Sessiˇ del Consell de Govern del dia 11 de maig del 2011

Acords

 

1. Aprovació de l'acta de la sessió de 6 d'abril del 2011 del Consell de Govern
(Data de publicació dels acords: 20 de maig de 2011)
S'aprova l'acta de la sessió del Consell de Govern de 6 d'abril del 2011.


4. Aprovació de l'accés d'estudiants que ja estan en possessió d'una titulació universitària oficial no adaptada a l'Espai Europeu d'Educació Superior a un grau que doni accés a la mateixa professió per al curs 2011-2012

(Data de publicació dels acords:20 de maig de 2011)

4.1. S'aprova l'accés d'estudiants titulats de la diplomatura universitària en Relacions Laborals al grau en Relacions Laborals, segons consta en l'annex 1.

4.2. S'aprova l'accés d'estudiants titulats de la diplomatura universitària en Ciències Empresarials al grau en Ciències Empresarials-Management, segons consta en l'annex 2.

4.3. S'aprova l'accés d'estudiants d'Arquitectura Tècnica al grau en Enginyeria d'Edificació que imparteix Elisava Escola Superior de Disseny, centre d'ensenyament superior adscrit a la UPF, segons consta en l'annex 3.

4.4. S'aprova l'accés d'estudiants de la diplomatura en Ciències Empresarials al grau en Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació, que imparteix l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials del Maresme, centre d'ensenyament superior adscrit a la UPF, segons consta en l'annex 4.

4.5. S'aprova l'accés d'estudiants de la diplomatura en Turisme al grau en Turisme i Gestió del Lleure, que imparteix l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials del Maresme, centre d'ensenyament superior adscrit a la UPF, segons consta en l'annex 5.


5. Acord sobre política de professorat

(Data de publicació dels acords:20 de maig de 2011)

La situació econòmica i les perspectives de disminucions futures en el finançament van  motivar la presentació del Pla de Sostenibilitat que ha estat l'eix inspirador de l'elaboració del pressupost de la universitat per a l'any 2011. Malgrat aquesta previsió, el govern de la Generalitat ja ha manifestat que la disminució serà molt superior a l'esperada. És per aquest motiu que cal aprofundir encara més en les mesures d'estalvi i de contenció de la despesa.

S'ha de procurar que les noves mesures incrementin l'eficiència en l'ús dels recursos sense que la seva aplicació en l'àmbit del professorat hagi de comportar un trencament de la carrera professional del professorat que està en una etapa inicial ni l'abandonament de les legítimes aspiracions de promoció en els que estan en una etapa més avançada. Així mateix, tampoc han d'implicar una disminució en la qualitat de la docència que, juntament amb la de la recerca, ha caracteritzat a la UPF. Amb aquest objectiu,

S'acorda:

1. En el termini d'un any s'implementarà un nou model de dedicació docent del professorat que inclourà, a més de les classes presencials, altres activitats previstes en els nous plans d'estudis adaptats a l'EEES.

2. A partir del proper curs, els associats seran contractats trimestralment en funció de les hores de docència previstes en el trimestre acadèmic, amb la dedicació prevista en el Conveni Col·lectiu de les universitats públiques catalanes, i per un període de quatre mesos.

3. En els contractes d'associat pel curs 2011-2012 cal incloure dues mesures addicionals i de caràcter excepcional:

a. Els associats que hagin estat contractats els curs 2010-2011 podran mantenir, com a màxim, el mateix tipus d'associat.

b. Els nous associats es contractaran en els tipus 1, 2 o 3.

4. La retribució dels associats  és la referència per a la determinació de la retribució per activitats de docència a conferenciants i investigadors de convocatòries competitives o a càrrec de projectes.

5. El canvi en la contractació dels associats ha de ser compatible amb la regularització d'associats en situació inadequada pel fet de no tenir una altra activitat professional. 

6. El mes de juliol s'aprovarà una planta de professorat que determini el nombre màxim de places permanents de cada departament en els propers quatre anys.


6. Aprovació del Reglament de catedràtics emèrits
(Data de publicació dels acords:20 de maig de 2011)

S'aprova el Reglament de catedràtics emèrits, que consta com annex 6.


7. Aprovació del  procediment de canvi d'adscripció d'àrea de coneixement del professorat funcionari o laboral
(Data de publicació dels acords:20 de maig de 2011)

S'aprova el procediment de canvi d'adscripció d'àrea de coneixement del professorat funcionari o laboral, que consta com annex 7.


