Sessiˇ del Consell de Govern del dia 2 de juliol del 2014

Acords

1. Aprovació de l'acta de la sessió de 14 de maig del 2014
(Data de publicació dels acords: 10 de juliol del 2014)

S'aprova l'acta de la sessió del Consell de Govern de 14 de maig del 2014.

3. Oferta de places de graus i màsters universitaris per al curs 2014-2015
(Data de publicació dels acords: 10 de juliol del 2014)

Primer. S'aproven les places d'ensenyament de grau de la Universitat Pompeu Fabra del curs 2014-2015, que consten com a annex 1.

Segon. S'aproven les places d'ensenyament de màsters universitaris de la Universitat Pompeu Fabra del curs 2014-2015, que consten com a annex 2.

4. Programació d'ensenyaments per al curs 2015-2016
(Data de publicació dels acords: 10 de juliol del 2014)

S'aprova la programació de noves titulacions oficials per al curs 2015-2016, que consten com a annex 3.

5. Aplicació del requisit d'acreditació d'una tercera llengua per tal d'obtenir el títol de graduat o graduada
(Data de publicació dels acords: 10 de juliol del 2014)

D'acord amb el previst a l'article 211 de la Llei 2/2014, de 27 de gener (DOGC núm. 6551 de 30.1.2014), els estudiants que iniciïn els seus ensenyaments de grau el curs 2014-2015 i cursos posteriors hauran de demostrar, per poder graduar-se, que han assolit el nivell de competència d'una tercera llengua que estableix la normativa de la Generalitat de Catalunya.

Per mitjà d'aquest acord es concreta la manera com s'articula el compliment d'aquest  requeriment als ensenyaments de grau de la Universitat Pompeu Fabra.

1. Els estudiants que cursin ensenyaments oficials de grau organitzats per la Universitat Pompeu Fabra o per un dels seus centres adscrits podran demostrar l'assoliment del nivell competencial requerit de llengua estrangera per alguna de les vies següents:

-  Per la superació de les proves específiques que s'estableixin oficialment a tal efecte.
-  Amb l'aportació de l'acreditació de coneixements d'idiomes que tingui reconeguda l'equivalència corresponent amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d'Europa.

2. L'acreditació de l'assoliment d'aquest nivell de competència en llengua estrangera serà imprescindible per a l'obtenció del títol de graduat o graduada.

3. Es preveu incorporar aquest requeriment als plans d'estudis de les titulacions de grau per mitjà del mecanisme de seguiment de titulacions i es faculta la Vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica perquè prengui les mesures adients per tal que es porti a terme el contingut d'aquest acord, incloent les gestions davant del Consell d'Universitats, MECD, Generalitat de Catalunya i AQU Catalunya.

6. Modificació del PlaQUID 2014-2015
(Data de publicació dels acords: 10 de juliol del 2014)

En el procés de selecció de les sol·licituds del PLAQUID 2014-2015 es va donar la circumstància que en el moment de procedir a la convocatòria de reunió del Comitè d'Adjudicació del Pla d'Ajuts de Suport a la Qualitat i a la Innovació Docents PLAQUID 2014-2015, dos membres del comitè van manifestar que en ells concorrien dues causes d'abstenció previstes les previstes a l'article 28 de la Llei 30/1992.

Una vegada comunicades les dues causes d'abstenció, que van ser acceptades, es va comprovar que aquesta situació impossibilitava la constitució del comitè per falta de quòrum.

Acte seguit, atesa la impossibilitat de constituir el Comitè d'Adjudicació del Pla d'Ajuts de Suport a la Qualitat i a la Innovació Docents (PLAQUID) 2014-2015 es va procedir a publicar l'endarreriment del termini de publicació de la resolució fins que el Consell de Govern no procedeixi a la constitució d'un nou Comitè que substitueixi els membres que han manifestat abstenció.

Es per això que s'acorda:

Article únic. La modificació dels articles 7 i 10 de l'acord del Consell de Govern de 12 de març del 2014 pel qual s'aprova el Pla d'Ajuts de Suport a la Qualitat i a la Innovació Docents (PlaQUID 2014-2015), per tal que incloguin la nova composició del Comitè adjudicador i el nou calendari de publicació dels resultats, que queden redactats de la manera següent:

1. El primer paràgraf de l'apartat Comitè d'Adjudicació de l'article 7, queda redactat de la manera següent:

"El Comitè d'Adjudicació -format per la vicerectora de Docència  i Ordenació Acadèmica i dos professors més designats pel rector entre els vicerectors i secretari general, a proposta del rector, i el director tècnic del CQUID- resoldrà la convocatòria tenint en compte en la selecció de les propostes l'informe de la Comissió d'Avaluació amb la puntuació obtinguda per cada proposta, el pressupost sol·licitat i la disponibilitat pressupostària."

