Sessiˇ del Consell de Govern de 13 d'abril del 2016

Acords

1.Aprovació de l'acta de la sessió de 17 de febrer del 2016.
(Data de publicació dels acords: 21 d'abril del 2016)

S'aprova l'acta de la sessió del Consell de Govern de 17 de febrer del 2016.

3. Modificació de la Normativa sobre la regulació de la modalitat de dedicació a l'estudi a temps parcial.
(Data de publicació dels acords: 21 d'abril del 2016)

D'acord amb el seu caràcter d'òrgan de representació social de la universitat, el Consell Social ha participat en la implantació de la normativa sobre la regulació de la modalitat a l'estudi a temps parcial, tot formulant les propostes de les resolucions emeses pel rector.

Això ha permès al Consell Social realitzar un seguiment acurat de l'aplicació de la norma, amb una voluntat d'acompanyament de les resolucions del rector, cosa que hi ha aportat un indubtable valor afegit, per la seva visió externa de la universitat.

Això no obstant, des del punt de vista procedimental, l'acompliment d'alguns dels requisits establerts a aquesta normativa per part dels estudiants, només requereix la comprovació de la seva justificació documental, i per tant, no resulta necessària la valoració de cap òrgan col·legiat.

Conseqüentment, i per millorar el seu rol d'assessorament en matèria de modalitat de dedicació a l'estudi a temps parcial, s'ha vist convenient modificar una part del procediment de la normativa, sense canviar-la substancialment. Així, el rector, com a òrgan responsable en matèria de modalitat de dedicació a l'estudi a temps parcial, podrà sol·licitar al Consell Social l'emissió d'un informe, quan consideri que el criteri de l'òrgan de representació social pot afegir valor a la resolució, atesa la naturalesa de la petició de l'estudiant.

Finalment, i per continuar garantint el seguiment complet de l'aplicació d'aquesta normativa pel Consell Social, es preveu l'obligació del rector de fer arribar un informe anual a aquest òrgan sobre l'activitat realitzada en matèria de modalitat de dedicació a l'estudi a temps parcial.

És per això que el Consell de Govern,

ACORDA:

Primer. Es modifica l'article 6 de la Normativa sobre la regulació de la modalitat de dedicació a l'estudi a temps parcial, aprovada per Acord del Consell de Govern de 4 de juny del 2008, modificat per Acord de Govern de 12 de maig de 2010, que queda redactat de la manera següent:

 

"Article 6. Resolució de les sol·licituds

Correspon al rector o rectora resoldre les sol·licituds relatives a la modalitat de temps parcial, i en el seu cas, les de reversió de la situació.

El rector o rectora pot sol·licitar un informe previ del Consell Social en els casos en què consideri que el criteri d'aquest òrgan de representació social pugui aportar un complement a la resolució.

El rector o rectora ha de trametre un informe anual al Consell Social, en què es farà constar tota l'activitat en relació amb les sol·licituds de la modalitat dels estudis a temps parcial."

Segon. La modificació d'aquesta normativa serà d'aplicació a partir de les sol·licituds, la resolució de les quals hagi de tenir efecte sobre el curs 2016-2017."

4. Modificació de la Normativa del règim de progressió en els estudis i permanència dels estudis de grau.
(Data de publicació dels acords: d'abril del 2016)

Al llarg de la història de la Universitat Pompeu Fabra, el Consell Social no tan sols ha regulat la permanència i el règim de progressió en els estudis de grau, d'acord amb la legislació vigent, sinó que ha participat en la seva implantació, tot formulant les propostes de les resolucions emeses pel rector o rectora.

Això ha permès al Consell Social realitzar un seguiment acurat de l'aplicació de la norma, amb una voluntat d'acompanyament de les resolucions del rector o rectora, cosa que hi ha aportat un indubtable valor afegit, per la seva visió externa de la universitat.

Això no obstant, aquest fet també ha comportat que hagués d'entrar en consideracions de tipus acadèmic, força allunyades de les consideracions pròpies d'un òrgan de representació social com és el Consell Social.

