Sessiˇ del Claustre universitari del dia 13 de maig del 2004

Acords


2. Aprovació, si escau, de les actes de les sessions de 20 i 21 de maig i de 27 de maig del 2003
(Data de publicació de l'acord: 19 de maig del 2004)

S'aproven les actes de les sessions del Claustre de 20 i 21 de maig i de 27 de maig del 2003.

3. Aprovació del Reglament del Claustre
(Data de publicació de l'acord: 19 de maig del 2004)

Per 100 vots a favor, cap en contra i 14 abstencions s'aprova el Reglament del Claustre que s'adjunta com a annex 1.

4. Elecció de la Mesa del Claustre
(Data de publicació de l'acord: 19 de maig del 2004)

Vistes les candidatures presentades pels diversos sectors al Claustre, es designen els membres de la Mesa del Claustre:

- En representació dels professors funcionaris dels cossos docents amb títol de doctor:

  • Fernando Cerdà Albero
  • Pelegrí Viader Canals

- En representació dels professors i personal investigador de la resta de categories amb el títol de doctor i amb dedicació a temps complet:

  • Martín Rodrigo y Alharilla

- En representació dels professors i personal investigador de la resta de categories que no tinguin el títol de doctor i professors contractats doctors amb dedicació a temps parcial:

  • Immaculada Puig Simon
  • Suplent: Eusebi Colàs Neila

- En representació dels estudiants:

  • Marta Lloret Llinares
  • Suplent: Santiago Massons Capdevila

- En representació del personal d'administració i serveis

  • Montserrat Vivet Amblás
  • Suplent: Teresa Durán Castaño

6. Informe de la rectora
(Data de publicació de l'acord: 19 de maig del 2004)

S'aprova l'informe de la rectora al Claustre, que s'adjunta com a annex 2, per 82 vots a favor, cap en contra i 8 abstencions.

8. Elecció del síndic de Greuges de la UPF
(Data de publicació de l'acord: 19 de maig del 2004)

El Claustre elegeix per 110 vots a favor, cap en contra i 23 vots en blanc el Sr. Jordi Sopena Gil síndic de Greuges de la Universitat Pompeu Fabra.

9. Mocions
(Data de publicació de l'acord: 19 de maig del 2004)

9.1. S'aprova per 79 vots a favor, cap en contra i 2 abstencions la següent moció del Claustre:

- El Claustre manifesta que en el moment de la preinscripció i inscripció siguin públics els noms dels professors i professores que impartiran les assignatures l'any següent si és tècnicament possible.

9.2. S'aprova, en segona votació, per 40 vots a favor, 15 en contra i 21 abstencions la següent moció:

- El Claustre es posiciona a favor de convertir els dos espais adjunts al Dipòsit de les Aigües en zones verdes destinades a la comunitat universitària i insta al Consell de Direcció a crear més espais verds dins de la Universitat.

9.3. S'aprova per 71 vots a favor, cap en contra i 5 abstencions la següent moció:

- El Claustre de la Universitat Pompeu Fabra es posiciona públicament envers la vulneració del dret a l'estudi de totes les persones preses mitjançant el seu pronunciament en favor de la modificació de la política penitenciària que se segueix en aquest tema.

9.4. S'aprova per 75 vots a favor, cap en contra i 1 abstenció la moció següent:

- El Claustre de la Universitat Pompeu Fabra manifesta el seu rebuig davant l'astronòmica quantitat de recursos que es destinen, tant a nivell mundial com a l'Estat espanyol, a la recerca i desenvolupament amb finalitats militars, i crida a l'opinió pública a obrir un debat sobre aquest tema.

- Demana la transferència dels recursos que es dediquen a R+D militar a la investigació civil, i per tant demana al Govern i al Parlament espanyols un augment dels pressupostos per recerca civil a costa dels destinats a investigació militar.

- Insta al Consell de Direcció d'aquesta Universitat a què difongui la realitat actual sobre la recerca amb finalitats militars, i a què promogui en tots els àmbits, dintre de les seves possibilitats, l'esmentada transferència de la totalitat dels recursos de la R+D militar a la civil.