Sessiˇ de Consell de Govern de 9 de desembre del 2015


Acords

1. Aprovació de l'acta de la sessió de 14 d'octubre del 2015
(Data de publicació dels acords: 16 de desembre del 2015)

S'aprova l'acta de la sessió del Consell de Govern de 14 d'octubre del 2015.

3. Concessió de medalles de la UPF
(Data de publicació dels acords: 16 de desembre del 2015)

A proposta del rector i amb la voluntat de fer un reconeixement especial a aquells professors que han servit a la UPF des de l'exercici d'un càrrec de responsabilitat en l'àmbit acadèmic, el Consell de Govern acorda concedir la Medalla de la Universitat Pompeu Fabra en agraïment a la seva tasca i a la seva especial dedicació als professors següents:

- Prof. M. Paz Battaner Arias, síndica de Greuges de la UPF (2008-2015).

- Prof. Anton Bosch Domènech, vicerector d'Economia i Projectes Estratègics  (2013-2015).

- Prof. Vicente Ortún Rubio, degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (2011-2015).

- Prof. Xavier Freixas Dargallo, director del Departament d'Economia i Empresa (2012-2015).

4. Pla Estratègic de la Universitat Pompeu Fabra
(Data de publicació dels acords: 16 de desembre del 2015)

El Consell de Govern dóna conformitat al Pla Estratègic 2016-2025 de la Universitat Pompeu Fabra, que consta com a annex 1.

5. Aprovació del projecte de pressupost de la UPF per a l'exercici 2016 i Bases d'execució
(Data de publicació dels acords: 16 de desembre del 2015)

1. D'acord amb el previst als articles 89 c) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, i 186.3 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, s'aprova el projecte de pressupost de la Universitat Pompeu Fabra corresponent a l'exercici 2016, que consta com a annex 2 i s'eleva al Consell Social perquè l'aprovi.

2. S'aproven les bases per a l'execució del pressupost 2016 de la Universitat Pompeu Fabra conforme al previst a l'article 186.2 dels Estatuts de la UPF, que consten com a annex 3. 

6. Acord de creació del Consell Assessor Internacional de la UPF
(Data de publicació dels acords: 16 de desembre del 2015)

Els darrers anys la Universitat Pompeu Fabra ha assumit com a estratègia clau el seu reforçament com a universitat de recerca. En l'increment de la qualitat hi juga un paper rellevant l'avaluació externa, també a nivell global d'universitat.

Addicionalment, altre objectiu estratègic de la Universitat Pompeu Fabra és millorar la seva visibilitat internacional. Per aquestes raons sembla adient la creació d'un Consell Assessor Internacional de la Universitat, vinculat al Rectorat, amb una composició del més alt nivell que orienti sobre les estratègies de la UPF.

Per tot això, el Consell de Govern,

ACORDA:

Article 1. Creació i naturalesa del Consell Assessor Internacional

Es crea el Consell Assessor Internacional de la Universitat Pompeu Fabra (CAI UPF) com a òrgan de deliberació i assessorament del rector o rectora respecte a les orientacions estratègiques de l'activitat científica i acadèmica, de les polítiques d'investigació, d'avaluació, i del sistema de finançament de la UPF.

Article 2. Funcions

Són funcions del Consell Assessor Internacional:

a) valorar els informes d'avaluació de la UPF i proposar millores del marc d'avaluació.

b) donar les seves opinions i recomanacions respecte als programes  de la UPF per al finançament de les seves activitats principals, i els nous programes educatius  i d'investigació de la UPF.

c) proposar estratègies respecte a les activitats acadèmiques i científiques i programes dels centres d'investigació de la UPF.

d) fer suggeriment de millores d'organització i processos en particular en les activitats científiques i de recerca dins de la UPF.

e) proporcionar dictàmens i recomanacions respecte a qüestions que els siguin sol·licitades pel rector o rectora, o pels vicerectors amb el vistiplau del rector o rectora, en el marc d'aquestes funcions.

Article 3. Composició del Consell

1. El Consell està integrat per acadèmics i científics de reconegut prestigi acadèmic, de qualsevol nacionalitat, amb experiència en entorns d'institucions o organitzacions acadèmiques o professionals de fora de Catalunya.

2. El Consell té entre 9 i 15 membres.

3. Correspon al rector o rectora nomenar el president o presidenta, el vicepresident o vicepresidenta i resta de vocals del Consell. En el cas dels vocals del Consell, el rector o rectora consultarà a la Comissió de Recerca de la UPF abans del nomenament. Els membres del Consell designaran d'entre ells la persona que faci les funcions de  secretari.

4. Correspon al president o presidenta del Consell Assessor coordinar les tasques del Consell i la seva comunicació amb el rector o rectora. En la seva absència, el vicepresident o vicepresidenta assumeix aquesta tasca.

5. Els membres del Consell participen en les reunions i comparteixen activament les seves tasques i treballs.

6. La durada del mandat dels membres del Consell és de quatre anys, si bé poden ser reelegits.

7. La condició de membre del Consell és de caire honorífic, sense perjudici del dret a dietes i indemnitzacions per l'assistència a les reunions o les ocasionades per algun encàrrec del rector.

Article 4. Funcionament del Consell

1. El Consell es reuneix al menys cada dos anys, a proposta del rector o rectora. Excepcionalment, el Consell pot ser convocat a iniciativa del president o presidenta

2. La convocatòria inclourà una proposta d'ordre del dia, juntament amb els documents de suport.

3. Correspon al president o presidenta presidir les reunions del Consell. En cas d'absència, les presideix el vicepresident o vicepresidenta o, en el seu defecte, el membre del Consell que designi el rector o rectora.

4. A les reunions del Consell hi podrà assistir el rector o rectora i els vicerectors o altres càrrecs que designi el rector o rectora i, a proposta del rector o rectora, podran assistir-hi com a convidats experts externs.

5. La Universitat donarà suport a administratiu al Consell, mitjançant el  Gabinet del Rectorat. Donarà suport a la redacció de les actes de les reunions, que seran aprovades en la mateixa sessió o posteriorment en el termini atorgat, i seran signades pel secretari o secretària amb el vistiplau del president o presidenta del Consell.

Article 5. Informació sobre les activitats del Consell

Els acords, dictàmens i recomanacions del Consell, així com altres informacions relatives als temes rellevants de l'agenda del Consell es publiquen a les pàgines web de la UPF després que els documents tinguin el vistiplau del president del Consell i el rector.

7. Aprovació de Normativa per la que es desenvolupa la legislació de la transparència i el dret d'accés a la informació pública a la Universitat Pompeu Fabra
(Data de publicació dels acords: 16 de desembre del 2015)

S'aprova la Normativa  per la que es desenvolupa la legislació de la transparència i el dret d'accés a la informació pública a la Universitat Pompeu Fabra, que consta com a annex 4. 

8. Modificació del Reglament Electoral de la Universitat Pompeu Fabra
(Data de publicació dels acords: 16 de desembre del 2015)

S'aprova la modificació del Reglament Electoral de la UPF, aprovat per acord del Consell de Govern de 17 de desembre del 2003, modificat per acords del Consell de Govern de 30 de gener i 10 de novembre del 2008, de 13 d'octubre del 2010, de 26 de gener del 2011 i de 7 de novembre del 2012, en els termes següents:

Primer. L'article 3, apartat 4, queda redactat de la manera següent:

"4. Formaran part del cens del personal d'administració i serveis els estudiants de grau i de postgrau oficial de la UPF que tinguin un nomenament  o contracte com a personal d'administració i serveis."

Segon. L'article 3, apartat 5, queda redactat de la manera següent:

"5. Els estudiants, en les eleccions en què els electors han d'estar inclosos en un únic cens electoral, formaran part d'aquest d'acord amb els criteris següents:

- Els estudiants matriculats en dos o més graus oficials de la UPF constaran en el cens del grau matriculat en primer lloc, llevat que manifestin la seva voluntat de constar en un dels altres.

- Els estudiants matriculats en titulacions de grau, màster universitari i doctorat constaran en el cens de la titulació que tingui un nivell acadèmic superior.

- Els estudiants que estiguin cursant un doble grau constaran en el cens del centre que gestioni la titulació, llevat que manifestin la seva voluntat de constar en l'altre."

Tercer.  Els apartats 4 i 5 de l'article 3  passen a ser els apartats 6 i 7.

