Sessiˇ del Claustre universitari del dia 8 de juny del 2015

Acords

1. Aprovació de l'acta de 12 de març del 2015
(Data de publicació dels acords: 17 de juny del 2015)

S'aprova per assentiment l'acta de la sessió del Claustre universitari de 12 de març del 2015.

4. Informe del rector
(Data de publicació dels acords: 17 de juny del 2015)

S'aprova l'informe del rector al Claustre, que s'adjunta com a annexos 1 i 2, per 77 vots a favor, 27 en contra i 11 abstencions.

5. Modificació de l'article 43.2 dels Estatuts de la UPF
(Data de publicació dels acords: 17 de juny del 2015)

El Claustre aprova per 86 vots a favor, 15 en contra i 13 abstencions la següent modificació parcial dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra:

Article únic.- L'article 43.2 dels Estatuts en l'apartat sobre membres electes del Claustre queda redactat com segueix:

"Un màxim de 121 membres, elegits per i entre els diversos col·lectius de la comunitat universitària de la manera que s'estableixi reglamentàriament però respectant la distribució següent:".

Disposició final.- Aquesta modificació no afecta el còmput del mandat actual del Claustre i serà d'aplicació a les eleccions que es realitzin per a la seva renovació quan aquest acabi.

6. Modificació del Reglament del Claustre
(Data de publicació dels acords: 17 de juny del 2015)

S'aprova la modificació del Reglament del Claustre, per 88 vots a favor, 4 en contra i 20 abstencions, en els termes següents:

Primer. L'article 1, apartat 1, queda redactat de la manera següent:

1. El Claustre de la Universitat Pompeu Fabra és el màxim òrgan de representació de la comunitat universitària. Està format pels membres previstos a l'article 43 dels Estatuts de la Universitat i és presidit pel rector o rectora assistit pels altres membres de la Mesa, amb les atribucions que corresponen als presidents dels òrgans col·legiats, d'acord amb les lleis de procediment administratiu que són d'aplicació al Claustre.

Segon. L'article 2, apartat 1, queda redactat de la manera següent:

1. La Mesa és l'òrgan col·legiat rector del Claustre. Està composta pel rector o rectora, que la presideix; pel secretari o secretària general, que actua de secretari o secretària; per tres representants dels professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat; per un representant dels professors lectors, els professors visitants, el personal investigador propi o vinculat i els professors emèrits; per un representant de la resta de professorat i el personal investigador en formació; per dos representants dels estudiants, i per un representant del personal d'administració i serveis.

Tercer. L'article 2, apartat 3, queda redactat de la manera següent:

3. Corresponen a la Mesa del Claustre les funcions següents:

- Assistir el president o presidenta del Claustre en l'exercici de les seves funcions.

- Moderar i dirigir els debats.

- Elaborar el calendari de sessions.

- Acordar l'admissibilitat o la inadmissibilitat de nous punts a l'ordre del dia, d'acord amb el previst a l'article 5 d'aquest reglament.

- Coordinar les tasques de les diferents comissions que es puguin constituir en el si del Claustre.

- Interpretar o suplir el present reglament en allò que no hi estigui previst.

- Prendre les decisions i mesures que consideri oportunes per al normal desenvolupament de les sessions.

- Qualsevol altra funció que li atribueixi aquest reglament o que li pugui atribuir el Claustre.

Quart. L'article 5, apartat 2, queda redactat de la manera següent:

2. La convocatòria s'ha de comunicar amb una antelació mínima de vint dies naturals en cas de convocatòria ordinària i de cinc dies naturals en cas de sessió extraordinària, llevat dels casos d'urgència apreciada per la Mesa. Les convocatòries es podran fer per mitjans telemàtics sempre que n'hi hagi constància de la recepció, a l'adreça corporativa de la UPF. En el seu defecte, es faran arribar al lloc de treball, i en el cas dels estudiants s'indicarà on poden passar a recollir-les.

