Creaciˇ del Programa per la Qualitat Educativa (PQE)

Acord de la Junta de Govern de 20 de febrer del 2002

En el context actual, millorar la qualitat de la educació universitària es configura com una peça clau de les estratègies de renovació de les institucions universitàries. Les noves eines tecnològiques, els canvis demogràfics, l'avenç del coneixement científic, entre d'altres, constitueixen factors que, de forma combinada, generen actualment un important repte, que es concreta en la necessitat de transformar les fórmules tradicionals de la docència. La qualitat educativa no es sols un assumpte vinculat a la introducció de nous mitjans tecnològics de suport a la docència. Aquests mitjans són sols un component, sovint necessari, per facilitar millores en l'aprenentatge, però existeixen molt altres components que també cal tenir present, tal com la formació pedagògica del professorat, l'avaluació dels processos docents, la diversificació de les formes d'interacció entre estudiants i professors, etc. La Universitat Pompeu Fabra estableix el Programa per la Qualitat Educativa com una fórmula per aprofundir i avançar decididament en els processos d'innovació i millora de la docència ja endegats des de fa un cert temps. Amb la introducció d'aquest programa, es vol facilitar la posada en pràctica d'actuacions concretes en aquests àmbits.

D'altra banda, la progressiva generalització entre els professors de la Universitat de l'ús de les funcionalitats de l'Aula Global, fa necessari també estimular la reflexió i l'experimentació sobre les transformacions en la forma d'ensenyar i d'aprendre que faciliten aquestes innovacions tecnològiques. El Programa que s'estableix és el marc adient per fomentar aquest tasca, que sens dubte ha de tenir el seu espai en els diferents òrgans col·lectius de debat de la Universitat, com ara la Comissió d'Ensenyament. No hi ha dubte que cal la tecnologia, però el més important és esforç que ha de fer la Universitat per obtenir d'aquest mitjans els millors resultats possibles en termes de qualitat educativa.

Article 1. Objectius

1. Es crea el Programa per la Qualitat Educativa (PQE) amb l'objectiu de impulsar la renovació pedagògica i la millora dels processos educatius que es porten a terme actualment a la Universitat Pompeu Fabra.

2. El PQE impulsarà i donarà suport a les actuacions de renovació pedagògica que es portin a terme a la UPF, amb la finalitat d'assegurar la màxima qualitat docent en el sí de la Universitat, garantint també el millor benestar del conjunt dels membres de la comunitat universitària, especialment dels estudiants. El PQE també tindrà cura de l'impuls i la coordinació de la introducció de les noves tecnologies aplicades a l'ensenyament universitari.

Article 2. Òrgans de direcció i assessorament

1. El PQE depèn de la Rectora, o del vicerectorat en que aquesta delegui.

2. La direcció del PQE recau en el director acadèmic, nomenat per la rectora entre professors doctors a temps complert de la Universitat, que s'encarregarà de la coordinació de totes les tasques assignades al PQE, de la direcció del personal assignat i de la gestió econòmica de les diferents partides que s'habilitaran per el funcionament del programa.

3. El PQE donarà comptes de les seves activitats a la Comissió d'Ensenyament de la Universitat, la qual podrà establir subcomissions per a tal de fer el seguiment d'aspectes concrets de les activitats del PQE.

Article 3 . Funcions

1. El PQE oferirà suport, directa o indirectament, als professors de la Universitat en totes les seves tasques relacionades amb la qualitat de la docència. En concret, el PQE desenvoluparà les següents funcions:

a) Organització i desenvolupament de la formació pedagògica del professorat.
b) Coordinació i gestió dels processos d'avaluació de les activitats docents dels professors, llevat de la gestió de l'enquesta de satisfacció dels estudiants.
c) Impuls i coordinació de la renovació i actualització pedagògica de les eines per la docència, com ara l'Aula Global i les tècniques audiovisuals.
d) Elaboració d'informes i propostes sobre canvis en la configuració i distribució temporal de les activitats docents, quan estiguin vinculats a iniciatives de qualitat de la docència.
e) Assistència en matèria de qualitat educativa als equips directius dels centres o estudis.

2. El PQE impulsarà l'adopció de mesures per millorar el procés d'aprenentatge dels estudiants, mitjançant l'impuls i la coordinació dels següents programes d'actuació, establerts d'acord amb els centres o estudis:

a) Desenvolupament de programes de tutorització.
b) Seguiment de les càrregues de temps dedicades a l'estudi.
c) Foment de la màxima informació sobre els processos docents en general.

3. El PQE promourà activitats d'avaluació i experimentació en el àmbit de la innovació docent, amb les següents activitats:

a) Estímul i execució d'innovacions educatives de caràcter experimental.
b) Avaluació dels projectes d'innovació docent desenvolupats a la Universitat.
c) Avaluació dels sistemes d'avaluació de la docència i del rendiment acadèmic.
d) Difusió, de forma científica, dels resultats i els coneixements generalitzables assolits en les iniciatives d'innovació educativa.
e) Desenvolupament de projectes d'innovació docent que per les seves característiques de transversalitat, per els seus continguts tecnològics, o per el seu interès global, la Universitat li encomani expressament.

4. El PQE col·laborarà amb l'organisme que la Universitat designi per transferir els resultats dels processos d'innovació docent, de cara a oferir a tercers, mitjançant la seva comercialització, si s'escau, materials didàctics, plataformes tecnològiques i serveis d'assessorament. A aquests efectes:

a) El PQE tindrà coneixement dels recursos esmerçats per la Universitat en el desenvolupament de materials didàctics, per tal de garantir els drets del copyright institucional de la UPF.
b) El PQE donarà suport tècnic a l'organisme que gestioni la comercialització dels materials i altres serveis de suport a la docència, d'acord amb les contraprestacions que acordi la gerència.

5. El PQE podrà realitzar, quan li sigui indicat, el seguiment, control i avaluació de les activitats educatives, en qualsevol format, que porten a terme tots els organismes dependents de la Universitat, incloent les seves fundacions.

Article 4. Organització

1. El PQE es dotarà de personal de suport tècnic o administratiu que sigui necessari per al desenvolupament de les seves funcions, dins les disponibilitats pressupostàries. El personal estarà adscrit a la gerència sense perjudici de la seva adscripció funcional al PQE.

2. El PQE també podrà amb becaris per a al desenvolupament de tasques concretes.

3. Amb la finalitat de configurar una xarxa de professors de la UPF especialment interessats en la qualitat educativa i en les iniciatives de millora docent, s'estableix la figura del professor associat al programa, per tal de poder desenvolupar activitats i compartir informació sobre aquestes matèries, així com per a col·laborar en algunes de les funcions encomanades al PQE. La Comissió d'Ensenyament haurà d'informar favorablement sobre les propostes de nomenament de professor associat que faci el director acadèmic del PQE.

Disposicions addicionals

1. Les funcions fins ara exercides per la Comissió del Sistema d'Informació i Comunicació Electrònica en l'àmbit de la docència seran exercides per la Comissió d'Ensenyament.
2. El PQE tindrà una durada inicial de dos anys, transcorreguts els quals en seran avaluades les seves actuacions per a decidir sobre la seva continuïtat o la seva conversió en una estructura estable de la Universitat.