Sessiˇ del Claustre universitari del dia 18 de maig del 2010

Ordre del dia

1. Aprovació, si escau, de l'acta de 9 de juny del 2009.

2. Elecció del representant dels estudiants a la Mesa del Claustre.

3. Informe del rector.

4. Proposta de modificació dels Estatuts de la UPF

5. Informe de la síndica de Greuges de la UPF.

6. Mocions

7. Torn obert de paraules.