Cinquè. L'article 5, apartat 4, queda redactat de la manera següent:

4. A l'ordre del dia s'hi han d'incorporar els temes, sempre que siguin competència del Claustre, que un mínim del 5% dels claustrals hagi demanat per escrit de tractar fins a deu dies abans de la sessió. La proposició d'un nou punt de l'ordre del dia pot ser d'una moció, d'una declaració o d'un tema per al seu debat.

Els nous punts de l'ordre del dia s'han de comunicar a tots els claustrals cinc dies naturals abans de la sessió.

Sisè. L'article 5, apartat 5, queda redactat de la manera següent:

5. Les mocions han d'incloure el text del punt que es vol posar a votació i el nom

del ponent.

El procediment per a l'admissió o la inadmissió de mocions és el següent:

5.1. La Mesa verifica que les signatures siguin completes i que hagin estat presentades, dins del termini fixat, davant el Registre.

5.2. La Mesa acorda l'admissibilitat quan sigui una matèria competència del Claustre, de proposta o recomanació, conforme a l'article 45 g) dels Estatuts. Tot i ser propostes o recomanacions a altres òrgans, les mocions que suposen majors despeses o disminució d'ingressos han d'anar acompanyades d'una explicació en la qual s'expressi el coneixement aproximat dels costos de la proposta i com es compensarien pressupostàriament. La manca d'aquesta explicació és motiu d'inadmissió.

5.3. La Mesa pot acordar, motivadament, la inadmissibilitat de les mocions en els casos en què:

a) La decisió envaeixi la competència d'altres òrgans de la Universitat o d'altres administracions, o instin una actuació per part dels òrgans competents en els casos en què els Estatuts no atribueixin la iniciativa al Claustre.   

b) Suposin una supervisió o control d'altres òrgans no establert a la legislació o accions que requereixen procediments especials.

c) Reclamin una posició antijurídica de la Universitat o contrària a l'ordenament jurídic.

d) Plantegin un tema com a general de la Universitat i es verifica que afecta a un assumpte que concerneix a una persona o grup de persones o centre o servei específic.

e) Continguin expressions ofensives per a la dignitat de les persones o que en menystinguin els drets.

Setè. L'article 5, apartat 6, queda redactat de la manera següent:

6. Les propostes de declaracions del Claustre són a iniciativa del rector o rectora, de la Mesa del Claustre o d'un 5% dels claustrals. Per a la seva admissió es tenen en compte els mateixos criteris que per a les mocions, si bé la Mesa podrà proposar al ponent una redacció de consens. Les propostes de declaració han d'incloure el nom del ponent.

Vuitè. L'article 5, apartat 7, queda redactat de la manera següent:

7. Les propostes de temes a debat són a iniciativa del rector o rectora, de la Mesa del Claustre, de les comissions del Claustre o d'un 5% dels claustrals. La proposta ha d'incloure un text amb el plantejament del debat, la motivació de l'interès per a la comunitat universitària i el nom del ponent.

Novè. L'article 5, apartat 8, queda redactat de la manera següent:

8. Si els promotors de la inclusió d'un punt en l'ordre del dia discrepen d'una decisió adoptada per la Mesa, en poden demanar la reconsideració per escrit en el termini de dos dies hàbils des que es publica l'acord de la Mesa. La Mesa ha de resoldre abans de la sessió del Claustre amb una resolució motivada. La resolució de la Mesa exhaureix la via administrativa sense perjudici de la interposició potestativa d'un recurs de reposició davant la mateixa Mesa.

Desè.  Els apartats 5 i 6  passen a ser els apartats 9 i 10.

Onzè. L'article 9, apartat 1, queda redactat de la manera següent:

1. De cada sessió s'aixeca l'acta corresponent, que ha de contenir la relació de les persones assistents, les circumstàncies de lloc i temps de la seva realització, els punts principals de les deliberacions, la forma i el resultat de les votacions i el text dels acords. Les actes s'aprovaran en la mateixa sessió o en la següent, tot i que el secretari podrà emetre certificació sobre els acords que s'hagin adoptat, sense perjudici de la ulterior aprovació de l'acta. Es considerarà aprovada en la mateixa  sessió l'acta que, amb posterioritat a la reunió, sigui posada a disposició dels membres del Claustre i rebi la conformitat d'aquests per qualsevol mitjà, del qual el secretari ha de deixar expressió i constància.

