Sessiˇ del Claustre universitari del dia 21 de maig de 1996

Ordre del dia

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió de 16 de maig de 1995.

2. Informe del rector.

3. Elecció del síndic de greuges de la Universitat Pompeu Fabra.

4. Elecció de la Comissió de Reclamacions prevista a l'article 74 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra.

5. Torn obert de paraules.