Fitxers de titularitat UPF

 


 Nom del fitxer: Activitats socioculturals.

Disposició de creació: Resolució de 27 de juny del 2003, de creació i supressió de fitxers de la Universitat Pompeu Fabra que contenen dades de caràcter personal (DOGC núm. 3935, de 29 de juliol), modificada per resolucions de 15 de gener del 2007 (DOGC núm. 4814, de 5 de febrer de 2007), de 30 de març de 2012 (DOGC núm. 6114, de 24 d'abril de 2012) i de 10 de juliol de 2017 (DOGC núm. 7416, de 20 de juliol de 2017).

Finalitat i usos previstos: Difusió i gestió de les activitats socioculturals organitzades per la Universitat (Finalitat). Activitats socials, activitats esportives, activitats culturals, activitats de solidaritat, activitats de voluntariat i activitats de cooperació al desenvolupament (Usos).

Persones o col·lectius afectats: Membres de la comunitat universitària i terceres persones que participen o manifesten interès en les activitats.

Procedència de les dades de caràcter personal: El mateix interessat o el seu representant legal.

Procediment de recollida: Formularis.

Sistema de tractament utilitzat en l'organització: Parcialment automatitzat.

Suport utilitzat per a l'obtenció: Paper. Via telemàtica.

Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: Dades de caràcter identificatiu (DNI/NIF, nom i cognoms, adreça postal i electrònica, telèfon, número de registre personal, signatura electrònica, altres -col·lectiu de pertinença, número identificatiu de dispositiu electrònic-). Dades socials (pertinença a clubs, associacions i altres -activitats de cooperació-). Dades acadèmiques i professionals (formació, titulacions, experiència professional, pertinença a col·legis o a associacions professionals). Dades de treball (lloc de treball). Dades de transaccions (béns i serveis rebuts per l'afectat).

Cessions de dades previstes: Amb el consentiment previ de l'interessat es podran cedir les dades a  l'Observatorio de la Cooperación Universitaria al Desarrollo (OCUD) i a d'altres entitats vinculades a la cooperació universitària al desenvolupament amb la finalitat de difondre i gestionar la cooperació al desenvolupament.

Transferències internacionals: A proveïdors de serveis de la societat de la informació dels Estats Units adherits al Privacy Shield.

Responsable dels fitxers de la UPF: Gerent.

Unitat davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Gerent (Plaça de la Mercè, 12. 08002 - Barcelona).

Mesures de seguretat: Nivell mitjà.

 


Nom del fitxer: Admissió a ensenyaments i promoció

Disposició de creació: Resolució de 30 de març de 2012 (DOGC núm. 6114, de 24 d'abril de 2012), modificada per resolucions de 12 de desembre de 2013 (DOGC núm. 6527, de 23 de desembre de 2013) i de 10 de juliol de 2017 (DOGC núm. 7416, de 20 de juliol de 2017).

Finalitat i usos previstos: Gestió de les activitats de promoció dels estudis de la UPF i de tots els procediments previs a la formalització d'una matrícula (Finalitat). Gestió de proves d'aptitud universitària. Gestió de sessions informatives, jornades de portes obertes, concursos i altres activitats de promoció d'estudis. Realització d'estudis sobre la seva pertinença i eficàcia (Usos).

Persones o col·lectius afectats: Persones que participen en les activitats de promoció dels estudis, persones que manifesten interès en cursar estudis o han de realitzar proves prèvies a la matrícula.

Procediment de recollida: Formularis i transmissió electrònica.

Procedència de les dades de caràcter personal: El mateix interessat o el seu representant legal i administracions públiques.

Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personals: Dades identificatives (DNI/NIF, nom i cognoms, adreça postal o electrònica, telèfon, imatge i veu, signatura electrònica, altres -passaport, grau de discapacitat-). Dades personals (data i lloc de naixement, sexe, nacionalitat, llengües parlades, altres -esportista d'alt nivell-). Dades acadèmiques (formació, titulacions i historial acadèmic). Dades d'ocupació (llocs de treball).

Cessions de dades previstes: Amb el consentiment previ dels interessats per difondre els estudis i activitats als mitjans de comunicació i Internet; a entitats del Grup UPF per fer difusió dels seus productes o activitats .

Transferències internacionals de dades: A proveïdors de serveis de la societat de la informació dels Estats Units adherits al Privacy Shield.

Responsable dels fitxers de la UPF: Gerent.

Unitat davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Gerent de la UPF (Plaça de la Mercè, 12. 08002 Barcelona).

Mesures de seguretat: Nivell bàsic.

 


Nom del fitxer: Alumni

Disposició de creació: Resolució de 12 de desembre del 2008 de creació i modificació de fitxers que contenen dades de caracter personal (DOGC Núm. 5295, de 13 de gener de 2009), modificada per les resolucions de 30 de març de 2009 (DOGC núm. 5387, de 26 de maig de 2009), de 6 de juliol de 2009 (DOGC núm.5426, de 22 de juliol), de 30 de març de 2012 (DOGC núm. 6114, de 24 d'abril de 2012) i de 12 de desembre de 2013 (DOGC núm. 6527, de 23 de desembre de 2013).

Finalitat i usos previstos
: Gestió del Programa UPF Alumni (Finalitat). Gestió dels serveis oferts a la comunitat UPF Alumni, difusió d'informació, productes i activitats i manteniment de relacions institucionals de la UPF, gestió de la xarxa de contactes entre la comunitat UPF Alumni i entre aquesta i la Universitat, seguiment de la carrera professional dels antics alumnes (estudis de llocs ocupats i de sortides professionals dels estudis), estadístiques internes (Usos).

Persones o col·lectius afectats: Antics alumnes, personal de les entitats del Grup UPF, persones que realitzen estudis a la Universitat i persones terceres.

Procedència de les dades de caracter personal: Del propi interessat o del seu representant.

Procediment de recollida: Enquestes o entrevistes. Formularis. Transmissió electrònica.

Suport utilitzat per a l'obtenció: Suport paper. Suport magnètic o digital. Via telemàtica.

Sistema de tractament utilitzat en l'organització: Parcialment automatitzat

Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: Dades de caràcter identificatiu (DNI o NIF. Nom i cognoms. Adreça postal o electronica. Telèfon. Imatge o veu. Número de registre personal. Signatura electrònica. Altres (número identificatiu de document acreditatiu de la personalitat, número identificatiu de dispositiu electrònic); Dades de característiques personals (Data de naixement. Lloc de naixement. Edat. Sexe. Nacionalitat. Llengua materna. Altres -coneixement d'altres llengües-); Dades de circumstàncies socials (Aficions i estils de vida. Clubs i associacions); Dades acadèmiques i professionals (Formació i titulacions. Historial acadèmic. Experiència professional. Col·legis o associacions professionals. Altres -any promoció-); Dades d'ocupació laboral (Cos, escala. Categoria, grau. Llocs de treball. Historial laboral. Altres -sector d'activitat-); Dades d'informació comercial (Activitats i negocis. Llicències comercials. Subscripcions a publicacions. Creacions artístiques, científiques...); Dades econòmico-financeres i d'assegurances (Dades bancàries. Targetes de crèdit).

Cessions de dades previstes: A entitats bancàries per tal de gestionar el cobrament de quotes o preus. Amb el consentiment previ de l'interessat es podran cedir les dades a entitats vinculades a la UPF o que prestin serveis educatius o professionals (cursos, beques, avantatges).