Dotzè. L'article 23, apartat 1, queda redactat de la manera següent:

1. Es podrà procedir a la reforma, total o parcial, d'aquest reglament, a iniciativa del rector o rectora, de la Mesa del Claustre o quan així ho sol·liciti una quarta part dels membres claustrals.

7. Mocions i Declaracions Institucionals del Claustre
(Data de publicació dels acords: 17 de juny del 2015)

Primer. El Claustre aprova les mocions i declaracions institucionals següents:

- El Claustre acorda proposar a l'òrgan competent: a) La creació d'un grup de treball que assessori al Claustre estudiant possibles mesures per incentivar l'activitat claustral i la possible dotació de majors competències a aquest, sempre pels procediments establerts; b) La creació d'un canal de comunicació entre els diferents grups del Claustre, i c) El Claustre proposa a l'equip rectoral que consideri la possibilitat de celebrar més d'un Claustre durant el curs acadèmic. (Moció 9504: 74 vots a favor de la moció, cap en contra i 4 abstencions).

- El Claustre acorda proposar a l'òrgan competent que la Universitat Pompeu Fabra, una vegada ingressi totes les seves contribucions i tots els seus impostos, en presenti una còpia a l'Agència Tributària Catalana per tal de mostrar el seu suport al procés de transició nacional de Catalunya, i en faci la deguda difusió,  amb el benentès que quan la Generalitat de Catalunya doni plenes garanties jurídiques la UPF els ingressarà a l'ATC. (Moció 9493: 61 vots a favor de la moció, 1 en contra i 13 abstencions).

- El Claustre acorda proposar a l'òrgan competent que proposi a l'empresa que tingui la concessió de cafeteria i menjador que implementi descomptes o alguna targeta de fidelitat, en el qual es vegi reflectit una baixada dels preus dels diferents menús als bars i restaurants de la Universitat Pompeu Fabra. (Moció 9494: 64 vots a favor de la moció, 3 en contra i 6 abstencions).

- El Claustre acorda proposar a l'òrgan competent estudiar la viabilitat d'implantar plaques solars al sostre de tots els edificis de la UPF. (Moció 9495: 61 vots a favor de la moció, cap en contra i 3 abstencions).

- El Claustre acorda proposar a l'òrgan competent: a) La creació d'una figura com a responsable de les relacions amb la comunitat; b) El compromís de la universitat de parlar amb les entitats del barri per a veure possibles canals de comunicació, i c) Realitzar accions concretes de col·laboració amb els barris. (Moció 9498: 65 vots a favor de la moció, cap en contra i 2 abstencions).

- El Claustre acorda la declaració institucional següent:

La Universitat Pompeu Fabra expressa el seu absolut suport a l'actual model d'immersió lingüística de Catalunya a l'ensenyament obligatori preuniversitari i estén el seu suport a la llengua catalana i, en conseqüència, rebutja frontalment l'actuació del Govern de l'Estat i, en particular, del Sr. José Ignacio Wert, Ministre d'Educació, Cultura i Esports. (Declaració institucional 9502: 66 vots a favor de la declaració, cap en contra i 1 abstenció).

- El Claustre acorda la declaració institucional següent:

a) Defensar a ultrança l'autonomia universitària i b) Mostrar la seva predisposició a, en un futur i pels procediments adequats, estudiar com dotar-se, progressivament, de més competències. (Declaració institucional 9503: 64 vots a favor de la declaració, cap en contra i 3 abstencions).

Segon. El Claustre no aprova la moció següent:

- El Claustre no aprova la moció per la qual es recomana a tots els centres de la Universitat, facultats i centres d'ensenyament adscrits, revisar l'ús de la llengua catalana a la docència per tal d'incrementar-lo i assolir, com a mínim, la mitjana de les universitats catalanes. (Moció 9492: 35 vots a favor de la moció i 37 en contra).