8. Acord de modificació de la Normativa dels delegats d'estudiants de les titulacions de grau de la UPF
(Data de publicació dels acords: 20 de maig de 2011)

Atesa l'experiència assolida en l'aplicació de la Normativa dels delegats d'estudiants de les titulacions de grau de la UPF, aprovada per Acord del Consell de Govern de 21 de juliol del 2010, es considera necessari fer algunes modificacions per millorar el procediment electoral.

És per això que el Consell de Govern acorda les modificacions següents:

Primer. L'article sisè, apartat 6.4.4. queda redactat de la manera següent:

"La convocatòria especificarà el dia i l'horari de les eleccions."

Segon. L'article sisè, apartat 6.6.1. queda redactat de la manera següent:

"La presentació de candidatures pot fer-se des del dia següent a la convocatòria d'eleccions i fins 5 dies abans de la celebració de les votacions, davant de la Junta Electoral de Centre."

Tercer. L'article sisè, apartat 6.6.5. queda redactat de la manera següent:

"Si no es presenten candidatures, la tasca de delegat o delegada serà desenvolupada en funcions pel delegat o delegada del curs anterior. Si no és el cas, quedarà vacant."

Quart. A l'article sisè, apartat 6.6. s'afegeix un darrer punt:

"6.6. Una vegada proclamats els candidats, es procedirà a designar els membres de la Mesa Electoral. En qualsevol cas és incompatible la condició de candidat amb ser membre de la Mesa Electoral."

Cinc. L'article sisè, apartat 6.9.4. queda eliminat.

Sis. L'article sisè, apartat 6.9.5. queda redactat de la manera següent:

"Si cap candidat arriba a aquest percentatge, no hi haurà delegat o delegada. En el cas de llocs no coberts, quan hi hagi candidats i a petició de les classes, els degans o directors podran realitzar una nova convocatòria per escollir delegat o delegada."


9. Acord de modificació de reglaments de centre, departament i institut universitari de recerca
(Data de publicació dels acords:20 de maig de 2011)

9.1.

Primer. S'aprova el Reglament del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge, que consta com a annex 8.

Segon. Queda derogat el Reglament del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge, aprovat per acord del Consell de Govern de 21 de gener del 2004, modificat per acord del Consell de Govern de 31 de gener del 2007.

9.2.

Primer. S'aprova el Reglament del Departament de Ciències Polítiques i Socials, que consta com a annex 9.

Segon. Queda derogat el Reglament del Departament de Ciències Polítiques i Socials, aprovat per acord del Consell de Govern de 21 de gener del 2004, modificat per acord del Consell de Govern de 31 de gener del 2007 i per acord del Consell de Govern de 26 de gener del 2009.

9.3

Primer. S'aprova el Reglament de l'Institut Universitari de Recerca en Lingüística Aplicada (IULA), que consta com a annex 10.

Segon. Queda derogat el Reglament de l'Institut Universitari de Recerca en Lingüística aplicada, aprovat per acord del Consell de Govern de 21 de gener del 2004, modificat per acord del Consell de Govern de 2 de maig del 2007.


10. Aprovació del reglament de règim intern d'Elisava Escola Superior de Disseny
(Data de publicació dels acords:20 de maig de 2011)

A proposta del seu titular, la Fundació Privada Elisava Escola Universitària, s'aprova el reglament de règim intern d'Elisava Escola Superior de Disseny, centre d'ensenyament superior adscrit a la UPF, que consta com annex 11.


11. Ratificació dels estatuts del Consorci Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
(Data de publicació dels acords:20 de maig de 2011)

Es ratifica la modificació dels Estatuts del Consorci Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona aprovada per acord de 29 de març del 2011 del Consell de Govern del Consorci.


12. Proposta d'autorització d'expedients de despesa de caràcter plurianual
(Data de publicació dels acords:20 de maig de 2011)

12.1. La Universitat Pompeu Fabra va decidir en el seu moment constituir un Aula de Cultura de la qual en formessin part diverses formacions artístiques; en concret un grup instrumental, un grup vocal i un grup teatral.

L'Aula de Teatre de la Universitat forma part de l'Aula d'Escena juntament amb el Cor, l'Orquestra de Cambra i l'Aula de Veu. Aquestes formacions fomenten el desenvolupament d'habilitats escèniques entre els seus integrants. 

En aquest sentit, els objectius que han d'assolir les respectives formacions artístiques són bàsicament l'aprenentatge de les disciplines adients per a la execució adequada de les obres musicals o teatrals que es decideixin i que facin possible l'actuació d'aquestes formacions en els actes institucionals de la UPF.