Transferències internacionals de dades: El tractament respon a la lliurei legítima acceptació d'una relació jurídica, el desenvolupament, acompliment i control de la qual impliqui necessàriament la comunicació de les dades a tercers. Amb el consentiment previ de l'interessat. Destinataris: proveïdors de serveis de la societat de la informació ubicats a Estats Units.

Responsable dels fitxers de la UPF: Gerent

Unitat davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Gerent (Pl. de la Mercè, 12. 08002 - Barcelona).

Mesures de seguretat: Nivell Mitjà

 


Nom del fitxer: Arxiu de convenis.

Disposició de creació: Resolució de 27 de juny del 2003, de creació i supressió de fitxers de la Universitat Pompeu Fabra que contenen dades de caràcter personal (DOGC núm. 3935, de 29 de juliol), modificada per resolucions de 30 de març de 2012 (DOGC núm. 6114, de 24 d'abril de 2012) i de 10 de juliol de 2017 (DOGC núm. 7416, de 20 de juliol de 2017).

Finalitat i usos previstos: Registre dels convenis signats per la Universitat (Finalitat). Fins científics, històrics i estadístics. Estadístiques internes. Arxiu (Usos)

Persones o col·lectius afectats: Persones que signen o estan relacionades amb els convenis.

Procedència de les dades de caràcter personal: El mateix interessat o el seu representant legal. Entitats privades. Administracions públiques.

Procediment de recollida: Convenis.

Suport utilitzat per a l'obtenció: Paper.

Sistema de tractament utilitzat en l'organització: Parcialment automatitzat.

Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: Dades de caràcter identificatiu (nom i cognoms, signatura electrònica). Dades de treball (categoria/grau, llocs de treball). Dades d'informació comercial (creacions artístiques, literàries, científiques o tècniques).

Cessions de dades previstes: Es produeixen cessions a través d'Internet per aplicació del principi de publicitat activa d'acord amb les normes sobre transparència.

Transferències internacionals: A proveïdors de serveis de la societat de la informació dels Estats Units adherits al Privacy Shield.

Responsable dels fitxers de la UPF: Gerent.

Unitat davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Gerent (Plaça de la Mercè, 12. 08002 Barcelona).

Mesures de seguretat: Nivell bàsic.

 

 


Nom del fitxer: Càrrecs i òrgans de govern

Disposició de creació: Resolució de 30 de març de 2012 (DOGC núm. 6114, de 24 d'abril de 2012) i modificada per la resolució de 10 de juliol de 2017 (DOGC núm. 7416, de 20 de juliol de 2017).

Finalitat i usos previstos: Gestió dels òrgans de govern i càrrecs de la Universitat (Finalitat). Gestió de les sessions dels òrgans de govern i representació i d'altres òrgans col·legiats i difusió dels acords. Gestió de processos electorals. Gestió de nomenaments i cessaments (Usos).

Persones o col·lectius afectats: Membres de la comunitat universitària i terceres persones que formen part o són candidats a un càrrec o a formar part dels òrgans de govern.

Procedència de les dades de caràcter personal: El mateix interessat o el seu representant legal.

Procediment de recollida: Formularis. Enquestes o entrevistes. Transmissió electrònica.

Sistema de tractament utilitzat a l'organització: Parcialment automatitzat.

Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: Dades de caràcter identificatiu (DNI/NIF, nom i cognoms, adreça postal o electrònica, telèfon, imatge i veu, número de registre personal, signatura electrònica). Dades personals (data de naixement). Dades socials (pertinença a clubs, associacions). Dades acadèmiques i professionals (formació i titulacions, experiència professional). Dades de treball (cos, escala; categoria, grau; llocs de treball; historial laboral).

Cessions de dades previstes: Es produeixen cessions a través d'Internet per aplicació del principi de publicitat activa d'acord amb les normes sobre transparència.

Transferències internacionals de dades: A proveïdors de serveis de la societat de la informació dels Estats Units adherits al Privacy Shield.

Responsable dels fitxers de la UPF: Gerent.

Unitat davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Gerent (Pl. de la Mercè, 12. 08002 Barcelona).

Mesures de seguretat: Nivell bàsic.

 


Nom del fitxer: Certificació digital.

Disposició de creació: Resolució de 15 de gener del 2007, de creació i de modificació de fitxers que contenen dades de caràcter personal (DOGC núm. 4814, de 5 de Febrer de 2007), modificada per resolucions de 30 de març de 2012 (DOGC núm. 6114, de 24 d'abril de 2012) i de 10 de juliol de 2017 (DOGC núm. 7416, de 20 de juliol de 2017).

Finalitat i usos previstos: Gestionar els certificats digitals (Finalitat). Arxiu (Usos).

Persones o col·lectius afectats: Membres de la comunitat universitària.

Procedència de les dades de caràcter personal: Del mateix interessat o del seu representant legal.

Procediment de recollida: Formularis.

Suport utilitzat per a l'obtenció: Suport paper. Suport magnètic o digital.

Sistema de tractament utilitzat en l'organització: Parcialment automatitzat.

Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: Dades de caràcter identificatiu (DNI o NIF, nom i cognoms, adreça postal o electrònica, imatge i veu, signatura electrònica, altres -número de passaport, número de targeta de resident-), Dades d'ocupació laboral (Cos, escala; categoria, grau; Llocs de treball).

Cessions de dades previstes: No estan previstes cessions.

Transferències internacionals de dades: A proveïdors de serveis de la societat de la informació dels Estats Units adherits al Privacy Shield.

Responsable dels fitxers de la UPF: Gerent.

Unitat davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Gerent (Plaça de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona).

Mesures de seguretat: Nivell bàsic.

 


Nom del fitxer: Control d'accés i vigilància

Disposició de creació: Resolució de 24 de juliol 2007 de creació i de modificació de fitxers que contenen dades de caràcter personal (DOGC núm. 4949, de 17 d'agost de 2007), modificada per resolucions de 30 de març de 2012 (DOGC núm. 6114, de 24 d'abril de 2012) i de 10 de juliol de 2017 (DOGC núm. 7416, de 20 de juliol de 2017).

Finalitat i usos previstos: Seguretat i vigilància dels edificis i instal•lacions de la Universitat i control de les persones que hi accedeixen.

Persones o col·lectius afectats: Persones que accedeixen als edificis i instal•lacions de la Universitat.

Procedència de les dades de caràcter personal: Del mateix interessat o del seu representant.

Procediment de recollida: Formularis. Altres (gravació d'imatges).

Suport utilitzat per a l'obtenció: Suport paper. Suport magnètic o digital.

Sistema de tractament utilitzat en l'organització: Parcialment automatitzat.

Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: Dades de caràcter identificatiu (DNI o NIF, Nom i cognoms, Imatge o veu, Altres -número de passaport, número de targeta de resident-), Dades acadèmiques (Historial acadèmic), Dades d'ocupació laboral (Altres -empresa-), Transaccions (Béns subministrats).

Cessions de dades previstes: No estan previstes cessions.

Transferències internacionals de dades: A proveïdors de serveis de la societat de la informació dels Estats Units adherits al Privacy Shield .

Responsable dels fitxers de la UPF: Gerent.

Unitat davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició: Gerent (Plaça de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona).

Mesures de seguretat: Nivell bàsic.

 


Nom del fitxer: Directori.

Disposició de creació: Resolució de la rectora de 8 de març del 2004, de creació de fitxers que contenen dades de caràcter personal i de modificació de fitxers creats per la resolució de 27 de juny del 2003 (DOGC núm. 4098, de 24 de març), modificada per resolucions de 30 de març de 2012 (DOGC núm. 6114, de 24 d'abril de 2012) i de 10 de juliol de 2017 (DOGC núm. 7416, de 20 de juliol de 2017).