Quart. L'article 6, apartat 5, queda redactat de la manera següent:

"5. A partir de la data de la convocatòria d'eleccions i fins a les zero hores del dia de les votacions, tant els electors com els candidats, podran organitzar reunions o actes d'informació electoral, amb l'autorització prèvia del degà o degana o director o directora de centre, departament o institut, en funció del tipus d'elecció, i si escau, del gerent, sol·licitada 48 hores abans si comporten una alteració de la normalitat acadèmica, administrativa o laboral. Contra les decisions denegatòries es pot reclamar davant la Junta Electoral competent, que s'hi haurà de pronunciar en 48 hores."

Cinquè. S'incorpora l'apartat 3 a l'article 25 amb el redactat següent:

"3. En el cas que estigui disponible, les candidatures es podran presentar a través de la seu electrònica en format electrònic, mitjançant el model oficial i signades electrònicament amb el certificat digital personal que incorpora el carnet de la UPF, o el DNI electrònic, o totes aquelles signatures reconegudes o avançades admeses per les plataformes de validació d'autoritats de certificació, i en particular la PSIS de Catcert."

Sisè. L'article 27 queda redactat de la manera següent:

"Article 27. Els candidats podran retirar les seves candidatures fins a  48 hores abans de l'inici de les votacions, mitjançant un escrit adreçat a la junta electoral competent, que comunicarà aquesta circumstància a les meses electorals i a la Secretaria General als efectes oportuns i per a la seva comunicació a l'electorat. En el cas que les paperetes de vot estiguin emeses, els vots a candidatures retirades es tindran per no efectuats i no es recomptaran en l'escrutini."

Setè. L'article 28, apartat 3, queda redactat de la manera següent:

"3. En cap cas no podrà constituir-se la mesa sense la presència d'un president o presidenta i dos vocals. Un dels dos vocals exercirà la secretaria de la mesa electoral."

Vuitè. L'article 31, apartat 1, queda redactat de la manera següent:

"1. L'elector o electora haurà d'adreçar a la secretaria de la junta electoral competent un sobre tancat al dors del qual hauran de figurar el seu nom i signatura i, si escau, el seu número de matrícula, i que haurà de contenir una fotocòpia del DNI/passaport i un altre sobre tancat i en blanc amb la papereta oficial de vot a l'interior. En el cas que encara no s'hagin emès les paperetes oficials, valdran les paperetes que continguin clarament el sector o circumscripció electoral i el candidat o candidats a qui es vota. El vot s'haurà de lliurar en presència del secretari o secretària de la junta electoral competent o davant el funcionari, que no podrà ser candidat, que designi la Junta Electoral en un termini que finalitzarà  dos dies abans al de la celebració de les eleccions. "

Novè. L'article 39, apartat 1, queda redactat de la manera següent:

"1. Les candidatures a òrgans col·legiats seran individuals i la junta electoral competent les agruparà en una llista única per a cada col·legi electoral o sector ordenada alfabèticament. Els candidats hauran d'especificar el col·legi electoral o sector al qual pertanyen i el número de DNI/Passaport. Els estudiants hauran d'incloure el NIA i, si escau, el curs al qual pertanyen."

Desè. L'article 39, apartat 3, queda redactat de la manera següent:

"3. La candidatura podrà incloure el nom d'un suplent amb la finalitat de substituir definitivament el titular només en el cas de pèrdua de la condició de representant per aquest darrer. Cap candidat o candidata podrà presentar-se com a titular d'una candidatura i com a suplent d'una altra. Un mateix suplent podrà constar com a tal, com a màxim, a dues candidatures."

Onzè. L'article 45, apartat 2, queda redactat de la manera següent:

"2. L'assignació de la representació dels diversos col·lectius que fixa el present reglament s'estableix prenent com a referència el nombre de claustrals electes, al qual s'afegirà el nombre de degans i de directors d'unitats acadèmiques previstes en els Estatuts."

Dotzè. S'incorpora l'apartat 3 a l'article 45 amb el redactat següent:

"3. Per determinar el nombre enter de representants de cada col·lectiu al Claustre es farà l'arrodoniment necessari que s'aproximi el màxim possible als percentatges de representativitat de cada col·lectiu."

Tretzè. L'article 47, apartat 1, queda redactat de la manera següent:

1. A l'efecte de distribuir proporcionalment els representants al Claustre dels diferents col·legis de personal acadèmic entre els departaments, s'aplicarà per a cadascun dels col·legis la fórmula següent:

Ru x Nd / Nu = Rd

on Ru és el nombre total de representants de cada col·legi per a tota la Universitat; Nd, el nombre de personal acadèmic del departament d'un col·legi determinat; Nu, el nombre total de personal acadèmic d'aquell col·legi a tota la Universitat, i Rd, el nombre de representants de cada col·legi que correspondria a cada departament.

En el cas dels professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat, Ru correspondrà a la xifra que resulti una vegada descomptats els degans i els directors d'unitats acadèmiques previstes en els Estatuts.

Catorzè. L'article 48 queda redactat de la manera següent:

"Article 48.

A l'efecte de distribuir proporcionalment els representants dels estudiants entre les diferents unitats acadèmiques, llevat dels estudiants de màster universitari i de doctorat, que conformen una circumscripció única, s'aplicarà la fórmula següent:

Ru x Nc / Nu  = Rc

on Ru és el nombre de representants dels estudiants de tota la Universitat; Nc, el nombre d'estudiants de cada unitat acadèmica; Nu, el nombre total d'estudiants de la Universitat, els representants que correspondrien a cada unitat acadèmica.

1. Del resultat Rc es prendrà la xifra entera i dos decimals. Efectuada aquesta operació, s'assignarà a cada unitat acadèmica el nombre de representants equivalent a la xifra entera. En el cas que en alguna de les unitats acadèmiques no s'arribi a la unitat s'adjudicarà a aquesta un representant.

2. A l'efecte de repartir el nombre de representants que restin, fins a totalitzar Ru, es dividiran les xifres decimals del resultat Rc per la xifra entera i s'assignarà un representant més a les unitats acadèmiques per ordre decreixent del quocient resultant fins que quedin adjudicats tots els representants."

Quinzè. L'article 49 queda redactat de la manera següent:

"Article 49. El nombre de places que resulti per al personal d'administració i serveis conforma un únic col·legi i circumscripció electoral. "

Setzè. L'article 55 queda redactat de la manera següent:

"Article 55. Les votacions podran realitzar-se en una sessió del Claustre.

Altrament les eleccions es podran fer en jornada electoral o a porta tancada dels respectius col·lectius."

Dissetè. L'article 65, apartat 1, queda redactat de la manera següent:

"1. L'elecció dels representants del professorat i del personal d'administració i serveis es realitzarà en reunió a porta tancada de cada un dels col•lectius, mitjançant papereta dipositada en una urna, llevat que el degà o degana o director o directora de centre, departament o institut universitari de recerca consideri necessari convocar una jornada electoral."

Divuitè. L'article 76, apartat 3, queda redactat de la manera següent:

"3. El nombre de vots ponderats corresponent a cada candidat o candidata en cada sector es calcularà multiplicant el nombre de vots que obtingui el candidat pel coeficient de ponderació del sector, d'acord amb la fórmula següent:

Ps x Vc = Tv

on Ps és el percentatge del sector; Vc són els vots rebuts pel candidat o candidata en el sector, i Tv és el total de vots vàlids del sector a les diferents candidatures."

Dinovè. L'article 87 queda redactat de la manera següent:

"Article 87. A la candidatura s'acreditarà el suport que aquesta obté a l'efecte del que preveu l'article 67.2 dels Estatuts de la Universitat, adjuntant-t'hi les signatures perquè la Junta Electoral les verifiqui. El plec de signatures haurà de contenir el nom i els cognoms, el número de DNI/Passaport o NIA i la signatura dels qui hi donen suport, tots ells del consell de departament."

Vintè. Se suprimeix la Disposició addicional quarta.

Vint-i-unè. La Disposició addicional cinquena passa a ser la Disposició addicional quarta amb el redactat següent:

"Disposició addicional quarta. En el cas que la Universitat incorpori els procediments de votació electrònica amb caràcter oficial caldrà que el Consell de Govern aprovi prèviament les normes específiques que, si és el cas, regiran els corresponents processos electorals. En el cas de votació electrònica, el període de vot avançat i la jornada electoral podran ser continuats."

Vint-i-dosè. La Disposició addicional sisena passa a ser la Disposició addicional cinquena.