2. L'article 10 queda redactat de la manera següent

"

- Període de lliurament de sol·licituds: de l'1 d'abril del 2014 al 8 de maig del 2014.
- Publicació de la resolució de la convocatòria: 14 de juliol del 2014
- Tramesa de la carta d'acceptació de l'ajut pels responsables dels projectes atorgat: fins al 28 de juliol del 2014
- Tramesa de la justificació acadèmica i econòmica dels projectes finalitzat: fins al 30 d'octubre del 2014"

7. Modificació de la Normativa per la qual es regulen els aspectes econòmics de la matrícula en ensenyaments oficials
(Data de publicació dels acords: 10 de juliol del 2014)

La Universitat Pompeu Fabra ha anat desenvolupant els darrers anys algunes millores en les condicions econòmiques establertes perquè els estudiants puguin formalitzar la matrícula, com també algunes innovacions tecnològiques en els sistemes de pagament, tot ampliant-ne les facilitats. Així mateix, la Universitat s'ha compromès a incorporar noves facilitats de manera que, a partir del curs 2015-2016, s'ampliarà el nombre de fraccionaments en el pagament de la matrícula per als estudiants d'ensenyaments de grau.

Finalment, s'aprofita la incorporació d'aquestes millores substantives en el pagament de la matrícula, per a introduir unes adaptacions tècniques en dos apartats de l'article 5 i en l'article 7. D'una banda, fins ara la normativa de la Universitat especificava un percentatge que ha estat objecte de modificació pel decret de preus que aprova anualment la Generalitat de Catalunya. En conseqüència, convé adequar-la i, per fer-ho, s'opta per no especificar cap percentatge i fer remissió al que estableixi la normativa general per a totes les universitats públiques, de manera que la normativa de la Universitat estigui sempre ajustada al marc normatiu corresponent. D'altra banda, s'estén el règim de devolucions que hi havia previst per als estudiants beneficiaris d'ajuts a qualsevol altre concepte pel qual l'estudiant tingui dret a una devolució.

Per tot això, s'aprova l'adopció de l'acord següent:

Article únic.

1. Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l'article 2, de la Normativa per la qual es regulen els aspectes econòmics de la matrícula en ensenyaments oficials aprovada per Acord del Consell de Govern de 26 de gener del 2011, el quals quedaran redactats de la manera següent:

"Article 2. Pagament de la matrícula

1. L'abonament de la matrícula, per als estudiants d'ensenyaments de grau, es farà, preferentment, per domiciliació bancària. Si aquesta és la forma de pagament escollida, es podrà fraccionar de la manera següent:

a) En la matrícula del curs 2014-2015, es podrà pagar en un o dos terminis. En aquest darrer cas, el primer termini es descomptarà del compte bancari que hagi indicat l'estudiant els dies immediatament posteriors a la formalització de la seva matrícula i, el segon, al llarg de la segona quinzena del mes de desembre.

b) A partir de la matrícula del curs 2015-2016, es podrà pagar en un màxim de quatre terminis repartits dins l'any natural d'inici del curs corresponent. Segons el moment de matriculació aquests terminis tindran la distribució següent:

i. Per als estudiants matriculats al mes de juliol: Un primer termini amb el 40% de l'import dels crèdits més tota la resta de conceptes, i tres terminis del 20% de l'import dels crèdits.

ii.Per als estudiants matriculats al mes de setembre: Un primer termini amb el 40% de l'import dels crèdits més tota la resta de conceptes i dos terminis del 30% de l'import dels crèdits.

La Universitat també dóna la possibilitat de fer el pagament de la matrícula en un únic termini a través de domiciliació bancària o bé mitjançant l'ingrés en efectiu al compte corrent que determini la Universitat. Aquesta modalitat de pagament obliga a fer efectiu el total de la matrícula en el termini de set dies des de la data de formalització de la sol·licitud de matrícula.

