Sessiˇ del Claustre Universitari del dia 24 de maig del 2016

Acords

1. Elecció de la Mesa del Claustre
(Data de publicació dels acords: 31 de maig del 2016)

Vistes les candidatures presentades pels diversos col·lectius al Claustre, i els resultats obtinguts per l'únic col·lectiu on ha calgut realitzar votacions, la Mesa del Claustre resta constituïda de la manera següent: 

- Professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat

Nuria Boada Centeno

Jose Luis Codina Bonilla

Josep Sandiumenge Farré

- Professors lectors, professors visitants, personal investigador propi o vinculat i professors emèrits

Hafid Laayouni el Alaoui

- Resta de professorat i personal investigador en formació

Marc Darriba Zaragoza

- Estudiants

Oriol Arechinolaza i Escuer

Marc Llurba Pont

(Suplent: Sergi Rodríguez i Rovira)

- Personal d'administració i serveis

Aitor Santiago Canal Cases

(Suplent: Maria Teresa Pagès i Claus)

2. Aprovació de l'informe del rector
(Data de publicació dels acords: 31 de maig del 2016)

S'aprova l'informe del rector al Claustre, que s'adjunta com a annexos 1 i 2, per 56 vots a favor, 43 en contra i 10 abstencions.

3. Elecció de la Ponència redactora de la reforma dels Estatuts de la UPF
(Data de publicació dels acords: 31 de maig del 2016)

Vistes les candidatures presentades pels diversos col·lectius, i atès que s'han presentat tants candidats com llocs a cobrir, es proclamen els membres de la Ponència redactora de la modificació d'Estatuts:

- Degà o director de centre o departament

Enric Peig Olivé

- Professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat

Cristina Gelpi Arroyo

Carlos Ignacio Gomez Ligüerre

Alberto Nodar Dominguez

Vicente Ortun Rubio

- Professors lectors, professors visitants, personal investigador propi o vinculat i professors emèrits

Antoni Rubi Puig

- Resta de professorat i personal investigador en formació

Marc Darriba Zaragoza

(Suplent: Santiago Frigola Segimon)

- Estudiants

Oriol de Marcos Mas

(Suplent: Marc Bosch Valentines)

Enric Vila i de Villsante

- Personal d'administració i serveis

Xavier Martínez Granell

(Suplent: Lídia Fosalba Lopez)

5. Elecció dels membres de la Comissió de Debats
(Data de publicació dels acords:31 de maig del 2016)

Vistes les candidatures presentades pels diversos col·lectius, i atès que s'han presentat tants candidats com llocs a cobrir, a excepció del col·legi de la resta de professorat i personal investigador en formació, es proclamen els membres de la Comissió de Debats del Claustre:

- Professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat

Magí Panyella Roses

Carlos Alberto Scolari

Aida Torres Perez

- Professors lectors, professors visitants, personal investigador propi o vinculat i professors emèrits

Albert Bel Pereira

- Resta de professorat i personal investigador en formació

No es presenta cap candidat

- Estudiants

Pau Barba i Colomer

Salvador Jose Percastre Mendizabal

- Personal d'administració i serveis

M. Lourdes Ventayol Borras

(Suplent: Ramon Lopez Iglesias)

6. Mocions i declaracions del Claustre
(Data de publicació dels acords: 31 de maig del 2016 )

1. El Claustre aprova les mocions següents:

1.1. S'aprova, per 95 vots a favor, cap en contra i 1 abstenció, la moció següent:

El Claustre proposa a l'òrgan competent la inclusió  de la compatibilitat amb el món laboral com a un dels criteris fonamentals a considerar a l'hora de determinar els horaris universitaris.

1.2. S'aprova, per 79 vots a favor, 2 en contra i 11 abstencions, la moció següent:

El Claustre proposa a l'òrgan competent que adopti un compromís ferm en defensa del català i que insti a l'òrgan pertinent a revisar l'ús del català en la docència per tal que s'incrementi la seva presència a les aules de tots els centres de la UPF.

1.3 S'aprova, per 90 vots a favor, cap en contra i 9 abstencions, la moció següent:

1. El Claustre manifesta la seva posició a favor d'establir la perspectiva de gènere com a perspectiva transversal a tots els graus de la UPF.

