Sessiˇ de Consell de Govern de 4 de febrer del 2015

Acords

 

1. Aprovació de l'acta de la sessió 10 de desembre del 2014
(Data de publicació dels acords: 11 de febrer del 2015)

S'aprova l'acta de la sessió del Consell de Govern de 10 de desembre del 2014.

3. Modificació de la Normativa d'admissió d'estudiants amb estudis universitaris iniciats
(Data de publicació dels acords: 11 de febrer del 2015)

El RD 1892/2008, de 14 de novembre, va regular el procediment d'accés a les universitats de l'estat espanyol per als estudiants que desitgen canviar d'universitat i/o estudis universitaris oficials espanyols o estrangers i se'ls reconeix un mínim de 30 crèdits.

En l'esmentat  decret s'estableix que les sol·licituds seran resoltes pel rector de la Universitat, d'acord amb els criteris que a aquests efectes estableixi el Consell de Govern de cada universitat.

En aquests termes, el Consell de Govern va aprovar la normativa d'admissió d'estudiants amb estudis universitaris iniciats el 3 de març del 2010, preveient-hi una sèrie de requisits d'admissió i de criteris de selecció.

A l'article 3 de la normativa s'estableixen els requisits d'admissió, entre els quals es preveu que els estudiants que volen accedir per aquesta via hagin complert els requisits de permanència de la Universitat de procedència.

En posar en pràctica aquesta normativa, s'ha detectat que l'esperit de la normativa de permanència no està ben reflectit, per la qual cosa el Consell de Govern:

ACORDA

Modificar l'apartat c) de l'article 3 de la Normativa d'admissió d'estudiants amb estudis universitaris iniciats, aprovada per Acord del Consell de Govern de 3 de març del 2010 i modificada per Acord del Consell de Govern de 2 de març del 2011, el qual queda redactat en els termes següents:

"c) Cal no haver esgotat els requisits de permanència de la Universitat de procedència, pel que fa al nombre de convocatòries."

4. Modificació de la programació de titulacions oficials de màsters universitaris per al curs 2015-2016
(Data de publicació dels acords: 11 de febrer del 2015 )

S'aprova la proposta de modificació de la programació de titulacions oficials de màsters universitaris per al curs 2015-2016, que consta com a annex 1.

5. Modificació de diverses memòries de grau i màster universitari
(Data de publicació dels acords: 11 de febrer del 2015)

1. S'aprova la modificació de la memòria del Grau en Biologia Humana, que imparteix la Universitat Pompeu Fabra, que consta com a annex2. Aquesta modificació serà d'aplicació el curs 2015-2016.

2. S'aprova la modificació de la memòria del Grau en Humanitats, que imparteix la Universitat Pompeu Fabra, que consta com a annex3. Aquesta modificació serà d'aplicació el curs 2015-2016.

3. S'aprova la modificació de la memòria del Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració, que imparteix la Universitat Pompeu Fabra, que consta com a annex4. Aquesta modificació serà d'aplicació el curs 2015-2016.

4. S'aprova la modificació de la memòria del Màster Universitari Avançat en Ciències Jurídiques, que imparteix la Universitat Pompeu Fabra, que consta com a annex5. Aquesta modificació serà d'aplicació el curs 2015-2016.

5. S'aprova la modificació de la memòria del Màster Universitari en Estudis de Cinema i Audiovisual Contemporanis, que imparteix la Universitat Pompeu Fabra, que consta com a annex6. Aquesta modificació serà d'aplicació el curs 2015-2016.

6. S'aprova la modificació de la memòria del Màster Universitari en Bioinformàtica per a les Ciències de la Salut, que imparteix la Universitat Pompeu Fabra, que consta com a annex7. Aquesta modificació serà d'aplicació el curs 2015-2016.

7. S'aprova la modificació de la memòria del Màster Universitari en Laboratori d'Anàlisis Clíniques, que imparteix la Universitat Pompeu Fabra, que consta com a annex8. Aquesta modificació serà d'aplicació el curs 2015-2016.

8. S'aprova la modificació de la memòria del Màster Universitari en Recerca Biomèdica, que imparteix la Universitat Pompeu Fabra, que consta com a annex9. Aquesta modificació serà d'aplicació el curs 2015-2016.

9. S'aprova la modificació de la memòria del Màster Universitari en Salut Pública, que imparteix la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat Autònoma de Barcelona, que consta com a annex10. Aquesta modificació serà d'aplicació el curs 2015-2016.

10. S'aprova la modificació de la memòria del Màster Universitari en Filosofia Política, que imparteix la Universitat Pompeu Fabra, que consta com a annex11.

11. S'aprova la modificació de la memòria del Màster Universitari en Recerca en Sociologia i Demografia, que imparteix la Universitat Pompeu Fabra, que consta com a annex12. Aquesta modificació serà d'aplicació el curs 2015-2016.

