Sessiˇ del Consell de Govern d'11 de desembre del 2013


Acords:

1. Aprovació de l'acta de la sessió de 6 de novembre del 2013
(Data de publicació dels acords:18 de desembre del 2013 )

S'aprova l'acta de la sessió del Consell de Govern de 6 de novembre del 2013.

3. Concessió de medalles de la UPF
(Data de publicació dels acords:18 de desembre del 2013 )

A proposta del rector i amb la voluntat de fer un reconeixement especial a aquells professors que han servit a la UPF des de l'exercici d'un càrrec de responsabilitat  en l'àmbit acadèmic, el Consell de Govern acorda concedir la Medalla de la Universitat Pompeu Fabra en agraïment a la seva tasca i a la seva especial dedicació al professor Joaquim Albareda Salvado, director de l'Institut d'Història Jaume Vicens i Vives (2007-2013).

4. Aprovació del projecte de pressupost de la UPF per l'exercici 2014 i de les bases d'execució
(Data de publicació dels acords:18 de desembre del 2013 )

4.1. D'acord amb el previst als articles 89 c) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, i 186.3 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, s'aprova el projecte de pressupost de la Universitat Pompeu Fabra corresponent a l'exercici 2014, que consta com a annex 1 i s'eleva al Consell Social perquè l'aprovi.

4.2. S'aproven les bases per a l'execució del pressupost 2014 de la Universitat Pompeu Fabra conforme al previst a l'article 186.2 dels Estatuts de la UPF, que consten com a annex 2.

5. Aprovació del Reglament de Suggeriments i Queixes de la Universitat Pompeu Fabra
(Data de publicació dels acords:18 de desembre del 2013 )

S'aprova el Reglament de Suggeriments i Queixes de la Universitat Pompeu Fabra, que consta com a annex 3.

6. Modificació de la programació de titulacions oficials per als cursos 2013-2014 i 2014-2015
(Data de publicació dels acords:18 de desembre del 2013 )

6.1. S'aprova la modificació de la programació de titulacions oficials per al curs 2013-2014, que consta com a annex 4.

6.2. S'aprova la modificació de la programació de titulacions oficials per al curs 2014-2015, que consta com a annex 5.

7. Modificacions substancials de memòries de títols oficials que no requereixen reverificació
(Data de publicació dels acords:18 de desembre del 2013 )

7.1. S'aprova la modificació de la memòria del grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció, que imparteix la UPF, que consta com a annex 6.

Aquesta modificació serà d'aplicació el curs 2014-2015.

7.2.  S'aprova la modificació de la memòria del màster universitari en Democracies Actuals, Nacionalisme, Federalisme i Multiculturalitat, que imparteix la UPF, que consta com a annex 7.

Aquesta modificació serà d'aplicació el curs 2014-2015.

8. Aprovació de diverses memòries de verificació de màster universitari
(Data de publicació dels acords:18 de desembre del 2013 )

8.1. S'aprova la memòria de verificació del pla d'estudis del màster universitari en Ciència de Dades / MSc in Data Science, que impartirà la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra a partir del curs 2014-2015, que consta com a annex 8.

8.2. S'aprova la memòria de verificació del pla d'estudis del màster Universitari en Creació Literària, que impartirà IDEC Escola d'Estudis Superiors a partir del curs 2014-2015, que consta com a annex 9.

9. Aprovació del Pla de Foment per als Màsters Universitaris 2014
(Data de publicació dels acords:18 de desembre del 2013 )

S'aprova el Pla de Foment per als Màsters Universitaris 2014, que consta com a annex 10.

10. Modificació de la normativa per la qual es regula el règim dels estudiants visitants
(Data de publicació dels acords:18 de desembre del 2013 )

La normativa que regula el règim dels estudiants visitants fixa un termini únic per admissió al 15 de maig anterior a l'inici del curs acadèmic.

Donat que es constata una creixent demanda per part d'estudiants que sol·liciten ser admesos com a estudiants visitants fora d'aquest termini, a causa de les diferències entre calendaris acadèmics amb altres universitats estrangeres (especialment de l'hemisferi sud) i el fet que les opcions de marxar a estudiar fora es perioditzen per semestres.

Donat que sovint es tracta d'estudiants motivats i amb bons expedients acadèmics, que ja no poden ser considerats per admissió.

Donat que el règim dels estudiants visitants estableix el pagament de matrícula per part dels admesos, constituint així una potencial font d'ingressos addicionals per a la Universitat.

Es considera necessari modificar els terminis de presentació de sol·licitud, equiparant les dates als estudiants d'intercanvi que venen a la UPF, i obrint un segon termini per als estudiants que vulguin venir a partir del segon trimestre, amb la finalitat de fer més accessible i flexible l'admissió dels estudiants visitants.

