Sessiˇ del Consell de Govern de 22 de febrer del 2017

Acords

1. Aprovació de l'acta de la sessió de 13 de desembre del 2016
(Data de publicació dels acords: 1 de març del 2017) 

S'aprova l'acta de la sessió del Consell de Govern de 13 de desembre del 2016 

3. Convocatòria d'eleccions al càrrec de rector.
(Data de publicació dels acords: 1 de març del 2017) 

D'acord amb el previst a l'article 51 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra i el Capítol 2 del Títol 3 del Reglament Electoral,

El Consell de Govern,

ACORDA

Primer.- Convocar eleccions al càrrec de rector de la Universitat Pompeu Fabra, que es regiran pel calendari següent:

Inici del procés electoral: 24 de febrer del 2017.
Publicació del cens electoral: 24 de febrer del 2017.
Reclamació al cens electoral: fins l'1 de març del 2017.
Publicació del cens electoral definitiu: 3 de març del 2017.
Termini de presentació de candidatures: fins el 6 de març del 2017.
Proclamació provisional de candidats: 7 de març del 2017.
Termini per interposar recurs davant la Junta Electoral: fins el 10 de març del 2017.
Proclamació definitiva de candidats: 13 de març del 2017.
Campanya electoral: del 14 al 29 de març del 2017.
Vot avançat: del 30 de març al 3 d'abril del 2017.
Votacions: 4 d'abril del 2017.
Escrutini: 4 d'abril del 2017.
Proclamació provisional del candidat electe o, si escau, dels candidats que passen a 2ª volta: 4 d'abril del 2017.
Termini per interposar recurs davant la Junta Electoral: fins el 7 d'abril del 2017.
Proclamació definitiva del candidat electe, o si escau, dels candidats que passen a segona volta: 7 d'abril del 2017.

 

Segona volta:

Campanya electoral: del 18 al 27 d'abril del 2017.
Vot avançat: del 28 d'abril al 2 de maig del 2017.
Votacions en segona volta: 3 de maig del 2017.
Escrutini: 3 de maig del 2017.
Proclamació provisional de candidat electe: 3 de maig del 2017.
Termini per interposar recurs davant la Junta Electoral: fins el 8 de maig del 2017.
Proclamació definitiva del candidat electe: 8 de maig del 2017.

Segon.- Les eleccions es regiran pel Reglament Electoral de la UPF.

Tercer.- Tenen la condició d'elegibles els professors funcionaris dels cos docent de catedràtics d'universitat, en actiu, que prestin serveis a la UPF.

Quart.- El rector és elegit per la comunitat universitària mitjançant elecció directa i sufragi universal lliure i secret dins de la circumscripció o sector que pertoqui.

Cinquè.- Els electors estan conformats pel personal acadèmic, el personal d'administració i serveis i els estudiants, sempre que compleixin els requisits d'electors establerts a l'article 3 del Reglament Electoral i estiguin inclosos en el cens electoral.

Sisè.- Els col·legis i circumscripcions electorals seran, en el cas del personal acadèmic, els departaments; en el cas del personal d'administració i serveis tota la universitat; i en el cas dels estudiants, els de grau, els centres, i els de màster universitari i doctorat, tota la universitat.

Setè.- Els candidats hauran de presentar la seva candidatura en el model formalitzat que s'adreçarà a la Junta Electoral de la UPF per mitjà de la Secretaria General (plaça de la Mercè 12, 08002 de Barcelona) en el termini establert al calendari electoral. Les candidatures s'hauran de presentar degudament registrades a qualsevol seu del Registre de  la UPF.

Vuitè.- Les paperetes de votació s'elaboren per sector i circumscripció electoral segons el model formalitzat que estableixi la Junta Electoral. D'acord amb el Reglament Electoral, a la papereta hi figuraran els noms dels candidats i l'opció del vot en blanc.

Novè.- El vot per a l'elecció de rector és ponderat per sectors de la comunitat universitària d'acord amb els percentatges establerts a l'article 51.2 dels Estatuts de la UPF:

Sector A: El 51% correspon al sector conformat pels professors doctors amb vinculació permanent a la universitat. Els investigadors ICREA formen part d'aquest sector, d'acord amb la DA Tercera, apartat 5, dels Estatuts de la UPF.

Sector B: El 9% correspon al sector conformat pels professors lectors, els professors visitants, el personal investigador propi o vinculat i els professors emèrits.

Sector C: El 5% correspon al sector conformat per la resta de professorat i el personal investigador en formació.

Sector D: El 25% correspon al sector conformat pels estudiants. El 10% d'aquesta representació correspon al sector d'estudiants de màster universitari i doctorat. Els estudiants de grau formen part del Subsector D1 (22,5%) i els de màster universitari i doctorat al Subsector D2 (2'5%).

Sector E: El 10% correspon al sector conformat pel personal d'administració i serveis.

D'acord amb el Reglament Electoral, la Junta Electoral fixarà, després de l'escrutini dels vots, els coeficients de ponderació que correspondrà aplicar als vots vàlidament emesos en cada sector. A aquests efectes, només es tindrà en compte el vot vàlidament emès a candidatures en cada sector, i en queden exclosos el vot nul i el vot blanc.

