Sessiˇ del Claustre universitari del dia 12 d'abril del 2005

Ordre del dia

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió de 13 de maig del 2004.

2. Informe de la rectora.


3. Informe del síndic de Greuges de la UPF. 4. Elecció d'un representant del Claustre al Consell de Govern

(Professorat i personal investigador de la resta de categories que no tinguin el títol de doctor i dels professors contractats doctors amb dedicació a temps parcial)

5. Mocions.


6. Torn obert de paraules.