És per això que el Consell de Govern

ACORDA:

Modificar la Normativa per la qual es regula el règim dels estudiants visitants, aprovada per Acord del Consell de Govern de 30 de maig de 2007, en els termes següents:

Primer. L'article 2, apartat 2.1.2. queda redactat com segueix:

"2.1.2. L'estudiant visitant haurà de presentar una sol·licitud motivada, abans del 15 de maig (si vol iniciar l'estada el primer trimestre) o del 15 d'octubre (si vol iniciar la seva estada el segon o tercer trimestre) del curs acadèmic anterior a la seva estada a la Universitat Pompeu Fabra, especificant els estudis dels quals desitja cursar assignatures. El màxim de crèdits que pot matricular l'estudiant visitant, en el conjunt de les seves estades a la Universitat Pompeu Fabra, és el total de crèdits establert per la normativa vigent per a cada curs acadèmic dels ensenyaments oficials."

Segon. L'article 2, apartat 2.2.2. queda redactat com segueix:

"2.2.2. L'estudiant visitant haurà de presentar una sol·licitud motivada, abans del 30 de juny (si vol iniciar l'estada el primer trimestre) o del 15 d'octubre (si vol iniciar la seva estada el segon o tercer trimestre) del curs acadèmic anterior a la seva estada a la Universitat Pompeu Fabra, especificant els estudis dels quals desitja cursar assignatures o activitats formatives. El màxim de crèdits que pot matricular l'estudiant visitant, en el conjunt de les seves estades a la Universitat Pompeu Fabra, és el total de crèdits establert per la normativa vigent per a cada curs acadèmic dels ensenyaments oficials."

11. Modificació de la normativa del Programa d'Estudis Hispànics i Europeus
(Data de publicació dels acords:18 de desembre del 2013 )

El Programa d'Estudis Hispànics i Europeus (PEHE) es va iniciar al 2002 i en aquell moment es va fixar el valor de les seves assignatures en 6 crèdits UPF, corresponents a 45 hores lectives.

Amb l'adopció de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) a la nostra universitat i per acord del Consell de Govern de 30 de maig de 2007, es va establir una equivalència entre aquests 6 crèdits UPF i 5 ECTS per a cadascun dels cursos del PEHE.

El Reial Decret 1125/2003, de 5 de setembre, que estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions de les titulacions universitàries de caràcter oficial, disposa en l'article 4.5 que el "nombre mínim d'hores per crèdit ECTS serà de 25 i el nombre màxim 30". En aquestes 25-30 hores s'inclou l'activitat dins de l'aula (que acostuma a ser guiada amb professor: classe magistral, seminari, laboratori, pràctiques, tutories presencials amb professor, etc.) i fora de l'aula (treball autònom de l'estudiant, treball dins de plataformes on-line, reunions amb companys per preparar treballs, treball de camp, etc.). Segons aquesta referència i prenent la base mínima de 25 hores, 6 ECTS equivaldrien a 150 hores.

Així mateix, el document "L'EEES, la UPF i tu" indica que l'activitat dins de l'aula amb professor representa entre el 25% i el 30% de l'assignatura.

Donat que l'activitat presencial prevista a les assignatures del PEHE és de 45 hores, i aquestes representarien el 30% (franja alta) de les 150 hores de càrrega de treball total previstes per a poder atorgar 6 ECTS.

Donat que la conversió dels crèdits d'aquestes assignatures a les universitats d'origen dels estudiants s'havia fet sempre segons la fórmula de dividir els tradicionals 6 crèdits UPF per 2, donant com a resultat 3 crèdits nord-americans; i aquesta pràctica continua, penalitzant als estudiants que ara obtenen 2,5 crèdits pels mateixos cursos on abans obtenien 3 crèdits nord-americans, es considera necessari passar el creditatge de les assignatures del PEHE en valor ECTS, passant de 5 a 6 crèdits en concordança amb les disposicions referents a la càrrega de treball i hores presencials requerides.

És per això que el Consell de Govern

ACORDA:

Article únic. Modificar  la  normativa del  Programa d'Estudis Hispànics i Europeus, aprovada per Acord del Consell de Govern de 16 de desembre del 2009, en els termes següents:

L'article 4, apartat 4,1. queda redactat com segueix:

"Article 4.1. Els cursos del PEHE tenen una durada aproximada de 12 setmanes, amb un total de 6 crèdits ECTS, equivalents a 45 hores de classes presencials i una càrrega acadèmica no estrictament lectiva -sessions fora d'aula, assajos per lliurar al professor, sessions model seminari, etc.- equivalent a 105 hores."

12. Modificació de la normativa per la qual es regeix l'aplicació de cànons a diverses activitats
(Data de publicació dels acords:18 de desembre del 2013 )

L'1 de gener del 2014 entra en vigor el nou programa marc de finançament de la recerca i la innovació per al període 2014-2020 anomenat  Horizon 2020 (H2020). Aquest nou programa introdueix canvis que fan necessari la revisió de la normativa reguladora de cànon vigent la qual haurà de ser aplicada en les noves activitats de recerca que s'aprovin i es duguin a terme a la UPF durant el període de vigència del H2020.

D'altra banda la situació econòmica actual fa aconsellable modificar els criteris per a la distribució de cànons d'activitats de recerca.

