Sessiˇ de Consell de Govern de 6 de juliol del 2016

Acords

1. Aprovació de l'acta de la sessió de 25 de maig del 2016
(Data de publicació dels acords: 15 de juliol del 2016)

S'aprova l'acta de la sessió del Consell de Govern de 25 de maig del 2016.

3. Concessió de la Medalla de la Universitat Pompeu Fabra
(Data de publicació dels acords: 15 de juliol del 2016)

A proposta del rector i amb la voluntat de fer un reconeixement especial a aquells professors que han servit a la UPF des de l'exercici d'un càrrec de responsabilitat  en l'àmbit acadèmic, el Consell de Govern acorda concedir la Medalla de la Universitat Pompeu Fabra en agraïment a la seva tasca i a la seva especial dedicació als professors següents:

- Prof. Arcadio Navarro Cuartiella, director del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut (2013-2016).

- Prof. Emilio Suarez de la Torre, director del Departament d'Humanitats (2014-2016).

- Prof. Jose Alejandro Saiz Arnaiz, director del Departament de Dret (2007-2016).

- Prof. Xavier Binefa Valls, director del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (2010-2016)

- Prof. Clara Riba Romeva, directora del Departament de Ciències Polítiques i Socials (2007-2016).

- Prof. M. Dolors Cañada Pujols, degana de la Facultat de Traducció i Interpretació (2013-2016).

- Prof. M. Victoria Cirlot Valenzuela, directora de l'Institut Universitari de Cultura (2014-2016).

- Prof. Janet Ann Decesaris Ward, directora de l'Institut Universitari de Lingüística Aplicada (2013-2016).

- Prof. M. Concepció Janue Miret, directora de l'Institut Universitari d'Història Jaume Vivens i Vives (2013-2016).

4. Modificació de diverses memòries de grau
(Data de publicació dels acords: 15 de juliol del 2016)

1. S'aprova la modificació de la memòria del grau en Enginyeria en Informàtica, que imparteix la Universitat Pompeu Fabra, que consta com a annex 1. Aquesta modificació serà d'aplicació el curs 2016-2017.

2. S'aprova la modificació de la memòria del grau en Enginyeria en Sistemes Audiovisuals, que imparteix la Universitat Pompeu Fabra, que consta com a annex 2. Aquesta modificació serà d'aplicació el curs 2016-2017.

3. S'aprova la modificació de la memòria del grau en Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació, que imparteix la Universitat Pompeu Fabra, que consta com a annex 3. Aquesta modificació serà d'aplicació el curs 2016-2017.

5. Modificació de la normativa acadèmica dels ensenyaments de grau
(Data de publicació dels acords: 15 de juliol del 2016)

D'acord amb la necessitat que el reconeixement de crèdits tingui com a base la similitud entre les competències, coneixements i resultats d'aprenentatge que proporcionen els estudis superats, la Universitat va incloure l'article 8 de la normativa acadèmica dels ensenyaments de grau. Aquest article recull la possibilitat de reconèixer aquells crèdits cursats en un altre estudi universitari i que tinguin continguts i competències similars en la titulació a la qual es vol reconèixer. Malgrat aquesta necessitat, s'ha detectat que, per tal d'obtenir un títol d'acord amb els criteris de qualitat que garanteix la UPF, cal ajustar, d'acord amb les normatives de referència, el nombre de crèdits subjecte de reconeixement dins de la titulació de la qual s'obtindrà el títol. A més, la darrera modificació del RD 1393/2007, de 3 de juny del 2016, afecta el nombre de crèdits de formació bàsica que cal reconèixer obligatòriament i requereix adaptar la normativa de la UPF a aquests canvis normatius.

En conseqüència, el Consell de Govern

ACORDA:

Modificar l'article 8 de la normativa acadèmica dels ensenyaments de grau, aprovada per Acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008, modificat per Acords de Consell de Govern de 13 de juliol del 2011 i de 9 de maig, de 7 de novembre del 2012 i de 17 de febrer del 2016 i l'article 3 de la normativa d'admissió d'estudiants amb estudis universitaris iniciats aprovada per Acord del  Consell de Govern de 3 de març del 2010, modificat per Acord del Consell de Govern de 2 de març del 2011 i de 4 de febrer del 2015 i adaptar aquests articles als nous límits del reconeixement de crèdits.

Primer. Modificacions a la normativa acadèmica dels ensenyaments de grau

1. S'afegeix un nou apartat a l'article 8 amb la redacció següent:

"8.1.4. El total de crèdits reconeguts en una titulació no podrà superar el 60% dels crèdits totals del pla d'estudis d'aquella titulació. Pel que fa al reconeixement de crèdits en els estudis especials de grau de la UPF, s'aplicarà el que preveu la memòria del programa. "

2.      Es modifica el primer apartat de l'article 8.2.1.a), que quedaria redactat de la manera següent:

"8.2.1. Podran ser objecte de reconeixement les assignatures següents:

a) Assignatures de formació bàsica aportades a l'estudi de grau

 - Sempre que la titulació a la qual es pretén accedir pertanyi a la mateixa branca de coneixement, seran objecte de reconeixement un nombre de crèdits que sigui al menys el 15 per cent del total de crèdits de la titulació, corresponents a matèries de formació bàsica d'aquesta branca."

Segon. Modificacions a la normativa d'admissió d'estudiants amb estudis universitaris iniciats

Es proposa modificar l'apartat d de l'article 3 i redactar-lo de la manera següent:

"d) Complir els requisits que estableix la normativa de grau pel que fa als límits del reconeixement de crèdits"

6. Modificació del calendari acadèmic del curs 2016-2017
(Data de publicació dels acords: 15 de juliol del 2016)

Vista la proposta de modificació del calendari acadèmic del curs 2016-2017, tenint en compte que no afecta a l'organització de les recuperacions i que comporta l'ampliació de les dates de recuperació trimestrals de manera que cada centre pugui optar, si així ho desitja, per establir les recuperacions trimestrals entre la segona i la cinquena setmana un cop iniciat el trimestre següent, sempre respectant que aquestes recuperacions es concentrin en dues setmanes.