Conseqüentment, i per millorar el seu rol d'assessorament en matèria de permanència i règim de progressió en els estudis de grau, s'ha vist convenient modificar una part del procediment de la normativa, sense canviar-la substancialment. Així, el rector o rectora, com a òrgan responsable en matèria de règim de progressió i permanència, podrà sol·licitar al Consell Social l'emissió d'un informe, quan consideri que el criteri de l'òrgan de representació social pot afegir valor a la resolució, atesa la naturalesa de la petició de l'estudiant.

Finalment, i per continuar garantint el seguiment complet de l'aplicació d'aquesta normativa pel Consell Social, es preveu l'obligació del rector o rectora de fer arribar un informe anual a aquest òrgan sobre l'activitat realitzada en matèria de permanència i règim de progressió en els estudis.

És per això que el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l'adopció de l'acord següent:

Primer. Es modifica l'apartat 1 de l'article 4 de la Normativa del règim de progressió en els estudis i permanència dels estudis de grau, aprovada per Acord del Consell Social de 3 de juliol de 2008, que queda redactat de la manera següent:

"4.1. Òrgan competent

Correspon al rector o rectora resoldre les sol·licituds relatives a la progressió en els estudis i la permanència.

El rector o rectora pot sol·licitar un informe previ del Consell Social en els casos en què consideri que el criteri d'aquest òrgan de representació social pugui aportar un complement a la resolució.

El rector o rectora ha de trametre un informe anual al Consell Social, en què es farà constar tota l'activitat en relació amb les sol·licituds de permanència i progressió."

Segon. La modificació d'aquesta normativa serà d'aplicació a partir de les sol·licituds, la resolució de les quals hagi de tenir efecte sobre el curs 2016-2017."

5. Aprovació de la Normativa de permanència dels estudis de màster universitari.
(Data de publicació dels acords: 21 d'abril del 2016)

Amb la implantació l'any 2006 dels estudis universitaris de màster oficial, es va aprovar la corresponent normativa de permanència per Acord del Consell Social, de 25 de maig de 2006, i modificada per acord del 13 de maig de 2008.

Posteriorment, amb l'aprovació del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, modificat pel Reial decret 861/2010, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, s'ha fet necessari disposar d'una normativa de permanència per als estudis de màster universitari.

Atesos els bons resultats de rendiment i graduació dels estudis de màster universitari, que segons assenyalen alguns estudis externs, tenen relació directa amb la normativa del règim de permanència, es manté l'essència de la normativa precedent, i s'implementa un procediment més àgil, de manera que el rector o rectora, com a òrgan responsable en aquesta matèria, podrà sol·licitar al Consell Social l'emissió d'un informe, quan consideri que el criteri de l'òrgan de representació social pot afegir valor a la resolució, atesa la naturalesa de la petició de l'estudiant. Així mateix, s'aprofita per introduir a la normativa diverses millores de tipus terminològic, cosa que abasta fins i tot al títol mateix.

Finalment, i per continuar garantint el seguiment complet de l'aplicació d'aquesta normativa pel Consell Social, es preveu l'obligació del rector de fer arribar un informe anual a aquest òrgan sobre l'activitat realitzada en matèria de permanència en els estudis de màster universitari.

És per això que el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l'adopció de l'acord següent:

Article únic. S'aprova la Normativa de permanència dels estudis de màster universitari, en els termes següents:

Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació

L'objecte d'aquesta norma és la regulació d'aspectes relatius a la permanència en els estudis de Màster universitari, regits pel Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, que estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

Article 2. Continuïtat

Per continuar els mateixos estudis, els estudiants hauran d'haver superat, com a mínim, el 50% dels crèdits corresponents a les matèries de què s'hagin matriculat en el primer curs del màster.

Als efectes d'aquest article, quan calgui computar un nombre determinat de crèdits dels estudis i d'aquest còmput en resulti un número amb fracció decimal, es tindrà en compte el número enter sense la fracció decimal.

Article 3. Convocatòries

Els estudiants que, de conformitat amb el que estableix aquesta normativa, no hagin perdut el dret de continuar els seus estudis, disposen de dues convocatòries d'examen per assignatura.

Exhaurides les dues convocatòries d'avaluació, els estudiants poden sol·licitar una tercera convocatòria d'avaluació extraordinària.

