Sessiˇ del Claustre universitari de 30 de maig del 2011

Acords


Aprovació de l'acta de 18 de maig del 2010
(Data de publicació dels acords: 22 de juny del 2011)

S'aprova per assentiment l'acta de la sessió del Claustre universitari de 18 de maig del 2010.


Modificació de la composició de la Mesa del Claustre per adaptar-la als Estatuts de la UPF
(Data de publicació dels acords: 22 de juny del 2011)

El curs 2011-2012, una vegada acabat el mandat de quatre anys de l'actual Claustre universitari, caldrà procedir a la seva renovació total amb la composició que estableix l'article 43 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, aprovats per Decret 209/2003, de 9 de setembre, i modificats per ACORD GOV/203/2010, de 9 de novembre.

Una vegada elegits els membres del Claustre universitari caldrà procedir, en la seva sessió constitutiva, a l'elecció de la Mesa del Claustre, la composició de la qual s'ha d'adaptar als nous col·legis electorals de l'esmentat article 43 dels Estatuts, per la qual cosa, el Claustre acorda per 70 vots a favor, 21 en contra i 15 abstencions:

Primer. Modificar l'article 2.1 del Reglament del Claustre, aprovat per Acord del Claustre de 13 de maig del 2004, que queda redactat en els terme següents:

"Article 2. De la Mesa del Claustre

1. La Mesa és l'òrgan col·legiat rector del Claustre. Està composta pel rector o rectora, que la presideix; pel secretari o secretària general, que actua de secretari o secretària; per dos representants dels professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat; per un representant dels professors lectors, els professors visitants, el personal investigador propi o vinculat i els professors emèrits; per un representant de la resta de professorat i el personal investigador en formació; per un representant dels estudiants, i per un representant del personal d'administració i serveis.

En cas d'absència, el president o presidenta del Claustre és substituït per un vicerector o vicerectora, i el secretari o secretària, pel secretari o secretària general adjunt o, en cas d'absència simultània d'ambdós, per qui designi la Mesa."

Segon. Aquesta modificació tindrà efectes per a l'elecció de la Mesa del Claustre que es farà després de la renovació del Claustre que es farà el curs 2011-2012.

Vot particular emès pels claustrals Daniel López Rodríguez i Mario Núñez Martínez, que s'adjunta com annex 1.


Informe del rector
(Data de publicació dels acords: 22 de juny del 2011)

S'aprova l'informe del rector al Claustre, que s'adjunta com a annex 2, per 58 vots a favor, 32 en contra i 22 en blanc.


Mocions
(Data de publicació dels acords: 22 de juny del 2011)

5.1. S'aprova per 55 vots a favor, 8 en contra i 19 abstencions la següent moció del Claustre:

El Claustre insta al Govern de la UPF a instal·lar suficients endolls a les aules que es destinen a la docència suficientment a prop dels seients.

5.2.  S'aprova per unanimitat dels 82 membres presents en el moment de la votació la moció següent:

El Claustre insta a tots els òrgans de la Universitat a fomentar l'ús i la implantació del programari lliure.

5.3. S'aprova per 43 vots a favor, 31 en contra la següent moció del Claustre:

El Claustre insta el Consell de Govern a elaborar i aprovar una normativa que reguli l'ús dels formats de documents digitals, per tal que la Universitat empri els estàndards mundials ISO.

5.4. S'aprova per 74 vots a favor, cap en contra i 5 abstencions la següent moció del Claustre:

S'acorda instar al Govern de la Universitat la creació d'una comissió amb les funcions de:

- Fer el seguiment del contracte amb OCÉ España, Grup Soteras i altres empreses que presten servei a la universitat.

- La fixació de condicions per a la concessió de nous contractes.

- La difusió entre la comunitat universitària d'aquests contractes i les obligacions que impliquen els mateixos.

- La valoració de la creació d'un canal directe de queixes mitjançant el qual els membres de la comunitat universitària puguin enviar propostes de millora en relació a aquests serveis.

5.5.

1. Que el Govern de la Universitat reti comptes de la participació en les comissions d'usuaris de les diverses operadores de transport i convidi a la comunitat universitària a participar-hi.

2. Que el Govern de la Universitat elabori un Pla de Mobilitat per a tots els campus, tenint en compte la demanda de mobilitat que avui es genera i la futura.

3. Que el Govern de la Universitat, d'acord amb el Pla de Mobilitat i les disponibilitats pressupostàries, estudiï mesures de racionalització dels espais destinats a l'aparcament de bicicletes i implanti mesures de seguretat per evitar la freqüència de robatoris.

4. Que la Universitat estudiï la possibilitat de sumar-se al projecte BICICAMPUS  implantat en altres universitats de la ciutat.

5. Demanar al Govern de la Generalitat a que l'Autoritat del Transport Metropolità de l'Àrea de Barcelona incorpori a la seva gama de títols un d'específic per estudiants universitaris, amb menys durada que la T-JOVE i amb descompte per la condició d'estudiants.

5.6. S'aprova per unanimitat dels 77 membres presents en el moment de la votació la següent moció del Claustre:

El Claustre insta al Govern de la Universitat que els calendaris d'exàmens es publiquin, com a mínim, a l'inici de cada trimestre.