El Consell de Govern,

ACORDA

Modificar el calendari acadèmic del curs 2016-2017 en els termes següents:

 1r. Trimestre

· Recuperació entre el dia 20 de gener  i el dia 11 de febrer (1)

2n. Trimestre

· Recuperació entre el dia 21 d'abril i el dia 13 de maig (1)


(1) Per a aquells ensenyaments de grau que ho tinguin previst, d'acord amb l'article 11 de la Normativa acadèmica dels ensenyaments de grau, i sempre que els espais dels campus ho permetin, les recuperacions es poden iniciar els dos dies anteriors d'aquella setmana

7. Modificació de la programació d'ensenyaments de graus i màsters universitaris i de places de grau, curs 2016-2017
(Data de publicació dels acords: 15 de juliol del 2016)

7.1. S'aprova la proposta de modificació de la programació de noves titulacions oficials per al curs 2017-2018, que consta com annex  4.

7.2. S'aprova la proposta de modificació de la programació de noves titulacions oficials per al curs 2015-2016, que consta com a annex 5.

7.3. El Consell de Govern de 25 de maig de 2016 va aprovar 40 places del Grau en Bioinformàtica per al curs 2016-2017. Atesa la incorporació de 4 places d'oferta internacional, el Consell de Govern acorda la modificació de places del Grau en Bioinformàtica, programat per al curs 2016-2017, que serà de 44 places.

En conseqüències, les places d'ensenyament de grau de la UPF per al curs 2016-2017 s'adjunten com a annex 6

8. Acord de creació del programa d'ajuts (seed funds) per impulsar projectes singulars de col·laboració acadèmica internacional
(Data de publicació dels acords: 15 de juliol del 2016)

Una de les línies estratègiques del Pla Estratègic de la Universitat Pompeu Fabra 2016-2025 és l'establiment d'aliances internacionals amb universitats de primer nivell per impulsar iniciatives innovadores de col·laboració interuniversitària en l'àmbit de la docència, que es concreta en l'objectiu d'impulsar programes singulars de cooperació internacional.

Per al compliment d'aquest objectiu i amb part de la dotació econòmica (21.500€) obtinguda en la convocatòria CEI 2015 per a l'acció "Xarxes de col·laboració entre CEIs o entre universitats d'excel·lència que facilitin la mobilitat de professors i estudiants, així com la presència del CEI UPF Icària en campus internacionals", escau la creació d'un programa d'ajuts en forma de fons llavor (seed funds) per a establir, reforçar i aprofundir relacions amb socis internacionals estratègics de la universitat.

És per això que el Consell de Govern,

ACORDA:

Article únic. Crear el programa d'ajuts (seed funds) per impulsar projectes singulars de col·laboració acadèmica internacional, amb les característiques que segueixen:

1. Dotació pressupostària

Amb càrrec al pressupost general de la UPF i concretament als fons obtinguts obtinguda en la convocatòria CEI 2015 per a l'acció "Xarxes de col·laboració entre CEIs o entre universitats d'excel·lència que facilitin la mobilitat de professors i estudiants, així com la presència del CEI UPF Icària en campus internacionals", la convocatòria es dota amb 21.500€, que es distribuiran en projectes d'entre 3.000 i 7.500€, depenent dels compromisos de cofinançament que assumeixin els departaments o centres (facultat o escola) de referència dels sol·licitants.

En aquest sentit, la convocatòria exigeix el cofinançament per part d'un o dels diversos àmbits de coneixement implicats en la proposta, en una proporció del 50% del pressupost sol·licitat. D'aquesta manera, el pressupost global de fons destinat a aquest programa ascendeix a 43.000€, amb co-responsabilitat per part de les unitats acadèmiques.

2. Convocatòria i gestió

Correspon al rector o rectora, o vicerector o vicerectora en qui delegui, la convocatòria dels ajuts.

La convocatòria establirà, com a mínim, el terminis i el lloc de presentació de sol·licituds, els mecanismes i criteris de selecció, els drets i deures dels beneficiaris, el règim d'elegibilitat i justificació de la despesa, així com el calendari de resolució i els  terminis d'execució dels projectes seleccionats.

La resolució sobre la concessió correspondrà a una comissió integrada per:

- el vicerector per la internacionalització de la Universitat i les relacions internacionals, que la presidirà,

- la vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica,

- el vicerector de Planificació,

- la vicerectora per a l'Organització i el Projecte Acadèmic de la Universitat,

- la cap del Servei de Relacions Internacionals.

Un membre del Servei de Relacions Internacionals farà les funcions de secretaria de la Comissió, sense vot.

La coordinació i la realització dels actes d'instrucció del procediment correspon al Servei de Relacions Internacionals, que vetlla també per la qualitat i l'eficiència en la gestió durant el cicle de vida del projecte, que s'executa des de la unitat de gestió administrativa o secretaria de referència del professor promotor i segons les normes establertes per la UPF.

3. Objecte de la convocatòria

Contribuir a l'impuls i preparació de projectes singulars de col·laboració acadèmica internacional alineats amb el pla estratègic de la UPF, i concretament:

- Projectes en col·laboració amb universitats estrangeres encaminats a la internacionalització del currículum i les titulacions de la UPF

- Iniciatives per a construir associacions internacionals estratègiques amb vocació interdisciplinària, involucrant professors i estudiants

- Dobles titulacions internacionals de grau i postgrau

4. Sol·licituds: destinataris i propostes

Els ajuts poden ser sol·licitats pel professorat, a títol individual o de manera col·lectiva, per equips docents i per unitats acadèmiques, pertanyents a un o diversos departaments.

Pot participar en aquesta convocatòria tot el PDI de la UPF amb docència regular en qualsevol de les seves titulacions oficials. Només es pot ser coordinador en un sol projecte.

Els sol·licitants hauran de presentar:

a) Abstract del projecte (professor promotor i equip del projecte, idea principal, motivació i oportunitat, així com el detall dels socis internacionals) en una pàgina segons formulari de sol·licitud.

b) Descripció del projecte (objectius, activitats i calendari en un pla de treball, resultats esperats) en màxim de 3 pàgines segons formulari de sol·licitud.

c) Pressupost detallat i explicació dels conceptes de despesa segons plantilla Excel.

d) Compromís de cofinançament del departament o centre, que n'especifiqui l'import, així com el vist-i-plau del departament si es tracta d'una proposta cofinançada per un centre.