Finalitat i usos previstos: Difusió d'informació, productes i activitats de la Universitat (Finalitat). Manteniment de relacions institucionals, directori de contactes, arxiu (Usos).

Persones o col·lectius afectats: Persones interessades en rebre informació.

Procedència de les dades de caràcter personal: Del mateix interessat o del seu representant legal.

Procediment de recollida: Formularis. Transmissió electrònica.

Suport utilitzat per a l'obtenció: Suport paper. Via telemàtica.

Sistema de tractament utilitzat en l'organització: Parcialment automatitzat.

Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: Dades de caràcter identificatiu (nom i cognoms, adreça postal o electrònica; telèfon; altres -fax-); dades de característiques personals (sexe); dades d'ocupació laboral (llocs de treball).

Cessions de dades previstes: Només es preveu cedir-les quan hi hagi el consentiment de l'interessat a entitats del Grup UPF.

Transferències internacionals de dades: A proveïdors de serveis de la societat de la informació dels Estats Units adherits al Privacy Shield.

Responsable dels fitxers de la UPF: Gerent.

Unitat davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Gerent (plaça de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona).

Mesures de seguretat: Nivell bàsic.

 


Nom del fitxer: Estudiants

Disposició de creació: Resolució de 30 de març de 2012 (DOGC núm. 6114, de 24 d'abril de 2012) i modificada per resolució de 10 de juliol de 2017 (DOGC núm. 7416, de 20 de juliol de 2017).

Finalitat i usos previstos: Gestió acadèmica dels estudiants (Finalitat). Gestió de l'expedient. Gestió de beques i ajuts a l'estudi. Programes de mobilitat. Pràctiques. Borsa de treball. Emissió del carnet de la UPF. Accés als serveis de la Universitat. Estudis d'ocupació i d'inserció laboral. Cens electoral. Estadístiques. Arxiu (Usos).

Persones o col·lectius afectats: Persones que realitzen estudis a la universitat o a centres adscrits o homologuen el seu títol.

Procedència de les dades de caràcter personal: El mateix interessat o el seu representant legal i administracions públiques.

Procediment de recollida: Formularis. Transmissió electrònica.

Sistema de tractament utilitzat a l'organització: Parcialment automatitzat.

Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: Dades especialment protegides (dades de salut, dades d'infraccions penals i administratives). Dades de caràcter identificatiu (DNI/NIF, número de la Seguretat Social o mutualitat, nom i cognoms, adreça postal o electrònica, telèfon, signatura o empremta, imatge i veu, signatura electrònica, número de registre personal, altres -número de passaport, número de targeta de resident, grau de discapacitat, esportista d'alt nivell i número identificatiu de dispositiu electrònic-). Dades personals (dades familiars, data i lloc de naixement, sexe, nacionalitat, llengua materna). Dades socials (allotjament o habitatge, propietats o possessions). Dades acadèmiques i professionals (formació i titulacions, historial acadèmic). Dades de treball (llocs de treball). Dades de transaccions (transaccions financeres).

Cessions de dades previstes: Quan la cessió estigui autoritzada per una llei (art. 11.2 a) LOPD): Tresoreria General de la Seguretat Social, i es produeixen cessions a través d'Internet per aplicació del principi de publicitat activa d'acord amb les normes sobre transparència; a d'altres administracions per a l'exercici de competències iguals o que versin sobre les mateixes matèries (art. 21.1 LOPD): Departament d'Economia i Coneixement, Ministeri d'Educació, Cultura i Esports; a altres organismes de coordinació universitària; quan sigui necessari per desenvolupar la relació jurídica amb la persona interessada (art. 11.2 c) LOPD): entitats bancàries per tal de gestionar el cobrament de la matrícula i l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca; amb el consentiment previ dels alumnes, es podran cedir les dades a entitats vinculades a la Universitat o que prestin serveis educatius (cursos, beques, avantatges per a estudiants), i es podran cedir les dades de contacte a d'altres estudiants amb mateix destí de mobilitat internacional (art. 11.1 LOPD).

Transferències internacionals de dades: Quan sigui necessari per la celebració o l'execució d'un contracte celebrat o per celebrar, en interès de l'afectat, pel responsable del fitxer i un tercer (art. 34 LOPD): universitats que han subscrit un conveni bilateral amb la UPF de mobilitat internacional. A proveïdors de serveis de la societat de la informació dels Estats Units adherits al Privacy Shield.

Responsable dels fitxers de la UPF: Gerent.

Unitat davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Gerent (Pl. de la Mercè, 12. 08002 Barcelona).

Mesures de seguretat: Nivell alt.

 


Nom del fitxer: Gestió d'arxius.

Disposició de creació: Resolució de 27 de juny del 2003, de creació i supressió de fitxers de la Universitat Pompeu Fabra que contenen dades de caràcter personal (DOGC núm. 3935, de 29 de juliol), modificada per resolucions de 12 de desembre de 2008 (DOGC Núm. 5295, de 13 de gener de 2009), de 30 de març de 2012 (DOGC núm. 6114, de 24 d'abril de 2012) i de 10 de juliol de 2017 (DOGC núm. 7416, de 20 de juliol de 2017).

Finalitat i usos previstos: Gestionar i controlar els expedients i la seva evolució al llarg del cicle vital (Finalitat). Protecció del patrimoni documental. Fins científics, històrics i estadístics (Usos).

Persones o col·lectius afectats: Membres de la comunitat universitària.

Procedència de les dades de caràcter personal: El propi interessat o el seu representant legal. Administracions públiques.

Procediment de recollida: Formularis. Transmissió electrònica de les dades.

Suport utilitzat per a l'obtenció: Paper. Informàtic/magnètic. Via telemàtica.

Sistema de tractament utilitzat en l'organització: Parcialment automatitzat.

Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: Dades de caràcter identificatiu (DNI/NIF. Nom i cognoms. Imatge o veu. Signatura electrònica). Dades acadèmiques i professionals (formació, titulacions).

Cessions de dades previstes: No es preveuen cessions.

Transferències internacionals de dades: A proveïdors de serveis de la societat de la informació dels Estats Units adherits al Privacy Shield.

Responsable dels fitxers de la UPF: Gerent.

Unitat davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Gerent (Pl. de la Mercè, 12. 08002 Barcelona).

Mesures de seguretat: Nivell bàsic.

 


Nom del fitxer: Gestió de la recerca.

Disposició de creació: Resolució de 27 de juny del 2003, de creació i supressió de fitxers de la Universitat Pompeu Fabra que contenen dades de caràcter personal (DOGC núm. 3935, de 29 de juliol), modificada per resolucions de 12 de desembre de 2008 (DOGC Núm. 5295, de 13 de gener de 2009), de 30 de març de 2009 (DOGC núm. 5387, de 26 de maig de 2009), de 30 de març de 2012 (DOGC núm. 6114, de 24 d'abril de 2012), de 12 de desembre de 2013 (DOGC núm. 6527, de 23 de desembre de 2013) i de 10 de juliol de 2017 (DOGC núm. 7416, de 20 de juliol de 2017).

Finalitat i usos previstos: Gestió dels ajuts, les beques i els convenis de R+D+i (Finalitat). Gestió dels contractes i convenis signats a l'empara de l'art. 83 LOU; registre de becaris i de personal contractat a càrrec d'ajuts i de convenis i contractes signats a l'empara de l'art. 83 LOU; gestió del currículum del personal docent i investigador; publicacions de la Universitat; estadístiques internes; arxiu (Usos).