12. S'aprova la modificació de la memòria del Màster Universitari en Estudis Xinesos, que imparteix la Universitat Pompeu Fabra, que consta com a annex13. Aquesta modificació serà d'aplicació el curs 2015-2016.

13. S'aprova la modificació de la memòria del Màster Universitari en Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament, que imparteix la Universitat Pompeu Fabra, que consta com a annex14.  Aquesta modificació serà d'aplicació el curs 2015-2016.

6. Aprovació del Programa de Doble Titulació "Doble Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció i Dret" de la Facultat de Dret
(Data de publicació dels acords:11 de febrer del 2015)

Vista la proposta de la Facultat de Dret d'oferir el Programa de Doble Titulació "Doble Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció i Dret",

Atès que aquesta proposta comporta la millora de l'oferta d'estudis de la Universitat Pompeu Fabra, amb una doble titulació de Grau especialment atractiva per als estudiants de nou accés, donada l'excel·lent complementarietat formativa i l'increment de valor que assegura una millor inserció professional, el Consell de Govern:

ACORDA

1. Aprovar la impartició, a partir del curs el curs 2015-2016, del Programa de Doble Titulació "Doble Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció i Dret" de la Facultat de Dret, que s'articula segons consta a l'annex15.

2. Cada curs acadèmic s'aprovarà l'oferta de places. El curs 2015-2016 el nombre de places que s'oferiran és de 10.

3. Aquest Programa de Doble Titulació substitueix el Programa d'Estudis simultanis entre les titulacions de Grau en Dret i Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció, aprovat per Acord del Consell de Govern de 13 de juliol del 2011 i modificat per acord del Consell de Govern d'1 de febrer del 2012, que només es mantindrà per a les promocions que van iniciar el Grau en els cursos acadèmics 2013-2014 i 2014-2015.

4. Aquest Programa de Doble Titulació no implica cap cost addicional a la Universitat, atès que s'articula amb els grups, les assignatures i la resta de recursos existents als respectius Graus.

7. Aprovació del Programa d'estudis simultanis del Grau en Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica i del Grau en Enginyeria Mecànica
(Data de publicació dels acords:11 de febrer del 2015)
 

S'aprova el Programa d'estudis simultanis del Grau en Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica i del Grau en Enginyeria Mecànica, a impartir per l'Escola Superior Politècnica Tecnocampus el curs 2015-2016, en procés d'adscripció a la Universitat Pompeu Fabra, la memòria del qual consta com a annex16.

8. Aprovació les bases del programa de beques a la mobilitat internacional: "Passaport al món" per al curs 2015-2016
(Data de publicació dels acords:11 de febrer del 2015) 

En aquests darrers anys, la UPF ha eixamplat la seva xarxa de convenis bilaterals amb països més enllà de l'àmbit comunitari europeu. A banda de relacions més tradicionals i ja consolidades amb universitats d'Amèrica Llatina i de les travades amb universitats nord-americanes a través del programa Study Abroad, els esforços estratègics s'estan concentrant en obrir noves vies de col·laboració amb la regió d'Àsia Pacífic i altres països emergents.

La selecció d'universitats sòcies ha estat acurada i les oportunitats de mobilitat per als estudiants de la UPF presenten un interès clar en termes de preparació per al seu futur. No obstant això, aquestes oportunitats creades a nivell institucional es poden veure infrautilitzades per la manca de recursos econòmics d'estudiants amb bons expedients a l'hora d'embarcar-se en un projecte de mobilitat internacional que genera unes despeses importants.

La UPF ha pogut oferir beques pròpies per a la mobilitat de conveni bilateral més enllà d'Europa (Erasmus) i Amèrica del Nord (Aurora Bertrana - Santander) a través del programa de Beques Internacionals Bancaja i a partir del curs 2012-13, del Programa "Passaport al món" amb finançament del Campus d'Excel·lència Internacional. Aquests programes han permès incrementar la mobilitat d'estudiants a àrees geogràfiques on abans no hi ha arribava i en fase d'expansió.

Resulta coherent, a nivell institucional, assentar les bases per a un desplegament de l'estratègia de relacions internacionals que també reverteixi en els estudiants i que a través d'ells permeti estrènyer els vincles establerts amb universitats de prestigi.

És per això que el Consell de Govern:

ACORDA

Aprovar les bases del programa de beques a la mobilitat internacional: "Passaport al món" per al curs 2015-16, que consten a l'annex17.

9. Aprovació de  les bases reguladores per a la concessió d'ajuts en el marc del Pla de Mesures de Suport a la Recerca per a l'any 2015
(Data de publicació dels acords:11 de febrer del 2015) 

S'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajuts en el marc del Pla de Mesures de Suport a la Recerca per a l'any 2015, que consta com a annex18.