5. Selecció: criteris de valoració i procediment

Després d'un procés de verificació del compliment de requisits de forma, es valoraran totes aquelles propostes que justifiquin adequadament el seu encaix en l'objecte de la convocatòria, tenint en compte criteris qualitatius en relació al projecte presentat i a l'equip del projecte, segons l'escala de valoració que estableixin les bases de la convocatòria.

Es valorarà que les propostes:

- Aportin un elevat valor afegit a l'oferta docent UPF i la formació dels seus titulats, incloent la participació d'estudiants (criteri d'impacte)

- Reforcin i aprofundeixin una relació institucional existent o creïn nous vincles amb universitats internacionals de primer nivell (criteri d'associacions estratègiques internacionals)

- Proposin fórmules innovadores d'internacionalització del currículum i les titulacions UPF (criteri d'innovació)

- Tinguin una component interdisciplinari o multidisciplinari, o demostrin un potencial de transferència a altres àmbits (criteri de transferibilitat)

- Ofereixin perspectives de finançament extern addicional o impacte a llarg termini per a la UPF (criteri de sostenibilitat)

Es valorarà que l'equip sol·licitant:

- Demostri la seva capacitat tècnica per a la gestió del projecte (criteri de viabilitat)

-Justifiqui la seva adequació en termes de composició acadèmica per a dur a terme el projecte (criteri de solvència)

Per a l'assignació de la quantitat de l'ajut, a més del cofinançament aportat, es tindrà en compte l'adequació del pressupost presentat.

Les propostes s'ordenaran segons la puntuació obtinguda i s'atorgaran els ajuts segons els pressupost sol·licitat (o ajustat) fins a esgotar els fons d'aquesta convocatòria, quedant la resta en llista de reserva.

6. Condicions d'execució: terminis i elegibilitat de la despesa

Els projectes aprovats s'hauran d'executar durant el curs 2016-17.

Despesa elegible:

- Personal (imputació hores personal de suport dedicat al projecte amb caràcter temporal)

- Viatges i allotjament

- Despeses d'organització de reunions

A l'acabament del projecte, els beneficiaris hauran de presentar una memòria. Aquesta constarà d'una part narrativa on es detallaran els resultats obtinguts i plans de futur a partir dels objectius que es van plantejar a la sol·licitud. La memòria anirà acompanyada del resum de l'execució pressupostària.

7. Drets i deures dels beneficiaris

Aquests ajuts són compatibles amb altres ajuts, en la mesura que resultin complementaris en la consecució dels objectius d'aquest programa i sempre que es garanteixi que no hi ha doble imputació de despesa.

Els beneficiaris es comprometen a destinar els fons a les accions proposades. Incomplir les obligacions que es deriven de la concessió d'ajuts de la convocatòria comportarà l'obligació de reintegrar l'import percebut i pot implicar la denegació d'ajuts en edicions posteriors.

En cas que, excepcionalment, es produeixin canvis, incidències o renúncies, s'hauran de comunicar al Servei de Relacions Internacionals.

Al finalitzar el projecte, els beneficiaris retran compte dels resultats i els difondran a nivell intern i extern per a garantir-ne la transferibilitat i publicitat, respectivament.

Els beneficiaris vetllaran per la continuïtat i sostenibilitat de l'activitat iniciada, amb l'assessorament per part dels serveis administratius competents de la UPF.

9. Regulació del sistema de tenure-track per a la captació i retenció de talent
(Data de publicació dels acords: 15 de juliol del 2016) 

La UPF és una de les universitats de referència en recerca a l'Estat. Una de les claus que ha permès aconseguir aquest resultat ha estat la política de reclutament i de retenció de recercadors, així com la incorporació successiva de nou professorat, especialment amb un elevat grau d'èxit a la convocatòria d'ICREA per a la captació de nous recercadors.

D'altra banda, la Carta Europea de l'Investigador i el Codi de Conducta per a la contractació d'investigadors posa èmfasi en: i) la cerca de talent amb procediments oberts, eficients, transparents i d'internacionalització homologables; ii) la importància dels bons processos i criteris de selecció amb la participació d'avaluadors externs i de prestigi internacional en el procés de selecció i d'estabilització.

Seguint aquests criteris, la UPF es proposa establir un sistema tenure-track per a la contractació de nou professorat per: i) mantenir una política de reclutament que reforci i garanteixi el futur de la nostra Universitat en recerca i en docència de qualitat, ii) apostar per un relleu generacional, i iii) seguir uns criteris clars, ben definits, i internacionalment reconeguts, equiparables en tots els àmbits de la UPF, en la captació i la retenció de talent.

Aquesta modalitat de contractació en el període tenure-track ve facilitada per la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació que introdueix modalitats específiques de contracte per a la incorporació de personal investigador al servei de les universitats públiques. En l'article 23 es regula el contracte d'investigador distingit que permet, entre d'altres, la incorporació d'investigadors amb les funcions i els objectius que la universitat determini.

És per això que el Consell de Govern

ACORDA:

Aprovar la regulació del sistema de tenure-track per a la captació i retenció de talent que consta com annex. 

ANNEX

Article 1. El sistema tenure-track

La UPF adopta el sistema tenure-track  en el procés de captació i retenció de talent.

Una plaça tenure-track és aquella que implica que un professor està en una carrera professional de promoció per arribar a una plaça permanent. Una plaça tenure-track no garanteix la permanència del professor, però li assegura la possibilitat de presentar-se a una plaça permanent si al cap d'uns anys inicials compleix una sèrie de criteris d'avaluació prèviament definits.

Article 2. Aprovació de places tenure-track

2.1. La Comissió de Professorat establirà el calendari per trametre les propostes de places tenure-track.

2.2. La decisió de la convocatòria sobre places tenure-track recau sobre la Comissió de Professorat de la UPF, la qual avaluarà les propostes dels departaments i decidirà el nombre de places que s'han de convocar en funció de les necessitats estratègiques de la Universitat, les necessitats i possibilitats de cada departament, així com la taxa d'èxit d'estabilització en anteriors convocatòries.