Desè.- Els candidats, un cop proclamats definitivament, en el termini de set dies poden presentar davant la Junta Electoral el seu programa i, si escau, els membres que conformaran el Consell de Direcció. La Junta Electoral remetrà la documentació a la Secretaria General per difondre-la entre la comunitat universitària. Una vegada comunicada a la Junta Electoral aquesta informació, els candidats poden difondre-la directament amb els mitjans que els facilita la UPF.

Onzè.- Els candidats realitzaran la seva campanya amb els mitjans que la UPF posa a la seva disposició a partir de la seva proclamació i que s'estableixen a l'annex. Els candidats hauran d'adreçar les seves sol·licituds relacionades amb aquests mitjans a la Secretaria General que les canalitzarà, segons el cas, cap els diversos serveis o unitat administratives. Se'n exceptua la reserva d'espais per a reunions o actes que s'hauran de sol·licitar pels mitjans habituals.

 

Annex. Mitjans a disposició dels candidats una vegada proclamats

- Una sala per a cada candidat, amb mobiliari, ordinador i connexió telefònica.

- Disponibilitat gratuïta d'espais per a reunions o presentacions (dins les disponibilitats).

- Una taula a cada edifici i uns taulons per a l'exposició i disposició de programes i de cartells de gestió pròpia de cada candidat. Aquests suports s'habilitaran a les zones més transitades dels edificis. Els candidats no podran utilitzar altres espais dels edificis amb la finalitat de fer publicitat de les candidatures.

- 4.500 euros per a la promoció i difusió dels candidats i el seu programa, que s'hauran de justificar d'acord amb els que estableix el Reglament Electoral.

- Espais a la web d'eleccions a rector/a per a cada candidat. L'elaboració de les pàgines anirà a càrrec de cada candidat.

- Presentació a la premsa, si ho requereixen els candidats, una vegada i el mateix dia.

- Disposició dels censos electorals i relació dels membres del Claustre i del Consell de Govern.

- Adreces electròniques (llistes de distribució corporatives). Les trameses de correu electrònic als electors es limitaran a tres per candidatura durant tota la campanya, si bé s'haurà de donar prioritat a altres formes de comunicació. A aquests efectes es posarà a disposició dels candidats un espai d'avisos al Campus Global per difondre la seva agenda (actes i activitats) durant la campanya electoral i la publicació fins a un màxim de cinc missatges a través del Canal UPF, seguint la guia d'estil de la Universitat.

- Etiquetes amb les adreces dels electors (sota demanda). L'adreça del PDI i del PAS serà la del seu lloc de treball, i la dels estudiants la del seu domicili.

4. Aprovació del Pla d'Inclusió de la UPF 2017-2021
(Data de publicació dels acords: 1 de març del 2017)  

S'aprova el Pla d'inclusió de les persones amb necessitats especials i en risc d'exclusió socioeconòmica a la UPF 2017- 2021, que consta com a annex 1.

5. Aprovació del Programa UPF de beques salari per a estudiants de grau. Curs 2017-2018
(Data de publicació dels acords: 1 de març del 2017)  

La Universitat Pompeu Fabra, com a universitat pública compromesa en la millora de la societat, vol continuar afavorint l'accés a la universitat d'estudiants amb talent amb independència dels seus recursos econòmics i del seu entorn familiar. En el Pla Estratègic 2016-2025 es preveu que la Universitat desenvolupi "polítiques d'inclusió, amb l'objectiu de forjar una comunitat socialment responsable que combati les desigualtats" i, en aquesta mateixa línia, aposta "per fer que la Universitat sigui una eina d'integració social".

En aquest sentit, el curs passat la UPF va iniciar un nou programa de beques, adreçat a aquells estudiants que no podrien cursar estudis universitaris sense un ajut econòmic regular durant tota la carrera universitària.

A la primera convocatòria d'aquestes beques es van presentar 54 sol·licituds, de les quals 50 optaven a una de les 3 beques de la modalitat general i 4 a les 2 ofertes dins de la modalitat anomenada Prometeus. L'alt nombre de sol·licitants indica que es tracta d'un programa d'ajuts tant atractiu per als estudiants com necessari per fomentar la inclusió social.

És per això que el Consell de Govern

ACORDA

Aprovar el Programa de beques salari per a estudiants de grau de la Universitat Pompeu Fabra. Curs 2017-2018, que consta com a annex.

Annex

Article 1. Programa UPF de beques salari

El Programa UPF de beques salari consisteix en l'atorgament de beques salari als nous estudiants de Grau de la UPF que en resultin beneficiaris d'acord amb el que estableixen els articles següents i en la renovació dels ajuts atorgats a la convocatòria anterior.

Article 2. Objecte i durada del Programa

1. L'objecte d'aquest programa consisteix a oferir ajuts adreçats a estudiants de grau que puguin demostrar una situació econòmica desafavorida.

2. Els ajuts tindran la durada dels anys prevista al pla d'estudis del grau en què els beneficiaris obtinguin plaça i formalitzin la matrícula corresponent.

3. Aquest programa abasta tots els graus impartits pels centres integrats de la UPF, tinguin 180 o 240 crèdits. No estan inclosos els dobles graus impartits per la UPF.

Article 3. Destinataris

Els ajuts del programa estan destinats a estudiants en condicions d'accedir a la universitat per primera vegada, amb molt pocs recursos econòmics, en el curs acadèmic 2017-2018.