9. Aprovació del calendari acadèmic del curs 2016-2017 i proposta de modificació del calendari acadèmic del  curs 2015-2016
(Data de publicació dels acords: 16 de desembre del 2015)

9.1.

1. S'aprova el calendari acadèmic de la Universitat Pompeu Fabra per al curs 2016-2017, que consta com a annex 5.

2. Es faculta el vicerector o vicerectora competent en matèria de Docència i Ordenació Acadèmica la modificació de les dates del calendari acadèmic per adaptació als festius que determinin les administracions responsables.

3. Es faculta el vicerector o vicerectora en matèria de Docència i Ordenació Acadèmica per tal que pugui acordar amb les altres universitats que imparteixen el grau en Filosofia, Política i Economia el calendari acadèmic per a l'any corresponent, a fi que s'ajusti a les característiques d'aquest ensenyament interuniversitari.

9.2. Vist el Decret de l'Alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona de 7 de setembre del 2015 (Gaseta Municipal de 10 de setembre del 2015) que disposa fixar com a festa local a celebrar durant el 2016 en el terme municipal de Barcelona el dia 12 de febrer del 2016,

S'acorda modificar el calendari acadèmic del curs 2015-2016 establint com a dia festiu el 12 de febrer del 2016.

10. Modificació de la programació d'ensenyaments i propostes de verificació de grau i de modificació de màster universitaris
(Data de publicació dels acords: 16 de desembre del 2015)

10.1. S'aprova la proposta de modificació de la programació de noves titulacions oficials per al curs 2014-2015, que consta com a annex 6.

10.2. S'aprova la proposta de modificació de la programació de noves titulacions oficials per al curs 2015-2016, que consta com a annex 7.

10.3. S'aprova la proposta de modificació de la programació de noves titulacions oficials per al curs 2016-2017, que consta com a annex 8.

10.4. S'aprova la memòria de verificació del pla d'estudis del grau en Bioinformàtica, que impartiran la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de Barcelona, a partir del curs 2016-2017, que consta com a annex 9.

10.5. S'aprova la memòria de verificació del pla d'estudis del grau en Enginyeria Matemàtica en Ciència de Dades / Mathematical Engineering on Data Science, que impartirà la Universitat Pompeu Fabra, a partir del curs 2017-2018, que consta com a annex 10.

10.6. S'aprova la memòria de verificació del pla d'estudis del Máster universitari en Tecnologies del So i de la Música / Sound and Music Computing que imparteix la Universitat Pompeu Fabra, que consta com a annex 11.

10.7. S'aprova la modificació de la memòria del màster universitari en Recerca Biomèdica que imparteix la Universitat Pompeu Fabra, que consta com a annex 12.

Aquesta modificació serà d'aplicació el curs 2016-2017.

11. Aprovació del programa de doble titulació per l'Escola Superior Politècnica Tecnocampus, centre adscrit
(Data de publicació dels acords: 16 de desembre del 2015)

Vista la proposta de l'Escola Superior Politècnica Tecnocampus, 

El Consell de Govern acorda:

1. Aprovar el programa de doble titulació de Grau en Enginyeria en Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació / Grau en Disseny i Producció de Videojocs, que consta com a annex 13, que impartirà l'Escola Superior Politècnica Tecnocampus, centre docent d'ensenyament superior adscrit a la UPF, a partir del curs 2016-2017.

2. El curs 2016-2017 s'oferiran 10 places.

12. Aprovació de la convocatòria d'Ajuts de matrícula per a estudiants de màsters universitaris, curs acadèmic 2016-17
(Data de publicació dels acords: 16 de desembre del 2015)

S'aprova la convocatòria d'ajuts de matrícula per a estudiants de màsters universitaris de la Universitat Pompeu Fabra per al curs 2016-2017, que consta com a annex

ANNEX

Convocatòria d'ajuts de matrícula per a estudiants de màsters universitaris de la Universitat Pompeu Fabra per al curs 2016-2017

1. Convocatòria

Es convoca un ajut de matrícula per cada màster universitari ofert per la Universitat Pompeu Fabra més un ajut addicional per aquells màsters amb més de 30 estudiants matriculats a primer curs l'any acadèmic anterior.

La dotació econòmica total de cada ajut serà de fins a 2.000 euros per contribuir a cobrir l'import de la matrícula. En cas que el màster tingui una durada de dos cursos acadèmics, l'ajut de matrícula es renovarà automàticament pel segon curs acadèmic.

2. Requisits i criteris de priorització

Els beneficiaris dels ajuts han d'haver estat  admesos a un màster universitari amb dedicació a temps complet

El criteri de priorització per a la selecció del candidat serà el de la valoració de la qualitat dels expedients acadèmics de la titulació d'accés dels sol·licitants.

3. Tramitació

Els estudiants admesos a un màster universitari, pel fet d'haver formalitzat una sol·licitud de preinscripció, participen automàticament en aquesta convocatòria en els terminis i condicions descrits, llevat que de forma expressa indiquin la voluntat de no participar-hi o comptin amb ajuts no compatibles.

La difusió d'aquests ajuts i qualsevol notificació es farà a través dels canals d'informació habituals de la Universitat (web institucional i campus global).

4. Comissió de valoració

Cada màster universitari constituirà una comissió de valoració que estarà formada per un president, que serà el coordinador del màster, un vocal i un secretari, nomenats pel director del departament entre tot el professorat a temps complet adscrit al departament.

Aquesta comissió de valoració resoldrà la convocatòria, informarà al  vicerector/a competent en docència i ordenació acadèmica  i resoldrà qualsevol altra qüestió no prevista en aquesta convocatòria.

La resolució de l'adjudicació es publicarà als canals d'informació habituals de la Universitat (web institucional i campus global).

5. Incompatibilitats

El benefici de l'ajut és incompatible amb qualsevol altre ajut o beca, públic o privat que tingui la mateixa finalitat.

6. Interpretació i aplicació d'aquest ajut

Correspon al vicerector o vicerectora competent en docència i ordenació acadèmica adoptar les mesures i disposicions que calguin per a la interpretació i aplicació d'aquest ajut.

13. Aprovació del Pla de Foment als Màsters Universitaris 2016
(Data de publicació dels acords: 16 de desembre del 2015)

El Pla de Foment per als màsters universitaris es va crear l'any 2011 amb l'objectiu de facilitar recursos addicionals als departaments de la UPF per a la millora de la formació de postgrau i l'impuls a la seva excel·lència i internacionalització.

Els anys 2011 i 2012 el Pla de Foment consistia en una dotació mínima, que es complementava amb una dotació incrementada a departaments amb màsters amb un preu per crèdit per sobre del nivell superior dels preus per a màsters universitaris fixats pel Decret de preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya.

L'any 2013, com a conseqüència de les modificacions en els preus dels crèdits, el Pla de Foment es va replantejar i es va estructurar en quatre tipus de dotacions econòmiques: tres assignades segons el nombre d'estudiants matriculats a cada màster i la quarta per a aquells màsters que donen accés a una professió regulada. Els Plans de Foment del 2014 i 2015 van mantenir aquesta mateixa estructura. 

En congruència amb el creixement del nombre d'inscrits en els màsters universitaris que ha obtingut la UPF en el curs 2015-16, el Pla de Foment 2016 experimenta un notable increment, superior al 27%, i preveu una dotació de 105.600€, sempre que ho permetin les disponibilitats pressupostàries de la UPF.

Així mateix, el Pla de Foment 2016 amb la finalitat de promoure la internacionalització de la Universitat, d'acord amb els eixos descrits al nou Pla Estratègic 2015-2025 proposa, dins les disponibilitats pressupostàries de la institució, una dotació addicional per a aquells màsters que compten amb estudiants procedents de fora de la Unió Europea. Aquesta dotació addicional en clau internacional pretén ser un suport econòmic per a aquells màsters que tenen més estudiants de fora de la Unió Europea, els quals, d'acord amb els mecanismes de preus establerts, paguen els imports de matrícula previstos al Decret de preus sense bonificacions directes.

Seguint amb aquest criteri el Consell de Govern,

ACORDA

Aprovar el Pla de Foment per als màsters universitaris 2016, el qual es regirà per les bases que consten com a annex.

ANNEX

BASES DEL PLA DE FOMENT PER ALS MÀSTERS UNIVERSITARIS 2016

Article 1. Pressupost

La dotació global del Pla de Foment per als màsters universitaris (PFM) 2016 està integrada per 105.600 €, dins les disponibilitats pressupostàries de la UPF.