En el cas de l'Aula de Teatre, els objectius a assolir es concreten en fomentar el coneixement teatral entre els seus integrants i oferir-los formació teatral, històrica i estilística; educació de la dicció i l'expressió facial i corporal; disciplina artística de grup i el desenvolupament d'habilitats escèniques entre els seus integrants. Els estudiants membres de l'Aula de Teatre poden reconèixer crèdits ECTS i de lliure elecció.

L'Aula de Teatre s''estructura en dos nivells: iniciació i perfeccionament.

En el primer nivell es realitza un treball d'iniciació centrat en aspectes elementals (desbloqueig, desinhibició i consciència del cos i de la veu) i es comencen a preparar personatges i escenes.

El segon nivell agrupa aquelles persones que acaben amb suficiència el primer nivell i és un curs de continuïtat.

Amb els dos nivells es treballa al llarg del curs, realitzant assajos setmanals,  la  posada en escena d'un muntatge teatral, de cada nivell i que posteriorment es representa a la Universitat i es mostra a diferents exhibicions teatrals. Paral·lelament, es poden organitzar activitats com ara assistència a representacions escèniques, a preestrenes d'espectacles musicals i teatrals, i a col·loquis, cursos i tallers.

L'Aula de teatre ha incrementat la seva presència en actes institucionals com són l'Acte de Nadal, l'Acte de lliurament de Premis de Sant Jordi, la Setmana de la Participació, etc.

Per tal de crear sinèrgies amb altres universitats, s'ha establert contacte amb l'Aula de Teatre de la UAB, amb la previsió per al curs vinent de realitzar un intercanvi de representacions en ambdues universitats.

Una dada significativa és l'increment del nombre d'espectadors en les representacions anuals que avalen la qualitat del treball dels actors, i per tant la tasca del director de l'Aula de Teatre. Enguany les representacions es faran als dos campus i doblant les representacions del curs anterior degut a la gran demanda d'assistència de públic que va exhaurir les places previstes.

El director de l'Aula de Teatre col·labora en la formació integral dels estudiants demanant-los compromís i exigència amb un alt rendiment de treball col·lectiu.

Atesa la necessitat de dur a terme aquesta activitat a la Universitat, que compleix un paper formatiu i de participació i que actualment forma part de les matèries de lliure elecció i de les activitats universitàries de l'àmbit cultural amb crèdits ECTS, es precisa la contractació d'un especialista que pugui assumir totes les tasques esmentades.

Per tot el que s'ha manifestat, es constata que:

Ateses les diferents actuacions que de forma més o menys continuada es duen a terme a la Universitat i que compleixen un paper formatiu i de participació. 

Atesa la necessitat de comptar amb un professional que dugui a terme les tasques de coordinació, conducció i formació de l'esmentada Aula de Teatre.

Procediria contractar els serveis professionals esmentats per a l'Aula de Teatre de la Universitat amb la finalitat de garantir les necessitats de la Universitat en aquesta matèria.

El import total i les anualitats d'aquest contracte son les següents:                                                                                                                                                               

Anualitats

Import base

IVA

Import total

2011 (de setembre a desembre) 

5.500 €

990 €     

6.490 €

2012 (de gener a desembre)    

16.800 €

3.024 €   

19.824 €

2013 (de gener a juny)

11.300 €

2.034 €   

13.334 €


El import d'aquesta contractació anirà amb càrrec a la clau econòmica 227.90

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l'autorització de l'expedient de despesa de caràcter plurianual (2011-2013) per a la contractació dels serveis de formació i desenvolupament de l'Aula de Teatre de la Universitat.

12.2.
La Universitat Pompeu Fabra va decidir en el seu moment constituir un Aula de Cultura de la qual en formessin part diverses formacions artístiques; en concret un grup instrumental, un grup vocal i un grup teatral.

L'Orquestra de Cambra de la Universitat forma part de l'Aula d'Escena juntament amb el Cor, l'Aula de Teatre i l'Aula de Veu, i té com a objectiu fomentar el coneixement de la música entre els seus integrants.

En aquest sentit, els objectius que han d'assolir les respectives formacions artístiques són bàsicament l'aprenentatge de les disciplines adients per a la execució adequada de les obres musicals o teatrals que es decideixin i que facin possible l'actuació d'aquestes formacions en els actes institucionals de la UPF.

En el cas de l'Orquestra de Cambra, els objectius a assolir es concreten en oferir als estudiants formació musical, històrica i estilística; educació de la percepció auditiva; disciplina artística de grup; i formació en moviment escènic i expressió. Es segueix una metodologia amb assajos setmanals i assajos parcials per poder treballar, d'una manera més analítica els passatges de difícil execució. Els estudiants membres de l'Orquestra de Cambra poden reconèixer crèdits ECTS i de lliure elecció.

