efectuaran quatre convocatòries d'examen els dos cursos acadèmics següents. Exhaurides pels estudiants aquestes convocatòries sense haver superat les proves, aquells que desitgin continuar els estudis els hauran de seguir adaptant-se als nous plans d'estudis de grau, sempre que compleixin els requisits de permanència."

7. Normativa reguladora de les pràctiques externes per als estudiants d'ensenyaments universitaris oficials
(Data de publicació de l'acord:26 de maig del 2010)

S'acorda aprovar la Normativa reguladora de les pràctiques externes per als estudiants d'ensenyaments universitaris oficials, que consta com a annex 2.

8. Programació d'ensenyaments de màsters universitaris per al curs 2011-2012
(Data de publicació de l'acord: 26 de maig del 2010)

S'aprova la proposta de programació de màsters universitaris de la Universitat Pompeu Fabra per al curs 2011-2012, que consta com a annex 3.

9. Aprovació de la normativa reguladora d'associacions d'estudiants a la UPF
(Data de publicació de l'acord: 26 de maig del 2010)

S'aprova la Normativa reguladora de les associacions d'estudiants de la UPF, que consta com a annex 4.

10. Proposta d'autorització de canvi de titular de l'EUIM i de subrogació del conveni de col·laboració acadèmica en el nou titular
(Data de publicació dels acords: 26 de maig del 2010)

Vista la sol·licitud del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, de data 28 d'abril del 2010, per la qual sol·licita el canvi de titularitat de l'Escola Universitària d'Infermeria del Mar, atès que des del 28 de gener del 2010 és un centre dependent del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona per subrogació de l'antic Institut Municipal d'Assistència Sanitària, i que s'aprovi la subrogació de tots els convenis formalitzats per la UPF amb l'antic Institut Municipal d'Assistència Sanitària, actualment Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona.

El Consell de Govern ACORDA:

1. Informar favorablement el canvi de titularitat de l'Escola Universitària d'Infermeria del Mar, adscrita a la Universitat Pompeu Fabra per Ordre IUE/505/2007, de 12 de desembre    (DOGC núm. 5042, de 7 de gener del 2008).

2.  Acordar la subrogació del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona en els convenis d'adscripció de l'Escola Universitària d'Infermeria del Mar.

3. Elevar al Consell Social l'esmentat acord, amb trasllat del corresponent expedient i posteriorment a la Direcció General d'Universitats perquè l'aprovi.

11. Modificació dels Estatuts del CESCA
(Data de publicació dels acords:26 de maig del 2010)

Vistos els acords del Consell de Govern del CESCA (Consorci Centre de Supercomputació de Catalunya), de dates 9 de juny i 18 de desembre, d'aprovació d'una proposta de modificació dels seus Estatuts (publicats com a text refós a l'annex del Decret 275/2003, de 4 de novembre, modificat pel Decret 91/2008, de 22 d'abril),

El Consell de Govern acorda la ratificació de la modificació dels articles l'1, 4, 6, 8, 9, 13 i 17, dels Estatuts del Consorci Centre de Supercomputació de Catalunya (CESCA), que queden redactats de la manera següent:

Article 1: El Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya (en endavant, CESCA) és un consorci de caràcter voluntari i de duració indefinida, que es regirà pels presents Estatuts; en tot allò que no prevegin, s'aplicarà l'ordenament jurídic públic.

Article 4: El CESCA està integrat per:

a) La Generalitat de Catalunya.
b) La Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI).
c) La Universitat de Barcelona (UB).
d) La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
e) La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
f) La Universitat Pompeu Fabra (UPF).
g) La Universitat de Girona (UdG).
h) La Universitat Rovira i Virgili (URV).
i) La Universitat de Lleida (UdL).
j) La Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
k) La Universitat Ramon Llull (URL).
l) El Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC).

El CESCA té la consideració de mitjà propi instrumental i servei tècnic de les institucions consorciades i de les entitats o organismes que en depenen o s'hi vinculen i que tinguin la consideració de poders adjudicadors, i resta obligat a realitzar els treballs que aquestes li encomanin en les matèries que s'esmenten a l'article 6.

Les relacions del CESCA amb les entitats de les quals és mitjà instrumental i servei tècnic no tenen naturalesa contractual i s'articulen mitjançant encàrrecs. En conseqüència, aquestes relacions són de caràcter intern, dependent i subordinat, a tots els efectes.

El CESCA no podrà participar en les licitacions públiques convocades per les entitats de les quals té la condició de mitjà propi i servei tècnic. No obstant això, quan no hi concorri cap licitador, pot encarregar-se al CESCA l'execució de la prestació objecte de licitació.

