Sessiˇ del Claustre universitari del dia 16 de maig de 1995

Ordre del dia

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió del dia 5 de maig de 1994.

2. Informe del rector. Informe sobre l'auditoria docent.

3. Elecció del síndic de greuges de la Universitat Pompeu Fabra.

4. Elecció de la Comissió de Reclamacions prevista a l'article 74.1 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra i a l'artice 43 de  la Llei orgànica de reforma universitària.

5. Torn obert de paraules.