Sessiˇ del Consell de Govern del dia 8 de novembre del 2006

Acords

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió de 4 d'octubre del 2006 del Consell de Govern
(Data de publicació de l'acord: 16 de novembre del 2006)

S'aprova l'acta de la sessió del Consell de Govern de 4 d'octubre del 2006.

4. Proposta de modificació de la programació i/o plans d'estudis dels màsters oficials a impartir el curs 2007-2008
(Data de publicació de l'acord: 16 de novembre del 2006)

S'aprova la modificació de la programació dels Programes Oficials de Postgrau impartits per la UPF durant el curs 2006-2007 i que entrarà en vigor el proper curs 2007-2008:

POP en Biomedicina:

 • Màster en Bioinformàtica (BIOINFO)
  -Modificació pla d'estudis per tal de convertir el curs d'anivellament en una assignatura de 5 crèdits amb el nom de "levelling course."
 • Màster en Biofarmacalogia (BIOFARMA) i Màster en Biotecnologia Mèdica
  (BIOTEC)
  -Fusió dels màsters de Biofarma i Biotec en un de sol que es dirà Màster en
  Indústria Farmacèutica i Biotecnològica
 • Màster en Laboratori d'Anàlisis Clíniques (BIOLAC)
  -Oferta de 10-20 places en lloc de 20
 • Màster en Recerca Biomèdica (BIOMED)
  -Oferta de 10-40 places en lloc de 20

POP en Política i Societat:

 • Màster en Ciències Polítiques i Socials
  -Oferta de 30-50 places en lloc de 60
  -Modificació del nombre de crèdits del treball de recerca: 20 en comptes de
  12. El nombre de crèdits del màster quedaria distribuït com segueix:
  -Primer any: 60 crèdits ECTS
   Segon any: 60 crèdits ECTS dels quals 20 corresponen a un treball de
   recerca.

POP en Tecnologies de la Informació, la Comunicació i els Mitjans Audiovisuals:

 • Màster en Tecnologies de la Informació, la Comunicació i els Mitjans
  Audiovisuals. Nova especialització: Ciències avançades de les Telecomunicacions
  Modernes
  -Oferta de 30 places en lloc de 20

POP en Economia, Finances i Empresa:

 • Màster en Economia, Màster en Finances i Màster en Empresa.
  Fusió dels màsters en Economia, Finances i Empresa en un de sol que es dirà Màster en Economia, Finances i Empresa.
  -Nombre de plaçes: 20

5. Proposta de modificació parcial de la normativa d'overheads (cànons) que s'aplica a les activitats de recerca
(Data de publicació de l'acord: 16 de novembre del 2006)

S'aprova la modificació parcial de l'acord de la Junta de Govern de 21 de juliol de 1999 sobre les despeses (overhead expenses) que cal aplicar a diverses activitats i que consta com a annex 1.

6. Proposta de modificació parcial de la normativa reguladora de les figures de recerca
(Data de publicació de l'acord: 16 de novembre del 2006)

A l'efecte d'agilitar els processos relatius a la modificació dels grups i unitats de recerca de la UPF previstos en la normativa reguladora de les figures de recerca de la UPF (acord de la Junta de Govern de 8 de febrer de 1996, modificat per acords del Consell de Govern de 10 de novembre del 2004 i de 5 d'octubre del 2005), s'aprova addicionar a l'apartat 3.4 in fine de la normativa reguladora de les figures de recerca el paràgraf següent:

"Una vegada reconegut pel Consell de Govern un grup de recerca o una unitat de recerca de la UPF, correspon al vicerector o vicerectora responsable en matèria de política científica aprovar, amb l'informe previ de la Comissió de Recerca, les modificacions de la denominació dels grups i unitats de recerca; el canvi de coordinador o coordinadora; les altes i baixes de membres d'un grup o unitat; les modificacions de les línies de recerca que no comportin un canvi de l'àmbit d'activitat d'un grup, i qualsevol altra modificació de tràmit ordinari."

7. Proposta de participació en el Programa d'Esportistes d'Alt Nivell
(Data de publicació de l'acord: 16 de novembre del 2006)

S'aprova la participació de la Universitat Pompeu Fabra en el programa d'ajuts a esportistes universitaris d'alt nivell corresponent a l'any 2006, d'àmbit estatal, d'acord amb la convocatòria del Consejo Superior de Deportes.

Podran gaudir del programa d'ajuts a esportistes universitaris d'alt nivell corresponent a l'any 2006 els estudiants de la Universitat Pompeu Fabra que compleixin algun dels requisits següents:

a) Esportistes d'alt nivell en l'actualitat o l'any anterior, de conformitat amb el que estableix el Reial Decret 1467/1997 de 19 de setembre, sobre esportistes d'alt nivell.

b) Esportistes convocats a seleccions nacionals l'any 2006, o l'hagin estat l'any 2005.

c) Esportistes inclosos al pla A.D.O.

d) Esportistes d'alt nivell que, sense arribar a complir els requisits anteriors, siguin proposats per la Universitat Pompeu Fabra per trobar-se entre els tres primers classificats en els Campionats d'Espanya Universitaris en el curs acadèmic 2005-2006.

8. Proposta de designació de membres de comissions de la Universitat
(Data de publicació de l'acord: 16 de novembre del 2006)

D'acord amb el previst a l'article 9 del Reglament Electoral es designen els següents membres de la Junta Electoral de la UPF:

En representació del professorat:

 • Prof. David Sancho Royo
 • Prof. Ricard Zapata Barrero

En representació del personal d'administració i serveis:

 • Sr. Josep Gibert Miralpeix

9. Ratificació de convenis
(Data de publicació de l'acord: 16 de novembre del 2006)

Es ratifiquen els convenis subscrits per la Universitat Pompeu Fabra, que consten com a annex 2.