A més de la formació, al llarg del curs es prepara un repertori musical que inclou peces bàsiques i permanents de música clàssica que permeten la col·laboració de l'orquestra en diversos actes institucionals (Acte de Nadal, Actes Acadèmics de Graduació, Actes d'investidura Honoris Causa,..).

L'Orquestra de Cambra realitza tres programes diferents per curs, que condueixen a un cicle de tres concerts al llarg de cada trimestre del curs acadèmic. Aquests concerts es realitzen tant als auditoris dels campus de la Universitat (Ciutadella i Poblenou) com en espais externs, representant la Universitat (Esglèsia de Núria, Esglèsia Castrense de la Ciutadella,...). Aquests concerts externs tenen una gran projecció de la tasca realitzada pels estudiants intèrprets i any darrere any fidelitzen un públic assistent.

Per tal de potenciar la col·laboració amb el Cor de la UPF i l'Aula de Veu s'organitzen algunes activitats conjuntes i que cohesionen les tres formacions.

La voluntat del director de contactar amb solistes reconeguts com David Veiga, Pilar Guarné, Estela Rodriguez, Sara Subiela, Mayte Alguacil o Raquel Martínez per a col·laborar en els concerts, possibilita que l'experiència dels membres de l'orquestra sigui més enriquidora.

Per al director de l'Orquestra de Cambra cada curs acadèmic és un nou repte a l'hora de renovar els membres de l'Orquestra i d'integrar-los en la formació musical, cercant repertoris musicals que millorin els seus coneixements instrumentals per poder obtenir els millors resultats dels seus components.

Atesa la necessitat de dur a terme aquesta activitat a la Universitat, que compleix un paper altament formatiu i de participació   i que actualment forma part de les matèries de lliure elecció i de les activitats universitàries de l'àmbit cultural amb crèdits ECTS, es precisa la contractació d'un especialista que pugui assumir totes les qüestions esmentades.

Per tot el que s'ha manifestat, es constata que:

Ateses les diferents actuacions que de forma més o menys continuada es duen a terme a la Universitat, que compleixen un paper formatiu i de participació. 

Atesa la necessitat de comptar amb un professional que dugui a terme les tasques de coordinació, conducció i formació de l'esmentada Orquestra de Cambra.

Procediria contractar els serveis professionals esmentats per l'Orquestra de Cambra de la Universitat amb la finalitat de garantir les necessitats de la Universitat en aquesta matèria.

El import total i les anualitats d'aquest contracte son les següents:

Anualitats

Import base

IVA

Import total

2011 (de setembre a desembre) 

2.900 €

522 €

3.422 €

2012 (de gener a desembre)

8.650 €

1.557 €

10.207 €

2013 (de gener a juny)

5.750 €

1.035 €

6.785 €


El import d'aquesta contractació anirà amb càrrec a la clau econòmica 227.90.

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l'autorització de l'expedient de despesa de caràcter plurianual (2011-2013) per a la contractació dels serveis de formació i desenvolupament de l'Orquestra de Cambra de la Universitat.

12.3. La Universitat Pompeu Fabra ha de contractar un nou servei de manteniment de la seva xarxa de comunicacions ja que el contracte actual finalitza aquest any i es considera, que en l'entorn econòmic actual, es més avantatjós realitzar un nou procediment obert de contractació.

Sistema de contractació:  procediment obert.

Anualitats:  3 (prorrogable 3 anys addicionals)

L'import total i les anualitats d'aquest contracte son les següents:

Any

Import

IVA

Total

2012

382.000 €

68.760 €

450.760 €

  

2013

  

382.000 €

Revisable segons IPC

68.760 €

450.760 €

2014

382.000 €

Revisable segons IPC

68.760 €

450.760 €

 

Aquesta contractació anirà amb càrrec a les claus econòmiques 222.00 i 213.00.

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l'autorització de l'expedient de despesa de caràcter plurianual (2012-2014) per a la contractació dels serveis de manteniment de la xarxa de telecomunicacions (veu i dades).

12.4. En el marc del projecte de recerca FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2009-, dirigit pel Dr. Vladimir de Semir, la Universitat Pompeu Fabra ha de contractar els serveis d'un consultor per dur a terme el paquet de treball (WP) número 6 anomenat IMPACT ASSESSMENT. L'objectiu del WP6 és el d'analitzar l'efecte que tenen en la societat les iniciatives i polítiques de cultura científica.

Per tal de realitzar adequadament aquest WP, tal i com es descriu en el DoW del projecte PLACES (Platform of Local Authorities and Cities Engaged in Science) es precisa d'un expert que formi part de l'equip coordinador del WP6. Aquesta persona ha de comptar amb experiència prèvia reconeguda en l'àrea de materials de comunicació científica y educació per a no experts, ja que en aquesta àrea el grup de la UPF conta amb menys experiència.

