5.5. Contractes amb empreses. Evolució 2010-2014

Tipus de contracte

2010201120122013 2014

N

k€

N

k€

N

k€ N k€ N k€

Ajut basal (subvenció)

24

1.841 23 1.983

19

1.340

21

509 19 538

Contractes de Formació

11

449 14 412

19

494 18 424 11 341

Contractes R+D

42 1.138

27

1.006

29

869 29 1.132 30 892

Prestacions de Serveis

74 892 55 953 69 930 63 809 65 956
Serveis Científico Tècnics 20 275 20 237 26 297 30 218 37 229

TOTAL

171

4.594 139 4.590

162

3.930

161

3.092 162 2.957