Sessiˇ del Consell de Govern del dia 9 de juliol del 2008

Acords

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió de 4 de juny del 2008 del Consell de Govern
(Data de publicació de l'acord: 22 de juliol del 2008)

S'aprova l'acta de la sessió del Consell de Govern de 4 de juny del 2008.

3. Informe sobre les bases del Pla d'Igualtat Isabel de Villena
(Data de publicació de l'acord: 22 de juliol del 2008)

El Consell de Govern pren coneixement del document base pel Pla d'Igualtat Isabel de Villena, que serà sotmès a un procés d'informació pública davant la comunitat universitària.

4. Pla de suport pel Multilingüisme a la Docència (anglès-curs 2008-2009)  
(Data de publicació de l'acord: 22 de juliol del 2008)

S'aprova el Programa de Suport per al Multilingüisme a la Docència (anglès -curs 2008-2009), que consta com a annex 1.

5. Proposta de programació d'ensenyaments de grau per al curs 2009-2010
(Data de publicació de l'acord: 22 de juliol del 2008)

Primer. S'acorda proposar la incorporació a la Programació Universitària de Catalunya per al curs 2009-2010 l'ensenyament de grau següent:

  • Grau en Llengües Aplicades (50 places).

Segon. S'acorda proposar la modificació del nom del Grau en Negocis Internacionals a impartir per l'Escola Superior en Comerç Internacional (ESCI), aprovat per acords del Consell de Govern de 7 de maig del 2008 i del Consell Social de 20 de maig del 2008, relatius a la Programació Universitària per al curs 2009-2010, pel de Grau en Negocis i Marketing Internacionals.

Tercer. S'acorda proposar la modificació del nom dels graus en Enginyeria de Telecomunicacions en Telemàtica i Enginyeria de Telecomunicacions en Sistemes Audiovisuals, per Grau en Enginyeria Tècnica de Telecomunicació en Telemàtica i Grau en Enginyeria Tècnica de Telecomunicació en Sistemes Audiovisuals.

Així mateix, s'acorda autoritzar al rector per a modificar el nom dels graus d'ensenyaments tècnics que portin al reconeixement d'una professió regulada d'acord amb el que aprovi l'autoritat educativa competent.

6. Aprovació de les memòries per a la verificació dels plans d'estudis de titulacions de grau pel curs 2009-2010 i proposta de ratificació de la memòria de verificació del pla d'estudis del Grau en Medicina
(Data de publicació de l'acord: 22 de juliol del 2008)

6.1. S'aprova el pla d'estudis del Grau en Economia, que s'impartirà a partir del curs 2009-2010, i que s'inclou en la memòria de sol·licitud de verificació del pla, que s'adjunta com a annex 2.
L'aprovació d'aquest pla comportarà l'extinció del pla d'estudis de la Llicenciatura en Economia.

6.2. S'aprova el pla d'estudis del Grau en Administració i Direcció d'Empreses, que s'impartirà a partir del curs 2009-2010, i que s'inclou en la memòria de sol·licitud de verificació del pla, que s'adjunta com a annex 3.
L'aprovació d'aquest pla comportarà l'extinció del pla d'estudis de la Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses.

6.3. S'aprova el pla d'estudis del Grau en Ciències Empresarials, que s'impartirà a partir del curs 2009-2010, i que s'inclou en la memòria de sol·licitud de verificació del pla, que s'adjunta com a annex 4.
L'aprovació d'aquest pla comportarà l'extinció del pla d'estudis de la Diplomatura en Ciències Empresarials.

6.4. S'aprova el pla d'estudis del Grau en Enginyeria en Informàtica, que s'impartirà a partir del curs 2009-2010, i que s'inclou en la memòria de sol·licitud de verificació del pla, que s'adjunta com a annex 5.
L'aprovació d'aquest pla comportarà l'extinció dels plans d'estudis de l'Enginyeria en Informàtica i de l'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes.

6.5. S'aprova el pla d'estudis del Grau en Enginyeria Tècnica de Telecomunicació en Telemàtica, que s'impartirà a partir del curs 2009-2010, i que s'inclou en la memòria de sol·licitud de verificació del pla, que s'adjunta com a annex 6.
L'aprovació d'aquest pla comportarà l'extinció dels plans d'estudis de l'Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat en Telemàtica i l'Enginyeria de Telecomunicació (segon cicle).

