Servei de Recerca
Cap del Servei: Eva Martín García
Adreça postal:

Universitat Pompeu Fabra
Edifici Mercè Rodoreda (campus de la Ciutadella)
Wellington, 30-40
08005 Barcelona

Contacte:

Telèfon: 93 542 21 40
Fax: 93 542 14 40
A/e: info.recerca@upf.edu
Web: http://www.upf.edu/rdi/

Funcions: 

El Servei de Recerca té per funcions donar suport a la planificació i a la implementació de la política de recerca; promocionar, assessorar i gestionar els programes de les administracions finançadores de recerca i coordinar els processos en l'àmbit econòmic que portin a terme les unitats administratives descentralitzades; gestionar programes de recerca de la UPF, i proveir dades d'aquest àmbit.

El Servei de Recerca s'organitza en els àmbits funcionals següents:

- Promoció de la Recerca
- Projectes de Recerca
- Administració i Gestió de Recursos


1. Són funcions de l'àmbit de Promoció de la Recerca dinamitzar la participació del PDI en programes de recerca, assessorar-lo sobre les oportunitats de finançament i orientar-lo sobre la millor estratègia; fer seguiment i conèixer les línies de recerca i de producció científica dels grups de recerca; participar activament en l'elaboració de propostes, especialment aquelles que impliquin lideratge de la UPF, i totes aquelles altres que li siguin encomanades.

2. Són funcions de l'àmbit de Projectes de Recerca assessorar el personal docent i investigador i facilitar-li la participació en programes de recerca; difondre i promoure les diferents convocatòries per a la realització de projectes i incorporació  de personal de les administracions autonòmiques, nacionals i europees, actuant com a interlocutor amb les entitats finançadores; assessorar i coordinar els gestors de projectes que actuen en el marc dels grups de recerca per afavorir sinergies entre aquests i els serveis de la Universitat; proposar canvis dels processos i circuits interns de gestió dels projectes de recerca fomentant la millora contínua, i totes aquelles altres que li siguin encomanades.

3. Són funcions de l'àmbit d'Administració i Gestió de recursos coordinar els processos vinculats a la gestió econòmica dels ajuts de  recerca i  transferència de coneixement; gestionar els contractes amb empreses i institucions i coordinar el procés dels ajuts de formació de personal investigador; assessorar els diferents gestors i usuaris que interactuen amb aquests processos, i totes aquelles altres que li siguin encomanades.