Sessiˇ del Claustre Universitari del dia 28 de novembre del 2013

1r. Aprovació, si escau, de l'acta d'1 de juny del 2012.

2n. Informe del rector.

3r. Proposta de creació d'una Comissió de Debats del Claustre i elecció dels seus membres.

4t. Informe de la síndica de Greuges de la UPF.

5è. Mocions.

6è. Torn obert de paraules.