2.3. El departament proposa a la Comissió de Professorat la convocatòria d'una plaça tenure-track incloent:

1. La necessitat de la plaça.

2. La proposta de la Comissió de Selecció.

3. Els criteris per seleccionar els candidats.

4. Els criteris per avaluar els candidats en el penúltim any de contracte.

S'han de tenir en compte els elements clau definits en el procés de selecció, així com també altres aspectes com l'encaix i la qualitat docent del candidat. S'ha de permetre estabilitzar els  candidats excel·lents en termes de qualitat científica i acadèmica.

Article 3. Difusió de la convocatòria

Per garantir que la informació arribi al màxim nombre possible de candidats interessats, es farà una difusió internacional àmplia de la convocatòria de totes les  places per les vies apropiades a l'àmbit de la plaça, a més d'anunciar-la a EURAXESS, als altres canals que determini el Servei de PDI i mitjançant la difusió externa en la pàgina institucional de la Universitat.

Article 4. La Comissió de Selecció

La Comissió de Selecció serà designada per la Comissió de Professorat i estarà formada per cinc membres, dos del quals seran proposats pel departament. Han de ser experts en l'àmbit del perfil de la plaça, amb presència d' investigadors externs a la UPF (idealment incloent-hi algun membre de fora del país). En el cas que el departament/UCA en qüestió tingui una Comissió d'Assessorament Externa (Scientific Advisory Board), alguns dels membres relacionats amb l'àmbit de la plaça formaran part de la Comissió de Selecció.

Article 5. Presentació de candidatures

Els candidats han de complir els requisits següents:

1. Tenir la titulació de doctor.

2. En el cas que la titulació sigui d'una universitat estrangera, el candidat escollit ha d'homologar el grau de doctor abans de finalitzar el període tenure-track.

3. En el cas que la titulació de doctor sigui de la Universitat Pompeu Fabra, el candidat ha d'haver estat desvinculat contractualment per un període mínim de dos anys des de la data d'obtenció del grau de doctor.

Article 6. El procés de selecció

El procés de selecció ha de preveure dues fases d'avaluació:

1. La primera no preveu la presència dels candidats. A partir de la valoració de mèrits, de les cartes de recomanació i altres elements importants per a l'avaluació, la Comissió de Selecció establirà una llista reduïda dels millors candidats que s'hi han presentat.

2. A la segona, cada candidat de la llista reduïda ha d'impartir un seminari públic sobre la seva recerca. Això anirà seguit d'entrevistes amb membres de la Comissió de Selecció del departament/UCA i/o altres professors del departament/UCA.

3. Després de les entrevistes, la Comissió de Selecció deliberarà i proposarà el millor candidat. Els barems d'avaluació establerts pel departament/UCA es basaran en la qualitat de la recerca portada a terme pel candidat i altre mèrits rellevants per a la plaça.

Article 7. Proposta de contractació a la Comissió de Professorat

Un cop seleccionat el candidat, el departament/UCA informarà de la proposta de contractació a la Comissió de Professorat de la UPF, acompanyada d'un breu informe sobre els candidats que van passar a la segona fase del procés de selecció, la llista de membres de la Comissió de Selecció, i un breu resum del procediment i dels criteris utilitzats per seleccionar el candidat.

Article 8. El contracte del professor tenure-track

El candidat escollit es reclutarà com tenure-track. Les noves places tenure-track impliquen contractes de caràcter temporal d'una durada d'entre cinc-set anys per portar a terme tasques de recerca i de docència. Si el candidat compleix els requisits demanats en l'avaluació final, en acabar el seu contracte hi ha la possibilitat d'estabilització. A la meitat del període es farà una valoració orientativa de la progressió del candidat, que també, en casos excepcionals, podria acabar en la finalització de la vinculació amb la UPF. Aquestes condicions figuraran en el contracte de professor tenure-track, seguint el model de contracte d'investigador distingit previst a la Llei 14/2011 de la ciència, la tecnologia i la innovació. El contracte inclou:

1. La durada.

2. Una jornada laboral igual a la del PDI permanent a temps complet.

3. El dret a gaudir del mateix règim de permisos, llicències i vacances que el PDI contractat laboral.

4. La previsió de finalització anticipada del contracte en el cas que l'avaluació intermèdia així ho proposi.

5. Que el contracte d'investigador distingit es pugui extingir per desistiment de la UPF, en la manera establerta a l'article 23.f) de la Llei 14/2011, sense perjudici d'altres maneres d'extinció reconegudes en la legislació de caràcter general.

6. Els criteris que s'hauran de valorar en l'avaluació final.

Article 9. Maternitat, paternitat o incapacitat temporal del professor  tenure-track

Les baixes per maternitat, paternitat, adopció, i incapacitat temporal superior a un mes, permetran prorrogar el contracte per un període equivalent al de la baixa.

Article 10. Participació en convocatòries de finançament de la contractació

Per afavorir la contractació, la UPF facilitarà les condicions que permetin estimular la captació dels millors candidats a les places que convoqui. A més, la Universitat incentivarà la participació de l'investigador en convocatòries de finançament de la contractació, de manera que una part o la totalitat del període de contractació com a tenure-track es pot fer en diversos programes (per exemple, Ramón y Cajal, alguna de les accions del programa Marie Curie o d'altres).

Article 11. Avaluació del professor tenure-track

Aproximadament un any abans de la finalització del contracte, tots els investigadors tenure-track han de ser avaluats amb criteris homologables internacionalment. El resultat és la recomanació de la seva continuïtat com a investigadors permanents o la discontinuïtat del seu contracte al final d'aquest.

En cas d'una avaluació negativa, el candidat tindrà un any més de contracte abans de la seva finalització. El candidat podrà presentar, en cas de creure-ho necessari, al·legacions a la decisió final de l'avaluació a la Comissió de Professorat.

Els candidats avaluats positivament tindran un any per obtenir les acreditacions administratives corresponents per tal de poder presentar-se a una plaça permanent. Les condicions d'aquestes acreditacions han de ser equivalents a les previstes en el programa Serra Húnter.

