Sessiˇ de Consell de Govern de 5 de juliol del 2017

Acords

1. Aprovació de l'acta de la sessió de 31 de maig del 2017
(Data de publicació dels acords: 12 de juliol del 2017)

S'aprova l'acta de la sessió del Consell de Govern de 31 de maig del 2017.

3. Concessió de medalles de la UPF
(Data de publicació dels acords: 12 de juliol del 2017)

A proposta del rector i amb la voluntat de fer un reconeixement especial a aquells professors que han servit a la UPF des de l'exercici d'un càrrec de responsabilitat  en l'àmbit acadèmic, el Consell de Govern acorda concedir la Medalla de la Universitat Pompeu Fabra en agraïment a la seva tasca i a la seva especial dedicació als professors següents:

- Mireia Trenchs Parera, vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica (2013-2017)

- Josep Ferrer Riba, vicerector de Relacions Internacionals (2010-2015);  vicerector per a la Internacionalització de la Universitat i les Relacions Internacionals (2015-2017)

- Louise McNally Seifert, vicerectora de Professorat (2013-2015); vicerectora per a l'Organització i el Projecte Acadèmic de la Universitat (2015-2017)

- Angel Lozano Solsona, vicerector de Recerca (2011-2015); vicerector de Recerca i Doctorat (2015-2017)

- Ramon Villanova Fortuny, vicerector de Comunitat Universitària (2016-2017)

- Prof. Jose Garcia Montalvo, director del Departament d'Economia i Empresa (2015-2017).

4. Concessió del títol de doctor honoris causa per la UPF
(Data de publicació dels acords: 12 de juliol del 2017)

Vista la proposta del Consell del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions i de l'Escola Superior Politècnica de concedir el títol de doctor honoris causa per la Universitat Pompeu Fabra a la Sra. Dorcas Muthoni, el Consell de Govern designa la Comissió de Professors Doctors que ha de valorar la proposta, que estarà formada pels professors següents:

- Prof. Javier Aparicio Maydeu, que la presidirà.

- Prof. Marcelo Bertalmio Barate

- Prof. Emilia Gomez Gutierrez

- Prof. Angel Lozano Solsona

- Prof. Helena Ramalhinho Dias

5. Presentació del compte general i dels comptes anuals de l'exercici 2016
(Data de publicació dels acords: 12 de juliol del 2017)

D'acord amb l'article 190.2 dels Estatuts de la UPF, el Consell de Govern pren coneixement del compte general i dels comptes anuals de l'exercici pressupostari de la UPF del 2016, i de l'informe provisional de l'auditoria de Faura-Casas Auditors-Consultors, S.L.

6. Modificació de la programació del cursos 2017-2018 i 2018-2019
(Data de publicació dels acords: 12 de juliol del 2017)

6.1. S'aprova la proposta de modificació de la programació universitària per al curs 2017-2018, que consta com annex 1.

6.2. S'aprova la proposta de modificació de la programació universitària per al curs 2018-2019, que consta com annex 2.

7. Modificació de memòries de titulacions oficials

7.1. D'acord amb la proposta de la Facultat d'Humanitats, el Consell de Govern acorda modificar la memòria verificada del Grau en Humanitats, aprovada per acord del Consell de Govern de la UPF del 30 de gener del 2008, en els termes següents:

Primer. Possibilitar als estudiants del pla d'estudis del Grau en Humanitats en extinció (397) cursar l'assignatura optativa següent, present a la memòria verificada del nou Grau en Humanitats (pla d'estudis 598):

- 23482 Filosofia Àrab i la seva versió en anglès 23483 Àrab Philosofhy, amb una càrrega lectiva de 4 ECTS, podrà ser cursada pels estudiants del pla d'estudis del Grau en Humanitats en extinció amb una càrrega lectiva de 5 ECTS.

Segon. Aquesta modificació no ha de suposar un canvi en la naturalesa i els objectius del títol.

Tercer. Aquesta modificació entra en vigor el curs 2017-2018.

