Sessiˇ del Claustre universitari del dia 09 de juny del 2009

Ordre del dia

1. Aprovació, si escau, de l'acta de 29 d'abril del 2008.

2. Elecció d'un representant del col·legi de funcionaris doctors dels cossos docents a la Mesa del Claustre.

3. Elecció dels representants del col·legi de catedràtics i professors agregats, professors emèrits dels cossos docents i personal investigador propi o vinculat al Consell de Govern.

4. Informe del rector.

5. Informe de la síndica de greuges de la UPF.

6. Mocions.

7. Torn obert de paraules.