Per altra banda, la UPF participa en el WP3, contribuint amb una aportació d'informes nacionals sobre la cultura científica en el països membres de la Unió Europea. Cada un d'aquest informes es realitzarà per una persona coneixedora de la situació respectiva de cada país. En el cas de Alemanya, la persona ideal per a realitzar aquest informe és també el Dr. Hans Peter PETERS.

L'import màxim total IVA exclòs i les anualitats d'aquest contracte són les següents:

Anualitats

Import base

2011 (juny - desembre) 

 

10.000€

2012 (gener - desembre)

5.000€  

2013 (gener - maig) 

 

5.000€

 

Aquesta despesa anirà a càrrec del segment de recerca PR02210, i concretament de la clau econòmica 640.90.

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l'autorització de l'expedient de despesa de caràcter plurianual (2011-2013) per a la contractació dels serveis del Dr. Hans Peter PETERS.

12.5. En el marc del projecte de recerca FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2009, dirigit pel Dr. Vladimir de Semir, la Universitat Pompeu Fabra ha de contractar els serveis d'un consultor per dur a terme  el paquet de treball (WP) número 6 anomenat IMPACT ASSESSMENT. L'objectiu del WP6 és el d'analitzar l'efecte que tenen en la societat les iniciatives i polítiques de cultura científica.

Per tal de realitzar adequadament aquest WP, tal i com es descriu en el DoW del projecte PLACES (Platform of Local Authorities and Cities Engaged in Science) es precisa d'un expert que formi part de l'equip coordinador del WP6. Aquesta persona ha de comptar amb experiència prèvia reconeguda en l'àrea de materials de comunicació científica y educació per a no experts, ja que en aquesta àrea el grup de la UPF conta amb menys experiència.

Per altra banda, la UPF participa en el WP3, contribuint amb una aportació d'informes nacionals sobre la cultura científica en el països membres de la Unió Europea. Cada un d'aquest informes es realitzarà per una persona coneixedora de la situació respectiva de cada país. En el cas de Grècia, la persona ideal per a realitzar aquest informe és també el Dr. Konstantinos Dimopoulos.

L'import màxim total IVA exclòs i les anualitats d'aquest contracte són les següents:

Anualitats

Import base

2011 (juny -desembre) 

 

10.000€

2012 (gener - desembre)

5.000€  

2013 (gener - maig) 

 

5.000€

Aquesta despesa anirà a càrrec del segment de recerca PR02210, i concretament de la clau econòmica 640.90.

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l'autorització de l'expedient de despesa de caràcter plurianual (2011-2013) per a la contractació dels serveis del Dr. Konstantinos Dimopoulos.

12.6. En el marc del projecte de recerca núm. 267583 titulat "CompMusic - Computational models for the discovery of the world's music" i concedit pel European Research Council, dirigit pel Dr. Xavier Serra, la Universitat Pompeu Fabra ha de contractar els serveis de diferents agents internacionals per dur a terme les tasques detallades a  "Description of Work" del Grant Agreement aprovat per la Comissió Europea.

Aquests actors seran seleccionats per la seva capacitat de contribuir en la realització de les tasques descrites. La seva experiència, coneixement i excel·lència científica en aquest àrea de recerca és clau per a dur a terme el projecte CompMusic amb les millors garanties.

L'import màxim total IVA exclòs i les anualitats d'aquest contracte són les següents:

Anualitats

Import base

2011 (juliol -desembre)

27.000 €

2012

66.000 €

2013

78.000 €

2014

78.000 €

2015 (gener - juny)

39.000 €

TOTAL

288.000 €

 

Aquesta despesa anirà a càrrec del segment del projecte CompMusic, i concretament de la clau econòmica 640.90, i està garantida pel finançament concedit per part del European Research Council.

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l'autorització de l'expedient de despesa de caràcter plurianual (2011-2015) per a la contractació dels serveis especificats.


13. Designació de membres a diverses comissions de la Universitat
(Data de publicació dels acords:20 de maig del 2011)

Es designen la Sra. Laia de Bolós Ramon i Sra. Núria Ramis Masachs vocals de la Comissió d'Estudiants, en representació de la Facultat de Traducció i Interpretació i de la Facultat d'Humanitats, respectivament.


14. Ratificació de convenis
(Data de publicació dels acords:20 de maig del 2011)

Es ratifiquen els convenis subscrits per la Universitat Pompeu Fabra, que consten com a annex 12.