Sessiˇ del Claustre universitari del dia 13 de maig del 2004

Ordre del dia

1. Constitució del Claustre.

2. Aprovació, si escau, de les actes de les sessions de 20 i 21 de maig i de 27 de maig del 2003.

3. Aprovació del Reglament del Claustre.

4. Elecció de la Mesa del Claustre

5. Elecció dels representants del Claustre al Consell de Govern.

6. Informe de la rectora.

7. Informe del síndic de Greuges de la UPF.

8. Elecció del síndic de Greuges de la UPF.

9. Mocions.

10. Torn obert de paraules.