6.6. S'aprova el pla d'estudis del Grau en Enginyeria Tècnica de Telecomunicació en Sistemes Audiovisual, que s'impartirà a partir del curs 2009-2010, i que s'inclou en la memòria de sol·licitud de verificació del pla, que s'adjunta com a annex 7.
L'aprovació d'aquest pla comportarà l'extinció dels plans d'estudis de l'Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat en Telemàtica i l'Enginyeria de Telecomunicació (segon cicle).

6.7. S'aprova el pla d'estudis del Grau en Dret, que s'impartirà a partir del curs 2009-2010, i que s'inclou en la memòria de sol·licitud de verificació del pla, que s'adjunta com a annex 8.
L'aprovació d'aquest pla comportarà l'extinció del pla d'estudis de la Llicenciatura en Dret.

6.8. S'aprova el pla d'estudis del Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció, que s'impartirà a partir del curs 2009-2010, i que s'inclou en la memòria de sol·licitud de verificació del pla, que s'adjunta com a annex 9.

6.9. S'aprova el pla d'estudis del Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració, que s'impartirà a partir del curs 2009-2010, i que s'inclou en la memòria de sol·licitud de verificació del pla, que s'adjunta com a annex 10.
L'aprovació d'aquest pla comportarà l'extinció del pla d'estudis de la Llicenciatura en Ciències Polítiques i de l'Administració.

6.10. S'aprova el pla d'estudis del Grau en Relacions Laborals, que s'impartirà a partir del curs 2009-2010, i que s'inclou en la memòria de sol·licitud de verificació del pla, que s'adjunta com a annex 11.
L'aprovació d'aquest pla comportarà l'extinció del pla d'estudis de la Diplomatura en Relacions Laborals.

6.11. S'aprova el pla d'estudis del Grau en Periodisme, que s'impartirà a partir del curs 2009-2010, i que s'inclou en la memòria de sol·licitud de verificació del pla, que s'adjunta com a annex 12.
L'aprovació d'aquest pla comportarà l'extinció del pla d'estudis de la Llicenciatura en Periodisme (segon cicle).

6.12. S'aprova el pla d'estudis del Grau en Enginyeria de l'Edificació de l'Escola Superior de Disseny Elisava, que s'impartirà a partir del curs 2009-2010, i que s'inclou en la memòria de sol·licitud de verificació del pla, que s'adjunta com a annex 13.
L'aprovació d'aquest pla comportarà l'extinció del pla d'estudis d'Arquitectura tècnica impartida per l'Escola Superior de Disseny Elisava.

6.13. S'aprova el pla d'estudis del Grau en Disseny, de l'Escola Superior de Disseny Elisava, que s'impartirà a partir del curs 2009-2010, i que s'inclou en la memòria de sol·licitud de verificació del pla, que s'adjunta com a annex 14.
L'aprovació d'aquest pla comportarà l'extinció del pla d'estudis del títol propi Graduat Superior en Disseny impartit per l'Escola Superior de Disseny Elisava.

6.14. S'aprova el pla d'estudis del Grau en Enginyeria de Disseny Industrial, de l'Escola Superior de Disseny Elisava, que s'impartirà a partir del curs 2009-2010, i que s'inclou en la memòria de sol·licitud de verificació del pla, que s'adjunta com a annex 15.
L'aprovació d'aquest pla comportarà l'extinció del pla d'estudis de l'Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial impartida per l'Escola Superior de Disseny Elisava.

6.15. S'aprova el pla d'estudis del Grau en Turisme i Gestió del Lleure, de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials del Maresme, que s'impartirà a partir del curs 2009-2010, i que s'inclou en la memòria de sol·licitud de verificació del pla, que s'adjunta com a annex 16.
L'aprovació d'aquest pla comportarà l'extinció del pla d'estudis de la Diplomatura en Turisme impartida per l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials del Maresme.

6.16. S'aprova el pla d'estudis del Grau en Infermeria, de l'Escola Universitària d'Infermeria del Mar, que s'impartirà a partir del curs 2009-2010, i que s'inclou en la memòria de sol·licitud de verificació del pla, que s'adjunta com a annex 17.
L'aprovació d'aquest pla comportarà l'extinció del pla d'estudis de la Diplomatura en Infermeria impartida per l'Escola Universitària d'Infermeria del Mar.  