7.2. D'acord amb la proposta de l'Escola Superior Universitària Politècnica, el Consell de Govern acorda modificar la memòria verificada del Grau en Enginyeria en Sistemes Audiovisuals, aprovada per acord del Consell de Govern de la UPF del 17 de febrer del 2016, en els termes següents:

Primer. Modificació del trimestre d'impartició de les assignatures de caràcter obligatori següents:

- 24364 Percepció i Cognició Audiovisual, amb una càrrega lectiva de 5 ECTS, passa de 2n curs, 1er trimestre a 2n curs, 2n trimestre.

- 24368 Medis de Transmissió i Circuits, amb una càrrega lectiva de 5 ECTS, passa de 2n curs, 2n trimestre a 2n curs, 1er trimestre.

Segon. Aquesta modificació no ha de suposar un canvi en la naturalesa i els objectius del títol

Tercer. Aquesta modificació entra en vigor el curs 2017-2018.

7.3. D'acord amb la proposta de l'Escola Superior Universitària Politècnica, el Consell de Govern acorda modificar la memòria verificada del Grau en Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació, aprovada per acord del Consell de Govern de la UPF del 14 d'octubre del 2015, en els termes següents:

Primer. Modificació del curs i del trimestre d'impartició de les assignatures de caràcter obligatori següents:

- 23962 Comunicació Tècnica en Anglès, amb una càrrega lectiva de 5 ECTS, passa de 2n curs, 1er trimestre a 3er curs, 1er trimestre.

- 23973 Enginyeria de Xarxes, Amb una càrrega lectiva de 5 ECTS, passa de 3er curs, 1er trimestre a 2n curs, 2n trimestre.

- 23966 Medis de Transmissió i Circuits, Amb una càrrega lectiva de 5 ECTS, passa de 2n curs, 2n trimestre a 2n curs, 1er trimestre.

Segon. Aquesta modificació no ha de suposar un canvi en la naturalesa i els objectius del títol

Tercer. Aquesta modificació entra en vigor el curs 2017-2018.

7.4. D'acord amb la proposta de l'Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI) el Consell de Govern acorda modificar la memòria verificada del Màster Universitari en Desenvolupament Internacional, aprovada per acord del Consell de Govern de la UPF del 18 de novembre del 2014, en els termes següents:

Primer. Incorporar les assignatures de caràcter optatiu següents:

- Recursos naturals i Conflictes armats, impartida en anglès i amb una càrrega lectiva de 4 crèdits ECTS.

- Política Exterior i de Seguretat de la Federació Russa, impartida en anglès i amb una càrrega lectiva de 4 crèdits ECTS.

- Barcelona Global: De las exposicions universals a la megalòpolis moderna, impartida en anglès i amb una càrrega lectiva de 4 crèdits ECTS.

- Desigualtats Nacionals: de Pareto a Pikett, impartida en anglès i amb una càrrega lectiva de 4 crèdits ECTS.

- Desigualtat Global: Medició, Anàlisi i Implicacions Polítiques, impartida en anglès i amb una càrrega lectiva de 4 crèdits ECTS.

- Política Internacional sobre el Canvi Climàtic, impartida en anglès i amb una càrrega lectiva de 4 crèdits ECTS.

- Les Polítiques de Sancions Internacionals, impartida en anglès i amb una càrrega lectiva de 3 crèdits ECTS.

- La Pràctica de la Diplomàcia i Relacions Internacionals, impartida en anglès i amb una càrrega lectiva de 4 crèdits ECTS.

- Comprenent el Desenvolupament: teoria i pràctica, impartida en anglès i amb una càrrega lectiva de 3 crèdits ECTS.

- L'Avaluació dels Programes en Desenvolupament,  impartida en anglès i amb una càrrega lectiva de 4 crèdits ECTS.

- Seguretat Internacional i Armes de Destrucció Massiva,  impartida en anglès i amb una càrrega lectiva de 4 crèdits ECTS.

Segon. Aquestes modificacions no han de suposar un canvi en la naturalesa i els objectius del títol

Tercer. Aquestes modificacions entren en vigor el curs 2017-2018.

7.5. D'acord amb la proposta de l'Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI),  el Consell de Govern acorda modificar la memòria verificada del Màster Universitari en Relacions Internacionals, aprovada per acord del Consell de Govern de la UPF del 7 d'octubre del 2009, en els termes següents:

Primer. Incorporar les assignatures de caràcter optatiu següents:

- Recursos naturals i Conflictes armats, impartida en anglès i amb una càrrega lectiva de 4 crèdits ECTS.