Article 4. Contingut de l'ajut

L'ajut consisteix en les prestacions següents:

a) Una renda mensual, en concepte de beca salari, que comporta el pagament d'un import de 600€ mensuals durant els nou mesos del curs acadèmic, entre octubre i juny, renovables durant els anys de durada d'un grau, sempre que es compleixin els requisits de renovació establerts en cada convocatòria, percepció econòmica que està subjecta a les retencions fiscals legalment establertes. 

b) La gratuïtat dels crèdits matriculats per primera vegada durant els anys de durada del grau que l'estudiant matriculi el curs de concessió de la beca. Aquesta gratuïtat va lligada a l'obtenció de la beca de la convocatòria del Ministeri d'Educació Cultura i Esports que l'estudiant del programa ha de sol·licitar d'acord amb l'article següent.

c) Un programa d'acompanyament i mentoria o tutorització supervisat per especialistes de la UPF.

Article 5. Requisits

Per al curs 2017-2018 els sol·licitants hauran de complir els requisits següents:

a) Obtenir l'accés a un estudi de grau de la UPF per al curs 2017-2018, que ha de ser impartit per un centre integrat de la UPF.

b) Disposar d'un nivell de renda familiar equivalent al que els permeti accedir a les beques de caràcter general que concedeix el Ministeri d'Educació Cultura i Esports i estar situat en el llindar de renda inferior de la darrera convocatòria publicada en el moment de formalitzar la sol·licitud (llindar 1 de la convocatòria de beques de caràcter general per al curs 2016-2017).

c) Demanar per al curs 2017-2018, quan s'obri el termini de les convocatòries, l'Acreditació de caràcter econòmic a efectes de formalitzar la matrícula universitària sense el pagament previ dels preus públics dels serveis acadèmics i la Beca d'Equitat, convocades per l'AGAUR i la Beca de caràcter general convocada pel MECD.

d) Per a la renovació de l'ajut, aconseguir el rendiment mínim equivalent al d'un becari general de la convocatòria del Ministeri d'Educació Cultura i Esports.

e) Cursar o haver cursat els estudis de Batxillerat en un centre d'ensenyament ubicat en algun dels municipis integrats a l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Article 6. Sol·licitud i terminis

1. Els estudiants que vulguin sol·licitar la beca salari d'aquest Programa han de presentar la sol·licitud al Punt d'Informació a l'Estudiant, juntament amb la documentació necessària.

2. El nombre de beques salari i els terminis de sol·licitud per al curs 2017-2018 es determinaran per mitjà de convocatòria subscrita pel vicerector o la vicerectora que presideixi la Comissió d'Adjudicació al llarg del mes de març de 2017.

3. Les comunicacions amb les persones sol·licitants es faran únicament mitjançant l'adreça de correu electrònic que hagin fet constar a la sol·licitud.

4. La presentació de la sol·licitud de beca salari implica l'autorització a la Universitat per obtenir les dades necessàries per determinar la renda a efectes de beca per mitjà de les agències tributàries, com també aquelles altres informacions acreditatives de les situacions personals al·legades i que estiguin en poder d'alguna administració pública.

Article 7. Documentació

1.La persona sol·licitant ha d'aportar la documentació següent:

a) Fotocòpia del DNI, NIE o passaport de tots els membres de la unitat familiar. S'entendrà per unitat familiar el que estableix l'article 14 del Reial decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel qual s'estableix el règim de les beques i ajudes a l'estudi personalitzades. 

b) Certificat de convivència del Padró Municipal d'Habitants que correspongui.

c) Documentació acreditativa dels ingressos de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys durant l'any 2015: declaració de la renda de l'any 2015 o certificat d'imputacions en cas de no haver-la realitzat.

d) Si s'escau, documentació acreditativa de deduccions de la renda familiar, tal com indica l'article 16 del Reial decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel qual s'estableix el règim de les beques i ajudes a l'estudi personalitzades (títol de família nombrosa, certificat de minusvalidesa del sol·licitant o els seus germans, acreditació d'orfandat absoluta o altres).

e) Escrit breu i original de la persona candidata, on descrigui la seva situació personal i familiar referida a la documentació aportada i exposi les motivacions en la tria dels estudis universitaris.

f) Escrit de la direcció del centre de secundària de procedència, on ha de constar, com a mínim, el perfil acadèmic de la persona candidata i, si es coneix, de la situació socioeconòmica familiar així com aquelles observacions que la direcció consideri oportunes.

g) Certificat original de qualificacions amb la mitjana de l'expedient de batxillerat de la persona candidata. Es tindran en compte les qualificacions de 1r de Batxillerat i del 1r i el 2n trimestre de 2n de Batxillerat. En el càlcul no es tindrà en compte la qualificació del treball de recerca.

h) Si el sol·licitant va ser beneficiari d'una beca general del MECD durant el curs 2016-2017, còpia de l'acreditació corresponent.

2. La persona sol·licitant podrà aportar altra documentació que consideri convenient per justificar la seva candidatura.

Article 8. Procediment i criteris d'adjudicació de les beques

1. Es crearà una llista d'espera ordenada davant de la possibilitat que hi hagi candidats que puguin no aconseguir la plaça i hi haurà una adjudicació de caràcter provisional, que es produirà amb anterioritat als terminis per formalitzar la Preinscripció Universitària a Catalunya.

