Sessiˇ del Consell de Govern del dia 1 de febrer del 2012

Acords

 

1. Aprovació de l'acta de la sessió de 14 de desembre del 2011 del Consell de Govern
(Data de publicació dels acords: 9 de febrer del 2012)

S'aprova l'acta de la sessió del Consell de Govern de 14 de desembre del 2011.

3. Aprovació de la normativa que regeix la tramitació dels contractes de recerca, transferència de coneixements i activitats específiques de formació previstes a l'article 83.1 de la LOU
(Data de publicació dels acords: 9 de febrer del 2012)

S'aprova la normativa que regeix la tramitació dels contractes previstos a l'article 83.1 de la LOU, que consta com a annex 1.

4. Acord de modificació de la normativa per la qual es regeix l'aplicació de cànons a diverses activitats
(Data de publicació dels acords: 9 de febrer del 2012)

Les activitats de la Universitat Pompeu Fabra s'han anat diversificant i especialitzant a mesura que ha anat ampliant la seva estructura de personal docent i investigador els darrers anys. En aquest sentit, les col·laboracions en matèria de recerca, transferència i activitats formatives en el marc del grup UPF així com d'altres institucions i empreses del nostre context han anat creixent en volum i intensitat com a resultat de l'alta producció científica i l'excel·lència docent assolida els darrers anys.

És voluntat de la pròpia institució oferir un marc amb plenes garanties de manera que aquestes col·laboracions es puguin articular malgrat la seva diversitat i complexitat, a més de potenciar-se com a part nuclear de l'activitat de transferència de coneixement cap a la nostra societat i per aquest motiu la UPF ha desenvolupat la normativa que regeix la tramitació dels contractes previstos al Article 83.1 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 desembre, d'Universitats.

L'aprovació d'aquesta normativa aconsella la modificació de la Normativa per la que es regeix l'aplicació de cànons a diverses activitats.

És per això que el Consell de Govern acorda modificar l'article 6 de la normativa per la que es regeix l'aplicació de cànons a diverses activitats  aprovada per Acord de la Junta de Govern de 21 de juliol de 1999, modificat per acord del Consell de Govern de 8 de novembre del 2006, de 17 de desembre del 2007 i de 15 de desembre del 2010, que queda redactat com segueix:

"6. Activitats docents del professorat de la UPF  a entitats externes

En les activitats de formació desenvolupades per mitjà de contractes signats amb empreses e institucions a l'empara de l'article 83 de la LOU, s'aplicarà un cànon general del 18% sobre la remuneració del professor o professora pel desenvolupament d'aquesta activitat, excepte que l'activitat es desenvolupi en alguna entitat amb la que s'hagi signat un conveni específic on es reguli aquesta matèria.

Les quantitats obtingudes per la universitat en concepte de cànon es distribuiran d'acord al punt 3.2 d'aquesta normativa".

5. Aprovació del Pla de Foment per als Màsters Universitaris 2012

(Data de publicació dels acords: 9 de febrer del 2012)

S'aprova el Pla de Foment per als Màsters Universitaris 2012, que consta com a annex 2.

6. Acord de modificació de la normativa acadèmica aplicable al Programa d'estudis simultanis entre les titulacions de Grau en Dret i el Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció i el Programa d'estudis simultanis entre les titulacions de Grau en Dret i el Grau en Relacions Laborals
(Data de publicació dels acords: 9 de febrer del 2012)

El Consell de Govern va aprovar per Acord de 13 de juliol del 2011 el Programa d'estudis simultanis entre les titulacions de Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals i el Programa d'estudis simultanis entre les titulacions de Grau en Dret i Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció.

Per tal de facilitar el seguiment del estudis als estudiants matriculats en ambdós programes i, amb la finalitat que compleixin amb la planificació establerta per cursos i aconsegueixin els objectius d'aprenentatge necessaris per assolir de forma adequada les seves competències i els seus continguts,

S'acorda:

L'article 4.7, apartat 1, de les normatives acadèmiques d'aplicació als programes d'estudis simultanis entre les titulacions de Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals i entre les titulacions de Grau en Dret i Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció queden redactats com segueix:

"4.7 Aplicació de la normativa acadèmica

1. Els estudiants admesos al Programa d'Estudis Simultanis estaran subjectes a les mateixes normes acadèmiques (matriculació, qualificació, etc.) establertes amb caràcter general per a qualsevol alumne de Grau de la Universitat Pompeu Fabra, sens perjudici que la matrícula es farà en funció de la planificació de les matèries que estan incloses a cadascun dels cursos d'aquest Programa i que segueixen una ordenació diferent a la de les dues titulacions que conformen el Programa."