- Política Exterior i de Seguretat de la Federació Russa, impartida en anglès i amb una càrrega lectiva de 4 crèdits ECTS.

- Barcelona Global: De las exposicions universals a la megalòpolis moderna, impartida en anglès i amb una càrrega lectiva de 4 crèdits ECTS

- Desigualtats Nacionals: de Pareto a Pikett, impartida en anglès i amb una càrrega lectiva de 4 crèdits ECTS.

- Desigualtat Global: Medició, Anàlisi i Implicacions Polítiques, impartida en anglès i amb una càrrega lectiva de 4 crèdits ECTS.

- Política Internacional sobre el Canvi Climàtic, impartida en anglès i amb una càrrega lectiva de 4 crèdits ECTS.

- Les Polítiques de Sancions Internacionals, impartida en anglès i amb una càrrega lectiva de 3 crèdits ECTS.

- La Pràctica de la Diplomàcia i Relacions Internacionals, impartida en anglès i amb una càrrega lectiva de 4 crèdits ECTS.

- Comprenent el Desenvolupament: teoria i pràctica, impartida en anglès i amb una càrrega lectiva de 3 crèdits ECTS. 

- L'Avaluació dels Programes en Desenvolupament,  impartida en anglès i amb una càrrega lectiva de 4 crèdits ECTS.

Segon. Aquestes modificacions no han de suposar un canvi en la naturalesa i els objectius del títol

Tercer. Aquestes modificacions entren en vigor el curs 2017-2018.

7.6. D'acord amb la proposta de l'Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI), el Consell de Govern acorda modificar la memòria verificada del Màster Universitari en Seguretat Internacional, aprovada per acord del Consell de Govern de la UPF del 14 de desembre del 2011, en els termes següents:

Primer. Incorporar les assignatures de caràcter optatiu següents:

- Recursos naturals i Conflictes armats, impartida en anglès i amb una càrrega lectiva de 4 crèdits ECTS.

- Política Exterior i de Seguretat de la Federació Russa, impartida en anglès i amb una càrrega lectiva de 4 crèdits ECTS.

- Barcelona Global: De las exposicions universals a la megalòpolis moderna, impartida en anglès i amb una càrrega lectiva de 4 crèdits ECTS

- Desigualtats Nacionals: de Pareto a Pikett, impartida en anglès i amb una càrrega lectiva de 4 crèdits ECTS.

- Desigualtat Global: Medició, Anàlisi i Implicacions Polítiques, impartida en anglès i amb una càrrega lectiva de 4 crèdits ECTS.

- Política Internacional sobre el Canvi Climàtic, impartida en anglès i amb una càrrega lectiva de 4 crèdits ECTS.

- Les Polítiques de Sancions Internacionals, impartida en anglès i amb una càrrega lectiva de 3 crèdits ECTS.

- La Pràctica de la Diplomàcia i Relacions Internacionals, impartida en anglès i amb una càrrega lectiva de 4 crèdits ECTS.

- Comprenent el Desenvolupament: teoria i pràctica, impartida en anglès i amb una càrrega lectiva de 3 crèdits ECTS. 

- L'Avaluació dels Programes en Desenvolupament,  impartida en anglès i amb una càrrega lectiva de 4 crèdits ECTS.

Segon. Aquestes modificacions no han de suposar un canvi en la naturalesa i els objectius del títol

Tercer. Aquestes modificacions entren en vigor el curs 2017-2018.

7.7. D'acord amb la proposta del Departament de Ciències Experimentals i de la Salud, el Consell de Govern acorda modificar la memòria verificada del Doctorat en Biomedicina, aprovada per acord del Consell de Govern de la UPF del 14 de desembre del 2011, en els termes següents:

Primer. Modificar les activitats formatives següents, descrites a l'apartat 4 de la memòria verificada:

- Activitat formativa 1 Seminaris d'investigació:

- Reducció tant del nombre d'hores com del nombre de seminaris. Ambdós passen de 20 a 10.