Per a establir l'ordre de prelació entre les sol·licituds que compleixin els requisits es tindran en compte, per aquest ordre, els criteris següents:

a) Situació econòmica de la unitat familiar de l'estudiant, que s'acreditarà amb la mateixa documentació que requereixi la convocatòria general de beques del Ministeri d'Educació Cultura i Esports.

b) La nota mitjana de l'expedient de batxillerat.

c) Escrit de motivació de l'estudiant.

d) Escrit de la direcció del centre educatiu de procedència.

2. La Comissió d'Adjudicació podrà sol·licitar entrevistes personals amb les persones candidates o membres de la seva unitat familiar que consideri oportú.

3. La Comissió d'Adjudicació podrà sol·licitar més informació sobre les candidatures als centres de secundària de procedència. 

4. L'adjudicació d'aquestes beques es podrà revocar si es descobreix que a la sol·licitud s'han ocultat o falsejat dades, o que hi ha incompatibilitats amb altres beques procedents d'altres organismes públics o privats per als mateixos estudis.

5. En cas que no es cobreixin el nombre d'ajuts assignats a una de les modalitats ofertes, la beca no coberta en una modalitat serà assignada a la sol·licitud sense ajut que ocupi la primera posició en la llista d'espera de l'altra modalitat, sempre que complexi els requisits establerts a la convocatòria. D'aquesta manera s'atorgaran tots els ajuts d'acord amb l'ordre de prelació de les llistes.

Article 9. Resolució

D'acord amb les característiques del Programa, es preveuen dos períodes de resolució d'aquestes beques salari.

1. Resolució provisional:

a) Es farà pública durant el mes de maig al web de la UPF mitjançant la llista de beques salari concedides i denegades i la llista d'espera, si escau.

b) En el moment de publicació de la resolució provisional no s'ha d'acreditar haver formalitzat ni la preinscripció ni la matrícula als estudis de grau.

c) Contra la resolució provisional es podran presentar al·legacions davant de la Comissió d'Adjudicació. La resolució d'aquestes al·legacions no esgota la via administrativa i es podrà recórrer davant del rector de la UPF.

2. Resolució definitiva:

a) Es farà pública durant el mes de setembre al web de la UPF mitjançant la llista de beques salari concedides, denegades i la llista d'espera, si escau.

b) Quedaran automàticament excloses de la resolució definitiva les candidatures que no hagin formalitzat la matrícula al primer curs d'estudis de grau en centres integrats de la UPF el curs 2017-2018.

c) Quedaran automàticament excloses de la resolució definitiva les candidatures que no hagin demanat l'Acreditació de caràcter econòmic a efectes de formalitzar la matrícula universitària sense el pagament previ dels preus públics dels serveis acadèmics per al curs 2017-2018.

d) Contra la resolució definitiva es podrà presentar un recurs ordinari davant de la Comissió d'Adjudicació. La resolució d'aquest recurs no esgota la via administrativa i es podrà recórrer davant del rector de la UPF en el termini legalment establert.

Article 10. Comissió d'Adjudicació

1. Correspon resoldre aquestes sol·licituds d'ajut a una Comissió Adjudicació, que tindrà la composició següent:

- El vicerector de Comunitat Universitària, que la presidirà.

- Tres professors nomenats pel rector.

- El vicegerent de Docència.

- Un representant dels estudiants, escollit pel Consell d'Estudiants.

- La cap del Servei de Gestió Acadèmica, que actuarà com a secretària de la Comissió.

2. La Comissió podrà sol·licitar l'assessorament del personal tècnic que consideri necessari.

Article 11. Obligacions dels adjudicataris de la beca salari

Un cop els hagi estat adjudicada la beca salari del programa, els beneficiaris tenen les obligacions següents:

a) Formalitzar cada curs acadèmic la sol·licitud de beca de la convocatòria general del Ministeri d'Educació Cultura i Esports i resultar-ne beneficiari.

b) Matricular-se a temps complet de tots els crèdits que integrin el curs corresponent del pla d'estudis cada any acadèmic.

c) Complir els compromisos derivats del programa d'acompanyament i mentoria o tutorització que la UPF posa a la seva disposició.

d) Participar regularment com a estudiant en totes les activitats acadèmiques de l'ensenyament en què s'hagin matriculat.

e) Al finalitzar el curs, aconseguir el rendiment mínim equivalent al d'un becari general del MECD.

Article 12. Renovació de les beques adjudicades

1. La beca es considerarà renovada per al curs 2018-2019 sempre que l'estudiant compleixi les obligacions indicades a l'article 11 d'aquestes bases, al finalitzar el curs acadèmic 2017-2018 i no se sobrepassin els anys de durada dels estudis del grau matriculat.

2. La Comissió d'Adjudicació valorarà les situacions de caire personal o acadèmic que puguin al·legar les persones que no compleixin alguna de les obligacions indicades.

Article 13. Seguiment del rendiment acadèmic

Una vegada finalitzat cada trimestre, la Comissió d'Adjudicació valorarà el rendiment acadèmic de les persones becàries pels mitjans que consideri oportuns. En el cas que aquesta Comissió consideri que aquest rendiment impossibilitarà la renovació de la beca en finalitzar el curs, podrà revocar la concessió de l'ajut, amb l'audiència prèvia de la persona interessada.