2. L'abonament de la matrícula, per als estudiants de màster i doctorat, es farà per domiciliació bancària o amb targeta de crèdit/dèbit. Si l'estudiant opta per la domiciliació bancària podrà pagar en un o dos terminis. En aquest darrer cas, el primer termini es descomptarà del compte bancari que hagi indicat l'estudiant els dies immediatament posteriors a la formalització de la seva matrícula i, el segon, al llarg de la segona quinzena del mes de desembre. Si opta per pagar amb targeta de crèdit/dèbit, el pagament es farà en un únic termini."

2. Es modifiquen els apartats 2 i 4 de l'article 5 (Reconeixement i transferència de crèdits), que queden redactats en els termes següents:

"2. Els estudiants que hagin sol·licitat el reconeixement de crèdits abans de matricular-se del curs acadèmic on tindrà efectes el reconeixement abonaran únicament el percentatge del preu dels crèdits reconeguts que estableixi anualment el decret de preus.

4. Si en un mateix curs hi ha crèdits reconeguts i no reconeguts, el càlcul de la liquidació econòmica s'ha de fer de la manera següent: un cop calculat l'import del percentatge dels crèdits reconeguts, s'afegirà l'import dels crèdits no reconeguts."

3. Es modifica l'article 7, el qual queda redactat en els termes següents:

"Article 7. Devolucions

La Universitat retornarà l'import de la matrícula quan l'estudiant sigui beneficiari d'un ajut a l'estudi de caràcter general amb posterioritat al pagament d'aquella, o per qualsevol altre concepte, sempre que l'estudiant ho sol·liciti abans del 31 de maig del curs acadèmic corresponent."

8. Programa UPF d'ajuts a l'estudi. Curs 2014-2015
(Data de publicació dels acords: 10 de juliol del 2014)

Els curs 2014-2015 és el segon any de funcionament d'aquest programa d'ajuts per a estudiants dotats per la Universitat Pompeu Fabra. Com en la primera edició, aquests ajuts a l'estudi estan destinats a atendre, preferentment, aquells estudiants que es trobin en situacions sobrevingudes que els dificultin el desenvolupament dels seus estudis universitaris per la impossibilitat d'assumir el cost de la matrícula i que, per causes sobrevingudes, no puguin optar a cap ajut o beca per no complir els requisits de les convocatòries d'ajuts existents.

Així mateix, per al curs 2014-2015, la Universitat ha previst ampliar la convocatòria a un altre supòsit, com és el de denegació de la beca de la convocatòria de caràcter general per a estudiants que cursin estudis postobligatoris, sempre que sigui per motius acadèmics de nota mitjana i, havent-la sol·licitada, acreditin la necessitat de complementar la beca Equitat per a la minoració dels preus dels crèdits dels estudis universitaris per al curs 2014-2015.

L'objectiu d'aquests ajuts per al nou curs continua essent el d'evitar que cap persona pugui quedar fora de la universitat per manca de recursos i, a més, topi amb la impossibilitat d'acollir-se a principals les línies d'ajut ordinàries, sempre dins de les limitades possibilitats pressupostàries d'una institució amb finançament públic com la UPF.

Finalment, pel que fa al finançament, de cara al curs 2014-2015, la UPF farà un esforç especial i preveu augmentar la dotació del fons amb recursos propis, el qual passa de 25.000€ a 75.000€. Alhora, la Universitat manté la voluntat d'explorar en aquest programa les possibilitats col·laboració per part d'entitats o associacions d'ajuda als estudiants que puguin aportar fons que contribueixin a finançar aquest programa d'ajuts.

Per tot això, el Consell de Govern acorda

Article únic. Aprovar un Programa UPF d'ajuts a l'estudi (situacions sobrevingudes i complement de beca Equitat) per al curs 2014-2015, d'acord amb les bases que figuren com a annex 4.

9. Modificació de reglaments de departament
(Data de publicació dels acords: 10 de juliol del 2014)

9.1. S'aprova la modificació del reglament del Departament d'Humanitats, aprovat per Acord del Consell de Govern  de 6 d'abril del 2011, en els termes següents:

Primer. S'afegeix una nova lletra g bis) a l'Article 10, amb la redacció següent:

"g bis) Fer el seguiment dels màsters i dels procediments de garantia de la seva qualitat"

Segon. L'article 11 queda redactat com segueix:

"Article 11

1. La Comissió Permanent del Consell del Departament d'Humanitats podrà exercir per delegació del Consell les competències dels apartats c) al j) de l'article 10 i estarà formada pel director/a, el sotsdirector o sotsdirectors, el secretaria/ del departament i per un mínim de cinc i un màxim de deu membres més elegits pel Consell a proposta del director del Departament.

