Sessiˇ del Claustre universitari del dia 1 de juny del 2012

Ordre del dia

1r. Constitució del Claustre universitari.

2n. Elecció de la Mesa del Claustre.

3r. Aprovació, si escau, de l'acta de 30 de maig del 2011.

4rt. Informe del rector.

5è. Informe de la síndica de Greuges de la UPF.

6è. Elecció dels representants del personal docent i investigador al Consell de Govern.

7è. Torn obert de paraules.