Sessiˇ del Consell de Govern del dia 6 d'octubre del 2008

Acords

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió de 9 de juliol del 2008 del Consell de Govern
(Data de publicació de l'acord: 14 d'octubre del 2008)

S'aprova l'acta de la sessió del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008.

3. Presentació del Pla d'Inclusió de Persones amb Discapacitat a la UPF
(Data de publicació de l'acord: 14 d'octubre del 2008)

El Consell de Govern pren coneixement del Pla d'Inclusió de Persones amb Discapacitat a la UPF presentat pel Consell de Direcció, que s'adjunta com a annex 1, i que serà sotmès abans de la seva aprovació a consulta dels diversos col·lectius de la UPF i de les organitzacions representatives del sector.

5. Memòries per a la sol·licitud de verificació d'ensenyaments de grau per al curs 2009-2010
(Data de publicació de l'acord: 14 d'octubre del 2008)

Als efectes d'afavorir que el procés de verificació dels plans d'estudi dels graus inclosos a la programació permeti iniciar-los el curs 2009-2010, s'autoritza al vicerector de Docència i Ordenació Acadèmica a iniciar el tràmit de verificació de les memòries dels plans d'estudis dels graus següents:
Memòries aprovades per acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008:

 • Grau en Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions en Sistemes Audiovisuals
 • Grau en Enginyeria Tècnica de Telecomunicació en Telemàtica
 • Grau en Enginyeria en Informàtica

Memòries pendents d'aprovació per part del Consell de Govern:

 • Grau en International Business and Econòmics
 • Grau en Llengües Aplicades
 • Grau en Ciències Empresarials (EUM)

Aquesta autorització és sens perjudici de la necessària aprovació de la memòria dels graus citats per part del Consell de Govern.

6. Aprovació de la normativa reguladora del Pla Docent de l'Assignatura
(Data de publicació de l'acord: 14 d'octubre del 2008)

S'aprova la normativa del Pla Docent de l'Assignatura, que consta com annex 2.

7. Proposta de programació de màsters universitaris per al curs 2009-2010
(Data de publicació de l'acord: 14 d'octubre del 2008)

Primer. S'aprova la proposta de programació de màsters universitaris de la Universitat Pompeu Fabra per al curs 2009-2010:

 • Màster Universitari en Filosofia Analítica.
 • Màster Universitari en Relacions Internacionals.
 • Màster Universitari Europeu en Tecnologia de la Traducció.

Les característiques dels quals consten a l'annex 3.

Segon. S'acorda proposar el canvi de denominació del Màster en Teories de la Democràcia: Multiculturalitat, Nacionalisme i Federalisme, previst a la programació del curs 2009-2010 per passar a denominar-se Màster Universitari en Democràcies Actuals: Nacionalisme, Federalisme i Multiculturalitat.

8. Aprovació de memòries per a la sol·licitud de verificació de màsters universitaris per al curs 2009-2010
(Data de publicació de l'acord: 14 d'octubre del 2008)

S'aproven les memòries de verificació dels plans d'estudis de màsters universitaris per al curs 2009-2010 següents:

 • Màster universitari en Estudis Asiàtics, que consta com a annex 4.
 • Màster universitari en Gestió de la Immigració, que consta com a annex 5.

Als efectes d'afavorir que el procés de verificació dels plans d'estudi dels màsters oficials inclosos a la programació permeti iniciar-los el curs 2009-2010, s'autoritza a la vicerectora de Postgrau, Doctorat i Relacions Internacionals a iniciar el tràmit de verificació de les memòries dels plans d'estudis dels màsters universitaris següents:

 • Màster Universitari de Recerca en Sociologia i Demografia
 • Màster Universitari de Recerca en Ciència Política
 • Màster Universitari en Democràcies actuals: Nacionalisme, Federalisme i Multiculturalitat
 • Màster Universitari Europeu de Traducció especialitzada
 • Màster Universitari en Tecnologia de la Traducció
 • Màster Universitari de Professió d'Educació Superior Secundària Obligatòria i Batxillerat (Especialitats: Biologia i Geologia, Matemàtiques, Llengua Estangera-Anglès, Geografia i Història) UPF/UOC

Aquesta autorització és sens perjudici de la necessària aprovació de la memòria dels màsters universitaris citats per part del Consell de Govern.