2. La Comissió Permanent assumirà les funcions de seguiment dels màsters i dels procediments de garantia de la seva qualitat indicats a l'article 10 g bis. En aquest casos la seva composició es veurà ampliada amb un representant dels alumnes de màster membres del Consell de Departament elegit per i entre ells."

Tercer. L'article 27, punt 3, paràgraf b) queda redactat com segueix:

"b) Vuit vocals, com a mínim amb un representant de cada un dels Instituts Universitaris de Recerca vinculats al Departament, i un representant dels investigadors en formació."

9.2. S'aprova la modificació del reglament del Departament de Comunicació, aprovat per Acord del Consell de Govern de 6 d'abril del 2011, en els termes següents:

Primer. L'article 19 queda redactat com segueix:

"Article 19. Comissió Acadèmica de Màster

1. La Comissió estarà formada pel director o directora del Departament, el sotsdirector o sotsdirectora adjunt de postgrau, el degà o degana de la Facultat de Comunicació, el coordinador o coordinadora del programa de doctorat, els coordinadors dels màsters universitaris organitzats pel Departament, els vocals dels màsters interdepartamentals organitzats pel Departament, els vocals dels màsters interuniversitaris amb participació del Departament, un representant dels estudiants dels màsters, escollits per i entre els estudiants membres del Consell de Departament, i un representant del personal d'administració i serveis de la secretaria del Departament.

2. La Comissió Acadèmica de Màster designarà una comissió permanent delegada del plenari. La comissió permanent estarà formada pel director o directora del Departament, el sotsdirector o sotsdirectora adjunt de postgrau, pels coordinadors dels màsters universitaris organitzats pel Departament,  un representant dels estudiants dels màsters, escollits per i entre els estudiants membres del Consell de Departament i un representant del personal d'administració  i serveis de la secretaria del Departament.

3. La Comissió Acadèmica de Màster serà competent, per delegació del Consell de Departament, en les matèries establertes en els apartats e) i f) de l'article 10, excepte en les qüestions referents a doctorat, de les quals s'encarregarà la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (regulada per la normativa de l'Escola de Doctorat de la UPF). Qualsevol d'aquestes matèries ha d'adreçar-se al plenari del Consell de Departament si ho demanen un o més membres de la Comissió Permanent.

4. La Comissió Acadèmica de Màster és l'encarregada de la gestió, la promoció, la coordinació i el seguiment dels estudis de Màster del Departament, i d'elaborar la documentació necessària per el procés d'acreditació de la qualitat dels màsters, tot participant de manera activa en els procediments establerts per les agències de qualitat. Correspon a la Comissió fer les propostes a la comissió competent en matèria de Màster de la UPF i qualsevol altra funció que les normes pròpies de la UPF li atorguen."

Segon. L'article 22 queda redactat com segueix:

"Article 22. Comissió de Professorat

1. La Comissió de Professorat estarà formada pel director o directora del Departament, el sotsdirector o sotsdirectora o els sotsdirectors i per dos catedràtics d'universitat, en representació dels membres del Departament elegits pel Consell.  També s'elegirà de manera addicional un catedràtic o catedràtica d'universitat o contractat per completar la comissió quan algun membre nat no sigui d'aquesta categoria i sigui exigible d'acord amb els requisits establerts pels Estatuts de la Universitat.

2. La funció d'aquesta comissió és proposar a la Comissió de Professorat les places dels cossos docents i de catedràtic i de professor agregat que s'han de convocar per concurs, segons que s'estableix en l'article 102.3 dels Estatuts de la UPF. Cap professor no participarà en les decisions que afectin les propostes de provisió de places de categoria superior."