6.17. S'aprova el pla d'estudis del Grau en Negocis i Marketing Internacionals, de l'Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI), que s'impartirà a partir del curs 2009-2010, i que s'inclou en la memòria de sol·licitud de verificació del pla, que s'adjunta com a annex 18.
L'aprovació d'aquest pla comportarà l'extinció del pla d'estudis del títol propi Graduat Superior en Comerç Internacional impartit per l'Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI).

6.18. Es ratifica la memòria de sol·licitud de verificació del pla d'estudis del Grau en Medicina, que s'adjunta com annex 19, que s'impartirà el curs 2008-2009 conjuntament amb la UAB d'acord amb el que estableix el conveni de col·laboració acadèmica entre la UPF i la UAB signat en data 14 de febrer del 2008.

7. Aprovació de les taules d'adaptació dels ensenyaments de llicenciatura als ensenyaments de grau
(Data de publicació de l'acord: 22 de juliol del 2008)

S'aproven els processos d'adaptació, que s'adjunten com a annex 20, que hauran de seguir els estudiants que tinguin assignatures pendents de les llicenciatures regulades pel Reial Decret 1497/1987, de 27 de novembre, declarats a extingir, als ensenyaments de grau que s'inicien el curs 2008-2009 següents:

  • Procés d'adaptació de la llicenciatura en Traducció i Interpretació al grau en Traducció i Interpretació.
  • Procés d'adaptació de la llicenciatura en Humanitats al grau en Humanitats.
  • Procés d'adaptació de la llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques al grau en Publicitat i Relacions Públiques.
  • Procés d'adaptació de la llicenciatura en Comunicació Audiovisual al grau en Comunicació Audiovisual.
  • Procés d'adaptació de la llicenciatura en Biologia al grau en Biologia Humana.

8. Normativa acadèmica dels ensenyaments de grau
(Data de publicació de l'acord: 22 de juliol del 2008)

S'aprova la normativa acadèmica dels ensenyaments de grau, que s'adjunta com a annex 21.

9. Normativa sobre l'adaptació curricular dels estudis
(Data de publicació de l'acord: 22 de juliol del 2008)

S'aprova la normativa sobre adaptació curricular dels estudis, que s'adjunta com a annex 22.  

10. Normativa de reconeixement en crèdits d'activitats universitàries
(Data de publicació de l'acord: 22 de juliol del 2008)

S'aprova la normativa de reconeixements en crèdits d'activitats universitàries, que s'adjunta com a annex 23.

11. Proposta de programació de màsters universitaris pel curs acadèmic 2009-2010  
(Data de publicació de l'acord: 22 de juliol del 2008)

Vist l'acord de la Comissió de Postgrau i Doctorat, el Consell de Govern aprova la proposta de Programació dels Programes Oficials de Postgrau / Màsters de la Universitat Pompeu Fabra per al curs 2009-2010, que consta com a annex 24.

12. Modificació de l'oferta de places de màster universitari
(Data de publicació de l'acord: 22 de juliol del 2008)

Per tal d'adequar el pla d'estudis del Màster en Innovació i Qualitat Televisives (de TV3), aprovat per acord del Consell de Govern de 7 de maig del 2008, amb l'oferta de places d'aquest màster, i per tal de poder ofertar cada any un dels dos itineraris d'aquest màster, s'acorda la modificació del nombre de 30 places del màster, que passa a disposar de 20 places.

13. Modificació del Programa de beques per a estudiants estrangers no residents i no nacionals d'estats membres de la unió europea de programes oficials de postgrau
(Data de publicació de l'acord: 22 de juliol del 2008)

Per tal d'agilitar al màxim possible l'atorgament de les beques concedides dins del marc del Programa de beques per a estudiants estrangers no residents i no nacionals d'estats membres de la Unió Europea de programes oficials de postgrau de la UPF, s'acorda modificar els articles quart i cinquè del programa, aprovat per acord del Consell de Govern de data 30 de maig del 2007.

Article quart:

On diu: "Els requisits per poder sol·licitar aquestes beques seran:"

Es substitueix per: "Els requisits per gaudir d'aquestes beques seran:"

Article cinquè:

On diu: "La sol·licitud de beca s'haurà de presentar, mitjançant l'imprès normalitzat, en el període comprès entre la notificació d'admissió al màster i la formalització de la matrícula."

Es substitueix per: "La sol·licitud de beca s'haurà de presentar, pels mitjans i el formulari que determini la universitat, en el mateix període que s'estableixi per a la sol·licitud d'admissió al màster."  