Article 14. Renúncia a la beca

1. Les persones poden renunciar a la seva beca salari en qualsevol moment. Per a formalitzar la renúncia, caldrà presentar al Punt d'Informació a l'Estudiant una sol·licitud adreçada al Servei de Gestió Acadèmica.

2. En el cas que es produeixi una renúncia a la beca, la Comissió d'Adjudicació podrà atorgar la beca a la persona sol·licitant a qui pertoqui de la llista d'espera, segons els criteris d'adjudicació de la beca. Aquesta reassignació es podrà realitzar, per al primer any d'estudis, fins el 30 d'octubre del curs vigent.

Article 15. Incompatibilitats

1. Aquesta beca salari és plenament compatible amb la beca de la convocatòria general del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports, que l'estudiant ha de sol·licitar, però serà incompatible amb qualsevol altra beca o ajut que tingui la mateixa finalitat, o amb la prestació de servei remunerat a la UPF.

2. En cas que la persona adjudicatària tingui concedit un altre ajut o prestació dels esmentats en el punt anterior, hi haurà de renunciar i haurà de presentar al Punt d'Informació a l'Estudiant una sol·licitud amb la documentació que ho demostri, adreçada al Servei de Gestió Acadèmica, en un termini de 10 dies comptats a partir de l'endemà de la publicació de la resolució definitiva d'aquesta convocatòria.

3. Si en qualsevol moment del gaudi d'aquesta beca es detectés que s'està produint aquest incompliment per part de la persona adjudicatària, es procedirà a la revocació de la beca salari, amb l'avís previ a la persona interessada.

Article 16. Revocació de la beca

En el cas que es demostri que alguna persona beneficiària ha incorregut en alguna de les causes de revocació de la beca salari establertes en aquestes bases, s'obrirà un expedient de revocació que podrà concloure amb l'obligació de reintegrar tots els components de l'ajut.

Disposició transitòria

Als estudiants que van obtenir una beca salari a la convocatòria del curs 2016-2017 i estan cursant un doble grau a la UPF, no els serà d'aplicació l'apartat 3 de l'article 2 d'aquestes bases.

Disposició Final

Es faculta el vicerector o la vicerectora que presideixi la Comissió d'Adjudicació a subscriure i a fer pública una convocatòria amb el nombre de beques salari que, per a cada modalitat, s'ofereixin per al curs 2017-2018, d'acord amb les disponibilitats pressupostàries de la UPF, i a fixar els terminis de sol·licitud corresponents.

6. Modificació de la normativa del premi extraordinari de fi d'estudis
(Data de publicació dels acords: 1 de març del 2017)  

D'acord amb la proposta del Jurat del premi extraordinari de fi d'estudis i vistos els recursos que s'han presentat contra les resolucions d'aquest òrgan, es fa necessari modificar la redacció de l'article 3 de la normativa del premi extraordinari de fi d'estudis per tal de fer-la més aclaridora i ajustada a l'esperit de la norma,

És per això que el Consell de Govern,

ACORDA:

Modificar l'apartat 1 de l'article 3 de la Normativa del premi extraordinari de fi d'estudis. Acord del Consell del Govern de 13 de desembre del 2006, modificat per acord del Consell de Govern de 7 d'octubre del 2009, acord del Consell de Govern de 20 de juny del 2012 i Acord del Consell de Govern de 6 de febrer del 2013, que queda redactat de la següent manera:

"3.1. El Premi Extraordinari de Fi d'Estudis s'atorga, exclusivament, a aquells estudiants que han cursat a la UPF les titulacions universitàries oficials i que, en el cas de tenir crèdits reconeguts, aquests no superin els 60 crèdits."

7. Modificació de la normativa dels delegats d'estudiants de les titulacions de grau de la UPF
(Data de publicació dels acords: 1 de març del 2017)  

La disposició addicional segona de la Normativa dels delegats d'estudiants de les titulacions de grau de la UPF, que defineix la composició de la Mesa Electoral Electrònica que supervisa l'elecció de delegats, en el seu punt 3.2.2 -i segons el seu redactat actual- exigeix la presència de tres degans o directors de centre designats pel rector, un per campus.

Per tal de facilitar la presència d'un degà o director de centre de cada campus, es proposa modificar la Normativa dels delegats d'estudiants de les titulacions de grau de la UPF, de manera que la Mesa Electoral Electrònica estigui composada per tres degans o directors de centre, o pels vicedegans o sotsdirectors que aquests proposin, designats pel rector.

Per tot això, el Consell de Govern,

ACORDA

Modificar la Normativa dels delegats d'estudiants de les titulacions de grau de la UPF, aprovada per acord del Consell de Govern de 21 de juliol del 2010, modificat per acords del Consell de Govern d'11 de maig del 2011, de 14 de maig del 2014 i de 6 de juliol del 2016, en els termes següents:

Primer. L'apartat 3.2.2 de la disposició addicional segona, queda redactat de la manera següent:

"2. La Mesa Electoral Electrònica, que serà única per a totes les votacions dels centres, i que està formada per:

- El vicerector o vicerectora competent en matèria d'estudiants o, si és el cas, el secretari o secretària general, que la presidirà.