Article 2. Dotació  de l'ajut

La dotació de l'ajut que la Universitat atribueix als departaments pren en consideració el nombre d'estudiants inscrits en els màsters universitaris i la seva procedència, en els termes en què figura en els apartats següents:

a) Dotació segons el nombre d'estudiants matriculats al curs 2015-16 de nou accés (màsters d'un any) o de nou accés i 2n curs (màsters de dos anys). Es diferencien 4 tipus de dotació, d'acord amb els valors següents:

- Dotació de 5.000€: màsters amb més de 30 estudiants matriculats

- Dotació de 3.000€: màsters que tenen entre 20 i 30 estudiants matriculats

- Dotació de 2.000€: màsters amb menys de 20 estudiants matriculats i que:

- el curs acadèmic 2014-15 tenien més  de 19 estudiants matriculats de nou accés; o bé,

- el curs acadèmic 2015-16 es troben en la seva primera edició.

- Dotació de 10.000€:  màsters que donen accés a una professió regulada

b) Dotació addicional en concepte d'internacionalització. Segons el nombre d'estudiants matriculats de nou accés al curs 2015-16 o de segon curs en el cas de màsters de dos anys, de fora de la Unió Europea i que no tenen la consideració de residents espanyols de llarga durada, s'estableixen els valors següents:

- Dotació de 600€: màsters que tenen entre 10 i 19 estudiants internacionals. 

- Dotació de 1.200€: màsters que tenen entre 20 i 29 estudiants internacionals.   

- Dotació de 1.800 €: màsters que tenen més de 30 estudiants internacionals.   

Article 3. Gestió dels ajuts

La gestió dels ajuts correspon als directors de departament els quals poden delegar-la en el coordinador de màster corresponent.

Article 4. Conceptes finançables

El PFM permet el finançament dels conceptes que figuren a continuació, sempre que estiguin relacionats amb la coordinació, gestió o organització acadèmica dels màsters:

- Despeses de viatge i allotjament de conferenciants

- Retribució de conferenciants

- Cofinançament de despeses de personal de gestió-administració

- Despeses de preparació de material docent

- Ajuts a l'estudi

- Despeses per a captació i promoció d'estudiants

Article 5. Pagament

Es preveu que la Universitat transfereixi a tots els departaments les dotacions corresponents als màsters que gestionen durant el primer trimestre de 2016.

Article 6. Concessió dels Ajuts

El vicerector o vicerectora competent en docència i ordenació acadèmica adjudicarà directament els ajuts a tots aquells màsters que oficialment formen part de l'oferta de màsters universitaris per al curs 2016-2017, d'acord amb les condicions estipulades a l'article 2, sense necessitat de formalització de sol·licituds per part dels departaments.

Article 7. Durada

Els ajuts atorgats es podran utilitzar per el cofinançament de les activitats dels Màsters universitaris impartits tant el curs 2015-2016 com el 2016-2017 i per a despeses generades des del dia 1 de gener fins el 31 de desembre del 2016.

Els romanents que puguin restar dels ajuts seran reintegrats al Pressupost de la Universitat.

Article 8. Interpretació i aplicació d'aquest Pla

Correspon al vicerector o vicerectora competent en docència i ordenació acadèmica adoptar les mesures i disposicions que calguin per a la interpretació i aplicació d'aquest Pla.

Article 9. Justificació econòmica i acadèmica

El 31 de desembre del 2016, els directors de departament hauran de presentar una memòria justificativa de les despeses ocasionades, així com un informe acadèmic que correspondrà al Sistema Intern de Garantia de Qualitat (6Q). L'extensió màxima de l'informe serà de dues pàgines. Ambdues justificacions s'hauran de presentar amb la signatura del director del departament i del coordinador del màster.

14. Modificació de la Normativa per la que es regeix l'aplicació de cànons a diverses activitats
(Data de publicació dels acords: 16 de desembre del 2015)

L'1 de gener del 2014 va entrar en vigor el nou programa marc europeu de finançament de la recerca i la innovació per al període 2014-2020 anomenat  Horizon 2020 (H2020).

La participació de la UPF en xarxes innovadores de formació de l'H2020 tant com a soci o entitat coordinadora és un fet destacat. Aquest programa ha introduït canvis en la forma de càlcul dels conceptes de gestió i costos indirectes que, a diferència del 7è programa marc (7PM), s'aglutinen sobre una mateixa partida en base a un cost unitari de 1.200€ per investigador-a en formació a contractar. Al 7PM, la normativa establia una partida diferenciada per a costos indirectes que representava un 10% dels costos directes i que la Universitat retenia com a cànon.

Tanmateix, a l'H2020 aquesta modalitat de participació permet que el coordinador pugui retenir una part de la partida conjunta de gestió + costos indirectes per dur a terme la gestió administrativa i tècnica global del projecte, fet que es negocia en cada projecte entre els socis i el coordinador i l'acord derivat queda recollit en cada cas a l'acord de consorci.

Aquesta situació fa necessari que la Universitat estableixi una regulació que permeti un marc d'actuació transparent i únic en la retenció dels costos indirectes d'aquest tipus de projectes en funció del tipus de participació com a soci o com a coordinador.

En conseqüència el Consell de Govern,

ACORDA:

Article únic. Modificar la Normativa per la qual es regeix l'aplicació de cànons a diverses activitats, aprovada pel Consell de Govern en data 21 de juliol de 1999, i modificada pel Consell de Govern en dates 8 de novembre de 2006, 17 de desembre de 2007, 15 de desembre del 2010, 1 de febrer del 2012, 11 de desembre del 2013 i de 4 de febrer del 2015, en els termes que figuren a continuació:

S'afegeix un nou text a l' apartat 3.1.2 c), amb el contingut següent:

· Xarxes de formació innovadores (Innovative Training Networks).

En concepte de cànon la UPF aplicarà a la partida conjunta de gestió + costos indirectes els següents percentatges de retenció, segons el tipus de participació:

a) 60% de la partida de gestió + costos indirectes, en el casos de ser  Soci, i

b) 40% de la partida de gestió + costos indirectes, en els casos de ser coordinador del projecte ITN.

15. Modificació de la Normativa de Propietat Industrial i Software
(Data de publicació dels acords: 16 de desembre del 2015)

En els darrers anys els grups de recerca de la Universitat Pompeu Fabra han desenvolupat una creixent activitat de recerca, que queda palesa en els excel·lents indicadors assolits i el posicionament en els rankings internacionals.

Fruit d'aquesta recerca d'excel·lència s'estan produint resultats de recerca que la UPF vol promoure i potenciar-ne la seva transferència a la societat i, per això, s'ha establert un marc d'actuació que ha de regir els processos de protecció i transferència de resultats de recerca generats a la universitat.

És per això que cal actualitzar la normativa de Propietat Industrial i Software, aprovada per Acord del Consell de Govern de 26 de gener del 2011, en funció de les experiències adquirides, de canvis legislatius i dels models existents en universitats de referència i disposar, d'aquesta manera, d'un element clau actualitzat que faciliti criteris clars i transparents d'actuació, faci partícip als inventor i/o autors de la recerca dels possibles retorns econòmics que obtingui la universitat i que la universitat obtingui un valor raonable dels coneixements i tecnologies generades.

També cal adequar-la a la legislació vigent que té implicacions directes en l'activitat de recerca i transferència de coneixement, com ara la Llei 2/2011, de 4 de març, d'Economia Sostenible i la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació.