Article 4. Procediment

Els estudiants han de presentar la sol·licitud de convocatòria d'avaluació extraordinària, així com les relatives a la continuïtat, a les quals han d'adjuntar la justificació documental dels motius en què fonamentin la seva sol·licitud, dins el termini de quinze dies des de la publicació definitiva de les qualificacions.

Article 5. Òrgan competent

Correspon al rector o rectora resoldre les sol·licituds relatives a la permanència.

El rector o rectora pot sol·licitar un informe previ del Consell Social en els casos en què consideri que el criteri d'aquest òrgan de representació social pugui aportar un complement a la resolució.

El rector o rectora pot establir en la mateixa resolució, en el cas que sigui favorable, les condicions acadèmiques amb què s'autoritza la matrícula de l'estudiant.

El rector o rectora ha de trametre un informe anual al Consell Social, en què es farà constar tota l'activitat en relació amb les sol·licituds de permanència.

Disposició final derogatòria. En el moment de l'entrada en vigor d'aquesta normativa, queda derogada la normativa de permanència dels estudiants en els estudis de màster oficial de postgrau, aprovada per Acord del Consell Social, de 25 de maig de 2006, i modificada per acord del 13 de maig de 2008.

Disposició final única. Aquesta normativa serà d'aplicació a partir de les sol·licituds, la resolució de les quals hagi de tenir efecte sobre el curs 2016-2017.

6. Aprovació del Programa d'estudis simultanis entre les titulacions de Grau en Mitjans Audiovisuals  i del Grau en Disseny i Producció de Videojocs
(Data de publicació dels acords: 21 d'abril del 2016)

A proposta de l'Escola Superior Politècnica Tecnocampus, s'aprova el Programa d'estudis simultanis entre les titulacions de Grau en Mitjans Audiovisuals  i del Grau en Disseny i Producció de Videojocs, a impartir per Escola Superior Politècnica Tecnocampus el curs 2016-2017, que consta com annex 1.

7. Aprovació del Programa de Doble Titulació "Doble Grau en Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades"
(Data de publicació dels acords: 21 d'abril del 2016)

Vista la proposta de la Facultat de Traducció i Interpretació d'oferir el Programa de Doble Titulació "Doble Grau en Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades",

Atès que aquesta proposta comporta la millora de l'oferta d'estudis de la Universitat Pompeu Fabra, amb una doble titulació de Grau especialment atractiva per als estudiants per l'elevada complementarietat dels estudis i perquè resulta especialment valuosa en el món laboral, atès el valor afegit que suposa tenir aquesta doble formació, el Consell de Govern:

ACORDA

1. Aprovar la impartició, a partir del curs el curs 2016-2017 del Programa de Doble Titulació "Doble Grau en Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades", de la Facultat de Traducció i Interpretació, que s'articula segons consta a l'annex 2.

2. Cada curs acadèmic s'aprovarà l'oferta de places. El curs 2015-2016 el nombre de places que s'oferiran és de 15.

3. Aquest Programa de Doble Titulació no implica cap cost addicional a la Universitat, atès que s'articula amb els grups, les assignatures i la resta de recursos existents als respectius Graus.

 

8. Aprovació de memòria de verificació del pla d'estudis del Màster Universitari en Medicina Tradicional Xinesa
(Data de publicació dels acords: 21 d'abril del 2016)

S'aprova la memòria de verificació del pla d'estudis del Màster Universitari en Medicina Tradicional Xinesa, que impartirà la Universitat de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra, a partir del curs 2016-2017, que consta com a annex 3.

9. Proposta d'adscripció de ISGLOBAL com institut universitari de recerca (per absorció del CREAL).
(Data de publicació dels acords: 21 d'abril del 2016)

En virtut de l'Ordre ECO/59/2013, de 8 d'abril de 2013, de la Generalitat de Catalunya, el  Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL), del que és titular la Fundació privada del mateix nom, va esdevenir institut universitari de recerca adscrit a la UPF. A l'empara d'aquesta adscripció, la Fundació CREAL i la UPF van establir el corresponent conveni d'adscripció. La Fundació CREAL i la Fundació ISGlobal s'han integrat mitjançant un procés de fusió per absorció de la primera per part de la segona. Per aquest motiu, ISGlobal, com a successor del CREAL, ha sol·licitat l'adscripció a la UPF com a institut universitari de recerca.