10. Autorització d'expedients de despesa de caràcter plurianual
(Data de publicació dels acords: 10 de juliol del 2014)

10.1. Atès que la majoria d'aplicacions de la Universitat (gestió de Recursos Humans, gestió Acadèmica i de Docència, gestió de la Recerca i de la Producció Científica, gestió Econòmica, Datawarehouse, etc.) utilitzen les eines de programari d'ORACLE (sistemes de base de dades, servidors d'aplicacions, eines de monitorització, programaris de gestió de processos de negoci, de gestió del coneixement i de la informació, etc.), és imprescindible renovar el dret d'us d'aquesta llicència.

Atès que l'empresa ORACLE, a través de la "OFICINA DE COOPERACIÓN UNIVERSITARIA, S.A." ofereix a totes les universitats la "Licencia Campus Oracle" que permet la utilització dels seus productes a qualsevol màquina de la Universitat i amb grans descomptes sobre les tarifes oficials de la companyia.

Atès que la Universitat disposa d'aquesta llicència des de desembre del 2004 i que està interessada en renovar-la per un període de dos anys, amb actualització de versions i suport tècnic, amb la despesa següent:

Aplicació econòmica:  216.00

Sistema de contractació: negociat amb oferta única

Anualitats: 2

Distribució import / anualitats:

El preu total per als dos anys és de 112.723,44€ (IVA inclòs) i la facturació per anualitats és la següent:

Any

Import

IVA

Total

2014

66.294,52€

13.921,85€

80.216,37€

2015

26.865,35€

5.641,72€

32.507.07€

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l'aprovació de l'autorització de la despesa de caràcter pluriennal per a l'obtenció de la cessió del dret d'us de la Llicència Campus Oracle per part de l'empresa distribuïdora OFICINA DE COOPERACIÓN UNIVERSITÀRIA, S.A. per un període de dos anys (2014-2015), amb actualització de versions i suport tècnic.

10.2. La Universitat Pompeu Fabra disposa d'un servei de cardioprotecció (desfibril·ladors), per al conjunt dels seus campus i edificis, contractat amb TELEFONICA COMUNICACIONES PÚBLICAS S.A., contracte que finalitza el 31 de desembre del 2014 (Expedient 300100/04-06-11)

Atès que el servei de cardioprotecció és obligatori d'acord amb la legislació vigent, és necessari contractar el mateix per als propers quatre anys (període 2015-2018).

Es consideren un total de quatre equips, ubicats als campus de la Comunicació-Poblenou, Ciutadella, Mar i edifici del Rectorat.

El servei de Gestió Patrimonial  i Contractació, com unitat de contractació, considera com a millor opció la del rènting d'aquests quatre equips, que a més ha d'incloure els següents serveis:

- Formació obligatòria, inicial i continuada, al personal que ha de utilitzar els equips en cas de necessitat.
- Registre de l'equipament al Servei Català de la Salut.
- Recanvi de bateries i electrodes durant el període de vigència del rènting, així com l'assegurança.
- Manteniment preventiu integral anual i suport tècnic.
- Suport mèdic en cas d'utilització dels equips.

La valoració d'aquest servei és de 24.480 € (IVA exclòs), què, repartit en 48 quotes mensuals, representa un import màxim mensual de 510 €, al qual caldrà afegir l'IVA corresponent.

La distribució de les anualitats és el següent:

Any

Import

IVA 21%

TOTAL

2015

    6.120 €

    1.285,20 €

    7.405,20 €

2016

    6.120 €

    1.285,20 €

    7.405,20 €

2017

    6.120 €

    1.285,20 €

    7.405,20 €

2018

    6.120 €

    1.285,20 €

    7.405,20 €

Total

  24.480 €

    5.140,80 €

  29.620,80 €

El codi econòmic per la formalització de la Reserva de Crèdit serà el 201.20 corresponent al segment general.

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l'aprovació de l'autorització de la despesa de caràcter pluriennal (2015-2018), per a la contractació d'un servei de cardioprotecció (desfibril·ladors) per al conjunt dels campus i edificis de la Universitat Pompeu Fabra.

10.3. Amb efectes del 30 de novembre de 2014 finalitza l'actual contracte del servei de manteniment de les instal·lacions generals dels edificis de la Universitat Pompeu Fabra, que inclou el manteniment conductiu (conducció de les instal·lacions), el manteniment preventiu de les instal·lacions (operacions planificades de revisió, neteja, ajust, etc.), el manteniment correctiu (avaries), el manteniment normatiu (obligatori d'acord amb la legislació vigent) i l'atenció les 24 hores de les avaries de la Universitat.

