Sessiˇ del Claustre universitari del dia 20 de maig del 2003

Ordre del dia

1. Debat de les esmenes presentades i aprovació, si escau, del projecte d'Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra.

2. Torn obert de paraules.