Persones o col·lectius afectats: Personal docent i investigador i becaris de recerca vinculats a la UPF.

Procedència de les dades de caràcter personal: El mateix interessat o el seu representant legal.

Procediment de recollida: Formularis. Transmissió electrònica de dades/internet.

Suport utilitzat per a l'obtenció: Paper. Suport informàtic/magnètic. Via telemàtica.

Sistema de tractament utilitzat en l'organització: Parcialment automatitzat.

Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: Dades de caràcter identificatiu (DNI o NIF, nom i cognoms, adreça postal o electrònica, telèfon i número de registre personal, altres -números d'identificació d'investigadors-). Dades personal (Data de naixement, sexe, altres -país d'origen-). Dades acadèmiques i professionals (formació i titulacions, experiència professional i pertinença a col·legis o a associacions professionals, altres -codis d'àrea UNESCO-). Dades de treball (cos, escala; categoria, grau; llocs de treball). Dades financeres (dades bancàries). Dades d'informació comercial (creacions artístiques, científiques).

Cessions de dades previstes: Únicament es preveu cedir-les a tercers quan sigui necessari per a desenvolupar una relació jurídica amb la persona interessada (art. 11.2 c) LOPD) (organismes públics per a la tramitació i justificació de beques i ajuts oficials); quan la cessió estigui autoritzada per una llei: a entitats públiques avaluadores; es produeixen cessions a través d'Internet per aplicació del principi de publicitat activa d'acord amb les normes sobre transparència.

Transferències de dades a països tercers: Únicament es preveu transferir-les quan sigui necessari per la celebració o execució d'un contracte celebrat o per celebrar, en interès de l'afectat, pel responsable del fitxer i un tercer (art. 34 LOPD) (organismes públics per a la tramitació i justificació de beques i ajudes oficials); a proveïdors de serveis de la societat de la informació dels Estats Units adherits al Privacy Shield.

Responsable dels fitxers de la UPF: Gerent.

Unitat davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Gerent (Plaça de la Mercè, 12. 08002 Barcelona).

Mesures de seguretat: Nivell mitjà.

 


Nom del fitxer: Gestió econòmica i contractual.

Disposició de creació: Resolució de 27 de juny del 2003, de creació i supressió de fitxers de la Universitat Pompeu Fabra que contenen dades de caràcter personal (DOGC núm. 3935, de 29 de juliol), modificada per resolucions de 8 de març del 2004 (DOGC núm. 4098, de 24 de març), de 30 de març de 2012 (DOGC núm. 6114, de 24 d'abril de 2012), de 12 de desembre de 2013 (DOGC núm. 6527, de 23 de desembre de 2013) i de 10 de juliol de 2017 (DOGC núm. 7416, de 20 de juliol de 2017).

Finalitat i usos previstos: Gestió de les transaccions contractuals realitzades amb proveïdors, clients i tercers (Finalitat). Gestió tributària i de recaptació. Gestió econòmica i comptable. Gestió de facturació. Gestió fiscal. Arxiu. Publicacions. Autoritzacions, permisos (Usos).

Persones o col·lectius afectats: Qualsevol tercer (entitat, persona física o jurídica) que manté relacions contractuals amb la Universitat.

Procedència de les dades de caràcter personal: El mateix interessat o el seu representant legal.

Procediment de recollida: Formularis. Transmissió electrònica.

Suport utilitzat per a l'obtenció: Paper. Via telemàtica.

Sistema de tractament utilitzat en l'organització: Parcialment automatitzat.

Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: Dades de caràcter identificatiu (DNI/NIF, nom i cognoms, adreça postal i electrònica, telèfon, signatura o empremta, signatura electrònica, imatge). Dades acadèmiques i professionals (formació i titulacions, historial acadèmic, experiència professional). Dades d'informació comercial (activitats i negocis). Dades econòmico-financeres(dades bancàries). Dades de transaccions (béns i serveis subministrats per l'afectat, béns i serveis rebuts per l'afectat, transaccions financeres, compensacions/indemnitzacions)

Cessions de dades previstes: Únicament es preveu cedir-les a tercers quan la cessió estigui autoritzada per una llei (art. 11.2 a) LOPD) (Agència Estatal d'Administració Tributària, Departament d'Economia i Finances, Sindicatura de Comptes de la Generalitat, es produeixen cessions a través d'Internet per aplicació del principi de publicitat activa d'acord amb les normes sobre transparència), a altres administracions per a l'exercici de competències iguals o que versin sobre les mateixes matèries (art. 21.1 LOPD) (Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació), i quan sigui necessari per desenvolupar la relació jurídica amb la persona interessada (art. 11.2 c) LOPD) (administracions públiques per a justificacions d'ajuts, entitats bancàries, a entitats col·laboradores i a entitats financeres).

Transferències internacionals de dades: A proveïdors de serveis de la societat de la informació dels Estats Units adherits al Privacy Shield.

Responsable dels fitxers de la UPF: Gerent.

Unitat davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Gerent (Pl. de la Mercè, 12. 08002 - Barcelona).

Mesures de seguretat: Nivell mitjà

 


Nom del fitxer: Innovació i qualitat docents.

Disposició de creació: Resolució de la rectora de 8 de març del 2004, de creació de fitxers que contenen dades de caràcter personal i de modificació de fitxers creats per la resolució de 27 de juny del 2003 (DOGC núm. 4098, de 24 de març), modificada per resolucions de 15 de gener del 2007 (DOGC núm. 4814, de 5 de Febrer de 2007), de 24 de juliol 2007 (DOGC núm. 4949, de 17 d'agost de 2007), de 6 de juliol de 2009 (DOGC núm.5426, de 22 de juliol), de 30 de març de 2012 (DOGC núm. 6114, de 24 d'abril de 2012) i de 10 de juliol de 2017 (DOGC núm. 7416, de 20 de juliol de 2017).

Finalitat i usos previstos: Gestionar les actuacions de renovació pedagògica. Servei públic de l'ensenyament superior. Publicacions. Estadístiques internes. Fins científics, històrics i estadístics. Arxiu.

Persones o col·lectius afectats: Professorat i estudiants de la UPF.

Procedència de les dades de caràcter personal: Del mateix interessat o del seu representant legal.

Procediment de recollida: Enquestes o entrevistes. Formularis. Transmissió electrònica.

Suport utilitzat per a l'obtenció: Suport paper. Suport magnètic o digital. Via telemàtica.

Sistema de tractament utilitzat en l'organització: Parcialment automatitzat.

Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: Dades de caràcter identificatiu (DNI o NIF, nom i cognoms, adreça postal o electrònica, telèfon, imatge o veu, número de registre de personal); dades de característiques personals (data de naixement, lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat, llengua materna); dades de circumstàncies socials (allotjament o habitatge, propietats o possessions, aficions i estils de vida, clubs i associacions); dades acadèmiques i professionals (formació i titulacions, historial acadèmic, experiència professional); dades d'ocupació laboral (cos i escala, categoria i grau, lloc de treball); dades d'informació comercial (creacions artístiques, científiques i tècniques).

Cessions de dades previstes: Es produeixen cessions a través d'Internet per aplicació del principi de publicitat activa d'acord amb les normes sobre transparència.

Transferències internacionals de dades: A proveïdors de serveis de la societat de la informació dels Estats Units adherits al Privacy Shield.

Responsable dels fitxers de la UPF: Gerent.