10. Modificació de la Normativa per la qual es regeix l'aplicació de cànons a diverses activitats
(Data de publicació dels acords:11 de febrer del 201
5)

L'1 de gener del 2014 va entrar en vigor el nou programa marc europeu de finançament de la recerca i la innovació per al període 2014-2020 anomenat  Horizon 2020 (H2020).

El lideratge de projectes de recerca dintre d'aquest nou programa implica un esforç de gestió i coordinació addicional superior a la simple participació com a soci en un consorci.

D'altra banda, per tal de poder tenir una major visibilitat i capacitat d'influència en les iniciatives de recerca europees és molt estratègic ser capaços d'actuar de líder de consorcis europeus.

En conseqüència, el Consell de Govern:

ACORDA

Article únic. La Normativa per la qual es regeix l'aplicació de cànons a diverses activitats, aprovada pel Consell de Govern en data 21 de juliol de 1999, i modificada pel Consell de Govern en dates 8 de novembre de 2006, 17 de desembre de 2007, 15 de desembre del 2010, 1 de febrer del 2012 i d'11 de desembre del 2013, es modifica en els termes següents:

S'afegeix un nou text a l' apartat 3.1.2 c), amb el contingut següent:

· Projectes liderats per la UPF en el marc d'un consorci de socis europeus.

Per tal de fomentar el lideratge i la participació de la UPF com a entitat coordinadora en projectes es podrà destinar la part corresponent als costos indirectes del concepte de management al grup de recerca de la UPF responsable, si es dóna el supòsit següent:

Les tasques i funcions de management  són realitzades íntegrament pel grup de recerca amb personal finançat a càrrec del concepte de management del projecte.

11. Reconeixement de diversos grups i unitats de recerca UPF
(Data de publicació dels acords:11 de febrer del 2015)

Atesa la Normativa de Figures de Recerca aprovada per acord de la Junta de Govern de 8 de febrer de 1996, modificada per acords del Consell de Govern de 10 de novembre del 2004, de 5 d'octubre del 2005, de 8 de novembre del 2006, de 17 de novembre del 2010 i de 23 de novembre del 2011,

Vist l'informe favorable de la Comissió de Recerca de 3 de desembre del 2014,

El Consell de Govern de la UPF aprova al reconeixement i baixa de nous grups de recerca i incorporació de grups de recerca a unitats de recerca UPF, segons es fa constar a l'annex19.

12. Proposta de participació de la UPF en el Consorci de l'Observatori del Paisatge
(Data de publicació dels acords:11 de febrer del 2015) 

D'acord amb l'article 42 c) i j) dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, el Consell de Govern acorda el següent:

1. Es proposa al Consell Social la participació de la UPF en el Consorci de l'Observatori del Paisatge, els Estatuts del qual s'adjunten com annex20.

2. Es designa el professor Antoni Luna García, del Departament d'Humanitats, representant de la Universitat en el Consell de Govern del Consorci.

13. Proposta al Consell Social d'atorgament de complements addicionals per mèrits de recerca
(Data de publicació dels acords:11 de febrer del 2015) 

El Decret 405/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les retribucions addicionals del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, regula el procediment per a l'assignació d'aquestes retribucions addicionals, segons el que preveu l'article 72 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.

La resolució ECO/2756/2013, de 20 de desembre, per la qual es dóna publicitat al procediment i als terminis de presentació de les sol·licituds d'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador funcionari i contractat, per a períodes que hagin finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2013, estableix dues convocatòries diferenciades: una per al personal docent i investigador contractat i l'altra per als funcionaris.

La Comissió Econòmica del Consell Social, en la sessió del 10 de juliol del 2014, va aprovar l'assignació dels complements addicionals per mèrits de recerca al professorat contractat, a proposta del Consell de Govern, una vegada el director de l'AQU de Catalunya havia comunicat la relació de professorat informat favorablement.

El 7 de gener del 2015, el director de l'AQU de Catalunya ha comunicat la relació de professorat dels cossos docents de la UPF que ha obtingut l'avaluació favorable d'algun període recerca en la convocatòria del 2014.

És per tot això que, en aplicació del que disposa l'apartat 2 de l'article 7 del Decret 405/2006, el Consell de Govern

ACORDA

Proposar al Consell Social l'assignació dels complements addicionals per mèrits recerca fins el 31 de desembre del 2013, amb efectes econòmics de l'1 de gener del 2014 al professorat funcionari relacionat en l'annex21.

14. Designació dels membres a diverses comissions de la Universitat
(Data de publicació dels acords:11 de febrer del 2015)
 

Es designa el Sr. Eloi Campos Fernández representant dels estudiants membres del Consell de Govern en la Comissió d'Ordenació Acadèmica, en substitució de la Sra. Berta Riera Bayer.

15. Ratificació de convenis
(Data de publicació dels acords:11 de febrer del 2015)

Es ratifiquen els convenis subscrits per la Universitat Pompeu Fabra, que consten com a annex22.