- Tres degans o directors de centre, un per campus, o els vicedegans o sotsdirectors que aquests proposin, designats pel rector o rectora.

- Un estudiant designat per sorteig d'entre els estudiants membres de les juntes electorals de centre, que en cap cas podrà ser candidat.

- El o la responsable del Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària, que n'exercirà la secretaria.

La Mesa Electoral Electrònica és la responsable de la custòdia dels vots emesos i de l'obertura de la urna electrònica i és la responsable de l'escrutini. Estendrà les actes d'escrutini, que seran publicades, i en donarà trasllat a les respectives juntes electorals de centre per tal de proclamar els candidats electes".

Segon. S'afegeix una nova disposició addicional quarta, que queda redactada de la manera següent:

"Disposició addicional quarta.

La designació d'un vicedegà o vicedegana o d'un sotsdirector o sotsdirectora per a formar part de la Mesa Electoral Electrònica no afecta la composició de la Junta Electoral de Centre."

8. Modificació del calendari acadèmic, curs 2017-18
(Data de publicació dels acords: 1 de març del 2017)  

Als efectes d'avançar i ampliar el període d'avaluació del primer trimestre i acabar-lo un dia abans del que inicialment estava previst,

El Consell de Govern,

ACORDA:

Modificar el calendari acadèmic del curs 2017-2018 pel que fa al període d'avaluació del 1r. Trimestre, en els termes següents:

"1r. Trimestre

·         Avaluació: 11 de desembre - 21 de desembre."

9. Modificació de la programació universitària, de modificació de memòries de Grau i Màster universitari i aprovació de places de programes de doctorat
(Data de publicació dels acords: 1 de març del 2017)  

9.1. S'aprova la modificació de la programació de titulacions per al curs 2017-2018, que consta com a annex 2.

9.2. S'aprova la memòria de verificació del pla d'estudis del Grau en Turisme i Gestió del Lleure, que impartirà, a partir del curs 2017-2018, l'Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa Tecnocampus, centre d'ensenyament superior adscrit a la Universitat Pompeu Fabra, que consta com a annex 3.

9.3. S'aprova la memòria de verificació del pla d'estudis del Grau en Màrqueting i Comunitats Digitals, que impartirà, a partir del curs 2017-2018, l'Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa Tecnocampus, centre d'ensenyament superior adscrit a la Universitat Pompeu Fabra, que consta com a annex 4.

9.4. S'aprova la memòria de verificació del pla d'estudis del Màster Universitari en Direcció Financera i Comptable de l'Empresa, que impartirà, a partir del curs 2017-2018, Barcelona School of Management, centre d'ensenyament superior adscrit a la Universitat Pompeu Fabra, que consta com a annex 5.

9.5. S'aproven les places de nou accés als estudis de doctorat de la Universitat Pompeu Fabra per al curs 2017-2018, que consten com a annex 6.

10. Atorgament dels complements addicionals per mèrits de recerca al professorat funcionari en la convocatòria 2016
(Data de publicació dels acords: 1 de març del 2017) 

El Decret 405/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les retribucions addicionals del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, regula el procediment per a l'assignació d'aquestes retribucions addicionals, segons el que preveu l'article 72 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.

La resolució ECO/3013/2015, de 21 de desembre, per la qual es dóna publicitat al procediment i als terminis de presentació de les sol·licituds d'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador funcionari i contractat, per a períodes que hagin finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2015, estableix dues convocatòries diferenciades: una per al personal docent i investigador contractat i l'altra per als funcionaris.

El director de l'AQU de Catalunya ha comunicat la relació de professorat funcionari de la UPF que ha obtingut l'avaluació favorable d'algun període recerca en la convocatòria del 2016.

És per tot això que, en aplicació del que disposa l'apartat 2 de l'article 7 del Decret 405/2006, el Consell de Govern,

ACORDA

Proposar al Consell Social l'assignació dels complements addicionals per mèrits recerca fins el 31 de desembre del 2015, amb efectes econòmics de l'1 de gener del 2016 al professorat funcionari relacionat en l'annex 7.

11. Aprovació de les bases reguladores del Pla de Mesures de Suport a la Recerca 2017
(Data de publicació dels acords: 1 de març del 2017)  

S'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajuts en el marc del Pla de Mesures de Suport a la Recerca per a l'any 2017, que consten com a annex 8.

12. Reconeixement i baixa de diverses figures de recerca
(Data de publicació dels acords: 1 de març del 2017)  

Atesa la Normativa de Figures de Recerca de la Universitat Pompeu Fabra,

Vist l'informe favorable de la Comissió de Recerca de 8 de febrer del 2017,

El Consell de Govern de la UPF aprova:

1.  El reconeixement dels grups i unitats de recerca següents:

Grup de Recerca Critical Communication (CRITICC)

Coordinadora:   Pilar Medina Bravo

Adscripció:  Departament de Comunicació

Unitat de Recerca en Comunicació Audiovisual (UNICA)

Coordinador: Miquel Rodrigo Alsina

Adscripció: Departament de Comunicació

Grups que en formen part:

-Grup de Recerca Critical Communication (CRITICC)
   Coordinadora: Pilar MedinaBravo

