5.4. Protecció de resultats. Evolució 2010-2014

Patents

20102011 2012 2013 2014

Nombre de patents prioritàries sol·lcitades 

3

4 3  4 2
Espanya

2

1

1

-

1
EUA 1

-

 -

-

-
Patent europea

-

 3

2

4

1

Nombre d'extensions internacionals de patents 

3

5

5

4 4
PCT

2

3

2

2

3
Altres

1

2

3

2

1
Software 2010 2011 2012 2013 2014

Nombre de registres o dipòsits de sofware

1

1

-

4