7. Aprovació del Programa d'estudis simultanis entre les titulacions de Grau en Disseny i Grau en Enginyeria de Disseny Industrial d'Elisava Escola Superior de Disseny.
(Data de publicació dels acords: 9 de febrer del 2012)

S'aprova el Programa d'estudis simultanis entre les titulacions de Grau en Disseny i Grau en Enginyeria de Disseny Industrial d'ELISAVA Escola Superior de Disseny, que consta com a annex 3 i annex 4.

8. Aprovació de memòries de verificació de programes de màster universitari per al curs 2012-2013
(Data de publicació dels acords: 9 de febrer del 2012)

8.1. S'aprova la memòria de verificació del pla d'estudi del màster universitari en Administració i Direcció de Serveis Sanitaris, a impartir per IDEC Escola d'Estudis Superiors, a partir del curs 2012-2013, que consta com a annex 5.

8.2. S'aprova la memòria de verificació del pla d'estudi del màster universitari en Sistemes Intel·ligents Interactius, a impartir per la Universitat Pompeu Fabra, a partir del curs 2012-2013, que consta com a annex 6.

8.3. S'aprova la memòria de verificació del pla d'estudi del màster universitari en Gestió Pública, coordinat per la Universitat Autònoma de Barcelona, a impartir per la UAB, UB i UPF, a partir del curs 2012-2013, que consta com a annex 7.

9. Acord de modificacions substancials de memòries de verificació de programes de màster universitari per al curs 2012-2013
(Data de publicació dels acords: 9 de febrer del 2012)

9.1. S'acorda la modificació de la memòria del màster universitari en Anàlisi Econòmica Especialitzada, coordinat per Barcelona Graduate School of Economics, impartit per la BGSE, UPF i UAB, segons es fa constar a l'annex 8.

Aquesta modificació serà d'aplicació el curs 2012-2013.

9.2. S'acorda la modificació de la memòria del màster universitari en Banca i Finances, impartit per IDEC Escola d'Estudis Superiors, segons es fa constar a l'annex 9.

Aquesta modificació serà d'aplicació el curs 2012-2013.

9.3. S'acorda la modificació de la memòria del màster universitari en Direcció Financera i Comptable de l'Empresa, impartit per IDEC Escola d'Estudis Superiors, segons es fa constar a l'annex 10.

Aquesta modificació serà d'aplicació el curs 2012-2013.

9.4. S'acorda la modificació de la memòria del màster universitari en Lingüística Forense, impartit per IDEC Escola d'Estudis Superiors, segons es fa constar a l'annex 11.

Aquesta modificació serà d'aplicació el curs 2012-2013.

9.5. S'acorda la modificació de la memòria del màster universitari en Polítiques Públiques i Socials, impartit per IDEC Escola d'Estudis Superiors, segons es fa constar a l'annex 12.

Aquesta modificació serà d'aplicació el curs 2012-2013.

9.6. S'acorda la modificació de la memòria del màster universitari en Economia de la Salut i del Medicament, impartit per IDEC Escola d'Estudis Superiors, segons es fa constar a l'annex 13.

Aquesta modificació serà d'aplicació el curs 2012-2013.

9.7. S'acorda modificar la memòria del màster universitari de recerca en Govern Comparat que passa a denominar-se màster universitari en Recerca en Ciència Política, impartit pel Departament de Ciències  Polítiques i Socials de la UPF, segons es fa constar a  l'annex 14.

Aquesta modificació serà d'aplicació el curs 2012-2013.

10. Proposta al Consell Social d'atorgament del complement addicional per mèrits de recerca al professorat funcionari de la primera convocatòria del 2010
(Data de publicació dels acords: 9 de febrer del 2012)

El Decret 405/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les retribucions addicionals del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, regula el procediment per a l'assignació d'aquestes retribucions addicionals, segons el que preveu l'article 72 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.

La Resolució IUE/4115/2010, de 23 de desembre (DOGC núm. 5786, de 30.12.2010),  per la qual es dóna publicitat al procediment i als terminis de presentació de les sol·licituds d'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador funcionari i contractat, per a períodes que hagin finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2010, fa referència també a l'acord subscrit per AQU Catalunya i la Comissió Nacional de l'Activitat Investigadora (CNEAI), signat el dia 27 de novembre de 2009, segons el qual AQU Catalunya reconeix les avaluacions realitzades per la CNEAI de l'activitat investigadora del professorat universitari que l'hagi sol·licitat en les seves successives convocatòries, dins del marc del procediment d'avaluació establert per AQU Catalunya i sempre que es compleixin els requisits i característiques d'aquest procediment.