Unitat davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Gerent (Pl. de la Mercè, 12. 08002 - Barcelona).

Mesures de seguretat: Nivell mitjà.

 


Nom del fitxer: Presentació d'escrits, consultes, suggeriments i queixes

Disposició de creació: Resolució de 12 de desembre de 2013 de creació i modificació de fitxers que contenen dades de caràcter personal de la Universitat Pompeu Fabra (DOGC núm. 6527, de 23 de desembre de 2013) i modificada per resolució de 10 de juliol de 2017 (DOGC núm. 7416, de 20 de juliol de 2017).

Finalitat i usos previstos: Gestió, tractament i seguiment dels escrits, les consultes, denúncies i suggeriments adreçades a la Universitat en relació als serveis prestats. Usos: Gestió de les instàncies generals, dels expedients de l'exercici del dret d'accés a la informació i drets ARCO, de les
denúncies per a la detecció i actuació contra comportaments discriminatoris, violents i d'assetjament patits o que puguin patir els membres de la comunitat universitària, de les consultes, queixes i suggeriments.

Persones o col·lectius afectats: Membres de la comunitat universitària de la UPF i terceres persones.

Procedència de les dades de caràcter personal: Del propi interessat o del seu representant. D'altres persones físiques diferents de l'interessat o del seu representant.

Procediment de recollida: Enquestes o entrevistes. Formularis. Transmissió electrònica.

Suport utilitzat per a l'obtenció: Suport paper. Suport magnètic o digital. Via telemàtica.

Sistema de tractament utilitzat en l'organització: Parcialment automatitzat.

Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: Dades especialment protegides (Ideologia. Religió. Afiliació sindical. Creences. Altres: origen racial o ètnic, salut, vida sexual. Dades derivades d'actes de violència de gènere. Penals: infraccions penals i administratives) Dades de caràcter identificatiu (DNI o NIF. Número SS o mutualitats. Nom i cognoms. Adreça postal o electrònica. Telèfon. Signatura o empremtes. Imatge i veu. Números de registre personal. Marques físiques. Signatura electrònica. Altres: passaport, targeta resident, grau discapacitat, número identificatiu d'investigador) Dades personals (Estat civil. Dades familiars. Data de naixement. Lloc de naixement. Edat. Sexe. Nacionalitat. Característiques físiques. Llengua materna) Dades socials (Allotjament o habitatge. Propietats o possessions. Aficions i estils de vida. Pertinença a clubs iassociacions. Llicències, permisos) Dades acadèmiques (Formació i titulacions. Historial acadèmic. Experiència professional. Col·legis o associacions professionals) Dades d'ocupació (Cos, escala. Categoria, grau. Llocs de treball. Dades no econòmiques de nòmina. Historial laboral) Dades comercials (Activitats i negocis. Llicències comercials. Subscripcions a publicacions. Creacions artístiques, científiques) Dades financeres (Ingressos, rendes. Inversions, patrimoni. Crèdits, préstecs, avals. Dades bancàries. Assegurances. Dades de nòmina. Impostos, deduccions. Plans de pensió, jubilació. Hipoteques. Subsidis, beneficis. Historial, crèdits. Targetes de crèdit) Transaccions (Béns subministrats. Béns rebuts. Transaccions financeres. Compensacions, indemnitzacions).

Cessions de dades previstes: Quan la cessió estigui autoritzada per una llei (Ministeri Fiscal, autoritats policials i judicials, serveis socials competents en violència de gènere, serveis sanitaris).

Transferències internacionals de dades: A proveïdors de serveis de la societat de la informació dels Estats Units adherits al Privacy Shield.

Responsable dels fitxers de la UPF: Gerent.

Unitat davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició: Gerent (Plaça de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona).

Mesures de seguretat: Nivell alt.

 


Nom del fitxer: Prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut.

Disposició de creació: Resolució del rector de 13 de març del 2008 de creació de fitxers que contenen dades de caràcter personal (DOGC núm. 5102, de 2 d'abril), modificada per resolucions de 30 de març de 2012 (DOGC núm. 6114, de 24 d'abril de 2012) i de 10 de juliol de 2017 (DOGC núm. 7416, de 20 de juliol de 2017).

Finalitat i usos previstos: Seguiment i gestió de la prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut. Arxiu. Formació. Estadístiques internes. Registre de documents.

Persones o col•lectius afectats: Membres de la comunitat universitària. Treballadors externs i persones externes que necessiten primers auxilis.

Procedència de les dades de caràcter personal: Del mateix interessat o del seu representant legal. D'altres persones físiques diferents de
l'interessat o del seu representant.

Procediment de recollida: Enquestes o entrevistes. Formularis. Transmissió electrònica.

Suport utilitzat per a l'obtenció: Suport paper. Via telemàtica.

Sistema de tractament utilitzat en l'organització: Parcialment automatitzat.

Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: Dades especialment protegides (salut); dades de caràcter identificatiu (DNI o NIF, nom i cognoms, adreça postal o electrònica, telèfon, Altres (número identificatiu de document acreditatiu de la personalitat); dades de característiques personals (data de naixement, edat, sexe); dades acadèmiques i professionals (formació i titulacions, experiència professional); dades d'ocupació laboral (cos i escala; categoria i grau, historial laboral, llocs de treball; Altres (data incorporació)).

Cessions de dades previstes: Únicament es preveu cedir-les a tercers quan la cessió estigui autoritzada per una llei (article 11.2 a) de la LOPD) (personal mèdic i autoritats sanitàries, article 22.4 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals). A altres administracions quan tingui per objecte el tractament posterior de les dades amb finalitats estadístiques o per a l'exercici de competències iguals o que versin sobre les mateixes matèries (article 11.2 e) i 21.1 de la LOPD). Quan la cessió de dades de salut sigui necessària per solucionar una urgència o per realitzar els estudis epidemiològics en els termes establerts a la legislació sobre sanitat estatal o autonòmica (article 11.2 f) de la LOPD).

Transferències internacionals de dades: A proveïdors de serveis de la societat de la informació dels Estats Units adherits al Privacy Shield.

Responsable dels fitxers de la UPF: Gerent.

Unitat davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició: Gerent (plaça de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona).

Mesures de seguretat: Nivell alt

 


Nom del fitxer: Projectes de recerca, desenvolupament i innovació.

Disposició de creació: Resolució de la rectora de 8 de març del 2004, de creació de fitxers que contenen dades de caràcter personal i de modificació de fitxers creats per la resolució de 27 de juny del 2003 (DOGC núm. 4098, de 24 de març), modificada per resolucions de 15 de gener del 2007 (DOGC núm. 4814, de 5 de Febrer de 2007), de 12 de desembre de 2008 (DOGC Núm. 5295, de 13 de gener de 2009), de 30 de març de 2009 (DOGC núm. 5387, de 26 de maig de 2009), de 6 de juliol de 2009 (DOGC núm.5426, de 22 de juliol), de 30 de març de 2012 (DOGC núm. 6114, de 24 d'abril de 2012), de 12 de desembre de 2013 (DOGC núm. 6527, de 23 de desembre de 2013) i de 10 de juliol de 2017 (DOGC núm. 7416, de 20 de juliol de 2017). 

Finalitat i usos previstos: Portar a terme estudis, treballs o projectes de recerca, desenvolupament i innovació així com la seva promoció i gestió dels productes resultants. Fins científics, històrics i estadístics.

Persones o col·lectius afectats: Persones o col·lectius dels quals s'obtenen o es tracten dades.