Per aquests motius, el Consell de Govern,

ACORDA:

Article únic. Es modifica la Normativa de Propietat Industrial i Software, aprovada per Acord del Consell de Govern de 26 de gener del 2011, en els termes següents:

Primer. L'article 2 queda redactat de la següent manera:

"Article 2. Definicions

Als efectes de la present normativa, els termes següents tindran el significat i abast que es defineixen a continuació:

a) UPF: Universitat Pompeu Fabra.

b) Personal de la UPF: el personal acadèmic (tant el personal docent com el personal de recerca, fins i tot el personal investigador en formació) i el personal d'administració i serveis, de conformitat amb l'establert als Estatuts de la UPF.

c) Estudiants de la UPF: són estudiants de la UPF totes les persones que estiguin matriculades en qualsevol dels ensenyaments de primer, segon o tercer cicle, de conformitat amb l'establert als Estatuts de la UPF.

d) Membres de la comunitat universitària: els Estudiants i el Personal de la UPF.

e) Resultats de R+D+i: són Resultats de R+D+i als efectes d'aquesta normativa les Invencions i el Software (d'acord amb les definicions establertes a continuació), generats o desenvolupats per Membres de la Comunitat Universitària de la UPF com a conseqüència d'una activitat de R+D+i explícitament o implícitament objecte de la seva relació acadèmica, docent o de recerca amb la UPF.

f) Invenció: els Resultats de R+D+i susceptibles de protecció per drets de propietat industrial, tot incloent de manera enunciativa però no limitativa, patents, models d'utilitat, topografies de semiconductors i dissenys industrials.

g) Software: els Resultats de R+D+i susceptibles de protecció per drets de propietat intel·lectual com a programes d'ordinador (software) i bases de dades, de conformitat amb la normativa aplicable en matèria de propietat intel·lectual.

h) Beneficis Nets: es considerarà Beneficis Nets a efectes d'aquesta normativa la diferència entre els ingressos obtinguts per la UPF per l'explotació comercial dels Resultats de R+D+i i les Despeses de Valorització d'aquests resultats.

i) Despeses de Valorització: es consideraran Despeses de Valorització aquelles despeses incorregudes en el procés de protecció i comercialització del Resultat de R+D+i i pagades a tercers. De forma enunciativa però no limitativa: estudis de patentabilitat, sol·licitud, tramitació, gestió, manteniment i defensa d'un dret de propietat industrial o intel·lectual davant de l'Oficina o Organisme que correspongui, estudis de mercat, assessorament legal, activitats de promoció, etc."

Segon.  L'article 7.1 queda redactat de la següent manera:

"7.1 En el cas de què el Personal de la UPF obtingui un Resultat de R+D+i que pugui ser susceptible de protecció, haurà de donar trasllat de la seva obtenció, al mes aviat possible, a la Unitat d'Innovació - UPF Business Shuttle i com a mínim, 2 mesos abans de la seva publicació. La comunicació es podrà realitzar de forma directa o mitjançant el responsable del seu grup de recerca, adjuntant tota aquella informació referent a la Invenció o Software desenvolupat que permeti a la UPF, si ho considera adient, iniciar els tràmits adients per a la seva deguda protecció jurídica."

Tercer. L'article 7.2 queda redactat de la següent manera:

"7.2  En la referida comunicació (en endavant, "Declaració d'Obtenció de Resultat de R+D+i") s'haurà de presentar la següent informació, segons el cas:

(a) Identificació dels Resultats de R+D+i obtinguts, la seva possible aplicació i si han estat obtinguts fruit d'un projecte parcialment o totalment finançat per tercers aliens a la UPF.

(b) Identificació dels autors o inventors, segons el cas, indicant quin és el percentatge de participació de cada un dels inventors o autors en la Invenció o el Software, segons el cas, tot respectant les disposicions previstes en aquesta normativa. Si no s'especifica, es distribuirà a parts iguals entre els autors o inventors.

(c) Manifestació d'interès dels autors o inventors en protegir els Resultats de R+D+i.

(d) Designació de la persona que farà d'interlocutor amb la Unitat d'Innovació - UPF Business Shuttle (en endavant, l'"Interlocutor"). Quan hi hagi autors o inventors externs a la UPF, l'Interlocutor haurà de ser sempre un membre del Personal de la UPF.

(e) La Comunicació d'Obtenció de Resultat de R+D+i haurà d'anar signada per tots els autors o inventors i pel Coordinador del Grup de Recerca en cas què els autors formin part d'un grup de recerca.

Quart. L'article 14 queda redactat de la següent manera:

"Article 14. Distribució dels beneficis de l'explotació comercial

14.1 El personal investigador tindrà dret a participar en els Beneficis Nets que obtingui la Universitat com a conseqüència de l'eventual explotació dels Resultats de R+D+i. Aquesta participació no tindrà en cap cas la consideració de retribució o salari.

14.2. Els Beneficis Nets obtinguts per la UPF per l'explotació comercial dels Resultats de R+D+i que s'hagin originat en activitats pròpies de la UPF, seran gestionats íntegrament per la UPF, mitjançant la Unitat d'Innovació - UPF Business Shuttle, i es distribuiran segons cada cas d'acord amb els apartats 14.3 i 14.4.

14.3.  En el cas d'explotació de Resultats de R+D+i realitzada per tercers, aliens a la UPF, la distribució de Beneficis Nets es farà d'acord amb els següents percentatges:

(a) Explotació d' Invencions i drets de Propietat Industrial:

- 50% pels inventors;

- 50 % per a foment de la protecció i transferència de resultats de R+D+i.

(b) Explotació de Software i altres drets de propietat intel•lectual (per ex. know-how):

- 82 % pel Grup de Recerca; que inclourà la part de compensació als autors.

-18 % per a foment de la protecció i transferència de resultats de R+D+i.

14.4. En el cas d'explotació de Resultats de R+D+i transferits a spin-off's o EBT de la UPF, la distribució de Beneficis Nets es farà d'acord amb els següents percentatges:

(a) Si els inventors i/o autors tenen igual o menys del 10% de participació accionarial en la spin-off o EBT:

- 50% Inventors i/o autors;

- 50% per al foment de la protecció i transferència de resultats De R+D+i.

(b) Si els inventors i/o autors tenen mes del 10% de participació accionarial en la spin-off o EBT:

- 10% Inventors i/o autors;

- 90% per al foment de la protecció i transferència de resultats de R+D+i.

14.5. Els Beneficis Nets obtinguts per la UPF per l'explotació dels Resultats de R+D+i es distribuiran, una vegada s'hagin descomptat les Despeses de Valorització a l'import obtingut per l'explotació dels mateixos.

14.6. En cas d'existir més d'un autor o inventor, la UPF abonarà l'import corresponent personalment a cada investigador, segons l'establert a la Declaració d'Obtenció de Resultats de R+D+i, signat per tots els interessats que estableixi els percentatges de contribució de cada inventor. Els autors o inventors, segons el cas, podran de mutu acord entre tots, destinar aquests recursos a activitats de foment de la recerca del seu respectiu grup o grups de recerca.

14.7. En cas de finalitzar la seva relació amb la UPF com a investigadors, serà responsabilitat de cadascun dels autors o inventors mantenir a la UPF informada de les seves dades de contacte per tal que aquesta pugui efectuar els pagaments que correspongui. En absència de dades de contacte actualitzades, la UPF quedarà exempta de la responsabilitat de realitzar aquests pagaments.

14.8. En tot cas, la distribució dels Beneficis Nets prevists en aquest article s'ajustarà a les limitacions econòmiques que pugui establir la normativa aplicable."

Disposició addicional

Totes les referències a la Unitat d'Innovació i Parcs De Recerca que conté aquesta Normativa, queden substituïdes per la de Unitat d'Innovació-UPF Business Shuttle de la UPF.

Disposició final única. Entrada en vigor

Aquesta normativa entrarà en vigor a partir de l'1 de gener de 2016.

16. Proposta al Consell Social d'assignació dels complements addicionals per mèrits de docència i de gestió de la convocatòria 2015 al professorat funcionari i al contractat
(Data de publicació dels acords: 16 de desembre del 2015)

El Decret 405/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les retribucions addicionals del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, regula el procediment per a l'assignació d'aquestes retribucions addicionals, segons el que preveu l'article 72 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.

La resolució ECO/2901/2014, de 12 de desembre, dóna publicitat al procediment i la certificació de la valoració dels mèrits individuals docents i de gestió del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques catalanes, meritats fins al 31 de desembre de 2014, per a l'assignació de les retribucions addicionals.

L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya ha certificat dels informes d'avaluació de les activitats docents i de gestió emesos per la UPF.

És per tot això que, en aplicació del que disposa l'apartat 1 de l'article 7 del Decret 405/2006, el Consell de Govern

ACORDA

Proposar al Consell Social l'assignació dels complements addicionals per mèrits de docència o de gestió al professorat relacionat en els següents annexos:

·Annex 14: Mèrits de docència fins el 31 de desembre del 2014, amb efectes econòmics de l'1 de gener del 2015, al professorat funcionari i contractat

·Annex 15: Mèrits de gestió fins el 31 de desembre del 2014, amb efectes econòmics de l'1 de gener del 2015, al professorat funcionari i contractat

17. Reconeixement de Centres d'Estudis
(Data de publicació dels acords: 16 de desembre del 2015) 

Atès l'article 5 de la  Normativa reguladora de les figures de recerca.