És per això que, el Consell de Govern, vist l'article 10.4 de la Llei Orgànica d'Universitats i l'article 23 de la Llei d'universitats de Catalunya.

ACORDA:

1. Proposar al departament competent en matèria d'universitats de la Generalitat de Catalunya l'adscripció a la Universitat Pompeu Fabra, com institut universitari de recerca, de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), de la Fundació del mateix nom, atès que aquesta Fundació ha absorbit la Fundació Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL), i, per tant, l'activitat de recerca feta pel CREAL.

2. L'adscripció es regirà pel conveni específic que s'adjunta com annex 4.

10. Proposta de participació de la UPF a l'Associació Consell Català del Moviment Europeu (CCME).
(Data de publicació dels acords: 21 d'abril del 2016)

Vista la invitació cursada pel Consell Català del Moviment Europeu (CCME) per tal que la Universitat Pompeu Fabra passi a formar part d'aquesta associació,

El Consell de Govern acorda:

Primer. Proposar al Consell Social la participació de la Universitat Pompeu Fabra en l'Associació Consell Català del Moviment Europeu (CCME), els Estatuts de la qual s'adjunten com annex5, amb el pagament de la quota anual (l'any 2016 està fixada en 210 euros).  

Segon. Designar el rector, o persona que ell designi, representant de la UPF en l'Assemblea General de l'Associació.

11. Autorització d'expedients de despesa de caràcter plurianual.
(Data de publicació dels acords: 21 d'abril del 2016)

1. La Comissió Econòmica del Consell Social, en sessió de 21 de maig de 2015, va aprovar la despesa de caràcter pluriennal, període 2016-2018, per la contractació del servei de neteja per al conjunt de Campus i edificis dels diferents Campus de la Universitat Pompeu Fabra. En sessió de 18 de febrer de 2016  va acordar la modificació de la despesa de caràcter pluriennal, per tal d'abarcar el termini total de 3 anys previstos i comptant que l'inici del nou contracte fos a partir de l'1 de juliol de 2016, que queda fixada de la forma següent:

Anualitat

Import

IVA

Total

2016

775.000,00 €

162.750,00 €

937.750,00 €

2017

1.550.000,00 €

325.500,00 €

1.875.500,00 €

2018

1.550.000,00 €

325.500,00 €

1.875.500,00 €

2019

775.000,00 €

162.750,00 €

937.750,00 €

Total

4.650.000,00 €

976.500,00 €

5.626.500,00 €

Atès que un cop iniciada la tramitació del corresponent expedient de contractació s'ha rebut la relació de personal a subrogar per l'empresa que resulti adjudicatària i que el cost anual total d'aquest personal supera el que es va estimar inicialment, cal modificar els imports autoritzats per garantir la correcta execució del contracte i la màxima concurrència.

Tenint en compte el cost de personal anual i els altres conceptes que es van desglossar en la documentació preparatòria, el pressupost de sortida hauria de ser d'1.615.583,84 euros, IVA exclòs.

Tenint en compte que aquest canvi comporta una nova convocatòria de licitació, cal canviar la periodització de la despesa, que hauria de ser de l'1 de novembre de 2016 al 31 d'octubre de 2019.

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social la modificació d'autorització de la despesa de caràcter pluriennal per tal que abasti de l'1 de novembre de 2016 fins a 31 d'octubre de 2019 i d'acord amb el següent detall:

Anualitat

Import

IVA

Total

2016 (2 mesos)

269.263,97 €

56.545,43 €

325.809,41 €

2017 (12 mesos)

1.615.583,84 €

339.272,61 €

1.954.856,45 €

2018 (12 mesos)

1.615.583,84 €

339.272,61 €

1.954.856,45 €

2019 (10 mesos)

1.346.319,87 €

282.727,17 €

1.629.047,04 €

Total

4.846.751,52 €

1.017.817,82 €

5.864.569,34 €

 

Sent l'aplicació econòmica 227.00, del pressupost general de la Universitat Pompeu Fabra.