9. Modificació de la normativa acadèmica dels estudis de doctorat
(Data de publicació de l'acord: 14 d'octubre del 2008)

9.1. S'aprova la modificació de la Normativa Acadèmica dels Estudis de Doctorat regulats pel Reial Decret 56/2005, de 21 de gener, aprovada per acord del Consell de Govern de 2 de maig del 2007, que consta com a annex 6.

9.2. S'aprova la modificació de la Normativa dels Estudis de Doctorat de la UPF i normes específiques dels Màsters amb vinculació a un Programa de Doctorat, regulats pel Reial Decret 778/1998, de 30 d'abril, aprovada per acord de la Junta de Govern de 25 de juliol del 2000, modificat per acord de la Junta de Govern de 20 de febrer del 2002 i per acords del Consell de Govern de 8 d'abril del 2003, de 14 de juliol del 2005 i de 2 de maig del 2007, que consta com a annex 7.

10. Reconeixement de grups de recerca de la UPF
(Data de publicació de l'acord: 14 d'octubre del 2008)

Atesa la Normativa de Figures de Recerca aprovada per acord de la Junta de Govern de 8 de febrer de 1996, modificada per acords del Consell de Govern de 10 de novembre del 2004, de 5 d'octubre del 2005 i 8 de novembre del 2006,

Vist l'informe favorable de la Comissió de Recerca de 22 de juliol del 2008 per al reconeixement i baixa dels grups de recerca UPF,

El Consell de Govern de la UPF aprova el reconeixement i la supressió de diversos grups de recerca UPF, segons es fa constar a l'annex 8.

11. Modificació o adaptació de diversos reglaments de centre
(Data de publicació de l'acord: 14 d'octubre del 2008)

11.1. Vist l'acord de 23 de setembre del 2008 de la Junta de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida, el Consell de Govern aprova la modificació del reglament de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida en els termes següents:

Primer.

On diu:
Article 5

1. La Junta de centre està composta per:

b) Una representació dels professors funcionaris dels cossos docents que imparteixin docència a la Facultat, equivalent al 51% dels membres totals de la Junta, elegida per i entre ells (11 membres).

Ha de dir:
Article 5

1. La Junta de centre està composta per:

b) Una representació dels professors amb vinculació permanent a la universitat que imparteixin docència a la Facultat, equivalent al 51% dels membres totals de la Junta, elegida per i entre ells (11 membres).

Segon.

On diu:
Article 15

1. El degà o degana és elegit per la Junta de la Facultat d'entre els professors doctors dels cossos docents universitaris adscrits a la Facultat.

Ha de dir:
Article 15

1. El degà o degana és elegit per la Junta de la Facultat d'entre els professors adscrits a la Facultat que reuneixin els requisits establerts al la legislació vigent.

11.2. Vist l'acord de 26 de setembre del 2008 de la Junta de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, el Consell de Govern aprova la modificació del reglament de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials en els termes següents:

Primer.

On diu:
Article 5

1. La Junta de Facultat està composta per:

(...)

 • Quatre representants per àrees de coneixement dels professors funcionaris dels cossos docents que imparteixin docència a la Facultat, elegits per i entre els membres de les àrees
  o un de l'àrea de coneixement Economia Aplicada
  o un de l'àrea de coneixement Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
  o un de les àrees de coneixement d'Empresa
  o un de la resta d'àrees de coneixement
 • Tres representants dels professors funcionaris dels cossos docents que imparteixin docència a la Facultat, elegits per i entre ells.
  (...)
  En el cas que la composició de la Junta no compleixi el requisit d'incloure una representació dels funcionaris de cossos docents que imparteixin docència al centre, equivalent al 51% dels membres totals de la Junta, s'augmentarà el nombre de membres de la Junta previst en el present reglament fins a assolir l'esmentat percentatge, incloent com a membres de la Junta els següents candidats més votats a les eleccions d'aquest col·lectiu i, si no és possible, convocant eleccions parcials a tal efecte.