Procedència de les dades de caràcter personal: Del propi interessat o del seu representant. D'altres persones fisiques diferents de l'interessat o del seu representant. De registres públics. D'entitats privades. D'administracions públiques. De fonts accessibles al públic (Cens promocional. Guies de serveis de telecomunicacions. Llistes de grups professionals. Diaris oficials. Mitjans de comunicació).

Procediment de recollida: Enquestes o entrevistes. Formularis. Transmissió electrònica.

Suport utilitzat per a l'obtenció: Suport paper. Suport magnètic o digital. Via telemàtica.

Sistema de tractament utilitzat en l'organització: Parcialment automatitzat.

Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: Dades especialment protegides (Ideologia. Religió. Afiliació sindical. Creences);Altres dades especialment protegides (Origen racial o ètnic. Salut. Vida sexual);Dades de caràcter identificatiu (DNI o NIF. Número SS o mutualitats. Nom i cognoms. Adreça postal o electrònica. Telèfon. Signatura o empremtes. Imatge o veu. Número de registre personal. Marques físiques. Signatura electrònica. Altres(Dades biomètriques (Imatge de l'iris. Imatge de les empremtes dactilars. Imatges de la mà. Altres dades biomètriques)));Dades de característiques personals (Estat civil. Dades familiars. Data de naixement. Lloc de naixement. Edat. Sexe. Nacionalitat. Característiques físiques. Llengua materna. Altres(Coneixement d'altres llengües.); Dades de circumstàncies socials (Allotjament o habitatge. Situació militar. Propietats o possessions. Aficions i estils de vida. Clubs i associacions. Llicències, permisos...); Dades acadèmiques i professionals (Formació i titulacions. Historial acadèmic. Experiència professional. Col·legis o associacions professionals.); Dades d'ocupació laboral (Cos, escala. Categoria, grau. Llocs de treball. Dades no econòmiques de nòmina. Historial laboral.); Dades d'informació comercial (Activitats i negocis. Llicències comercials. Subscripcions a publicacions. Creacions artístiques, científiques); Dades econòmico-financeres i d'assegurances (Ingressos, rendes. Inversions, patrimoni. Crèdits, préstecs, avals. Dades bancàries. Plans de pensió, jubilació. Dades de nòmina. Impostos, deduccions. Assegurances. Hipoteques. Subsidis, beneficis. Historial, crèdits. Targetes de crèdit);Dades de transaccions (Béns subministrats. Béns rebuts. Transaccions financeres. Compensacions, indemnitzacions).

Cessions o comunicacions de dades: Entitats que col'laboren en el desenvolupament de l'activitat de recerca; amb consentiment dels interessats per difondre la recerca als mitjans de comunicació i Internet.

Transferències internacionals de dades: Quan l'interessat hagi donat el seu consentiment. Quan s'efectuï a països que proporcionen un grau de protecció equiparable. Quan resulti de l'aplicació de tractats o convenis en els que participi l'Estat Espanyol. Destinataris: Entitats que col·laboren en el desenvolupament de l'activitat (Croàcia,Turquia i Estats Units i altres països quan la transferència internacional resulti de l'aplicació de tractats o convenis en què Espanya sigui part); a proveïdors de serveis de la societat de la informació dels Estats Units adherits al Privacy Shield.

Responsable dels fitxers de la UPF: Gerent.

Unitat davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Gerent (plaça de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona).

Mesures de seguretat: Nivell alt.

 


 Nom del fitxer: Recursos humans

Disposició de creació: Resolució de 30 de març de 2012 (DOGC núm. 6114, de 24 d'abril de 2012), modificada per resolucions de 12 de desembre de 2013 (DOGC núm. 6527, de 23 de desembre de 2013) i de 10 de juliol de 2017 (DOGC núm. 7416, de 20 de juliol de 2017).

Finalitat i usos previstos: Gestió dels recursos humans de la Universitat (Finalitat). Nòmina; formació; fons d'acció social; oposicions, concursos i selecció del personal en general; control horari; incompatibilitats; elaboració del cens electoral; emissió del carnet de la UPF; sol·licitud de visat o permís de residència; concessió i gestió de permisos, llicències i autoritzacions; estadística pública; estadístiques internes; arxiu (Usos).

Persones o col·lectius afectats: Personal de la UPF, becaris de recerca vinculats a la UPF i empreses externes contractades; candidats que es presenten a les proves d'accés; terceres persones.

Procedència de les dades de caràcter personal: El mateix interessat o el seu representant legal, altres persones físiques diferents de l'interessat o del seu representant, administracions públiques.

Procediment de recollida: Formularis. Enquestes o entrevistes. Transmissió electrònica.

Sistema de tractament utilitzat a l'organització: Parcialment automatitzat.

Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: Dades especialment protegides (dades de salut, infraccions penals i administratives). Dades de caràcter identificatiu (DNI/NIF, número de la Seguretat Social o mutualitat, nom i cognoms, adreça postal o electrònica, telèfon, signatura i empremtes, imatge i veu, número de registre personal, signatura electrònica, altres -número de passaport, número de targeta de resident, grau de discapacitat, dades biomètriques: identificació biomètrica d'empremta dactilar, números d'identificació d'investigadors, número identificatiu de dispositiu electrònic-). Dades personals (estat civil, dades familiars, data i lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat, altres -país d'origen-). Dades socials (llicències, permisos). Dades acadèmiques i professionals (formació i titulacions, experiència professional, pertinença a col·legis o associacions professionals). Dades de treball (Cos, escala, categoria, grau, llocs de treball, dades no econòmiques de nòmina, historial laboral, altres -pertinença a equips d'emergència-). Dades d'informació comercial (creacions artístiques, científiques). Dades econòmico-financeres i d'assegurances (Dades bancàries, dades de nòmina, dades sobre impostos i deduccions, subsidis i beneficis).

Cessions de dades previstes: Quan la cessió estigui autoritzada per una llei: Tresoreria general de la Seguretat Social, Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, Muface, Agència Estatal d'Administració Tributaria, personal mèdic i autoritats sanitàries (art. 22.4 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals), es produeixen cessions a través d'Internet per aplicació del principi
de publicitat activa d'acord amb les normes sobre transparència; quan sigui necessari per solucionar una urgència o per realitzar estudis epidemiològics (art. 11.2f de la LOPD); a d'altres administracions per a l'exercici de competències iguals o que versin sobre les mateixes matèries: Departament d'Economia i Coneixement; quan sigui necessari per desenvolupar la relació jurídica amb la persona interessada: entitats bancàries per a l'abonament de la nòmina; amb el consentiment previ de la persona interessada: a entitats del Grup UPF per a la difusió de productes i activitats; a altres administracions quan tingui per objecte el tractament posterior de les dades amb finalitats estadístiques o per a l'exercici de competències iguals o que versin sobre les mateixes matèries (art. 11.2 e) i 21.1 de la LOPD); quan sigui necessari per a la celebració o execució d'un contracte celebrat o per celebrar, en interès de l'afectat, pel responsable del fitxer i un tercer (art. 34 LOPD): a organismes públics per a la tramitació i justificació de beques i ajuts oficials de països de l'Espai Econòmic Europeu.

Transferències internacionals de dades: A països que ofereixen un nivell de protecció equiparable quan sigui necessari per a la celebració o execució d'un contracte celebrat o per celebrar, en interès de l'afectat, pel responsable del fitxer i un tercer (art. 34 LOPD) (organismes públics per a la tramitació i justificació de beques i ajuts oficials); a proveïdors de serveis de la societat de la informació dels Estats Units adherits al Privacy Shield .