14. Aprovació o modificació de reglaments de diversos centres i departaments
(Data de publicació de l'acord: 22 de juliol del 2008)

1. Vistos els acord de la Junta dels Estudis de Periodisme de 25 de juny del 2008 i de la Junta dels Estudis de Comunicació Audiovisual d'1 de juliol del 2008, s'aprova el reglament de la Facultat de Comunicació, que s'adjunta com a annex 25.

Aquest reglament entrarà en vigor quan l'autoritat educativa competent autoritzi la creació del centre i comportarà la derogació dels reglaments dels Estudis de Periodisme i dels Estudis de Comunicació Audiovisual.

2. A proposta de la comissió redactora del reglament de l'Escola Superior Politècnica creada per acord del Consell de Govern de 5 de març del 2008, s'aprova el reglament de l'Escola Superior Politècnica, que s'adjunta com a annex 26.

3. Vist l'acord de 9 de juny del 2008 de la Junta de la Facultat de Traducció i Interpretació, el Consell de Govern aprova la modificació del reglament de la Facultat de Traducció i Interpretació en els termes següents:

Primer.

On diu:

"Article 5

b. 16 membres en representació dels professors funcionaris dels cossos docents que imparteixen docència a la Facultat, elegida per i entre ells."

Es substitueix per:

"Article 5

b. 16 membres en representació dels professors amb vinculació permanent a la universitat que imparteixen docència a la Facultat, elegida per i entre ells."

Segon.

On diu:

"Article 14

1. El degà o degana és elegit per la Junta de la Facultat d'entre els professors doctors dels cossos docents universitaris adscrits a la Facultat."

Es substitueix per:

"Article 14

1. El degà o degana és elegit per la Junta de la Facultat d'entre els professors adscrits a la Facultat que reuneixin els requisits establerts als Estatuts de la universitat."

Tercer.

On diu:

"Article 15

3. El degà o degana pot proposar el nomenament de vicedegans, d'acord amb les disponibilitats pressupostàries i els criteris assenyalats en la normativa interna de la Universitat, d'entre els professors doctors amb caràcter permanent de la Facultat. El seu nomenament correspon al rector o rectora."

Es substitueix per:

"Article 15

3. El degà o degana pot proposar el nomenament de vicedegans, d'acord amb les disponibilitats pressupostàries i els criteris assenyalats en la normativa interna de la Universitat, d'entre els professors adscrits a la Facultat que reuneixin els requisits establerts als Estatuts de la universitat. El seu nomenament correspon al rector o rectora."  

4. Vist l'acord d'11 de juny del 2008 de la Junta de la Facultat d'Humanitats, es proposa al Consell de Govern la modificació del reglament de la Facultat d'Humanitats en els termes següents:

Primer.

On diu:

"Article 5.1

c) Una representació dels professors funcionaris dels cossos docents que imparteixin docència a la Facultat, equivalent al 51% dels membres totals de la Junta, elegida per i entre ells. Els membres nats de l'apartat anterior s'inclouran en aquest sector que deté el 51% quan compleixin les condicions d'aquest col·lectiu.

Es proposa:

"Article 5.1

c) Una representació dels professors amb vinculació permanent a la universitat que imparteixen docència al centre, equivalent al 51% dels membres totals de la junta, elegida per i entre ells"

Segon.

On diu:

"Article 5

2. En el cas que la composició de la Junta no compleixi amb el requisit d'incloure una representació dels funcionaris de cossos docents que imparteixin docència a la Facultat equivalent al 51% dels membres totals de la Junta, s'augmentarà el nombre de membres de la Junta previst en el present reglament fins assolir l'esmentat percentatge, incloent com a membres de la Junta els següents candidats més votats a les eleccions d'aquest col·lectiu i, si no és possible, convocant eleccions parcials a tal efecte."

Es proposa:

"Article 5

2. En el cas que la composició de la Junta no compleixi amb el requisit d'incloure una representació dels professors amb vinculació permanent a la universitat que imparteixin docència a la Facultat equivalent al 51% dels membres totals de la Junta, s'augmentarà el nombre de membres de la Junta previst en el present reglament fins assolir l'esmentat percentatge, incloent com a membres de la Junta els següents candidats més votats a les eleccions d'aquest col·lectiu i, si no és possible, convocant eleccions parcials a tal efecte."

Tercer.

On diu:

"Article 14

1. El degà o degana és elegit per la Junta de la Facultat d'entre els professors doctors dels cossos docents universitaris adscrits a la Facultat.