En conseqüència el Consell de Govern

ACORDA:

Modificar la Normativa per la qual es regeix l'aplicació de cànons a diverses activitats, aprovada pel Consell de Govern en data 21 de juliol de 1999, i modificada pel Consell de Govern en dates 8 de novembre de 2006, 17 de desembre de 2007, 15 de desembre del 2010 i  1 de febrer del 2012, en els termes següents:

Primer. S'afegeix un nova lletra c) a l' apartat 3.1.2. amb el contingut següent:

"c) Programa Horizon2020 (H2020)

S'aplicarà, de forma general, el cànon que marqui l'instrument de finançament d'acord amb les bases de la convocatòria, amb les excepcions següents:

·Projectes Frontier Research-ERC (European Research Council)

- Per afavorir la participació en aquest programa, es destinaran 4 punts percentuals del   cànon establert per la Comissió Europea, per activitats especifiques vinculades al projecte.

- En el supòsit que el investigador principal i beneficiari de l'ajut estigui contractat a càrrec del finançament obtingut de l'ajut ERC, l'import de la contractació estarà exempt de retenció o cànon UPF fins a un import màxim equivalent a la retribució anual que correspondria a la màxima categoria docent-acadèmica en règim de dedicació a temps complet per tots els conceptes retributius previstos en el Real Decreto 1086/1989 de 28 d' agost sobre retribucions del Professorat universitari."

Segon. L'apartat 3.2. queda modificat de la manera següent:

"3.2 Criteris per a la distribució de cànons per activitats de recerca

Les quantitats retingudes per la Universitat  en concepte de cànon repercutiran, parcialment en programes de foment de la recerca. Els imports dels programes  es  fixaran en el pressupost de la Universitat."

13. Proposta al Consell Social d'atorgament dels complements addicionals per mèrits de docència o de gestió al professorat funcionari i contractat
(Data de publicació dels acords:18 de desembre del 2013 )

El Decret 405/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les retribucions addicionals del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, regula el procediment per a l'assignació d'aquestes retribucions addicionals, segons el que preveu l'article 72 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.

La resolució ECO/2904/2012, de 21 de desembre, dóna publicitat al procediment i la certificació de la valoració dels mèrits individuals docents i de gestió del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques catalanes, meritats fins al 31 de desembre de 2012, per a l'assignació de les retribucions addicionals.

L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya ha certificat dels informes d'avaluació de les activitats docents i de gestió emesos per la UPF.

És per tot això que, en aplicació del que disposa l'apartat 1 de l'article 7 del Decret 405/2006, el Consell de Govern

ACORDA:

Proposar al Consell Social l'assignació dels complements addicionals per mèrits de docència o de gestió al professorat relacionat en els següents annexos:

- Mèrits de docència fins el 31 de desembre del 2012, amb efectes econòmics de l'1 de gener del 2013, al professorat funcionari i contractat, que consta com a annex 11.

- Mèrits de gestió fins el 31 de desembre del 2012, amb efectes econòmics de l'1 de gener del 2013, al professorat funcionari i contractat, que consta com a annex 12.

14. Designació de representants a diverses comissions de la UPF i a altres organismes
(Data de publicació dels acords:18 de desembre del 2013 )
 

14.1. Es designa el Prof. Antonio Ladron de Guevara Martinez, representant del professorat en la Junta Electoral de la UPF, en substitució del Prof. Carles Pont Sorribes.

14.2. Es designa la Sra. Alba Crespo Rubio representant dels estudiants del Consell de Govern en el Consell Social de la UPF.

14.3. Es designen la Sra. Alba Crespo Rubio i el Sr. David Aranda Checa representants dels estudiants del Consell de Govern en la Comissió d'Ordenació Acadèmica.

14.4. Es designen el Sr. David Aranda Checa representants dels estudiants de la UPF en la Comissió d'Accés i Afers Estudiantil del Consell Interuniversitari de Catalunya.

15. Ratificació de convenis
(Data de publicació dels acords:18 de desembre del 2013 )

Es ratifiquen els convenis subscrits per la Universitat Pompeu Fabra, que consten com a annex 13.

16. Afers de tràmit

En data 6 de novembre del 2013 el Consell de Govern va autoritzar l'expedient de despesa de caràcter pluriennal per a la contractació dels serveis d'un professional per realitzar les tasques d'assessorament psicològic als estudiants de la UPF.

En data 21 de novembre del 2013 va ser aprovat pel Ple del Consell Social

Atès que, erròniament, es va presentar la proposta amb els imports amb IVA.

Atès que no es va tenir en compte que, d'acord amb l'article 20 de la llei 37/1992, de l'IVA, els serveis d'assessorament psicològic estan exempts de l'aplicació d'aquest impost.

El Consell de Govern acorda proposar al l'aprovació de la modificació dels acords autoritzant l'expedient de despesa de caràcter pluriennal per a la contractació dels serveis d'un professional per realitzar les tasques d'assessorament psicològic als estudiants de la UPF, per aquests altres imports:

 

Anualitats

Import base

IVA

TOTAL

 

2014 (de gener a desembre)

 

 

12.278,00€

 

EXEMPT

 

12.278,00€

 

2015 (de gener a desembre)

 

 

12.278,00€

 

EXEMPT

 

12.278,00€