El Consell de Govern, a proposta del vicerector de Recerca i Doctorat, aprova el reconeixement dels centres d'estudis que consten com a annex 16.

18. Acord d'adhesió de la UPF al centre interuniversitari Barcelona Graduate School of Mathematics (BGSMath)
(Data de publicació dels acords: 16 de desembre del 2015)
 

Primer. S'aprova l'adhesió de la Universitat Pompeu Fabra al centre interuniversitari Barcelona Graduate School of Mathematics (BGSMATH), integrat per la Universitat de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona i Centre de Recerca Matemàtica, que es regirà pel conveni que consta com a annex 17.

Segon. Es sol·licita informe favorable del Consell Social

19. Aprovació del programa de beques a la mobilitat Internacional "Passaport al món"
(Data de publicació dels acords: 16 de desembre del 2015)
 

En aquests darrers anys, la UPF ha eixamplat la seva xarxa de convenis bilaterals amb països més enllà de l'àmbit comunitari europeu. A banda de relacions més tradicionals i ja consolidades amb universitats d'Amèrica Llatina i de les travades amb universitats nord-americanes a través del programa Study Abroad, els esforços estratègics s'estan concentrant en obrir noves vies de col·laboració amb la regió d'Àsia Pacífic i altres països emergents.

La selecció d'universitats sòcies ha estat acurada i les oportunitats de mobilitat per als estudiants de la UPF presenten un interès clar en termes de preparació per al seu futur. No obstant, aquestes oportunitats creades a nivell institucional es poden veure infrautilitzades per la manca de recursos econòmics d'estudiants amb bons expedients a l'hora d'embarcar-se en un projecte de mobilitat internacional que genera unes despeses importants.

La UPF ha pogut oferir beques pròpies per a la mobilitat de conveni bilateral des del curs 2012-13 a través del Programa "Passaport al món" amb finançament del Campus d'Excel·lència Internacional. Aquest programes han permès incrementar la mobilitat d'estudiants a àrees geogràfiques on abans no hi arribava amb un total de vuitanta estudiants beneficiaris.

Donat l'èxit del programa, que es mesura amb el nombre creixent d'estudiants que fan una estada en universitats fora de l'àrea europea i nord-americana, és voluntat de la UPF consolidar aquest programa de beques, amb una reorientació pel que fa al nombre i quantia dels ajuts. Així mateix, sense deixar de banda el criteri del mèrit acadèmic, s'introdueix un criteri de priorització als estudiants amb desavantatge econòmic.

Per tot això  el Consell de Govern,

ACORDA:

Article únic. Aprovar el programa de beques a la mobilitat internacional: "Passaport al món" amb les característiques següents:

1. Objecte dels ajuts

L'objecte de l'ajut és sufragar parcialment les despeses en què incorrin els estudiants beneficiaris de places d'intercanvi i mobilitat durant la seva estada en institucions d'ensenyament superior amb les quals la UPF tingui signats convenis d'intercanvi.

2. Import dels ajuts

L'import de l'ajut serà de 2.000 € per estudiant. El nombre total d'ajuts es determinarà en cada convocatòria en funció de les disponibilitats pressupostàries. En qualsevol cas, els ajuts es destinaran a cobrir les despeses derivades de la mobilitat (viatge, allotjament, manutenció i assegurança mèdica).

3. Requisits que han de complir els candidats

- Ser estudiant de la UPF i estar matriculat en qualssevol dels ensenyaments de grau.

- Haver superat, en el moment de fer la sol·licitud, un mínim de 50 ECTS.

- Ser seleccionat per una plaça d'intercanvi de la UPF fora de l'abast dels Programes "Aurora Bertrana" i "Beques iberoamèrica. Estudiants de grau. Santander Universitats"

4. Criteris de selecció

Els ajuts es distribuiran entre els estudiants que a la Convocatòria ordinària de mobilitat internacional hagin resultat adjudicataris de plaça de conveni d'intercanvi que siguin elegibles d'acord amb els requisits de la base 3, donant prioritat als estudiants que siguin beneficiaris de les beques de caràcter general del MECD durant el curs en el qual se sol·licita l'ajut.

Tenint en compte aquest criteri de priorització, els estudiants que compleixin els requisits de la base 3 seran ordenats per nota mitjana segons el càlcul establert pel Reial Decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s'estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional i fins a esgotar el nombre d'ajuts convocats.

5. Obligacions dels beneficiaris

- Realitzar l'estada i acreditar l'aprofitament acadèmic a la universitats de destinació, d'acord amb el que s'estableix a les bases de la convocatòria ordinària de mobilitat internacional.

- Participar en l'acollida i orientació dels estudiants internacionals a la UPF.

- Actuar com ambaixadors de la UPF a la universitat de destinació.

- Totes les altres obligacions inherents al gaudi d'una plaça d'intercanvi i especificades a les bases de la convocatòria de mobilitat internacional i a la normativa de mobilitat d'estudiants de grau aprovada per Acord del Consell de Govern de 2 de març del 2011.

6. Procediment de Concessió

Correspon al vicerector de Relacions Internacionals la convocatòria i la resolució de concessió dels ajuts.

El llistat d'estudiants adjudicataris serà publicat a la web de la UPF en els terminis establerts a la convocatòria.

La resolució inclourà, si escau, una llista d'espera ordenada d'aquells candidats que, tot i complir els requisits de la convocatòria, n'hagin quedat exclosos per haver-se superat el nombre d'ajuts convocats.

7. Pagament de la beca

Els beneficiaris hauran d'emplenar i signar el document d'acceptació de la beca i lliurar-lo a l'Oficina de Mobilitat i Acollida dins dels terminis que s'estableixin en la resolució dels ajuts.

El pagament de l'ajut es farà per transferència bancària a la persona beneficiària al compte bancari facilitat, en dos terminis:

-El 70% de l'import es farà efectiu quan la UPF rebi el certificat d'incorporació a la universitat de destinació.

-El 30% restant es farà efectiu quan l'estudiant lliuri a la UPF el certificat d'estada emès per la universitat d'acollida  i empleni el qüestionari de valoració de la seva estada.

La no realització de l'estada en les condicions previstes comportarà per part de l'estudiant la devolució a la Universitat de l'ajut, tret en cas de força major.

8. Règim d'incompatibilitats

Aquests ajuts són incompatibles amb qualsevol altres gestionats per la Universitat Pompeu Fabra. Tanmateix, sí que són compatibles amb ajuts provinents d'altres fonts, públiques o privades.

20. Modificació de les bases del programa de beques Aurora Bertrana
(Data de publicació dels acords: 16 de desembre del 2015)

Des de l'any 2009, la UPF ha atorgat anualment cinquanta ajuts a la mobilitat internacional en el marc del programa "Aurora Bertrana" a estudiants que han realitzat una estada d'intercanvi en universitats sòcies de la UPF a Estats Units i Canadà.

La selecció dels estudiants s'ha fet utilitzant criteris de mèrit, a través de la valoració de l'expedient acadèmic i el bon coneixement de la llengua anglesa per tal d'assegurar l'aprofitament acadèmic de l'estada.

Ara, sense deixar de banda el mèrit acadèmic, es vol introduir un criteri de priorització als estudiants amb desavantatge econòmic i explicitar l'import de l'ajut individual.

D'altra banda, l'acreditació d'un bon coneixement de la llengua anglesa ja no serà un criteri de selecció, ja que és un requisit per a obtenir la plaça d'intercanvi, condició imprescindible per a poder optar als ajuts.

És per això que el Consell de Govern,

ACORDA:

Article únic. Es modifiquen les bases reguladores de la concessió de beques "Aurora Bertrana" de suport a la mobilitat internacional en el marc dels convenis d'intercanvi amb els Estats Units i Canada, aprovades per Acord del Consell de Govern de 6 de maig del 2009, en els termes següents:

Primer. L'article 2 queda redactat de la següent manera:

"2. Import de les beques

L'import de l'ajut serà de 1.000 € per estudiant. El nombre total d'ajuts es determinarà en cada convocatòria en funció de les disponibilitats pressupostàries."