La Comissió d'Avaluació del professor tenure-track serà similar a la Comissió de Selecció, tot incloent professors externs i del mateix departament/UCA. Aquesta avaluació determinarà si el professor segueix en el programa de tenure-track. En el cas que el departament en qüestió tingui una Comissió d'Assessorament Externa (Scientific Advisory Board), aquesta pot jugar un paper important emetent un informe del seu president en la decisió sobre l'investigador tenure-track.

Quan el professor passi l'avaluació a tenure, es prorrogarà el contracte fins a la convocatòria de la plaça de professor permanent, i estarà sotmès a les avaluacions regulars que tot el PDI segueix. 

Article 12. Captació d'investigadors establerts

De manera excepcional, en el cas d'haver identificat, o seleccionat durant el procés de captació, un investigador amb una llarga i contrastada trajectòria científica i amb una plaça estable en una altra institució es podrà aplicar un fast-track per convocar una plaça permanent al nivell que correspongui a la seva posició internacional. Aquesta proposta ha de ser plenament justificada pel departament/UCA i aprovada per la Comissió de Professorat de la UPF.

10. Modificació de l'acord per seleccionar professors associats
(Data de publicació dels acords: 15 de juliol del 2016)

L'acord del Consell de Govern de 6 de novembre del 2013 regula la selecció de nous professors associats i preveu que els associats contractats els cursos 2012-2013 i 2013-2014 hagin d'acreditar l'experiència professional fora de l'àmbit acadèmic universitari en les renovacions de contracte a partir de l'1 de setembre del 2015.

El Conveni Col·lectiu del PDI laboral considera que el requisit de l'exercici de l'activitat professional "es considerarà satisfet quan els candidats acreditin un mínim de dos anys d'activitat laboral dels darrers quatre, per compte d'altri o pel seu compte, o bé mitjançant qualsevol altra alternativa que cada universitat pugui acordar amb el corresponent comitè d'empresa".

La Comissió Mixta entre el vicerectorat de Professorat, la Junta de Personal Docent i Investigador i el Comitè d'Empresa ha manifestat la voluntat de treballar per trobar una forma alternativa d'acreditar l'experiència professional. Per aquest motiu, el 6 de maig del 2015, el Consell de Govern va acordar prorrogar un any l'acreditació de l'experiència professional dels associats contractats els cursos 2012-2013 i 2013-2014. Mentre no s'arriba a aquest acord, es proposa allargar el termini per a que els associats d'aquests cursos hagin d'acreditar l'experiència laboral.

És per això, que el Consell de Govern

ACORDA:

Es prorroga fins a l'1 de setembre del 2017 el termini previst en el punt 6 de l'acord del 6 de novembre del 2013 per a l'acreditació de l'experiència laboral dels associats contractats els cursos 2012-2013 i 2013-2014.

11. Modificació de la Normativa dels delegats d'estudiants de les titulacions de grau de la UPF
(Data de publicació dels acords: 15 de juliol del 2016)

El curs 2015-2016 ha estat el primer en que la UPF ha ofert el programa de Grau Obert, que es regeix per l'Acord del Consell de Govern de 12 de novembre del 2014, modificat per Acord del Consell de Govern d'1 de juliol del 2015.

En l'esmentada normativa es preveu una Comissió de Seguiment del Programa on hi ha un representant dels estudiants matriculats. D'altra banda, els estudiants del Programa han pogut participar en les respectives eleccions de delegats dels grups i classe on estan matriculats. Això no obstant, es considera necessari que els estudiants d'aquest programa també designin delegats per i d'entre ells per canalitzar la seva representació i actuar de portaveus del Grau Obert.

És per això que el Consell de Govern,

ACORDA

Modificar la Normativa dels delegats d'estudiants de les titulacions de grau de la UPF, aprovada per Acord del Consell de Govern de 21 de juliol del 2010, modificat per Acord del Consell de Govern d'11 de maig del 201 i per Acord del Consell de Govern de 14 de maig del 2014, en els termes següents:

Apartat únic. L'addició d'una disposició addicional a la normativa dels delegats d'estudiants de les titulacions de grau de la UPF, que tindrà la redacció següent:

"Disposició addicional tercera.

1. Aquesta normativa també s'aplicarà per a l'elecció de delegats dels estudiants matriculats als programes d'estudis de la Universitat Pompeu Fabra no adscrits a un centre, com el programa de Grau Obert.

L'elecció de delegats del programa d'estudis ho és sense perjudici de que els estudiants del programa participin en les eleccions dels delegats dels grups i classe dels centres on s'imparteixen les assignatures en les que estan matriculats.

2. Les funcions que aquesta normativa atribueix als degans o directors seran exercides per l'òrgan de supervisió designat en cada cas per a cada programa. En el programa de Grau Obert, correspon al coordinador acadèmic del programa.

3. La composició de la Junta Electoral encarregada de l'organització i la coordinació de les eleccions dels delegats en aquest programes d'estudis s'indicarà en la convocatòria, i haurà de tenir un mínim de sis membres, inclòs el president o presidenta i el secretari o secretària, i ha de comptar amb representació dels col·lectius que conformen la comunitat universitària, designats per sorteig d'entre els vinculats al programa.

Les funcions de la Junta Electoral són les establertes en l'article 16 del Reglament electoral de la UPF."

12. Acord de creació del centre interuniversitari "Barcelona Institute of Analytic Philosophy" (BIAP)
(Data de publicació dels acords: 15 de juliol del 2016)

Primer. S'aprova la creació del centre interuniversitari "Barcelona Institute of Analytic Philosophy" (BIAP), integrat per la Universitat de Barcelona, la Universitat de Girona i la Universitat Pompeu Fabra, que es regirà pel conveni que consta com a annex 7.

Segon. Se sol·licita l'informe favorable del Consell Social.