(...)

Ha de dir:
Article 5

1. La Junta de Facultat està composta per:

(...)

 • Quatre representants per àrees de coneixement dels professors amb vinculació permanent que imparteixin docència a la Facultat, elegits per i entre els membres de les àrees
  o un de l'àrea de coneixement Economia Aplicada
  o un de l'àrea de coneixement Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
  o un de les àrees de coneixement d'Empresa
  o un de la resta d'àrees de coneixement
 • Tres representants dels professors amb vinculació permanent a la universitat que imparteixin docència a la Facultat, elegits per i entre ells.
  (...)
  En el cas que la composició de la Junta no compleixi el requisit d'incloure una representació dels professors amb vinculació permanent que imparteixin docència al centre, equivalent al 51% dels membres totals de la Junta, s'augmentarà el nombre de membres de la Junta previst en el present reglament fins a assolir l'esmentat percentatge, incloent com a membres de la Junta els següents candidats més votats a les eleccions d'aquest col·lectiu i, si no és possible, convocant eleccions parcials a tal efecte.

Segon.

On diu:
Article 15

1. El degà o degana és elegit per la Junta de Facultat d'entre els professors doctors dels cossos docents universitaris adscrits al centre.

Ha de dir:
Article 15

1. El degà o degana és elegit per la Junta de la Facultat d'entre els professors adscrits a la Facultat que reuneixin els requisits establerts a la legislació vigent.

11.3. Atès que per ORD/IUE/392/2008, de 29 de juliol, de modificació de l'Ordre IUE/365/2008, de 21 de juliol (DOGC núm. 5193, de 12 d'agost), per la qual la Facultat de Ciències Socials i de la Comunicació ha passat a denominar-se Facultat de Ciències Polítiques i Socials i que ha comportat la supressió dels Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública i dels Estudis de Ciències del Treball com estructura acadèmica,

Atès que s'ha de procedir a l'elecció de la Junta de la Facultat i del deganat el primer trimestre del curs,

S'acorda que mentre no s'aprovi el reglament de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials, la Facultat es regeixi pel reglament dels Estudis de Ciències Politiques i Gestió Pública aprovat per acord del Consell de Govern de 17 de desembre del 2003, modificat per acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008.

12. Acord en relació a l'acord Concilia dels representants de les universitats amb els representants dels treballadors
(Data de publicació de l'acord: 14 d'octubre del 2008)

Vist l'acord de la Mesa d'universitats públiques de Catalunya, adoptat en sessió de 25 de setembre de 2008, sobre unificació de normativa sobre permisos en matèria de conciliació de la vida personal, laboral i familiar per al personal al servei de les universitats públiques de Catalunya,

Atès que el contingut de l'esmentat acord incideix en la normativa pròpia de la Universitat Pompeu Fabra, en particular les Normes reguladores de l'exercici dels drets de llicències, permisos i vacances del personal d'administració i serveis (Acord de la Junta de Govern de 4 d'abril de 2001) i la Regulació de les jornades i horaris del personal d'administració i serveis (Acord del Consell de Govern de 10 de novembre de 2004),

S'acorda:

Primer. Ratificar l'acord assolit per la representació de la Universitat Pompeu Fabra en el sí de la Mesa d'universitats públiques de Catalunya sobre unificació de normativa sobre permisos en matèria de conciliació de la vida personal, laboral i familiar per al personal al servei de les universitats públiques de Catalunya.

Segon. En un termini de sis mesos el Consell de Govern aprovarà les modificacions necessàries en la normativa interna de la Universitat, aplicable al personal d'administració i serveis, per tal d'adequar-la al contingut de l'esmentat acord. En el mateix termini aprovarà la normativa que correspongui per fer extensiva l'aplicació de l'acord al personal docent i investigador.