Segon. L'article 4 queda redactat de la manera següent:

"4. Criteris de selecció

4. Els ajuts es distribuiran entre els estudiants que a la Convocatòria ordinària de mobilitat internacional hagin resultat adjudicataris de plaça d'intercanvi en un dels països que siguin elegibles, donant prioritat als estudiants que siguin beneficiaris de les beques de caràcter general del MECD durant el curs en el qual sol·liciten l'ajut.

Tenint en compte aquest criteri de priorització, els estudiants que compleixin els requisits seran ordenats per nota mitjana segons el càlcul establert pel Reial Decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s'estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, i fins a esgotar el nombre d'ajuts convocats. "

21. Aprovació del Pla de Mobilitat Sostenible i Segura de la UPF 2015-2020
(Data de publicació dels acords: 16 de desembre del 2015)

S'aprova el Pla mobilitat Sostenible i Segura de la UPF 2015-2020, que consta com annex 18.

22. Aprovació de les Bases que regeixen la concessió d'ajuts per a activitats solidàries
(Data de publicació dels acords: 16 de desembre del 2015)

La Universitat va crear l'any 2007 una convocatòria d'ajuts econòmics per a projectes d'activitats solidàries. Les bases de la convocatòria s'han anat adequant des d'aleshores a les circumstàncies i context social, essent el 2013 quan es van fer l'aprovació del text fins ara vigent.

Les noves bases obren la participació als ajuts al col·lectiu d'antics alumnes de la Universitat; potencien els projectes de cooperació al desenvolupament entre universitats i/o adreçats a finalitats educatives;  milloren la eficiència en la gestió dels projectes.

D'altra banda, i com a novetat, a partir d'ara els fons per dotar els ajuts inclouran fons del Programa UPF Alumni, que se sumen  a les fonts habituals:  pressupost general de la Universitat, pressupost del Consell Social i les aportacions voluntàries dels membres de la comunitat universitària (estudiants, professors i personal d'administració i serveis), a través dels canals que proporciona la plataforma UPF Solidària.

Per tot això, el Consell de Govern.

ACORDA:

Primer. S'aproven les Bases que regeixen la concessió d'ajuts econòmics per a projectes d'activitats solidàries, que consten com a annex.

Segon. Es deroguen les Bases que regeixen la concessió d'ajuts econòmics per a projectes d'activitats solidàries aprovades per acord del Consell de Govern de 16 d'octubre del 2013

ANNEX

BASES QUE REGEIXEN LA CONCESSIÓ D'AJUTS ECONÒMICS PER A PROJECTES D'ACTIVITATS SOLIDÀRIES

Article 1. Objecte

1.1. Establir les normes que han de regir les convocatòries de concessió de subvencions per finançar projectes de cooperació al desenvolupament així com d'activitats solidàries envers col·lectius exclosos o en risc d'exclusió de Catalunya amb els quals estiguin vinculats membres de la comunitat universitària de la UPF. Es busca contribuir a millorar les condicions de vida i de formació de les poblacions dels països amb un índex menor de desenvolupament humà i treballar per col·laborar en la construcció de societats, com també ho exigeix la nostra, més inclusives.

1.2. En el cas dels projectes de cooperació al desenvolupament, tindran preferència les propostes de cooperació universitària que s'ajustin als principis i a les bones pràctiques recollits en el Codi de Conducta de les universitats en matèria de cooperació al desenvolupament, aprovat pel Comitè Espanyol Universitari de Relacions Internacionals (CRUE) el 2006, al qual la UPF es va adherir per acords del Consell de Govern de 27 de gener del 2010.

Article 2. Projectes

Poden optar a aquesta convocatòria els projectes destinats a fomentar la cooperació universitària al desenvolupament, la cooperació amb ONG o altres entitats -incloent-hi els projectes d'àmbit local-, i han de tractar preferentment sobre:

a) Transferència de coneixement o de tecnologia a països en vies de desenvolupament perquè puguin desplegar les seves pròpies capacitats de recerca, adaptació tecnològica, innovació i emprenedoria.

b) Accions que promoguin l'educació i/o que facilitin la formació de formadors en universitats o d'altres institucions educatives formals.

Article 3. Requisits dels sol·licitants

Poden optar a obtenir subvencions en el marc d'aquestes bases els membres de la comunitat universitària següents: estudiants, personal docent i investigador, personal d'administració i serveis i membres del programa UPF Alumni.

Article 4. Característiques bàsiques dels projectes

4.1. Període de realització: els projectes s'han de desenvolupar, com a màxim, dins el període de deu mesos des de la recepció de la subvenció.

4.2. El sol·licitant del projecte és el màxim responsable de l'execució d'aquest, i el que es compromet davant les accions de la contrapart.

4.3. Els projectes s'han de gestionar de manera que els beneficis a tercers que indirectament es generin, com la contractació de personal tècnic, becaris, adquisició de material, o similars, recaiguin en el personal local, les zones geogràfiques i àrees de població que en siguin beneficiàries.

4.4. Els projectes que es realitzin en altres països s'han d'orientar d'acord amb els criteris establerts al Codi de Conducta de les universitats en matèria de cooperació al desenvolupament al qual fa referència l'article primer, apartat 2, d'aquestes bases.

4.5. Els projectes han de preveure necessàriament la identificació d'una entitat contrapart responsable en el lloc d'execució del projecte que representi els interessos de les persones beneficiàries.

Article 5. Dotació econòmica de la convocatòria anual

La dotació econòmica de la convocatòria prové del fons de solidaritat que s'explica en la introducció d'aquestes bases, i la seva quantitat s'estableix en cada convocatòria anual.

Article 6. Assignació econòmica als projectes

6.1. L'assignació econòmica màxima atorgable a les sol·licituds presentades no pot superar en cap cas el 75% del cost total del projecte. El percentatge restant ha de ser assumit per la contrapart o per altres entitats externes.

6.2. L'import assignat pot cobrir excepcionalment, i de manera total o parcial, el cost del desplaçament, assegurança i visat del sol·licitant.

6.3. L'import assignat pot cobrir parcialment o total els diferents conceptes continguts en el projecte.

6.4. No es poden cobrir despeses de caràcter administratiu originades a la UPF ni es pot destinar l'ajut a la remuneració dels serveis professionals de les persones participants de la Universitat.

Article 7. Convocatòria de les  subvencions

7.1. Es farà una convocatòria anual, i l'òrgan convocant serà el rector o rectora.

7.2. La convocatòria dels ajuts es difondrà a través de la pàgina web de la Universitat i ha d'especificar la dotació econòmica, així com el termini per presentar les sol·licituds i la composició de la Comissió Avaluadora encarregada de valorar i seleccionar les propostes.

Article 8. Sol·licituds i documentació

8.1. Les sol·licituds s'han de presentar mitjançant el formulari normalitzat, que es publicarà amb la convocatòria i que estarà disponible a la web d'UPF Solidària (www.upf.edu/upfsolidaria).

8.2. La sol·licitud ha de ser emplenada i signada pel membre o membres de la comunitat universitària de la UPF que hagin d'assumir la responsabilitat del projecte.

8.3. Les sol·licituds inclouen, a més del formulari de la UPF degudament emplenat, la documentació següent:

a) Carta signada de la contrapart en què es justifiqui l'interès del projecte i la relació amb els sol·licitants.

b) Estatuts signats de la contrapart.

c) Documentació que acrediti la participació econòmica en el projecte de l'entitat contrapart i/o d'altres institucions públiques o privades.

8.4. Les sol·licituds s'han d'adreçar a UPF Solidària i presentar-les al Registre de la UPF (plaça de la Mercè, 12, o en qualsevol de les seves seus), acompanyades de la documentació adjunta. A més, cal enviar dins del mateix termini la sol·licitud i la documentació adjunta en format electrònic a l'adreça [email protected]

8.5. El termini de presentació de les sol·licituds es determinarà en cada convocatòria anual.

8.6. La falta de documentació requerida pot fer desestimar la sol·licitud.

8.7. La UPF pot demanar als sol·licitants informació complementària que consideri convenient per aclarir o detallar el contingut de les propostes.

Article 9. Procés de valoració i selecció

9.1. El rector o rectora, nomenarà una Comissió Avaluadora, que será presidida per la vicerectora o el vicerector, i que serà l'encarregada de valorar i de seleccionar els projectes subvencionats per la convocatòria.

9.2. La Comissió Avaluadora estarà formada per la presidenta o el president i pels membres següents:

- Un expert en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament aliena a la UPF.

- Un expert en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament de la UPF.