13. Reconeixement de Grups i Unitats de Recerca
(Data de publicació dels acords: 15 de juliol del 2016)

Atesa la Normativa de Figures de Recerca de la Universitat Pompeu Fabra,

Vist l'informe favorable de la Comissió de Recerca d'11 de maig del 2016,

1. El Consell de Govern de la UPF aprova el reconeixement del nou Grup de Recerca següent:

Grup de Recerca Theoretical and Cognitive Neuroscience (TCN)

Coordinador: Ruben Moreno Bote

Adscripció: Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

Aquest grup s'incorpora al CER Centre for Brain and Cognition (CBC)

2. El Consell de Govern de la UPF aprova el reconeixement de la Unitat de Recerca següent:

Unitat de Recerca Barcelona Centre for New Medical Technologies (BCM MedTech)

Coordinador: Miguel Ángel González Ballester

Adscripció: Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

Grups que en formen part:

Grup de Recerca Simulation, Imaging and Modelling for Biomedical Systems (SIMBIOsys)

Coordinador: Miguel Ángel González Ballester

Grup de Recerca Sensing in Phisiology and Biomedicine (PhySense)

Coordinador: Óscar Cámara Rey

14. Autorització d'expedients de despeses pluriannuals
(Data de publicació dels acords: 15 de juliol del 2016)

1. Les aplicacions corporatives de la Universitat Pompeu Fabra utilitzen programari intermediari i de gestió de dades del fabricant Oracle per a la recollida, emmagatzematge i consulta de la informació.

El correcte funcionament de les aplicacions corporatives de la Universitat es crític per a poder oferir a la comunitat un servei àgil, de qualitat i sense interrupcions. Per aquest motiu es considera indispensable disposar del producte comercial Oracle, atès que és el millor producte existent en el mercat, és el que s'està utilitzant en l'actualitat i altres solucions comercials o de programari lliure no ofereixen el rendiment, la robustesa, l'escalabilitat, alta disponibilitat i suport adequats per a oferir el nivell de servei que la comunitat universitària exigeix.

El fabricant ofereix llicències educacionals biennals a les universitats espanyoles (programa 'Oracle Campus') en règim de dret d'ús amb uns descomptes especials molt superiors als de les llicències comercials.

Per tot l'exposat, el servei d'Informàtica considera imprescindible adquirir el dret d'ús del programari intermedi i de gestió de dades Oracle, així com el seu manteniment (accés a noves versions i actualitzacions de seguretat del mateix). Es proposa la licitació d'un contracte de 2 anys, amb possibilitat de pròrroga per a 2 anys addicionals.

L'import total de sortida proposat per a la licitació de l'expedient i les seves anualitats (tenint en compte les possibles pròrrogues) és de 170.150,00 euros amb la següent distribució pe anualitats:

Anualitat      Codi Econòmic    Base Imposable                   IVA                Total

2017                201.30             35.000,00 €                7.350,00 €       42.350,00 €

2017                216.00             24.000,00 €                5.040,00 €       29.040,00 €

2018                216.00             24.000,00 €                5.040,00 €       29.040,00 €

2019                201.30             36.750,00 €                7.717,50 €       44.467,50 €

2019                216.00             25.200,00 €                5.292,00 €       30.492,00 €

2020                216.00             25.200,00 €                5.292,00 €       30.492,00 €

Total                                             170.150,00 €              35.731,50 €     205.881,50 €

 

La distribució d'imports està feta segons contractes biennals, on en el primer any es contracta la llicència de programari i el seu primer any de suport (clau econòmica 216.00),  i el segon any només el suport (clau econòmica 216.00), atès que aquesta és la distribució de costos contemplada en el programa Oracle campus.

Es considera aconsellable ampliar un 5% l'import per al tercer i quart any per tal de contemplar possibles incorporacions de nous serveis o cobertures.

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l'aprovació de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal (2017 - 2020) per a la contractació de les llicències de programari ORACLE per a les bases de dades corporatives de la Universitat Pompeu Fabra i el seu manteniment.

2. És necessari per mantenir aquests equips en perfecte estat de funcionament per tal que serveixin a les activitats docents i de recerca a les que estan destinats, de forma que aquestes es puguin dur a terme sense afectacions. Cal tenir en compte que la Universitat no disposa dels mitjans materials i personals per poder dur a terme el servei objecte del contracte. Per aquest motiu es proposa contractar el servei de manteniment preventiu i correctiu dels equips AGILENT TECHNOLOGIES.

L'import total de contracte per al període de l'1 de gener de 2017 al 31 de desembre de 2020 és de 23.400,00 euros (IVA exclòs) amb la següent distribució per anualitats:

Anualitat  Codi econòmic                Base imposable                        IVA                  Import Total

2017                219.22                        5.850,00 euros            1.228,50euros     7.078,50 euros

2018                219.22                        5.850,00 euros            1.228,50euros     7.078,50 euros

2019                219.22                        5.850,00 euros            1.228,50euros     7.078,50 euros

2020                219.22                        5.850,00 euros            1.228,50euros     7.078,50 euros

El codi econòmic per la formalització de la Reserva de Crèdit serà el 219.22  corresponent al segment general.

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l'aprovació de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal (2017-2020) per a la contractació del servei de manteniment preventiu i correctiu dels equips AGILENT TECHNOLOGIES de la Universitat Pompeu Fabra.

3. És necessari per mantenir aquests equips en perfecte estat de funcionament per tal que serveixin a les activitats docents i de recerca a les que estan destinats, de forma que aquestes es puguin dur a terme sense afectacions. Cal tenir en compte que la Universitat no disposa dels mitjans materials i personals per poder dur a terme el servei objecte del contracte. Per aquest motiu es proposa contractar el servei de manteniment preventiu i correctiu dels equips BECTON DICKINSON de la Universitat.

L'import total de contracte per al període de l'1 de gener de 2017 al 31 de desembre de 2020 és de 28.400,00 euros (IVA exclòs) amb la següent distribució per anualitats:

Anualitat        Codi econòmic          Base imposable                      IVA                    Import Total

2017                219.22                        7.100,00 euros            1.491,00euros     8.591,00 euros

2018                219.22                        7.100,00 euros            1.491,00euros     8.591,00 euros

2019                219.22                        7.100,00 euros            1.491,00euros     8.591,00 euros

2020                219.22                        7.100,00 euros            1.491,00euros     8.591,00 euros

 

El codi econòmic per la formalització de la Reserva de Crèdit serà el 219.22  corresponent al segment general.

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l'aprovació de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal (2017-2020) per a la contractació del servei de manteniment preventiu i correctiu dels equips BECTON DICKINSON de la Universitat Pompeu Fabra.

