5.6. Llicències i altres contractes de transferència. Evolució 2010-2014

 Indicador

20102011 2012 2013 2014
Nombre de contractes de llicències i royalties

10

6

7

10 

8

Import contractes de llicències i royalties (milers d'euros)

30,1

34,7

124,9 69,7 94,5
Noves llicències 17,9 13,5 21,1 34,9 45,4
Royalties 14,3 21,2 33,8 34,7 49,1
Contractes sense contraprestació econòmica 15 62 59 55 50

Nombre de contractes de confidencialitat

2

15

14

13

21
Nombre d'acords de col·laboració

11

25

21

17

13
Nombre de MTA signats

-

13

15

12

9
Nombre d'acords de cotitularitat

0

3

8

11

2

Altres

2

6

1

2

5