Article 6: L'objectiu fonamental del CESCA és gestionar infraestructures basades en les tecnologies de la informació i la comunicació (e-infraestructures) per donar servei a la universitat i a la recerca amb la finalitat de:

a) Donar suport i proporcionar serveis en l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació a les universitats catalanes.
b) Potenciar la capacitat i donar suport a la recerca dels centres d'investigació catalans.
c) Actuar com a centre de serveis de computació i comunicacions a Catalunya.
d) Impulsar la cooperació científica amb els altres centres nacionals i internacionals de computació i comunicacions avançades.
e) Organitzar cursos de formació sobre aspectes bàsics, científics i tecnològics en les tecnologies de la informació i la comunicació.
f) Difondre informació científica i tècnica sobre els camps esmentats.
g) Promoure el desenvolupament de la ciència i la transferència de tecnologia.

Article 8: La representació, la direcció i l'administració del Consorci correspon al Consell de Govern, que està format per:

a) En representació de la Generalitat de Catalunya, el/la conseller/a del departament competent en matèria de recerca o persona que aquest/a designi, i cinc persones designades pels departaments competents en les matèries de recerca, d'universitats, de societat de la informació, d'indústria i de salut.
b) En representació de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, el seu director/a i la persona que aquella designi.
c) En representació de la Universitat de Barcelona, el seu rector/a.
d) En representació de la Universitat Autònoma de Barcelona, el seu rector/a.
e) En representació de la Universitat Politècnica de Catalunya, el seu rector/a.
f) En representació de la Universitat Pompeu Fabra, el seu rector/a.
g) En representació de la Universitat de Girona, el seu rector/a.
h) En representació de la Universitat Rovira i Virgili, el seu rector/a.
i) En representació de la Universitat de Lleida, el seu rector/a.
j) En representació de la Universitat Oberta de Catalunya, el seu rector/a.
k) En representació de la Universitat Ramon Llull, el seu rector/a.
l) En representació del Consell Superior d'Investigacions Científiques, el seu president/a.
S'admetrà la delegació de les representacions.

Els membres del Consell de Govern poden ser separats lliurement per les entitats que els han designat. Els membres nats cessaran en extingir-se la condició per la qual van ser nomenats.
Article 9: El Consell de Govern tindrà:

- Un/a president/a, que serà el/la conseller/a del departament competent en matèria de recerca o persona que aquest/a designi.
- Un/a vicepresident/a, que serà la persona que designi el/la president/a.
- Un/a secretari/ària, que serà el/la director/a de l'FCRI.

Article 13: El Consell de Govern es reunirà, en sessió ordinària, dues vegades a l'any, una per aprovar els comptes de l'any anterior i una altra per aprovar els pressupostos de l'any següent.

Es podrà reunir també en sessió extraordinària, quan el President ho cregui oportú, per pròpia iniciativa o quan ho sol·liciti la tercera part dels seus membres.

Les convocatòries contindran la relació de tots els assumptes que hauran de tractar-se a la reunió i seran trameses a tots els membres, almenys amb set dies d'antelació.

En els casos d'urgència, la convocatòria es farà amb quaranta-vuit hores d'antelació. En aquest cas, una vegada considerat l'ordre del dia, el Consell haurà d'apreciar l'existència de la urgència.

Article 17: Per a la realització dels seus objectius, el CESCA disposarà dels recursos següents:
a) Els ingressos produïts per les quotes d'utilització dels usuaris. L'import d'aquest ús es determinarà aplicant als treballs encarregats les tarifes corresponents, calculades de forma que es corresponguin als costos de realització.
b) Les subvencions anuals que, per al seu funcionament i a càrrec dels seus pressupostos, li atorgarà la Generalitat de Catalunya.
c) Les aportacions que pugui rebre de les entitats consorciades.
d) Les aportacions que pugui rebre d'institucions públiques o privades i de la indústria.
e) Les subvencions, donacions, llegats i ajuts de tot tipus amb què el CESCA sigui afavorit.

13. Designació dels membres a diverses comissions de la Universitat
(Data de publicació dels acords: 26 de maig del 2010)

1. Es ratifica la resolució del rector de 31 de març del 2010 per la qual es nomena vocal de la Comissió de Cultura en representació dels estudiants la Sra. Georgina Pérez Bravo i es cessa el Sr. Eduard Forcada Zamora com a vocal representant dels estudiants.

2. Es ratifica la resolució del rector de 24 de març del 2010 per la qual es nomena vocal de la Comissió de Cultura en representació dels exalumnes la Sra. M. Carmen Jiménez Fernández.

14. Ratificació de convenis
(Data de publicació de l'acord: 26 de maig del 2010)

Es ratifiquen els convenis subscrits per la Universitat Pompeu Fabra, que consten com a annex 5.