- Activitat formativa 4 Mobilitat:

- Modificacions en el procediment de control de l'activitat

Segon. Incorporar una activitat formativa nova:

- Activitat formativa 5: Seminari sobre la Publicació Científica/Seminar of Scientific Publishing, que serà impartida en anglès.

Tercer. Incorporar una nova línia de recerca i del personal docent corresponent:

-  Recerca Clínica i Traslacional/Clinical and Translational Research.

Quart. Aquestes modificacions no han de suposar un canvi en la naturalesa i els objectius del títol

Cinquè. Aquestes modificacions entren en vigor el curs 2017-2018.

8. Aprovació de memòries de verificació de titulacions oficials
(Data de publicació dels acords: 12 de juliol del 2017)

8.1. S'aprova la memòria de verificació del pla d'estudis del Grau en Enginyeria d'Organització Industrial, que impartirà, a partir del curs 2018-2019, l'Escola Superior Politècnica de la UPF, que consta com a annex 3.

8.2. S'aprova la memòria de verificació del pla d'estudis del Grau en Estudis de l'Esport/Sport Studies, que impartirà, a partir del curs 2018-2019, l'Escola Superior de Comerç Internacional, centre d'ensenyament superior adscrit a la Universitat Pompeu Fabra, que consta com a annex 4.

8.3. S'aprova la memòria de verificació del pla d'estudis del Màster Universitari en Atenció Integrada en la Cronicitat i l'Envelliment, que impartirà, a partir del curs 2018-2019, l'Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus, centre d'ensenyament superior adscrit a la Universitat Pompeu Fabra, que consta com a annex 5.

8.4. S'aprova la memòria de verificació del pla d'estudis del Màster Universitari en Estudis Àsia-Pacífic en un context global / Master in Asia-Pacific Studies in a Global Context, que impartirà, a partir del curs 2018-2019, el Departament d'Humanitats de la UPF, que consta com a annex 6.

8.5. S'aprova la memòria de verificació del pla d'estudis del Màster Universitari en Gestió de la Comunicació, que impartirà, a partir del curs 2018-2019, Barcelona School of Management, centre d'ensenyament superior adscrit a la Universitat Pompeu Fabra, que consta com a annex 7.

9. Modificació del nom de la Facultat de Traducció i Interpretació
(Data de publicació dels acords: 12 de juliol del 2017)

Vista la proposta de la Facultat de Traducció i Interpretació, per la qual es sol·licita modificar la denominació de la Facultat per "Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge",

El Consell de Govern acorda:

Primer. Aprovar la modificació de la denominació de la Facultat de Traducció i Interpretació per "Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge" i sol·licitar, conforme el previst a l'article 109 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya, a la Direcció General d'Universitats l'autorització del canvi de nom i la seva modificació en el RUTC.

Segon. Sol·licitar l'informe favorable del Consell Social.

10. Autorització d'expedients de despesa de caràcter pluriennal
(Data de publicació dels acords: 12 de juliol del 2017)

La Universitat Pompeu Fabra precisa posar en producció un nou portal d'aplicacions virtualitzades per a impulsar la mobilitat TIC, facilitant als usuaris l'ús de les aplicacions des dels seus dispositius i alineant-se amb el model BYOD (bring your own device).

Aquest nou portal d'aplicacions virtualitzades permetrà modernitzar l'accés a les aplicacions, fent possible que les aplicacions acompanyin a l'usuari i evitant que sigui l'usuari qui hagi d'anar a les estacions de treball de les aules d'informàtica i/o als despatxos per a executar-les.

Aquest projecte està contemplat en el Pla Estratègic de la UPF 2016-2025 com una de les mesures per a potenciar l'ús de les TIC.

Així doncs, es considera que el més adequat és dur a terme una contractació per períodes pluriennals. Es proposa la licitació d'un contracte de 2 anys a partir del 1 de gener de 2018, amb possibilitat d'una pròrroga de dos anys addicionals.

L'import total de sortida proposat per a la licitació de l'expedient és de 174.000 € IVA exclòs, desglossat en les següents anualitats:

Anualitat

Codi econòmic

Import

IVA

Total

2018

201.30

87.000 €

18.270 €

105.270 €

2019

201.30

87.000 €

18.270 €

105.270 €

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l'autorització de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal (2018-2019) per a la contractació del nou portal d'aplicacions virtualitzades per a la UPF.