4. La UPF contractarà el servei de manteniment de diversos equipaments científics de la Universitat per al període de l'1 de gener de 2017 al 31 de desembre de 2019 amb possibilitat de pròrroga per tres anys addicionals per procediment obert amb 8 lots. Aquest contracte és necessari per mantenir aquests equips en perfecte estat de funcionament per tal que serveixin a les activitats docents i de recerca a les que estan destinats, de forma que aquestes es puguin dur a terme sense afectacions. Cal tenir en compte que la Universitat no disposa dels mitjans materials i personals per poder dur a terme el servei objecte del contracte.

L'import total de contracte per al període de l'1 de gener de 2017 al 31 de desembre de 2019 és de 263.850,00 euros (IVA exclòs) amb la següent distribució per anualitats:

Anualitat

Codi econòmic

Base imposable

Import de l'IVA

Import Total

2017

219.22

87.950,00 euros

18.469,50 euros

106.419,50 euros

2018

219.22

87.950,00 euros

18.469,50 euros

106.419,50 euros

2019

219.22

87.950,00 euros

18.469,50 euros

106.419,50 euros

 

El codi econòmic per la formalització de la Reserva de Crèdit serà el 219.22 corresponent al segment general. L'import màxim del contracte es divideix en vuit lots, de la forma següent:

LOT

EQUIPS

Import de sortida per

3 anys

IVA

Import total 

Lot 1

6 centrífugues Beckman Coulter

33.600,00 €

7.056,00 €

40.656,00 €

Lot 2

2 Robots pipetejadors Beckman Coulter

46.200,00 €

9.702,00 €

55.902,00 €

Lot 3

2 lectors de plaques Biotek

21.750,00 €

4.567,50 €

26.317,50 €

Lot 4

2 Seqüenciadors Illumina

120.000,00 €

25.200,00 €

145.200,00 €

Lot 5

2 Termodesinfectadors Lancer

8.100,00 €

1.701,00 €

9.801,00 €

Lot 6

1 FPLC GE Healthcare

14.100,00 €

2.961,00 €

17.061,00 €

Lot 7

1 Liofilitzador Telstar

3.600,00 €

756,00 €

4.356,00 €

Lot 8

1 Sintetitzador de pèptids Protein Tech

16.500,00 €

3.465,00 €

19.965,00 €

TOTAL

263.850,00 €

55.408,50 €

319.258,50 €

 

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l'aprovació de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal (2017-2019) per a la contractació del servei de manteniment de diversos equipaments científics del campus del mar de la Universitat Pompeu Fabra.

5. Es proposa contractar el servei de manteniment preventiu i correctiu dels equips NIKON i SHIMADZU que manté en exclusivitat IZASA SCIENTIFIC de la Universitat. És necessari per mantenir aquests equips en perfecte estat de funcionament per tal que serveixin a les activitats docents i de recerca a les que estan destinats, de forma que aquestes es puguin dur a terme sense afectacions. Cal tenir en compte que la Universitat no disposa dels mitjans materials i personals per poder dur a terme el servei objecte del contracte.

L'import total de contracte per al període de l'1 de gener de 2017 al 31 de desembre de 2020 és de 179.200,00 euros (IVA exclòs) amb la següent distribució per anualitats:

Anualitat

Codi econòmic

Base imposable

Import de l'IVA

Import Total

2017

219.22

44.800,00 euros

9.408,00 euros

54.208,00 euros

2018

219.22

44.800,00 euros

9.408,00 euros

54.208,00 euros

2019

219.22

44.800,00 euros

9.408,00 euros

54.208,00 euros

2020

219.22

44.800,00 euros

9.408,00 euros

54.208,00 euros

 

El codi econòmic per la formalització de la Reserva de Crèdit serà el 219.22  corresponent al segment general.

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l'aprovació de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal (2017-2020) per a la contractació del servei de manteniment preventiu i correctiu dels equips de la Universitat Pompeu Fabra, NIKON i SHIMADZU que manté en exclusivitat IZASA SCIENTIFIC.

6. Es proposa contractar el servei de manteniment preventiu i correctiu dels equips Merck Chemicals and Life Science de la Universitat. És necessari per mantenir aquests equips en perfecte estat de funcionament per tal que serveixin a les activitats docents i de recerca a les que estan destinats, de forma que aquestes es puguin dur a terme sense afectacions. Cal tenir en compte que la Universitat no disposa dels mitjans materials i personals per poder dur a terme el servei objecte del contracte.

L'import total de contracte per al període de l'1 de gener de 2017 al 31 de desembre de 2020 és de 29.600,00 euros (IVA exclòs) amb la següent distribució per anualitats:

Anualitat

Codi econòmic

Base imposable

Import de l'IVA

Import Total

2017

219.22

7.400,00 euros

1.554,00 euros

8.954,00 euros

2018

219.22

7.400,00 euros

1.554,00 euros

8.954,00 euros

2019

219.22

7.400,00 euros

1.554,00 euros

8.954,00 euros

2020

219.22

7.400,00 euros

1.554,00 euros

8.954,00 euros

 

El codi econòmic per la formalització de la Reserva de Crèdit serà el 219.22  corresponent al segment general.

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l'aprovació de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal (2017-2020) per a la contractació del servei de manteniment preventiu i correctiu dels equips Merck Chemicals and Life Science de la Universitat Pompeu Fabra.

7. Es proposa contractar el servei de manteniment preventiu i correctiu dels equips SINGER INSTRUMENTS de la Universitat. És necessari per mantenir aquests equips en perfecte estat de funcionament per tal que serveixin a les activitats docents i de recerca a les que estan destinats, de forma que aquestes es puguin dur a terme sense afectacions. Cal tenir en compte que la Universitat no disposa dels mitjans materials i personals per poder dur a terme el servei objecte del contracte.

L'import total de contracte per al període de l'1 de gener de 2017 al 31 de desembre de 2020 és de 14.600,00 euros (IVA exclòs) amb la següent distribució per anualitats:

Anualitat

Codi econòmic

Base imposable

Import de l'IVA

Import Total

2017

219.22

3.650,00 euros

766,50 euros

4.416,50 euros

2018

219.22

3.650,00 euros

766,50 euros

4.416,50 euros

2019

219.22

3.650,00 euros

766,50 euros

4.416,50 euros

2020

219.22

3.650,00 euros

766,50 euros

4.416,50 euros

El codi econòmic per la formalització de la Reserva de Crèdit serà el 219.22  corresponent al segment general.