Tercer. Transitòriament, i en tant no sigui aprovada la regulació contemplada en l'apartat anterior, en cas de discrepància entre la normativa interna vigent i les previsions contingudes en l'acord de la Mesa, els òrgans competents aplicaran aquestes darreres, tot això amb efectes d'1 d'octubre de 2008.

13. Proposta d'atorgament del complement addicional per mèrits de recerca del professorat laboral corresponent a la convocatòria del 2008
(Data de publicació de l'acord: 14 d'octubre del 2008)

El Decret 405/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les retribucions addicionals del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, regula el procediment per a l'assignació d'aquestes retribucions addicionals, segons el que preveu l'article 72 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.

La Resolució IUE/3619/2007, de 30 de novembre, per la qual es dóna publicitat al procediment i els terminis de presentació de les sol·licituds d'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador funcionari i contractat, per a períodes que hagin finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2007, estableix dues convocatòries diferenciades: una per al personal docent i investigador contractat i l'altra per als funcionaris.

El 8 de juliol del 2007 el director de l'AQU de Catalunya ha comunicat la relació de professorat contractat de la UPF que ha obtingut l'avaluació favorable d'algun període recerca en la primera convocatòria del 2008, així com d'una sol·licitant corresponent a una convocatòria anterior, en relació amb les retribucions addicionals per mèrits d'investigació.

És per tot això que, en aplicació del que disposa l'article 7.2 del Decret 405/2006, s'acorda proposar al Consell Social l'assignació dels complements addicionals per mèrits de recerca relacionats en els següents annexos:

 • Mèrits de recerca fins el 31 de desembre del 2007 i amb efectes econòmics de l'1 de gener del 2008, que conta com a annex 9.
 • Mèrits de recerca fins el 31 de desembre del 2006 i amb efectes econòmics de l'1 de gener del 2007, que conta com a annex 10.

14. Proposta d'expedients de despesa plurianual.
(Data de publicació de l'acord: 14 d'octubre del 2008)

14.1. La Universitat Pompeu Fabra vol contractar un projecte per desenvolupar i implementar un sistema d'informació i de gestió del coneixement de la Universitat. L'objectiu d'aquesta contractació és l'anàlisi, el desenvolupament, les proves i la implantació d'un sistema de Datawarehouse corporatiu i d'un quadre de comandament operatiu juntament amb el subministrament, instal·lació i configuració de les eines de programari necessàries per a la realització i implementació del projecte. Les característiques són les següents:

 • Aplicació econòmica: 624.10
 • Sistema de contractació: concurs públic
 • Anualitats: 2
 • Distribució Import / anualitats:

Any

Import

IVA

Total

2009

218.400 €

34.944 €

253.344 €

2010

109.200 €

17.472 €

126.672 €

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l'autorització de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal per a la contractació del servei per desenvolupar i implementar un sistema de gestió del coneixement a la Universitat Pompeu Fabra.

14.2. Atès que la Universitat Pompeu Fabra utilitza diferents productes (software) de l'empresa ORACLE per al desenvolupament i explotació de diverses aplicacions corporatives, com Hominis, Campus Global, Àbac, etc.

Atès que ORACLE, a través de la "OFICINA DE COOPERACIÓN UNIVERITARIA, S.A." ofereix a totes les universitats la "Licencia Campus Oracle" que permet la utilització d'un grup de productes (en el quals s'inclouen el correu electrònic i el servidor de Base de Dades) a qualsevol màquina de la Universitat i amb grans descomptes sobre les tarifes oficial de la companyia.

Atès que la Universitat disposa d'aquesta llicència des de desembre de 2002 i que està interessada en renovar-la.

El Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l'autorització per obtenir la cessió del dret d'us de la Llicència Campus Oracle per part de l'empresa distribuïdora OFICINA DE COOPERACIÓN UNIVERSITÀRIA, S.A. per un període de dos anys, amb actualització de versions i suport tècnic.