Les necessitats administratives a satisfer es justifiquen per la normativa d'obligat compliment aplicable als titulars d'edificis de pública concurrència, per la necessitat d'aplicar plans de manteniment preventiu i per solucionar les avaries que es produeixen a les instal·lacions i equipaments. Per altra banda la Universitat no compta amb personal propi que pugui desenvolupar les operacions i activitats requerides.

Atesa la necessitat de continuar amb la prestació de l'esmentat servei, es  contractarà, per un període de vint-i-cinc mesos, prorrogables, el servei de manteniment de les instal·lacions generals dels edificis de la Universitat Pompeu Fabra.

L'import total de la contractació per al període de desembre 2014 al desembre 2016 és de 1.579.471,00 € (IVA exclòs) d'acord amb la següent distribució:

Anualitat

Codi econòmic

Base imposable

IVA

Total

2014

213.00

63.179,00 €

13.267,59 €

  

  76.446,59 €

2015

213.00

758.146,00 €

136.466,00 €

  894.612,00 €

2016

213.00

758.146,00 €

136.466,00 €

  894.612,00 €

El codi econòmic per la formalització de la Reserva de Crèdit serà el 213.00 corresponent al segment general.

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l'aprovació de l'autorització de la despesa de caràcter pluriennal per a la contractació del servei de manteniment de les instal·lacions generals dels edificis de la UPF per al període 2014-2016.

10.4. El 31 de desembre de 2014 finalitza l'actual contracte del servei del servei de manteniment preventiu dels equips d'instrumentació científica (operacions planificades de revisió, neteja, ajust, etc), el manteniment correctiu (avaries), el manteniment normatiu (obligatori d'acord amb la legislació vigent) i el manteniment predictiu (detecció prèvia a l'averia).

Les necessitats administratives a satisfer, es justifiquen per la necessitat d'aplicar plans de manteniment preventiu i solucionar les avaries dels equips d'instrumentació científica per tal de garantir la seva plena operativitat i poder desenvolupar la seva activitat docent i de recerca. Per altra banda la Universitat no compta amb personal propi que pugui desenvolupar les operacions i activitats requerides.

Atesa l'esmentada necessitat, es contractarà per un període de tres anys, prorrogables, el servei de manteniment dels equips d'instrumentació científica de la Universitat Pompeu Fabra.

L'import total de la contractació per al període de gener de 2015 al desembre de 2017 és de 191.880,00 € (IVA exclòs) d'acord amb la següent distribució:

Anualitat

    Codi econòmic

Base imposable

IVA

Total

2015

219.22

        63.960,00 €

    11.512,80 €

   75.472,80 €

2016

219.22

        63.960,00 €

    11.512,80 €

   75.472,80 €

2017

219.22

        63.960,00 €

    11.512,80 €

   75.472,80 €

El codi econòmic per la formalització de la Reserva de Crèdit serà el 219.22 corresponent al segment general.

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l'aprovació de l'autorització de la despesa de caràcter pluriennal per a la contractació del servei de manteniment dels equips d'instrumentació científica de la UPF per al període 2015-2017.

10.5. El 31 de desembre de 2014, finalitza l'actual contracte del servei de manteniment preventiu (operacions planificades de revisió, neteja i ajust, etc), el manteniment correctiu (avaries) i l'atenció a les avararies 24 hores, dels equips d'alimentació ininterrompuda de la Universitat Pompeu Fabra.

El servei d'assistència tècnica consistirà en la modalitat de tot risc, incloent el manteniment i reparació de tots els equips d'alimentació ininterrompuda SAI i filtres d'harmònics ATRIS.

La necessitat de la contractació es justifica en el fet que la Universitat no disposa de mitjans propis per dur a terme el servei i en què la seva prestació és indispensable per tal de mantenir els seus edificis en condicions per desenvolupar la seva activitat docent.

Atesa la necessitat de continuar amb la prestació de l'esmentat servei, es contractarà per un període de 36 mesos, el servei de manteniment dels equips d'alimentació ininterrompuda de la Universitat.