- Un membre de cadascun dels col·lectius que formen part de la comunitat universitària (estudiants, PDI i PAS), a proposta de la presidència de la Comissió.

- Un representant del Consell Social de la UPF.

- El responsable de la unitat a la qual correspon la gestió del programa de solidaritat i cooperació de la UPF, que n'exercirà la secretaria.

9.3. Els projectes seran valorats fins a 100 punts, d'acord amb els criteris següents:

9.3.1. Indicadors de qualitat i viabilitat (màxim, 40 punts):

- Descripció i coherència del projecte: descripció, objectius, activitats, recursos, etc. (màxim, 20 punts)

- Viabilitat i sostenibilitat de recursos per a l'execució i el manteniment autosostingut i autònom del projecte en acabar l'ajut econòmic de la UPF  (màxim, 20 punts).

9.3.2. Sol·licitants (màxim, 10 punts):

- Experiència i/o formació en cooperació al desenvolupament i experiència i/o formació en els camps temàtics del projecte que es proposa (màxim, 5 punts).

- Participació de membres de diferents col·lectius de la comunitat universitària (màxim, 5 punts).

9.3.3. Prioritats (màxim, 50 punts):

- Projectes amb vinculació d'universitats o altres institucions educatives formals de països en les posicions més baixes de l'Índex de Desenvolupament Humà del Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD) (màxim, 10 punts); o bé els projectes desenvolupats a Catalunya (màxim, 10 punts).

- Projectes que tinguin com a finalitat principal l'educació i la transferència de coneixement (màxim, 10 punts).

- Projectes que incloguin com a accions d'interès preferent les previstes a la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament (màxim, 10 punts).

- Implicació i participació de la comunitat beneficiària en el desenvolupament, la gestió i la sostenibilitat del projecte (màxim, 20 punts).

Article 10. Resolució

10.1. La Comissió Avaluadora resoldrà l'atorgament de subvencions entre les sol·licituds presentades en el termini màxim d'un mes, comptat des de la data de finalització del termini de presentació dels projectes.

10.2. La Comissió Avaluadora farà pública la resolució de la convocatòria a través de la pàgina web d'UPF Solidària (www.upf.edu/upfsolidaria), i es comunicarà el resultat als sol·licitants a través del correu electrònic, per escrit.

10.3. L'atorgament de subvenció per part de la Comissió Avaluadora a un projecte pot estar condicionat a la reformulació de qualsevol aspecte que es consideri necessari. Així, la subvenció estarà condicionada al fet que els sol·licitants presentin la documentació requerida per la resolució en la fase d'acceptació de l'ajut.

Article 11. Procediment de tramitació de les subvencions

11.1. Acceptació

- Perquè la resolució sigui definitiva, els sol·licitants dels projectes subvencionats han de comunicar per escrit a UPF Solidària, en el termini d'un mes després de la data de resolució de la convocatòria, l'acceptació expressa de la subvenció així com de les bases de la convocatòria.

- En el cas de projectes pendents de reformulació, l'acceptació de l'ajut només s'admetrà si està acompanyada de la reformulació del projecte d'acord amb les indicacions de la Comissió Avaluadora a la resolució.

11.2. Forma de pagament

- Una vegada acceptada la subvenció, s'iniciarà el tràmit de la transferència per fer efectiu l'import atorgat al projecte.

- Les subvencions concedides han de destinar-se a finançar únicament les despeses aprovades per la Comissió Avaluadora. En cas que calgui fer alguna modificació s'ha de sol·licitar a aquesta comissió.

- La tramitació dels pagaments seguirà el procediment habitual de la UPF, que es faran efectius mitjançant transferència bancària.

11.3. Modificació del projecte

- Qualsevol modificació substantiva del projecte s'ha de comunicar abans de dur-la a terme.

- Es considera una modificació substantiva aquella que implica un canvi en els objectius o els resultats del projecte, o bé aquella que suposa una desviació superior al 10% en qualsevol dels conceptes pressupostats o una modificació de les partides previstes en el projecte inicial.

- L'acceptació o la revocació d'aquesta modificació es comunicarà en un termini màxim de deu dies hàbils.

Article 12. Revocació de la subvenció

12.1. Les subvencions atorgades es poden revocar totalment o parcialment quan no es respectin els terminis establerts o quan es modifiqui significativament el contingut del projecte sense prèvia autorització de la UPF.

12.2. També pot donar lloc a la revocació no acceptar la subvenció en el termini previst en l'article 11.1 d'aquestes bases.

12.3. La justificació inadequada d'un projecte i l'incompliment en la presentació de l'informe de seguiment comportarà la revocació de la subvenció.

Article 13. Seguiment i justificació dels projectes

13.1. UPF Solidària establirà un sistema de contacte periòdic amb el responsable del projecte.

13.2. S'ha de presentar una memòria final en el termini d'un mes després de la finalització del projecte, en la qual s'ha de:

- Justificar l'assoliment dels objectius del projecte.

- Justificar les despeses fetes (documentació original o, en el cas de despeses compartides amb la contrapart, fotocòpia llegible).

- Adjuntar  còpia  del  material  gràfic  (fotografia, vídeo)  degudament documentat.

13.3. Per tal que el sol·licitant pugui presentar-se a una nova convocatòria és imprescindible haver lliurat la memòria final i els justificants corresponents.

13.4. Per confeccionar la memòria final, s'han de seguir les indicacions establertes a la convocatòria. En el cas que no compleixin els requeriments mínims exigibles, UPF Solidària demanarà l'ampliació o l'esmena de la informació.

13.5. En cas que en el termini de presentació de la memòria no es justifiqui correctament l'import total atorgat, el responsable de la sol·licitud del projecte haurà de retornar a la UPF els diners no gastats o justificats.

Article 14. Difusió del resultat dels projectes subvencionats

14.1. La UPF pot convocar els responsables dels projectes per fer sessions informatives i donar-los a conèixer entre la comunitat universitària.

14. 2. Qualsevol informació pública que es generi en relació amb el projecte subvencionat per la UPF ha de fer constar el suport rebut per la Universitat. Quan es reprodueixin els logotips de les entitats col·laboradores també s'hi ha d'incloure el d'UPF Solidària.

14. 3. La UPF pot utilitzar tota la informació del projecte amb l'objectiu de difondre les accions de cooperació en què la Universitat ha participat, per elaborar materials de difusió, per fer campanyes de sensibilització i per incloure-la en la seva memòria anual d'activitats.

23. Ratificació de la modificació d'estatuts de consorcis
(Data de publicació dels acords: 16 de desembre del 2015)
 

23.1.

Vist l'acord del Consell rector del Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB), de 17 d'abril del 2015, de modificació dels Estatuts de l'esmentat consorci de conformitat amb la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local i 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa; vistes les modificacions que l'Administradora general del Consorci, habilitada per l'Acord citat de 17 d'abril del 2015, ha incorporat a instàncies de l'Administració de la Generalitat de Catalunya en tant que administració d'adscripció del Consorci,

El Consell de Govern de la Universitat Pompeu Fabra acorda:

Primer. Ratificar els Estatuts del Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB), que consten com a annex 19.

Segon. Deixar sense efecte l'acord del Consell de Govern de 14 d'octubre del 2015 pel qual es va aprovar la ratificació dels esmentats Estatuts sense les modificacions de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

23.2.

Vist l'acord del Consell de Govern del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) d'1 d'octubre del 2015, de modificació  dels articles 4, 10 i 15 per incorporar la Biblioteca de Catalunya i d'aprovació del text refós que inclou les modificacions dels articles 1, 27, 28, 29 i 30 per adaptar els Estatuts de l'esmentat consorci de conformitat amb la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local i 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa;

El Consell de Govern de la Universitat Pompeu Fabra acorda:

Ratificar el text refós dels Estatuts del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), que consten com a annex 20.

24. Designació de membres a diverses comissions
(Data de publicació dels acords: 16 de desembre del 2015)

24.1. El Consell de Govern designa la Sra. Carla Bertolin Zaragoza, el Sr. Borja Fumadó Gassó i la Sra. Berta Riera Bayer vocals de la Comissió d'Ensenyament.

24.2. El Consell de Govern acorda la renovació del Sr. Jordi Morell Núñez com a vocal de la Junta Electoral en representació del personal d'administració i serveis

25. Ratificació de convenis
(Data de publicació dels acords: 16 de desembre del 2015)

Es ratifiquen els convenis subscrits per la Universitat Pompeu Fabra, que consten com a annex 21.