Responsable dels fitxers de la UPF: Gerent.

Unitat davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Gerent (Pl. de la Mercè, 12. 08002 Barcelona).

Mesures de seguretat: Nivell alt.

 


Nom del fitxer: Registre general.

Disposició de creació: Resolució de 27 de juny del 2003, de creació i supressió de fitxers de la Universitat Pompeu Fabra que contenen dades de caràcter personal (DOGC núm. 3935, de 29 de juliol) modificada per resolucions de 30 de març de 2012 (DOGC núm. 6114, de 24 d'abril de 2012) i de 10 de juliol de 2017 (DOGC núm. 7416, de 20 de juliol de 2017).

Finalitat i usos previstos: Registre d'entrada i sortida de documents.

Persones o col·lectius afectats: Persones que presenten o envien escrits a la Universitat i persones a les que s'envien escrits.

Procedència de les dades de caràcter personal: El mateix interessat o el seu representant legal. Altres persones físiques diferents de l'afectat o el seu representant. Entitats privades. Administracions públiques.

Procediment de recollida: Escrits i comunicacions.

Suport utilitzat per a l'obtenció: Paper.

Sistema de tractament utilitzat en l'organització: Parcialment automatitzat.

Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: Dades de caràcter identificatiu (nom i cognoms, signatura electrònica). Dades de treball (categoria/grau, llocs de treball).

Cessions de dades previstes: No es preveuen cessions.

Transferències internacionals de dades: A proveïdors de serveis de la societat de la informació dels Estats Units adherits al Privacy Shield.

Responsable dels fitxers de la UPF: Gerent.

Unitat davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Gerent (Plaça de la Mercè, 12. 08002 Barcelona).

Mesures de seguretat: Nivell bàsic.

 

 


Nom del fitxer: Seminaris i congressos.

Disposició de creació: Resolució de la rectora de 8 de març del 2004, de creació de fitxers que contenen dades de caràcter personal i de modificació de fitxers creats per la resolució de 27 de juny del 2003 (DOGC núm. 4098, de 24 de març) i modificada per resolucions de 30 de març de 2012 (DOGC núm. 6114, de 24 d'abril de 2012), de 12 de desembre de 2013 (DOGC núm. 6527, de 23 de desembre de 2013) i de 10 de juliol de 2017 (DOGC núm. 7416, de 20 de juliol de 2017). 

Finalitat i usos previstos: Gestió de seminaris, congressos o esdeveniments similars organitzats per la Universitat (Finalitat). Arxiu (Usos).

Persones o col·lectius afectats: Persones inscrites als seminaris o congressos.

Procedència de les dades de caràcter personal: Del mateix interessat o del seu representant legal.

Procediment de recollida: Formularis.

Suport utilitzat per a l'obtenció: Suport paper. Via telemàtica.

Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: Dades de caràcter identificatiu (DNI o NIF, nom i cognoms, adreça postal o electrònica, telèfon, imatge i veu, signatura electrònica, altres -fax, número identificatiu de dispositiu electrònic-); dades de característiques personals (sexe); dades d'ocupació laboral (llocs de treball). Dades econòmico-financeres i d'assegurances (dades bancàries, targetes de crèdit).

Cessions de dades previstes: quan sigui necessari per desenvolupar la relació jurídica amb la persona interessada: a d'altres entitats co-organitzadores dels actes; quan existeixi consentiment dels interessats per difondre els actes als mitjans de comunicació i Internet i a d'altres entitats del grup UPF per difondre informació dels seus productes i activitats.

Transferències internacionals: Quan l'interessat hagi donat el seu consentiment: a entitats que col·laboren en el desenvolupament de l'activitat; quan sigui necessari per a la celebració o execució d'un contracte celebrat o per celebrar, en interès de l'afectat, pel responsable del fitxer i un tercer; a proveïdors de serveis de la societat de la informació dels Estats Units adherits al Privacy Shield.

Responsable dels fitxers de la UPF: Gerent.

Unitat davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Gerent (plaça de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona).

Mesures de seguretat: Nivell bàsic.

 


Nom del fitxer: Servei de Biblioteca.

Disposició de creació: Resolució de 27 de juny del 2003, de creació i supressió de fitxers de la Universitat Pompeu Fabra que contenen dades de caràcter personal (DOGC núm. 3935, de 29 de juliol) modificada per resolucions de 30 de març de 2012 (DOGC núm. 6114, de 24 d'abril de 2012), de 12 de desembre de 2013 (DOGC núm. 6527, de 23 de desembre de 2013) i de 10 de juliol de 2017 (DOGC núm. 7416, de 20 de juliol de 2017).

Finalitat i usos previstos: Gestió dels préstecs de la biblioteca (Finalitat). Estadístiques internes (Usos).

Persones o col·lectius afectats: Estudiants, personal docent, personal d'administració i serveis de la UPF i terceres persones.

Procedència de les dades de caràcter personal: El mateix interessat o el seu representant legal. Entitat privada. Administracions públiques.

Procediment de recollida: Formularis. Transmissió electrònica de dades/internet.

Suport utilitzat per a l'obtenció: Paper. Suport informàtic/magnètic. Via telemàtica

Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: Dades especialment protegides (infraccions administratives). Dades de caràcter identificatiu (DNI o NIF, nom i cognoms, adreça postal o electrònica, telèfon, número de registre personal, signatura electrònica, altres -passaport, número identificatiu de dispositiu electrònic-). Dades personals (sexe). Dades d'ocupació laboral (cos, escala; llocs de treball). Dades acadèmiques (historial d'activitats a biblioteca).

Cessions de dades previstes: No es preveuen cessions.

Transferències internacionals de dades: A proveïdors de serveis de la societat de la informació dels Estats Units adherits al Privacy Shield.

Responsable dels fitxers de la UPF: Gerent.

Unitat davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Gerent (Pl. de la Mercè, 12. 08002 Barcelona).

Mesures de seguretat: Nivell mitjà.

 


Nom del fitxer: Serveis a organitzacions estudiantils

Disposició de creació :Resolució de 27 de juny del 2003, de creació i supressió de fitxers de la Universitat Pompeu Fabra que contenen dades de caràcter personal (DOGC núm. 3935, de 29 de juliol), modificada per resolucions de 15 de gener del 2007 (DOGC núm. 4814, de 5 de Febrer de 2007), resolució de 30 de març de 2012 (DOGC núm. 6114, de 24 d'abril de 2012) i de 10 de juliol de 2017 (DOGC núm. 7416, de 20 de juliol de 2017).

Finalitat i usos previstos: Gestió de les ajudes a les organitzacions estudiantils reconegudes per la Universitat i de l'accés dels seus membres a locals i equipaments de la Universitat. Registre d'associacions d'estudiants. Estadístiques internes. Arxiu.

Persones o col·lectius afectats: Membres de les organitzacions estudiantils reconegudes per la Universitat.

Procedència de les dades de caràcter personal: El mateix interessat o el seu representant legal. Altres persones físiques diferents de l'afectat o el seu representant.

Procediment de recollida: Formularis.

Suport utilitzat per a l'obtenció: Paper. Via telemàtica.

Sistema de tractament utilitzat en l'organització: Parcialment automatitzat.

Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: Dades especialment protegides (ideologia). Dades de caràcter identificatiu (DNI/NIF, nom i cognoms, adreça postal i electrònica, telèfon, signatura electrònica). Dades socials (pertinença a clubs, associacions). Dades acadèmiques i professionals (formació, titulacions).

