Sessiˇ del Claustre universitari del dia 30 de maig del 2011

Ordre del dia

1. Aprovació, si escau, de l'acta de 18 de maig del 2010.

2. Proposta de modificació de la composició de la Mesa del Claustre per adaptar-la als Estatuts de la UPF.

3. Informe del rector.

4. Informe de la síndica de Greuges de la UPF.

5. Mocions.

6. Torn obert de paraules.