En la convocatòria de l'any 2010, la Secretaria General d'Universitats, del Ministeri d'Educació, en la Resolució de 24 de juny de 2011, (BOE núm. 153, de 28.06.2011),  amplia en quatre mesos més el termini màxim per resoldre i notificar als interessats l'avaluació dels corresponents trams d'investigació sol·licitats, és a dir, fins al 31 d'octubre de 2011, atenent a una situació excepcional, d'acord amb l'article 42.6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Per aquest motiu, en la resolució ECO/1742/2011, de 12 de juliol (DOGC núm. 5922, de 18.7.2011), es dóna publicitat a un nou termini de presentació de sol·licituds de l'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador funcionari de les universitats públiques de forma que els professors que han rebut el resultat de l'avaluació de la CNEAI una vegada havia finalitzat el període previst en la convocatòria inicial, poden presentar la sol·licitud fins el 27 de gener del 2012.

El director de l'AQU de Catalunya ha comunicat la relació de professorat funcionari de la UPF que va presentar la sol·licitud de reconeixement de l'activitat investigadora en el termini inicialment previst, del 27 de juny al 22 de juliol del 2011, i que ha obtingut l'avaluació favorable.

És per tot això que, en aplicació del que disposa l'apartat 2 de l'article 7 del Decret 405/2006, s'acorda el següent:

Es proposa al Consell Social l'assignació dels complement addicional per mèrits recerca fins el 31 de desembre del 2010, amb efectes econòmics de l'1 de gener del 2011, al professorat funcionari relacionat en l'annex 15.

11. Autorització d'expedients de despesa de caràcter plurianual
(Data de publicació dels acords: 9 de febrer del 2012)

En el marc del projecte de recerca "Diseño y aplicación de la Sexta Ola de la European Social Survey en España" (referència: AIC-A-2011-0672, finançat pel Ministerio de Ciencia e Innovación), dirigit pel Dr. Mariano Torcal, la Universitat Pompeu Fabra ha de contractar els serveis d'una empresa a través de la celebració d'un concurs públic per a dur a terme el treball de camp i la preparació de les dades de la Sisena Onada de la European Social Survey a Espanya de conformitat amb la proposta presentada en el marc de la "Resolución de 7 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado de Investigación, por la que se aprueba la convocatoria del año 2011, para la concesión de las ayudas de varios Subprogramas del Programa Nacional de Internacionalización de la I+D, dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2008-2011)" (BOE número 168 de 14 de Juliol de 2011).

El Dr. Mariano Torcal ha estat seleccionat per liderar el projecte per la seva capacitat de contribuir en la realització del projecte mencionat anteriorment. La seva experiència i coneixement del propi projecte (és, des de 2001, Coordinador Nacional de l'Enquesta Social Europea) és clau per dur a terme aquestes funcions.

L'import màxim total i les anualitats del contracte són les següents:

Anualitats                                 Import base                     IVA (18%)               Total

2012 (Juny- Desembre)          191.000 €                       34.380 €             225.380 €
   
2013 (Gener- Febrer)             191.000 €                       34.380 €             225.380 €


Aquesta despesa anirà a càrrec del segment de recerca PR05211.

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l'autorització de l'expedient de despesa de caràcter plurianual (2012-2013) per la contractació dels serveis d'una empresa a determinar per concurs públic.

12. Designació de membres a comissions de la Universitat
(Data de publicació dels acords: 9 de febrer del 2012)

12.1. Es designa el professor Marcel Ortín Rull, professor titular d'universitat del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge, vocal de la Comissió de Postgrau i Doctorat, en substitució de la prof. Anna M. Espunya Prat, professora titular d'universitat del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge.

12.2. Es designa el professor Walter García-Fontes Badanian, professors titular d'universitat del Departament d'Economia i Empresa, vocal de la Comissió de Seguiment de Contractes de Prestació de Serveis a la UPF, en representació del personal docent i investigador.

13. Ratificació de convenis
(Data de publicació dels acords: 9 de febrer del 2012)

Es ratifiquen els convenis subscrits per la Universitat Pompeu Fabra, que consten com a annex 16.