Cessions de dades previstes: No es preveuen cessions.

Transferències internacionals de dades: A proveïdors de serveis de la societat de la informació dels Estats Units adherits al Privacy Shield.

Responsable dels fitxers de la UPF: Gerent.

Unitat davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Gerent (Pl. de la Mercè, 12. 08002 Barcelona).

Mesures de seguretat: Nivell alt.

 


Nom del fitxer: Síndic de greuges de la Universitat Pompeu Fabra

Disposició de creació: Resolució de 6 de juliol de 2009, per la qual es fa pública la creació i modificació de fitxers que contenen dades de caràcter personal (DOGC núm.5426, de 22 de juliol) modificada per resolucions de 30 de març de 2012 (DOGC núm. 6114, de 24 d'abril de 2012) i de 10 de juliol de 2017 (DOGC núm. 7416, de 20 de juliol de 2017).

Finalitat i usos previstos: Gestió, tractament i seguiment de les queixes i observacions. Gestió de les funcions pròpies del Síndic de Greuges de la UPF. Estadístiques internes. Arxiu. Registre de documents.

Persones o col·lectius afectats: Membres de la comunitat universitària. Persones que sol·licitin la defensa dels seus drets davant del Síndic de Greuges de la UPF. Persones terceres.

Procedència de les dades de caràcter personal: Del propi interessat o del seu representant. D'altres persones físiques diferents de l'interessat o del seu representant. De registres públics. D'entitats privades. D'administracions públiques. De fonts accessibles al públic (Diaris oficials).

Procediment de recollida: Enquestes o entrevistes. Formularis. Transmissió electrònica.

Suport utilitzat per a l'obtenció: Suport paper. Suport magnètic o digital. Via telemàtica.

Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: Dades especialment protegides (Ideologia. Religió. Afiliació sindical. Creences). Altres dades especialment protegides (Origen racial o ètnic. Salut. Vida sexual. Dades derivades d'actes de violència de gènere). Dades relatives a la comissió d'infraccions penals i administratives (Infraccions administratives. Infraccions penals). Dades de caràcter identificatiu (DNI o NIF. Número SS o mutualitats. Nom i cognoms. Adreça postal o electrònica. Telèfon. Signatura o empremtes. Imatge o veu. Número de registre personal. Marques físiques. Signatura electrònica. Altres (número de passaport, número de targeta de resident o altre número identificatiu de document acreditatiu de la identitat)). Dades de característiques personals (Estat civil. Dades familiars. Data de naixement. Lloc de naixement. Edat. Sexe. Nacionalitat. Característiques físiques. Llengua materna). Dades de circumstàncies socials (Allotjament o habitatge. Propietats o possessions. Aficions i estils de vida. Clubs i associacions. Llicències, permisos...). Dades acadèmiques i professionals (Formació i titulacions. Historial acadèmic. Experiència professional. Col·legis o associacions professionals). Dades d'ocupació laboral (Cos, escala. Categoria, grau. Llocs de treball. Dades no econòmiques de nòmina. Historial laboral). Dades d'informació comercial (Creacions artístiques, científiques). Dades economico-financeres i d'assegurances (Ingressos, rendes. Inversions, patrimoni. Crèdits, préstecs, avals. Dades bancàries. Plans de pensió, jubilació. Dades de nòmina. Impostos, deduccions. Assegurances. Hipoteques. Subsidis, beneficis).

Sistema de tractament utilitzat en l'organització: Parcialment automatitzat.

Cessions de dades previstes: Quan existeixi consentiment dels interessats. Destinataris: altres síndics de greuges o figures similars, en raó d'un conveni de col·laboració.

Transferències internacionals de dades: A proveïdors de serveis de la societat de la informació dels Estats Units adherits al Privacy Shield.

Responsable del fitxer: Gerent.

Unitat davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Gerent (Pl. de la Mercè, 12. 08002 Barcelona).

Mesures de seguretat: Nivell Alt.

 


Nom del fitxer: Sistema d'acreditació d'usuaris.

Disposició de creació: Resolució de 27 de juny del 2003, de creació i supressió de fitxers de la Universitat Pompeu Fabra que contenen dades de caràcter personal (DOGC núm. 3935, de 29 de juliol), modificada per resolucions de 8 de març del 2004 (DOGC núm. 4098, de 24 de març), de 30 de març de 2009 (DOGC núm. 5387, de 26 de maig de 2009), de 30 de març de 2012 (DOGC núm. 6114, de 24 d'abril de 2012) i de 10 de juliol de 2017 (DOGC núm. 7416, de 20 de juliol de 2017).

Finalitat i usos previstos: Gestionar l'assignació de nivells d'accés als serveis de la Universitat i els sistemes d'identificació. Arxiu.

Persones o col·lectius afectats: Membres de la comunitat universitària i tercers vinculats.

Procedència de les dades de caràcter personal: El mateix interessat o el seu representant legal.

Procediment de recollida: Formularis.

Suport utilitzat per a l'obtenció: Paper. Via telemàtica.

Sistema de tractament utilitzat en l'organització: Parcialment automatitzat.

Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: Dades de caràcter identificatiu (DNI/NIF, nom i cognoms, adreça (postal i electrònica), imatge/veu, telèfon). Dades de característiques personals (data de naixement, sexe, nacionalitat). Dades de treball (llocs de treball).

Cessions de dades previstes: No es preveuen cessions.

Transferències internacionals de dades: A proveïdors de serveis de la societat de la informació dels Estats Units adherits al Privacy Shield.

Responsable dels fitxers de la UPF: Gerent.

Unitat davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Gerent (Pl. de la Mercè, 12. 08002 Barcelona).

Mesures de seguretat: Nivell bàsic.

 


Nom del fitxer: Suport a col·lectius específics

Disposició de creació: Resolució de 27 de juny del 2003, de creació i supressió de fitxers de la Universitat Pompeu Fabra que contenen dades de caràcter personal (DOGC núm. 3935, de 29 de juliol), modificada per resolucions de 8 de març del 2004 (DOGC núm. 4098, de 24 de març), de 15 de gener del 2007 (DOGC núm. 4814, de 5 de Febrer de 2007), de 30 de març de 2012 (DOGC núm. 6114, de 24 d'abril de 2012) i de 10 de juliol de 2017 (DOGC núm. 7416, de 20 de juliol de 2017).

Finalitat i usos previstos: Informació, orientació i seguiment dels membres de la comunitat universitària que requereixin serveis o adaptacions especials. Estadístiques internes. Arxiu.

Persones o col·lectius afectats:Membres de la comunitat universitària que requereixin serveis o adaptacions especials.

Procedència de les dades de caràcter personal: El mateix interessat o el seu representant legal.

Procediment de recollida: Enquestes i entrevistes. Formularis.

Suport utilitzat per a l'obtenció:Paper. Via telemàtica.

Sistema de tractament utilitzat en l'organització: Parcialment automatitzat.

Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: Dades especialment protegides (salut). Dades de caràcter identificatiu (DNI/NIF, nom i cognoms, adreça postal i electrònica, telèfon, signatura electrònica). Dades personals (edat, característiques físiques). Dades acadèmiques i professionals (formació, titulacions).

Cessions de dades previstes: No es preveuen cessions.

Transferències internacionals de dades: A proveïdors de serveis de la societat de la informació dels Estats Units adherits al Privacy Shield.

Responsable dels fitxers de la UPF: Gerent.

Unitat davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Gerent (Pl. de la Mercè, 12. 08002 Barcelona).

Mesures de seguretat: Nivell alt.