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l'aprovació de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal (2017-2020) per a la contractació del servei de manteniment preventiu i correctiu dels equips SINGER INSTRUMENTS de la Universitat Pompeu Fabra.

8. Amb efectes del 31 de desembre del 2016 finalitza l'actual contracte menor del servei de manteniment preventiu de la xarxa de clavegueram dels edificis de la Universitat Pompeu Fabra.

La Universitat no compta amb personal propi que pugui desenvolupar les operacions i activitats requerides i que són necessàries per als campus de Ciutadella, Mar, Poblenou i edifici de Mercè.

Atesa la necessitat de continuar amb la prestació de l´esmentat servei de caràcter successiu, es proposa la contractació per un període de 3 anys (gener 2017-desembre 2019).

L'import total de contracte per al període de l'1 de gener de 2017 al 31 de desembre de 2019 és de 51.000,00 euros (IVA exclòs) amb la següent distribució per anualitats:

 

Anualitat

Codi econòmic

Base Impos.

IVA

Total

2017 (Gen-Des)

212.00

17.000,00 €

3.570,00 €

20.570,00 €

2018 (Gen-Des)

212.00

17.000,00 €

3.570,00 €

20.570,00 €

2019 (Gen-Des)

212.00

17.000,00 €

3.570,00 €

20.570,00 €

Total

51.000,00 €

10.710,00 €

61.710,00 €

 

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l'aprovació de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal (2017-2019) per a la contractació del servei de manteniment preventiu de la xarxa de clavegueram dels edificis de la Universitat Pompeu Fabra.

9. Les aplicacions corporatives de la Universitat Pompeu Fabra utilitzen programari intermediari i de gestió de dades del fabricant Oracle per a la recollida, emmagatzematge i consulta de la informació.

El correcte funcionament de les aplicacions corporatives de la Universitat es crític per a poder oferir a la comunitat un servei àgil, de qualitat i sense interrupcions. Per aquest motiu es considera indispensable disposar d'un servei de suport al programari Oracle mencionat anteriorment. Aquest servei ampliarà la cobertura proporcionada per la garantia del fabricant i proporcionarà suport als tècnics de la Universitat en noves instal·lacions, actualitzacions de versions i avaries.

El Servei d'Informàtica considera que el més adequat és dur a terme una contractació per a períodes pluriennals. Es proposa la licitació d'un contracte de 2 anys amb possibilitat de pròrroga per a 2 anys addicionals.

L'import total de sortida proposat per a la licitació de l'expedient i les seves anualitats (tenint en compte les possibles pròrrogues) és de 184.500,00 euros amb la següent distribució per anualitats:

Anualitat             Codi Econòmic         Base Imposable                    IVA                   Total

2017                           227.64             45.000,00 €                 9.450,00 €       54.450,00 €

2018                           227.64             45.000,00 €                 9.450,00 €       54.450,00 €

2019                           227.64             47.250,00 €                 9.922,50 €       57.172,50 €

2020                           227.64             47.250,00 €                 9.922,50 €       57.172,50 €

Total                                                           184.500,00 €               38.745,00 €     223.450,00 €

Es considera aconsellable ampliar un 5% l'import per al tercer i quart any per tal de contemplar possibles incorporacions de nous serveis o cobertures.

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l'aprovació de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal (2017 - 2020) per a la contractació del servei Oracle, de suport a les bases de dades corporatives de la Universitat Pompeu Fabra.

10. La Universitat Pompeu Fabra precisa disposar d'una aplicació per a la gestió dels seus recursos humans. L'any 2016 s'ha dut a terme una prova pilot d'ús d'una plataforma en el núvol amb resultats plenament satisfactoris.

El servei d'Informàtica considera que l'èxit de la prova pilot abans esmentada i la dinàmica de funcionament de la gestió dels recursos humans de la Universitat aconsellen la seva contractació com a subministrament mitjançant arrendament per períodes pluriennals. Es proposa la licitació d'un contracte de 2 anys amb possibilitat de pròrroga per a 2 anys addicionals.

L'import total de sortida proposat per a la licitació de l'expedient i les seves anualitats (tenint en compte les possibles pròrrogues) és de 451.000,00 euros, amb la següent distribució per anualitats:

Anualitat         Codi Econòmic       Base Imposable                     IVA                           Total

2017                 201.30                 110.000,00 €                  23.100,00 €           133.100,00 €

2018                 201.30                 110.000,00 €                  23.100,00 €           133.100,00 €

2019                 201.30                 115.500,00 €                  24.255,00 €           139.755,00 €

2020                 201.30                 115.500,00 €                  24.255,00 €           139.755,00 €

Total                                                     451.000,00 €                  94.710,00 €           545.710,00 €

Es considera aconsellable ampliar un 5% l'import per al tercer i quart any per tal de contemplar possibles incorporacions de nous mòduls o funcionalitats.

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l'aprovació de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal (2017 - 2020) per a la contractació com a subministrament mitjançant arrendament de l'aplicació de gestió de recursos humans de la Universitat Pompeu Fabra.

15. Designació de membres a diverses comissions de la Universitat
(Data de publicació dels acords: 15 de juliol del 2016)

15.1. Es designa Alberto Font Segura, professor del Departament de Dret, vocal de la Comissió de Política Lingüística en representació del Departament de Dret.

15.2. Es deixa sense efecte l'acord del Consell de Govern de data 25 de maig del 2016 pel qual es designa el professor Alberto Nodar Domínguez, professor agregat del Departament d'Humanitats, vocal de la Comissió d'Ordenació Acadèmica en representació del personal docent i investigador del Consell de Govern, en substitució de la professora Núria Boada Centeno, atès que no és membre del Consell de Govern.

16. Ratificació de Convenis
(Data de publicació dels acords:15 de juliol del 2016)

Es ratifiquen els convenis subscrits per la Universitat Pompeu Fabra, que consten com a annex 8.