Sessiˇ del Claustre universitari del dia 6 de juny del 2002

Ordre del dia

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió de 22 de maig del 2002.

2. Proposta d'aprovació del Reglament del Claustre.

3. Informe de la rectora.

4. Informe del síndic de Greuges de la UPF.

5. Elecció dels representants dels cossos docents doctors; cossos docents no personal d'administració i serveis al Consell de Govern.

6. Elecció de la ponència redactora dels Estatuts.

7. Moció de suport institucional a la vaga.

8. Torn obert de paraules.