L'import total de la contractació per al període de gener 2015 al desembre 2017 és de 135.000,00 € (IVA exclòs) distribuïts d'acord amb la següent distribució:

Anualitat

    Codi econòmic

Base imposable

IVA

Total

2015

213.00

        45.000,00 €

    9.450,00 €

   54.450,00 €

2016

213.00

        45.000,00 €

    9.450,00 €

   54.450,00 €

2017

213.00

        45.000,00 €

    9.450,00 €

   54.450,00 €

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l'aprovació de l'autorització de la despesa de caràcter pluriennal per a la contractació del servei de manteniment dels equips d'alimentació ininterrompuda (SAI) de la UPF per al període 2015-2017.

10.6. Amb efectes del 31 de desembre de 2014 finalitza l'actual contracte de procediment obert de prestació de serveis de telecomunicacions (xarxa troncal de comunicacions, xarxa de telefonia fixa i de telefonia mòbil) de la Universitat Pompeu Fabra.

La Universitat no compta amb personal propi que pugui desenvolupar les operacions i activitats requerides. Atès el seu elevat nivell de tecnificació es precís contractar aquests serveis a empreses especialitzades.

El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) ha iniciat les tasques prèvies a la publicació d'un procediment obert per a l'adjudicació d'un contracte de serveis de telecomunicacions corporatives per a les universitats catalanes. Aquest contracte  contempla els serveis de telefonia fixa i telefonia mòbil, però no inclou el manteniment de l'equipament de xarxa troncal. Aquest fet es deu a que el grau d'heterogeneïtat tant tècnica com organitzativa entre les diferents universitats que conformen el CSUC ho desaconsella.

És d'interès de la Universitat Pompeu Fabra participar en els projectes consorciats que es generen en el marc del CSUC, però com per motius tècnics aquest projecte no contempla el manteniment d'electrònica de xarxa per la qual cosa es durà a terme un expedient de contractació específic per aquest concepte.

L'import total de sortida de la contractació és de 700.000 euros (IVA exclòs), distribuït d'acord amb les següents anualitats:

Anualitat

Codi econòmic

Base imposable

IVA

Total

2015

213.00

175.000 €

36.750 €

211.750 €

2016

213.00

175.000 €

36.750 €

211.750 €

2017

213.00

175.000 €

36.750 €

211.750 €

2018

213.00

175.000 €

36.750 €

211.750 €

 

 

 

 

 

Total

  

700.000 €

147.000 €

847.000 €

El codi econòmic per la formalització de la reserva de crèdit serà el 213.00 corresponent al segment general.

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l'aprovació de l'autorització de la despesa de caràcter pluriennal per a la contractació dels serveis contractació del servei de manteniment de l'equipament de la xarxa troncal de la UPF per al període 2015-2018.

10.7. El dia 31 de desembre del 2014 finalitza l'actual contracte de procediment obert de prestació de serveis de telecomunicacions (xarxa troncal de comunicacions, xarxa de telefonia fixa i de telefonia mòbil) de la Universitat Pompeu Fabra.

La Universitat no compta amb personal propi que pugui desenvolupar les operacions i activitats requerides. Atès el seu elevat nivell de tecnificació es precís contractar aquests serveis a empreses operadores de telecomunicacions.

Atès que el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) ha iniciat les tasques prèvies a la publicació d'un procediment obert per a l'adjudicació d'un contracte de serveis de telecomunicacions corporatives per a les universitats catalanes, el qual contempla els serveis de telefonia fixa i telefonia mòbil i es preveu un termini inicial de vigència de dos anys.

Atès que és d'interès de la Universitat Pompeu Fabra formar part dels projectes consorciats que es generen en el marc del CSUC, es participarà en l'expedient de la contractació consorciada de serveis de telecomunicacions del mateix per un període de 2 anys.

L'import total de sortida de la contractació és de 320.000 euros (IVA exclòs), distribuït d'acord amb les següents anualitats:

Anualitat

Codi econòmic

Base imposable

IVA

Total

2015

213.00

160.000 €

33.600 €

193.600 €

2016

213.00

160.000 €

33.600 €

193.600 €


Total


320.000 €

67.200 €

387.200 €

El codi econòmic per la formalització de la reserva de crèdit serà el 213.00 corresponent al segment general.

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l'aprovació de l'autorització de la despesa de caràcter pluriennal per a la contractació dels serveis de telecomunicacions corporatives per a la UPF per al període 2015-2016.

10.8. Amb efectes de 30 de setembre del 2014 finalitza l'actual contracte del servei de petits treballs de trasllat de mobiliari i suport auxiliar de manteniment als edificis de la Universitat Pompeu Fabra.