2. El Claustre proposa a l'òrgan competent treballar amb les diferents centres per a què existeixi una assignatura o accions específiques sobre temes de gènere a tots els graus tot seguint el calendari dels processos de verificació, seguiment i acreditació que fixi l'AQU i les indicacions del Consell Interuniversitari de Catalunya. 

1.4 S'aprova, per unanimitat dels 92 membres presents en el moment de la votació, la moció següent:

El Claustre proposa a l'òrgan competent que revisi la situació de les actuals papereres de reciclatge dels campus i n'afegeixi les que siguin necessàries per tal de facilitar la millor gestió dels residus reciclables, fent la universitat més sostenible.

1.5 S'aprova, per 91 vots a favor, cap en contra i 4 abstencions, la moció següent:

El Claustre proposa a l'òrgan competent que s'estudiï la viabilitat econòmica d'instal·lar endolls suficients a les aules de docència per tal que els alumnes en puguin fer ús.

1.6 S'aprova, per unanimitat dels 95 membres presents en el moment de la votació, la moció següent:

El Claustre proposa a l'òrgan competent que es modifiqui, atenent el decret de preus públics vigent, la taxa de "certificats per a altres situacions acadèmiques" per tal de fer-la més igualitària tot adaptant-la a les circumstàncies personals de cadascú.

1.7 S'aprova, per 91 vots a favor, cap en contra i 1 abstenció, la moció següent:

El Claustre proposa a l'òrgan competent que miri d'ampliar l'oferta de premsa escrita disponible gratuïtament als campus de la universitat per tal que sigui més diversa i reculli diferents punts de vista.

1.8 S'aprova, per unanimitat dels 95 membres presents en el moment de la votació, la moció següent:

El Claustre proposa a l'òrgan competent que es revisi, modifiqui i optimitzi la informació que hi ha a la web sobre l'accés a les beques universitàries i en el Portal de la Transparència.

1.9 S'aprova, per 92 vots a favor, cap en contra i 3 abstencions, la moció següent:

1. El Claustre manifesta la seva posició a favor de la creació d'un protocol contra la LGTBIfòbia.

2. El Claustre proposa a l'òrgan competent aprovar un protocol contra la LGTBIfòbia a la Universitat.

2. El Claustre aprova, per 57 vots a favor, 13 vots en contra i 19 abstencions, la declaració següent:

El Claustre de la UPF declara el seu suport al Parlament de Catalunya en el procés endegat cap a l'estat propi, malgrat les decisions adverses del Tribunal Constitucional.

3. El Claustre rebutja les mocions següents:

3.1 El Claustre rebutja la moció següent (36 vots a favor de la moció, 39 en contra i 18 abstencions):

1. El Claustre manifesta la seva posició a favor de la gratuïtat de la prova PCCL.

2. El Claustre proposa a l'òrgan competent a que converteixi la prova PPCL en gratuïta.

3.2 El Claustre rebutja la moció següent (20 vots a favor de la moció, 61 en contra i 15 abstencions):

El Claustre proposa a l'òrgan competent que s'estudiï la viabilitat d'habilitar a l'edifici 13 un accés directe a la biblioteca del campus de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra.

3.3  El Claustre rebutja la moció següent (32 vots a favor de la moció, 46 en contra i 12 abstencions):

El Claustre proposa a l'òrgan competent que revaluï la possibilitat de suprimir la taxa de serveis específics docents, atenent a que les circumstàncies econòmiques de la Universitat han canviat.

3.4 El Claustre rebutja la moció següent (27 vots a favor de la moció, 49 en contra i 21 abstencions):

1. El Claustre manifesta la seva posició a favor d'obrir un procés de revisió de la composició de l'òrgan claustral, sempre amb la vista posada en si el repartiment actual és més just per a tothom que forma part d ela UPF.

2. El Claustre manifesta la seva posició a favor d'avançar cap a una major representativitat al Claustre dels estudiants, per tal que la seva representació percentual sigui incrementada, amb el fi últim de progressar per assolir així a una proporció més semblant entre la dels estudiants i els membres del personal universitari.

3.5 El Claustre rebutja la moció següent (28 vots a favor de la moció, 50 en contra i 16 abstencions):

El Claustre proposa a l'òrgan competent l'aturada amb caràcter immediat del grau Global Studies així com l'aturada de qualsevol altra acció encaminada a aplicar el model 3+2 proposat des de l'Estat.