2. Per tal d'assegurar la conservació de les centrals de seguretat i de la instal·lació de CCTV i antirobatori i mantenir-la en el seu estat original , així com donar resposta a les obligacions de caire legal en matèria de manteniment de les instal·lacions, la Universitat ha de procedir a la contractació del servei de manteniment preventiu de les centrals de detecció d'incendis i de la instal·lació complerta de CCTV i antirobatori dels seus edificis.

Aquest servei fa referència al manteniment preventiu de les instal·lacions, (operacions planificades de revisió, neteja, ajust, etc.), el manteniment correctiu (avaries llevat material), el manteniment normatiu (obligatori d'acord amb la legislació vigent) i l'atenció a les avaries 24 hores.

L'import total de contracte per al període de l'1 d'agost de 2016 al 31 de juliol de 2018 és de 103.000,00 euros (IVA exclòs) amb la següent distribució per anualitats:

Anualitat

Codi econòmic

Base imposable

Import de l'IVA

Import Total

2016

213.00

21.458,33 euros

4.506,25 euros

25.964,58 euros

2017

213.00

51.500,00 euros

10.815,00 euros

62.315,00 euros

2018

213.00

30.041,67 euros

6.308,75 euros

36.350,42 euros

 

El codi econòmic per la formalització de la Reserva de Crèdit serà el 213.00  corresponent al segment general.

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l'aprovació de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal (2016-2018) per a la contractació del servei de manteniment preventiu de les centrals de detecció d'incendis i de la instal·lació complerta de CCTV i antirobatori dels edificis de la Universitat Pompeu Fabra.

3. El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) és una entitat de dret públic formada, entre altres, per totes les universitats catalanes amb l'objectiu de compartir o mancomunar serveis acadèmics, científics, bibliotecaris i de gestió i transferència de tecnologia de les entitats consorciades, per tal de potenciar les sinergies i les economies d'escala i aconseguir millorar-ne l'eficàcia i l'eficiència.

EL CSUC va iniciar l'any 2012 els treballs per a la definició d'un nou sistema compartit de gestió bibliotecària, en els quals la UPF ha participat de forma activa des del primer moment.

Atès que aquests treballs de definició van concloure l'any 2015 i la Comissió Executiva del CSUC, a la seva reunió del 20 de Juliol de 2015, va acordar la licitació per contractar el Servei de Sistema Compartit per a la gestió de biblioteques i la descoberta de recursos per a les institucions del CSUC, d'acord amb els plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques elaborats pel grup de treball.

Atès que la mateixa reunió de la Comissió Executiva del CSUC va establir les quotes per al període 2016-19, que es recalcularan a la baixa un cop adjudicat el procediment de contractació.

Atès que és d'interès de la Universitat Pompeu Fabra participar en els projectes consorciats que es generen en el marc del CSUC.

Es proposa participar en l'expedient de la contractació consorciada del servei de sistema compartit per a la gestió de biblioteques i la descoberta de recursos per un període de 4 anys, d'acord amb el previst en el Plec de clàusules administratives del contracte.

L'import total de la licitació de l'expedient i les seves anualitats són les següents:

Anualitat

Codi Econòmic

Base Imposable

IVA

Total  

2016

216.00

18.939,36 €

3.977,27 €

22.916,63 €

2017

216.00

39.984,96 €

8.396,84 €

48.381,80 €

2018

216.00

39.984,96 €

8.396,84 €

48.381,80 €

2019

216.00

39.984,96 €

8.396,84 €

48.381,80 €

TOTAL

 

138.894,24 €

29.167,79 €

168.062,03 €

El codi econòmic per la formalització de la Reserva de Crèdit serà el 216.00  corresponent al segment general.

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l'expedient de despesa de caràcter pluriennal (2016 - 2019) per a la contractació consorciada del servei de sistema compartit per a la gestió de biblioteques i la descoberta de recursos per a la Universitat Pompeu Fabra.

12. Ratificació de convenis.
(Data de publicació dels acords: 21 d'abril del 2016)

Es ratifiquen els convenis subscrits per la Universitat Pompeu Fabra, que consten com a annex 6.

13. Afers de tràmit.

Es designa el professor Narcís Parés Burgues, del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, vocal de la Comissió de Postgrau i Doctorat, en substitució del professors Francesc Xavier Serra Casals.