Es proposa:

"Article 15

1. El degà o degana és elegit per la Junta de la Facultat d'entre els professors adscrits a la Facultat que reuneixin els requisits establerts als Estatuts de la universitat."

Quart.

On diu:

"Article 15

3. El degà o degana pot proposar el nomenament de vicedegans, d'acord amb les disponibilitats pressupostàries i els criteris assenyalats en la normativa interna de la Universitat, d'entre els professors doctors amb caràcter permanent de la Facultat. El seu nomenament correspon al rector o rectora."

Es proposa:

"Article 16

3. El degà o degana pot proposar el nomenament de vicedegans, d'acord amb les disponibilitats pressupostàries i els criteris assenyalats en la normativa interna de la Universitat, d'entre els professors adscrits a la Facultat que reuneixin els requisits establerts als Estatuts de la universitat. El seu nomenament correspon al rector o rectora."  

5. Vist l'acord de 26 de juny del 2008 de la Junta dels Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública, el Consell de Govern aprova la modificació del reglament dels Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública en els termes següents:

Primer.

On diu:

"Article 23.1.

b) Vuit representants dels professors funcionaris dels cossos docents que imparteixin docència en els Estudis, elegits per i entre ells."

Es substitueix per:

"Article 23.1.

b) Vuit representants dels professors amb vinculació permanent a la universitat que imparteixen docència en els Estudis, elegits per i entre ells."

Segon.

On diu:

"Article 38.

1. L'elecció del degà o degana dels Estudis és competència de la Junta dels Estudis, d'entre els professors doctors dels cossos docents universitaris adscrits als Estudis."

Es substitueix per:

"Article 38

1. L'elecció del degà o degana dels Estudis és competència de la Junta dels Estudis, entre els professors adscrits als Estudis que reuneixin els requisits establerts als Estatuts de la universitat."

Tercer.

On diu:

"Article 41

1. El degà o degana pot proposar el nomenament de vicedegans o vicedeganes d'acord amb les disponibilitats pressupostàries i el criteris assenyalats en la normativa interna de la Universitat, d'entre els professors doctors amb caràcter permanent dels Estudis. El seu nomenament correspon al rector o rectora

Es substitueix per:

"Article 41

1. El degà o degana pot proposar el nomenament de vicedegans o vicedeganes, d'acord amb les disponibilitats pressupostàries i els criteris assenyalats en la normativa interna de la Universitat, d'entre els professors adscrits als Estudis que reuneixin els requisits establerts als Estatuts de la universitat. El seu nomenament correspon al rector o rectora."  

15. Oferta parcial d'ocupació pública del personal funcionari d'administració i serveis de la UPF per a l'any 2008
(Data de publicació de l'acord: 22 de juliol del 2008)

L'article 70 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, disposa que les necessitats de recursos humans amb assignació pressupostària que s'hagin de proveir mitjançant la incorporació de personal de nou ingrés seran objecte d'oferta d'ocupació pública; l'article 25.4 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, de refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, preveu l'aprovació successiva d'ofertes parcials d'ocupació pública dins el mateix exercici pressupostari.

Atès que hi ha 11 places vacants de funcionaris del grup C subgrup C2 de la Universitat, que es considera prioritari proveir amb nous efectius de personal, el Consell de Govern acorda aprovar l'oferta parcial d'ocupació pública per a l'any 2008 dels llocs següents:

  • Personal funcionari de la Universitat Pompeu Fabra: 11 places
Escala Grup Subgrup Núm. places
Auxiliar Administrativa C C2 11

16. Designació de membres de comissions de la UPF
(Data de publicació de l'acord: 22 de juliol del 2008)

1. S'acorda la designació de la prof. Louise McNally i del prof. Mariano Torcal Loriente com a vocals de la Comissió de Recerca de la UPF en substitució dels professors Paz Battaner Arias i Ferran Requejo Coll, respectivament.

2. S'acorda designar representant de la Universitat Pompeu Fabra en el Consell Rector del Consorci per a la Investigació i l'Avaluació de Polítiques Públiques, el professor Jacint Jordana Casajuana, assessor d'Anàlisis i Prospectiva.

17. Ratificació de convenis
(Data de publicació de l'acord: 22 de juliol del 2008)

Es ratifiquen els convenis subscrits per la Universitat Pompeu Fabra, que consten com a annex 27.