11. Designació dels membres a òrgans i comissions de la Universitat
(Data de publicació dels acords: 12 de juliol del 2017)

11.1. Es designa la Sra. Lydia Garcia Escobosa representant del personal d'administració i serveis del Consell de Govern en el Consell Social de la UPF, en substitució de la Sra. Cecília Jaques Querol.

11.2. S'acorda designar la professora Maria Teresa Garcia-Mila Loveres, catedràtica d'universitat d'Economia Aplicada; el professor Fernando Giraldez Ordaz, catedràtic d'universitat de Fisiologia i el professor Lluis Ferran Requejo Coll, catedràtic d'universitat de Ciència Política i de l'Administració, vocals de la Comissió de Professorat, i la baixa com a vocals de l'esmentada comissió dels professors Jenny Brumme, Albert Satorra Brucart, Mariano Torcal Loriente i Miguel Angel Valverde de Castro.

11.3. Primer. S'acorda designar els representants del personal docent i investigador a la Comissió de Polítiques d'Igualtat de Gènere:

- Juan Benach de Rovira, del Departament de Ciències Polítiques i Socials.

- Núria Boada Centeno, del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut.

- Rosa Cerarols Ramirez, del Departament d'Humanitats.

- Maria Coloma Ballester Nicolau, del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

- Rosa Ferrer Zarzuela, del Departament d'Economia i Empresa.

- Mariona Llobet Angli, del Departament de Dret.

- Maria Pilar Medina Bravo, del Departament de Comunicació.

- Montserrat Ribas Bisbal, del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge.

Segon. S'acorda designar els representants del personal d'administració i serveis a la Comissió de Polítiques d'Igualtat de Gènere:

- Ester Rocabayera Jordan

- Miquel Campa Sole

12. Designació de representants de la UPF a altres organismes
(Data de publicació dels acords: 12 de juliol del 2017)

12.1. D'acord amb els Estatuts de la Fundació Institut d'Educació Contínua el rector de la UPF presideix el seu Patronat i la UPF designa un màxim de 14 patrons sobre un màxim de 42, el Consell de Govern,

ACORDA

Primer. Designar els següents patrons en el Patronat de la Fundació Institut d'Educació Contínua:

- president/a del Consell Social

- vicerector/a adjunt al rector

- gerent

- vicerector/a competent en matèria de docència

- vicerector/a competent en matèria de compromís social i igualtat

- comissionat/da per a l'estratègia del grup UPF

- prof. Josep Joan Moreso Mateos (antic rector)

Segon. Aquesta designació deixa sense efecte l'acord del Consell de Govern de 19 de juny del 2013, modificat per acord del Consell de Govern de 17 de febrer del 2016, de designació de vocals representants de la UPF en el Patronat de la Fundació Institut d'Educació Contínua.

12.2. D'acord amb els Estatuts de la Fundació Universitat Pompeu Fabra, el Patronat de la Fundació està compost pels membres nats següents: el rector o rectora, el president o presidenta del Consell Social i el o la gerent i fins a dotze vocals més designats per la UPF, vuit dels quals designats pel Consell de Govern d'entre membres de la comunitat universitària,

Per aquest motiu el Consell de Govern,

ACORDA:

Primer. Designar els vuit vocals del Consell de Govern en el Patronat de la Fundació Universitat Pompeu Fabra en els termes següents:

- vicerector/a adjunt al rector

- vicerector/a competent en matèria de compromís social i igualtat

- vicerector/a competent en matèria de docència

- vicerector/a competent en matèria d'innovació

- vicerector/a competent en matèria d'estudiants

- secretari/a general

- cap del Gabinet del Rectorat

- prof. Josep Maria Castellà (assessorament al Consell de Direcció en matèria de Secundària i món laboral).

Segon. Aquesta designació deixa sense efecte l'acord del Consell de Govern de 19 de juny del 2013 de designació dels membres representants de la UPF en el Patronat de la Fundació UPF.

13. Ratificació de convenis
(Data de publicació dels acords: 12 de juliol del 2017)

Es ratifiquen els convenis subscrits per la Universitat Pompeu Fabra, que consten com a annex 8.