Sessiˇ del Claustre universitari del dia 15 de maig de 1997

Ordre del dia

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió de 21 de maig de 1996.

2. Renovació dels dos representants dels professors de cossos docents, associats estrangers amb caràcter permanent, visitants amb contracte de dos anys i emèrits i del representant dels professors associats, ajudants i becaris a la Mesa del Claustre.

3. Elecció de rector.

4. Informe del síndic de greuges.

5. Proposta del Bloc d'Estudiants Independentistes (BEI) de supressió de les places per realitzar la Prestació Social Substitutòria que ofereix la Universitat.

6. Torn obert de paraules.