Sessiˇ del Claustre universitari del dia 16 de maig del 2006

Ordre del dia

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió de 12 d'abril del 2005.

2. Elecció d'un representant dels professors funcionaris dels cossos docents amb títol de doctor i del representant dels estudiants a la Mesa del Claustre.


3. Informe del rector.


4. Informe del síndic de Greuges de la UPF.


5. Mocions.


6. Torn obert de paraules.