 • Aplicació econòmica: 216.00
 • Sistema de contractació: negociat amb oferta única
 • Anualitats: 2
 • Distribució import / anualitats: El preu total per als dos anys és de 54.081,98€, IVA inclòs, i la facturació per anualitats és la següent:

Any

Import

IVA

Total

2008

33.268,36 €

5.322,94 € 38.591,30 €

2009

13.354,04 € 2.136,64 € 15.490,68 €

14.3. Amb efectes del 31 de desembre del 2008 finalitza l'actual contracte de vigilància, operació dels sistemes de seguretat i control d'accessos als diferents edificis de la Universitat Pompeu Fabra, un cop exhaurit el període de pròrroga de contracte des de l'1 de juliol al 31 de desembre del mateix any, d'acord amb allò establert a la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Per tal de procedir a una nova contractació, s'han estat estudiant els condicionants del servei i s'ha tingut en compte les variacions de la Universitat quant als edificis ajustant els requisits tècnics a les necessitats de cada Àrea. Les modificacions principals són:

 • A partir del gener del 2009 es deixa l'edifici de Rambla, per tant ja no calen els serveis de vigilant de control d'accés.
 • Incorporació al contracte d'un nou lloc de vigilància de rondes 24 hores els dies laborables al campus de Ciutadella, donat l'increment de superfície amb la incorporació dels nous edificis de Wellington i Ramon Turró. Actualment aquest servei s'està duent a terme mitjançant serveis extraordinaris.
 • Substitució del perfil de controlador de seguretat de rondes 24 hores els dies festius a Ciutadella per un vigilant de seguretat.
 • Incorporació d'un lloc de vigilant de seguretat al centre de control al campus de la Comunicació.
 • Trasllat del lloc de treball de controlador de seguretat de la biblioteca de l'edifici de Rambla a la biblioteca del Campus de la Comunicació, tots els dies feiners des de les 21.00 a les 2.00 h, per tal de seguir amb la mateixa estructura existent de la Universitat.

S'ha calculat el pressupost de sortida partint dels preus hora mínims fixats al conveni col·lectiu estatal d'empreses de seguretat del 2008 més un increment del 7,10 % per estimació de l'increment d'IPC interanual del 2008 i costos indirectes.

Atesa la necessitat de continuar amb la prestació de l´esmentat servei, es proposa contractar -per un període de tres anys, prorrogables- el servei de vigilància, operació dels sistemes de seguretat i control d'accessos als diferents edificis de la Universitat Pompeu Fabra.

L´import total i les anualitats d'aquest contracte IVA inclòs són les següents: 961.285,44 €

Anualitat

Codi econòmic

Base imposable

IVA

Total

Observacions

2009

227,10
227.11
Total

961.285,44 €
47.490,30 €
1.008.775,74 €

 

153.805,67 €
7.598,45 €
161.404,12 €

 

1.115.091,11 €
55.088,75 € 1.170.179,86 €

 

  

2010

  

1.008.775,74 €

 

161.404,12 €

 

1.170.179,86 €

 

revisable IPC

2011

  

1.008.775,74 €

 

161.404,12 €

 

1.170.179,86 €

 

revisable IPC


Excepcionalment, a la fi del primer període de dos anys, es podrà acceptar un increment superior al de l'IPC si circumstàncies excepcionals així ho recomanen i l'empresa adjudicatària ho justifica de manera demostrable.

Per tot això, es sol·licita al Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l'autorització de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal per a la contractació del servei de vigilància, operació dels sistemes de seguretat i control d'accessos als diferents edificis de la Universitat Pompeu Fabra (2009-2011).

15. Designació de representants de la UPF a altres organismes
(Data de publicació de l'acord: 14 d'octubre del 2008)

15.1. S'acorda la designació del professor Josep Blat Gimeno, director del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions com a vocal del Patronat de la Fundació Barcelona Media (FBM), en substitució del professor Vicente López.

15.2. S'acorda la designació de la professora Teresa Garcia Milà com a vocal del Patronat de l'Escola Superior de Comerç Internacional, en substitució del professor Tomàs de Montagut i Estragués.

16. Ratificació de convenis
(Data de publicació de l'acord: 14 d'octubre del 2008)

Es ratifiquen els convenis subscrits per la Universitat Pompeu Fabra, que consten com a annex 11.