Sessiˇ del Claustre Universitari del dia 3 de desembre del 2015

Acords

1. Elecció d'un representant dels col·legis dels professors doctors amb vinculació permanent, d'un representant de la resta de professorat i personal investigador en formació i d'un representant dels estudiants a la Mesa del Claustre.
(Data de publicació de l'acord: 14 de desembre del 2015)

Vistes les candidatures presentades per a l'elecció dels representants dels col·legis electorals dels professors doctors amb vinculació permanent claustrals i dels estudiants a la Mesa del Claustre i atès que s'hi han presentat tants candidats com llocs a cobrir, es proclamen membres de la Mesa del Claustre:

En representació dels professors doctors amb vinculació permanent:

- Josep Sandiumenge Farré

En representació dels estudiants:

- Adriana Llena Places

Suplent: Nicolau Duran Silva