Sessiˇ del Claustre Universitari de 12 de marš del 2015

Acords

1. Aprovació de l'acta de 5 de juny del 2014
(Data de publicació dels acords: 15 d'abril 2015)

S'aprova per assentiment l'acta de la sessió del Claustre universitari de 5 de juny del 2014.

3. Elecció dels representants del col·legi dels professors lectors, professors visitants, personal investigador propi o vinculat i professors emèrits i del col·legi de la resta de professorat i el personal investigador a la Comissió de Debats
(Data de publicació dels acords: 15 d'abril 2015)

Vista la candidatura presentada per a l'elecció del representant del col·legi dels professors lectors, professors visitants, personal investigador propi o vinculat i professors emèrits a la Comissió de Debats i atès que s'ha presentat tantes candidatures com llocs a cobrir, un vegada proclamat per la Mesa, s'elegeix com a membre de la Comissió de Debats el professor Eusebio Colàs Neila.

4. Elecció de la ponència redactora de la reforma parcial dels Estatuts de la UPF
(Data de publicació dels acords: 15 d'abril 2015  )

Vistos els resultats de les votacions per a escollir la ponència redactora de la reforma parcial dels Estatuts de la UPF del col·legi dels representants dels professors doctors amb vinculació permanent:

- Prof. Montserrat Ballarin Espuña (7 vots)

Suplent: Ana Belen Macho Pérez

- Prof. Consuelo Chacartegui Javega (19 vots)

Suplent: Prof. Julia López López

- Prof. Manuel Cienfuegos Mateo (8 vots)

Suplent. Josep Sandiumenge Farré

- Prof. Antonio Monegal Brancos (19 vots)

Suplent: Prof. José M. Micó Juan

- Prof. Enric Vallduví Botet (22 vots)

Suplent: Prof. Luis Pejenaute Rodriguez

Vist que a la resta de col·legis s'han presentat tants candidats com a llocs a cobrir i per tant no es necessari realitzar votacions.

D'acord amb el procés d'elecció dels membres de la ponència redactora de la reforma parcial dels Estatuts de la UPF, queden elegits membres de la ponència:

─En representació dels professors doctors amb vinculació permanent:

- Prof. Enric Vallduví Botet
Suplent: Prof. Luis Pejenaute Rodriguez

- Prof. Consuelo Chacartegui Javega

Suplent: Prof. Julia López López

- Prof. Antonio Monegal Brancos

Suplent: Prof. José M. Micó Juan

─ En representació dels professors lectors, professors visitants, personal investigador propi o vinculat i professors emèrits:

- Prof. Eusebio Colas Neila

Suplent: M. del Mar Carrió Llach

─ En representació de la resta de professorat i personal investigador en formació:

- Prof. David Caminada Díaz

Suplent: Prof. Daniel Soto Álvarez

─ En representació dels estudiants:

- Sr. Marc Ribas Aulinas

Suplent: Sr. Cristian-Daniel Llach Lopez

─ En representació del personal d'administració i serveis:

- Sra. Lídia Fosalba Lopez

Suplent: Sra. Núria Riera Vilches

5. Inici del procés de modificació del Reglament del Claustre
(Data de publicació dels acords: 15 d'abril 2015)

Vist el pronunciament de més d'una quarta part dels claustrals, d'acord amb l'article 23.1 del Reglament del Claustre universitari, s'inicia el procés de reforma del Reglament del Claustre. La Mesa elaborarà el projecte de reforma, que se sotmetrà a aprovació del Claustre en la següent sessió ordinària, acomplerts els tràmits previstos a l'article 23.4 del reglament.

7. Elecció del síndic de Greuges de la UPF
(Data de publicació dels acords: 15 d'abril 2015)

Vist el resultat de les votacions amb 81 vots a favor, 29 en blanc i 3 nuls,

El Claustre elegeix el Sr. Josep Maria Casasús i Guri síndic de Greuges de la Universitat Pompeu Fabra.

El mandat del Síndic de Greuges s'iniciarà el dia 2 de maig del 2015.