Atesa la necessitat de continuar amb la prestació de l´esmentat servei, es contractarà per un període de 3 mesos (octubre 2014-desembre 2014) i 2 anys (gener 2015-desembre 2016) aquest servei.

La necessitat de la contractació es justifica pel fet que la Universitat Pompeu Fabra no disposa de mitjans propis per dur a terme el servei i en què la seva prestació és indispensable per tal de mantenir els seus edificis en condicions per desenvolupar la seva activitat docent

Aquesta necessitat es sol·licita per als campus de Ciutadella, Comunicació i Mar, amb la presència d'un operari a cada campus, 4 dies a la setmana, 8 hores al dia. El mes d'agost no es realitzarà el servei, per tant, no generarà facturació. Hi ha la possibilitat de demanar serveis extraordinaris.

L'import total de sortida del concurs és de 227.136,00 euros (IVA exclòs) distribuïts d'acord amb les següents anualitats:

Anualitat

Codi econòmic

Base imposable

IVA

Total

 

2014  (oct-des)

219.20

26.304

5.523,84

31.827,84

2015  (gen-des)

219.20

100.416

21.087,36

121.503,36

2016  (gen-des)

219.20

100.416

21.087,36

121.503,36

Total

  

227.136

47.698,56

274.834,56

El codi econòmic per la formalització de la Reserva de Crèdit serà el 219.20 corresponent al segment general.

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l'aprovació de l'autorització de la despesa de caràcter pluriennal per a la contractació del servei de petits treballs de trasllat de mobiliari i suport auxiliar de manteniment als edificis de la UPF (2014-2016).

11. Designació de membres a diverses comissions
(Data de publicació dels acords: 10 de juliol del 2014)

11.1. Es designa el Sr. Adrià Masip Borràs representant dels estudiants del Consell de Govern en el Consell Social de la UPF.

11.2. Es designa la Sra. Anna San Clemente Basté representant dels estudiants del Consell de Govern de la Universitat Pompeu Fabra en la Conferència General del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC).

11.3. Es designen la Sra. Berta Riera Bayer i Marc Darriba Zaragoza representants dels estudiants del Consell de Govern en la Comissió d'Ordenació Acadèmica.

11.4. Es designa el Sr. Andreu Calvet Cortés (Suplent: Sr. Cristian-Daniel Llach López), representant dels estudiants en la Junta Electoral de la UPF.

12. Ratificació de convenis
(Data de publicació dels acords: 10 de juliol del 2014)

Es ratifiquen els convenis subscrits per la Universitat Pompeu Fabra, que consten com a annex 5.

13. Afers de tràmit
(Data de publicació dels acords: 10 de juliol del 2014)

El Decret 405/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les retribucions addicionals del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, regula el procediment per a l'assignació d'aquestes retribucions addicionals, segons el que preveu l'article 72 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.

La resolució ECO/2903/2012, de 21 de desembre, per la qual es dóna publicitat al procediment i als terminis de presentació de les sol·licituds d'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador funcionari i contractat, per a períodes que hagin finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2012, estableix dues convocatòries diferenciades: una per al personal docent i investigador contractat i l'altra per als funcionaris. La resolució 1475/2013, de 27 de juny, obre una segona convocatòria pel personal docent i investigador funcionari com a conseqüència de l'ampliació del termini per a resoldre les sol·licituds de reconeixement de períodes de recerca a la CNEAI (Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora).

La resolució ECO/2756/2013, de 20 de desembre, obre la convocatòria del 2014, per a períodes que hagin finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2013, establint també dues convocatòries diferenciades, una per al personal docent i investigador contractat i l'altra per als funcionaris.

El 26 de juny del 2014, el director de l'AQU de Catalunya ha comunicat la relació de professorat contractat de la UPF que ha obtingut l'avaluació favorable d'algun període recerca en la convocatòria del 2014 i el funcionari que restava de la segona convocatòria del 2013.

És per tot això que, en aplicació del que disposa l'apartat 2 de l'article 7 del Decret 405/2006, s'acorda proposar al Consell Social l'assignació dels complements addicionals per mèrits recerca:

1. Al professorat contractat relacionat en l'annex 6, amb efectes econòmics de l'1 de gener del 2014.
2. Al professorat funcionari relacionat en l'annex 7, amb efectes econòmics de l'1 de gener del 2013.