-Grup de Recerca MEDIUM
   Coordinador: Carlos Alberto Scolari

2.  La baixa del grup de recerca següent:

GR UPF-Unitat de Comunicació Audiovisual

3. El reconeixement dels centre d'estudis següent:

Centre d'Estudis UPF sobre Sostenibilitat

Coordinador: Ángel J. Rodrigo Hernández

Adscripció: Departament de Dret

Centre d'Estudis de la Llengua de Signes Catalana (LSC-UPF Actua)

Coordinadora: Cristina Gelpí Arroyo

Adscripció: Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge

Centre d'Estudis Joaquim Jordà. Numax

Coordinadora: Glòria Salvadó Corretger

Adscripció: Departament de Comunicació

13. Aprovació del Reglament de l'Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus
(Data de publicació dels acords: 1 de març del 2017)  

A proposta del Patronat de la Fundació TecnoCampus Mataró Maresme, s'aprova el reglament de l'Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus, que consta com a annex 9.

14. Autorització d'expedients de despesa de caràcter pluriennal
(Data de publicació dels acords: 1 de març del 2017)  

14.1. El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) és una entitat de dret públic formada, entre altres, per totes les universitats catalanes amb l'objectiu de compartir o mancomunar serveis acadèmics, científics, bibliotecaris i de gestió i transferència de tecnologia de les entitats consorciades, per tal de potenciar les sinergies i les economies d'escala i aconseguir millorar-ne l'eficàcia i l'eficiència.

EL CSUC va iniciar l'any 2014 els treballs per a la definició d'un nou sistema de gestió d'identitats en els quals la UPF ha participat de forma activa des del primer moment.

Atès que aquests treballs de definició van concloure el segon semestre del 2016 i la Comissió Executiva del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) va acordar la licitació per a contractar la prestació del servei migració de l'actual Gestor d'Identitat (IdM de Sun) de diverses universitats a una solució que utilitzi les llicències del software d'Oracle (OIM) existents, d'acord amb els plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques elaborats pel grup de treball.

Atès que és d'interès de la Universitat Pompeu Fabra participar en els projectes consorciats que es generen en el marc del CSUC.

La Universitat Pompeu Fabra participarà en l'expedient de la contractació, d'acord amb el previst en el Plec de clàusules administratives del contracte.

L'import màxim de licitació de l'expedient i les seves anualitats són les següents:

  

Anualitat Codi Econòmic Import IVA TOTAL
2017 227.64 64.971,47€ 13.644,01€ 78.615,48€
2018 227.64 27.844,91€ 5.847,43€ 33.692,34€

Aquesta despesa anirà a càrrec del codi pressupostari 227.64.

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l'autorització de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal (2017-2018) per a la contractació de la prestació del servei de migració de l'actual Gestor d'Identitat (IdM de Sun), a una solució que utilitzi les llicències del software d'Oracle (OIM) existents a la Universitat Pompeu Fabra.

14.2. Els processos de prestació de serveis de la Universitat Pompeu Fabra es recolzen en un programari d'atenció de peticions, consultes i incidències per als Centres d'Atenció a l'Usuari (CAU) dels diferents serveis de la universitat: Servei de Biblioteca, Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària, Servei d'Informàtica,  Servei de Gestió Acadèmica, Servei de Pressupostos i Finances, Servei de Gestió Patrimonial i Contractació, direccions de Campus, Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals, Punt d'Informació a l'Estudiant, secretaries de centre, etc.

Una correcta gestió dels CAU és crítica per a poder oferir a la comunitat un servei àgil i de qualitat. Per aquest motiu es considera indispensable disposar d'un programari específic que permeti la comunicació no presencial i asíncrona amb els usuaris que faciliti l'enregistrament de les peticions i de les accions empreses per a donar-hi resposta, així com mesurar el nivell de prestació d'aquests serveis.

Així doncs, es considera que el més adequat és dur a terme una contractació per a períodes pluriennals. Per tant, es contractarà per un període d'un any a partir del 1 de juliol de 2017, amb possibilitat de pròrroga per a un any més addicional.

L'import total de sortida per a la licitació de l'expedient i les seves anualitats (tenint en compte la possible pròrroga) són els següents:

Anualitat Codi Econòmic Import IVA TOTAL
2017 216.00 16.000,00€ 3.360,00€ 19.360,00€
2018 216.00 32.000,00€ 6.720,00€ 38.720,00€
2019 216.00 16.000,00€ 3.360,00€ 19.360,00€

Aquesta despesa anirà a càrrec del codi pressupostari 216.00.

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l'autorització de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal (2017-2019) per a la contractació del manteniment de llicències i el servei de suport al programari de gestió dels centres de suport a l'usuari de la Universitat.

14.3. La Universitat Pompeu Fabra precisa renovar el manteniment d'una eina de gestió de continguts per al seu portal web i la seva intranet (Campus Global), els quals són nodrits a partir de prop de 1000 webs gestionades autònomament.

Un correcte funcionament del portal web és crític per a poder oferir a la comunitat un servei àgil i de qualitat. Per aquest motiu, es considera indispensable disposar d'un programari específic que permeti donar servei a totes aquestes webs de manera homogènia i unificada, que s'integri fàcilment amb la resta d'aplicacions, que ofereixi una bona experiència d'usuari, que presenti bones perspectives d'evolució i de creixement i que sigui escalable, així com que permeti un bon nivell de suport sota condicions contractuals.

Així doncs, es considera que el més adequat és dur a terme una contractació per a períodes pluriennals. Per tant, es contractarà per un període de tres anys a partir del 1 de juliol de 2017, amb possibilitat de pròrrogues anuals fins a un màxim de tres anys addicionals.

L'import total de sortida proposat per a la licitació de l'expedient i les seves anualitats  són les següents:

Anualitat Codi Econòmic Import IVA TOTAL
2017 216.00 29.000,00€ 6.090,00€ 35.090,00€
2018 216.00 58.500,00€ 12.285,00€ 70.785,00€
2019 216.00 70.500,00€ 14.805,00€ 85.305,00€
2020 216.00 35.250,00€ 7.402,50€ 42.652,50€

Aquesta despesa anirà a càrrec del codi pressupostari 216.00

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l'autorització de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal (2017-2020) per a la contractació del manteniment de llicències i el servei de suport al programari de gestió del portal web de la Universitat.

14.4. El Grup de Recerca Multisensorial (MRG), adscrit al Center for Brain and Cognition (CBC), de la Universitat Pompeu Fabra, necessita proveir-se d'un servei de suport i d'entrenament per al processament de senyal EEG en temps real en circuits "close-loop".

El MRG està realitzant els tràmits d'adquisició d'un sistema de sensors EEG, sense fils (electroencefalogràfiques), per controlar la presentació d'informació sensorial a l'usuari, en un circuit tancat (close-up).

Per tal d'aconseguir una implementació eficient en quant a les latències i precisió en la transmissió de dades des de l'EEG, fins al mòdul d'anàlisi en temps real que desenvoluparà el MRG, cal contractar el servei especialitzat de suport abans esmentat, per tal de modificar i/o adaptar el software dedicat a la lectura i transmissió de dades entre el maquinari EEG i els mòduls d'anàlisi del MRG.

L'entitat que ha de prestar el servei, a partir de la disponibilitat de l'equipament, ha de ser especialista en tecnologies (software) i electroencefalografia no invasiva, per proporcionar suport dedicat a l'aplicació de l'algoritme en temps real sobre la plataforma del equip d'EEG. També ha de proporcionar els mitjans per accedir i interpretar online/offline les dades enregistrades per l'equip EEG amb programes lliures o per als quals la UPF disposi de llicència (per exemple, Matlab). El suport es realitzarà amb visites a/des dels enginyers de l'empresa, com a mínim amb dues sessions de quatre hores al mes, al llarg de la durada del projecte, què finalitza el 30 de juny de 2018.

El servei a contractar, amb un import màxim de 15.000 €, es financia amb càrrec del projecte "MNeuronic - A Mneumonic system based on stimulation-free Neuroimaging" ERC Proof of concept Grant 2016 (EC numerc 727595)" (PR 13916).

El servei es preveu que estigui desenvolupat en un 30% dins de l'exercici 2017, i la resta durant el 2018. Per tal motiu, als efectes de contractació, es planteja la següent distribució per anualitats:

Anualitat

Codi econòmic

Base imposable

Import de l'IVA

Import Total

2017

640.90

 4.500,00 euros

   945,00 euros

  5.445,00 euros

2018

640.90

11.500,00 euros

2.415,00 euros

13.915,00 euros

Aquesta despesa anirà a càrrec del codi pressupostari 640.90.

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l'autorització de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal (2017-2018) per a la contractació del servei de suport i entrenament per al processament de senyal EEG en temps real en circuits "close-loop", per al grup de recerca multisensorial (MRG), de la Universitat Pompeu Fabra.

15. Designació dels membres a diverses comissions de la Universitat
(Data de publicació dels acords:  1 de març del 2017)

15.1. Es designa el professor Carlos Ignacio Gómez Ligüerre, del Departament de Dret, vocal de la Comissió de Postgrau i Doctorat, en substitució del professor Jose Luis Marti Marmol.

15.2. Es designa el professor Angel Jose Rodrigo Hernandez, del Departament de Dret, vocal de la Junta Electoral, en substitució del professor Jose Luis Marti Marmol.

15.3.  Es designa la professora Anna Maria Caballé Martorell, degana de la Facultat de Dret, vocal de la Comissió d'Ordenació Acadèmica, en representació dels degans i directors de centre membres del Consell de Govern.

16. Designació de representants de la UPF a altres organismes
(Data de publicació dels acords: 1 de març del 2017)

16.1. Es designa el professor Enric Vallduví Botet, vicerector de Recerca i Doctorat, representant de la UPF en la Conferència General del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), en substitució de la professora Louise E. McNally Seifert.

16.2. Es designa la professora Maria Isabel Valverde Zaragoza, vicerectora per a la Internacionalització de la Universitat i les Relacions Internacionals, representant de la UPF en la Comissió de relacions internacionals del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), en substitució del professor Josep Ferrer Riba.

16.3. Es designa el professor Enric Vallduví Botet, vicerector de Recerca i Doctorat, representant suplent de la UPF en la Comissió de recerca i transferència del coneixement del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), en substitució del professor Àngel Lozano Solsona.

17. Ratificació de convenis
(Data de publicació dels acords: 1 de març del 2017)

Es ratifiquen els convenis subscrits per la Universitat Pompeu Fabra, que consten com a annex 10.